daňový poradce ing. Pavel Běhounek č. 601

Aktuálně ke změnám v DPH od 1.1.2013

06.11.2013 22:40

Tzv. technická novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb. přinesla řadu změn. V této informaci se podíváme na dva aktuální tematické okruhy:

  • daňové doklady
  • ručení za daň.

 

Jednotlivá témata by po novele vydala na samostatné články, tento text se zaměřuje jen na některé dílčí problémy a především reaguje na skutečnost, že 28.3.2013 se daňová správa konečně vyjádřila k problematice daňových dokladů. K ručení za daň se daňová správa vyjadřuje již od začátku letošního roku, nejzásadnější však je odložení institutu ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet až na 1.10.2013, o kterém daňová správa rozhodla dne 29.3.2013 a dne 12.9.2013 toto odložení prodloužila do konce letošního roku. Dne 10.10.2013 Senát svým zákonným opatřením, které vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 344/2013 Sb., novelizoval právní úpravu ručení (s účinností od 1.12.2013, ale s praktickým dopadem až od 1.1.2014).

 

Daňové doklady

Právní úprava daňových dokladů byla v zákoně o DPH kompletně změněna, a to v důsledku zapracování druhé směrnice o fakturaci (směrnice 2010/45/EU). Právní úprava daňových dokladů obsahuje řadu dílčích problémů, např.:

  • podoba daňových dokladů (papírové, elektronické), typy daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů, lhůty pro vystavení apod.
  • věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňových dokladů
  • úschova daňových dokladů.

Daňové doklady musí obsahovat např. tyto formální náležitosti:

 

odkaz na příslušné ustanovení o osvobození

sdělení „daň odvede zákazník“

za plnění v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH  (např. při poskytování stavebních a montážních prací dle § 92e)

ne – nejedná se o osvobozené plnění

ano (§ 29 odst. 2 písm. c) ZDPH)

za prodej zboží – dodání zboží do jiného členského státu

ano (§ 29 odst. 2 písm. a) ZDPH) – odkaz na § 64 ZDPH nebo na čl. 138 směrnice 2006/112/ES

ne – zákazník neodvádí daň z dodání zboží, ale z navazujícího plnění, kterým je pořízení zboží z jiného členského státu

za prodej zboží – vývoz zboží

ano (§ 29 odst. 2 písm. a) ZDPH) – odkaz na § 66 ZDPH nebo na čl. 146 směrnice 2006/112/ES

ne

za poskytnutí služby osobě povinné k dani s místem plnění v jiném členském státě

ne – nejedná se o osvobozené plnění

ano (§ 29 odst. 2 písm. c) ZDPH);

u služby uváděné do souhrnného hlášení vždy;

u služby neuváděné do souhrnného hlášení, pokud podle právní úpravy daného členského státu přiznává daň příjemce;

odkaz na příslušné ustanovení (na čl. 196 směrnice 2006/112/ES u služeb uváděných do souhrnného hlášení popř. u služeb neuváděných do souhrnného hlášení na čl. 194 a příslušnou právní úpravu daného státu) není nutný

za poskytnutí služby osobě povinné k dani s místem plnění mimo EU

ne – nejedná se o osvobozené plnění

ne

 

Text „daň odvede zákazník“ by měl být recipročně uveden i na přijatých daňových dokladech ke službám přijatých od osob usazených v jiných členských státech. Jednotlivé jazykové mutace tohoto textu jsou tyto:

bulharsky „обратно начисляване“ litevsky „Atvirkštinis apmokestinimas“

španělsky

“inversión del sujeto pasivo”

maďarsky

„fordított adózás“

dánsky

„omvendt betalingspligt“

maltsky

„Inverżjoni tal-ħlas“

německy

„Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“

holandsky

„Btw verlegd”

estonsky

„pöördmaksustamine”

polsky

„odwrotne obciążenie“

řecky

“Αντίστροφη επιβάρυνση”

portugalsky

“Autoliquidação”

anglicky

“Reverse charge“

rumunsky

„taxare inversă“

francouzsky

“Autoliquidation”

slovensky

„prenesenie daňovej povinnosti“

irsky

 

slovinsky

„Reverse Charge“

italsky

“inversione contabile”

finsky

„käännetty verovelvollisuus“

lotyšsky

“nodokļa apgrieztā maksāšana”

švédsky

„omvänd betalningsskyldighet“

 

I předchozí úprava daňových dokladů vyžadovala zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a také jeho čitelnost - tyto požadavky však nekonkretizovala resp. u elektronických daňových dokladů vyžadovala jejich opatření uznávaným elektronickým podpisem či uznávanou elektronickou značkou popř. vyžadovala zaručení věrohodnosti původu a neporušitelnosti obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI).

Nová úprava má napomoci rozšiřování elektronické fakturaci a proto daňovým subjektům umožňuje, aby věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost zabezpečily i jinak než uznávaným elektronickým podpisem (značkou) či elektronickou výměnou informací. Aby však nedocházelo k daňovým únikům, nová úprava obsahuje definice pojmů věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost.

Dne 28.3.2013 daňová správa zveřejnila informaci GFŘ k daňovým dokladům a odpovědi na nejčastější dotazy – dostupno zde.

Informace je překvapivě konkrétní a nevyhýbá se praktickým otázkám. Např. doklady v pdf podobě připojené jako přílohy e-mailu jsou nadále zásadně možné, i když není jejich věrohodnost zajištěna elektronickým podpisem, je-li zajištěna jinak (např. vzájemně provázanými souvisejícími doklady jako objednávka, příjemka, bankovní výpis). Odpovědi na nejčastější dotazy nepřímo potvrzují staré zlaté pravidlo, že pokud se daňový doklad obsahově shoduje u dodavatele i odběratele, není nutné se formalitami příliš zabývat.

Velká nedorozumění vznikla v otázce neporušenosti obsahu daňového dokladu. Podle § 34 odst. 2 písm. b) se touto neporušeností rozumí skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH nebyl změněn. Porušený je tedy ten doklad, kde byla změněna jeho podstatná náležitost – např. označení odběratele (oprava chybného DIČ atd.). Porušený rozhodně není daňový doklad, na který je doplněno něco, co není podstatnou náležitostí daňového dokladu – např. předpis předkontace pro zaúčtování daňového dokladu. Toto informace GFŘ také potvrzuje, ale bohužel informace toto chybně uvádí jako určitou benevolenci ze strany daňové správy a nikoli jako zcela jednoznačný výklad právní úpravy – jedná se sice o principiální rozdíl, avšak pro běžnou praxi nepodstatný (rozhodující je závěr a nikoli cesta, kterou k němu daňová správa došla).

V odpovědích na dotazy se GFŘ např. vyjádřilo k tomu, zda daňový doklad obsahující text „daň odvede zákazník“ musí být uveden v češtině – GFŘ potvrdilo, že nikoli, je-li použit tento termín v přesně odpovídající jiné jazykové verzi. Tyto jazykové verze však GFŘ nezveřejnilo, jsou však uvedeny v tomto článku výše.

Zájemcům o hlubší studium problematiky daňových dokladů kromě informací daňové správy doporučuji Vysvětlivky TAXUD (generální ředitelství Evropské komise pro daně a cla). Tyto vysvětlivky se na www stránkách Evropské komise (http://ec.europa.eu/) obtížně hledají, českou verzi vysvětlivek si můžete (po přihlášení zde) stáhnout ze sekce pro registrované uživatele zde. Pokud nejste na našich stránkách zaregistrováni, registraci můžete provést zde – registrovaným uživatelům rozesíláme e-mailem v případě aktuálních změn informace o těchto změnách.

Vysvětlivky např. potvrzují, že elektronickým dokladem je i doklad v pdf podobě posílaný jako přílohy e-mailu – co je a co není elektronickým dokladem objasňují vysvětlivky v komentáři tématu A-2 (definice elektronické faktury). Vysvětlivky potvrzují informaci GFŘ, že tento doklad je pro účely DPH použitelný i bez použití uznávaného elektronického podpisu, pokud je jeho věrohodnost prokázána tzv. spolehlivou auditní stopou, tedy propojením vzájemně souvisejících dokladů (s daným plněním souvisí nejen daňový doklad, ale např. objednávka, příjemka, provedení platby atd.). Podle vysvětlivek spolehlivou auditní stopou může být např. soubor různých dokumentů, jako jsou například objednávka, přepravní doklady a samotná faktura, se záznamem o spárování těchto dokumentů, nebo dokonce pouhá skutečnost, že tyto tři dokumenty si vzájemně odpovídají. Postup, kterým daňové subjekty vytváří spolehlivou auditní stopu (schvalování dokladů, párování  dokladů vztahujících se k jednomu plnění apod.), je označován jako kontrolní mechanismus podnikových procesů (viz vysvětlivky k tématu A-8 Kontrolní mechanismy podnikových procesů).

 

Ručení za daň

Daňová správa podala obecnou informaci k institutu ručení za daň již 25.3.2011 (institut ručení byl do zákona o DPH poprvé zaveden s účinností od 1.4.2011 a následně byly důvody ručení rozšířeny k 1.1.2012 a k 1.1.2013), tuto informaci GFŘ aktualizovalo dne 6.3.2013. Informace je dostupná zde.

 

Důvody pro rozhodnutí o tom, že plátce daně je nespolehlivým plátcem daně, sdělila daňová správa dne 4.1.2013 v „Informaci GFŘ k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb.“ – dostupno zde. Dne 16.5.2013 byla poprvé zveřejněna v registru plátců informace, že plátce je nespolehlivý. Počet nespolehlivých plátců by se měl pohybovat v řádu stovek a nabude tak na významu prověřování tohoto údaje z registru plátců.

 

Od 1.4.2013 je podle přechodného ustanovení zákona č. 502/2012 Sb. důvodem pro ručení za daň z přijatého zdanitelného plnění také jeho úhrada bezhotovostním převodem na nezveřejněný bankovní účet. Registraci bankovních účtů, jejich určení ke zveřejnění a jejich vlastní zveřejnění na internetu upravuje § 96 a 98 zákona o DPH a přechodná ustanovení (čl. II, body 9. a 10. zákona č. 502/2012 Sb.). Plátci daně měly do 1.3.2013 čas k tomu, aby oznámili čísla účtů používaných k ekonomické činnosti a sdělili, zda mají či nemají být zveřejněny.

 

Plátce daně oznamuje čísla účtů používaných k ekonomické činnosti a rozhoduje  o jejich zveřejnění prostřednictvím nového samostatného formuláře „25 5111 – Oznámení o změně registračních údajů“. Tiskopis je spolu se všemi dalšími aktuálními daňovými tiskopisy dostupný zde.

 

Registr plátců DPH (registr je dostupný zde) nově od 1.4.2013 sice obsahuje údaj o zveřejněném čísle účtu, ale daňové správě se nepodařilo registr plátců naplnit čísly účtů, kteří jednotliví plátci určili ke zveřejnění, resp. čísly účtů podle přechodných ustanovení novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb. V tuto chvíli se na údaje registru plátců nedá spolehnout (v některých případech jsou údaje o číslech bankovních účtů správné, v některých jsou nesprávné či neúplné), na což 29.3.2013 Generální finanční ředitelství reagovalo generálním pardonem na uplatnění institutu ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet pro období do 30.9.2013 a dne 12.9.2013 jej prosloužila na období do 31.12.2013. Jiný slovy – to, co mělo propuknout od 1.4.2013 bylo odloženo na 1.1.2014. Až do konce roku 2013 je tedy zbytečné ověřovat, zda číslo účtu určeného k úhradě je či není zveřejněno resp. by toto ověřování přineslo jenom zmatky, protože mnozí plátci žádné číslo účtu zveřejněno nemají, byť jej ke zveřejnění určili nebo jim mělo být zveřejněno podle přechodných ustanovení zákona. Informace daňové správy k ručení jsou dostupné zde.

Teprve čas ukáže, zda schválená úprava ručení nepřekračuje eurounijní pravidla pro uplatňování daně – viz stížnost JUDr Lichnovského na porušení evropského práva ze strany ČR podaná Evropské komisi. Stížnost je dostupná zde. Ještě před spuštěním ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet (před 1.1.2014) byla úprava ručení v zákoně o DPH novelizsována, a to zákonným opatřením Senátu o změně daňových a dalších zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva č. 344/2013 Sb. Zákonné opatření s účinností od 1.12.2013 obsahuje následující doplnění § 109 odst. 2 zákona o DPH (ručení, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup):

„, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně“.

Pokud by se plátce daně chtěl zbavit rizika ručení a chtěl využít zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH, postup této platby je popsán ve výše uvedené obecné informaci k ručení za daň a také v informaci daňové správy k placení daní v roce 2013 dostupné zde.

Chcete-li se podrobněji seznámit s novinkami v DPH od 1.1.2013, připravili jsme pro Vás zvukovou nahrávku jejich podrobného komentáře v mp3 (5 hod čistého času) a podkladový materiál v pdf podobě (26 stran), cena kompletu je 290 Kč + DPH. Více informací včetně informací o nahrávkách dalších přednášek naleznete zde.

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

behounekpavel@volny.cz

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

Vyhledávání

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/

Podrobné komentáře

Objednávkový formulář pro komentáře a zvukové nahrávky

K objednání komentářů nebo zvukových záznamů přednášek využijte prosím níže uvedený formulář. V případě objednávky zvukové nahrávky "Společník a jednatel SRO" automaticky získáte i komentáře "Rozdělování a zdanění zisku v SRO" a "Odměňování jednatelů a členů představenstev" - v tomto případě...

DPH U DODÁNÍ ZBOŽÍ V EU U ŘETĚZOVÝCH DODÁVEK - komentář v PDF

Komentář nabízíme v PDF podobě za 88 Kč + DPH. Komentář je zaměřen na situace, kdy je zboží v rámci alespoň dvou obchodů mezi plátci z různých členských států přepraveno přímo od prvého prodávajícího k poslednímu kupujícímu, a vysvětluje zásadu přiřazení této jediné přepravy...

Daňový balíček 2017 - přehled změn DPH

Za cenu 99 Kč + dph nabízíme přehled změn zákona o DPH, které od 1.7.2017 přináší daňový balíček č. 170/2017 Sb. Materiál je v pdf podobě. Spolu s přehledem získáte: text schváleného daňového balíčku (změny zákona o DPH a přechodná ustanovení) úplné znění všech paragrafů zákona o DPH,...

ROZDĚLOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář pro roky 2017/2018 s příklady a vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka

Za 250 Kč + DPH nabízíme podrobný komentář (14 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení...

DAŇOVÉ NOVINKY 2017 - zvuková nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 12.1.2017 a doplněné 16.1.2017 + podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Jako bonus získáte nahrávku loňské přednášky Daňové novinky 2016. Celková doba nahrávky je cca 5 hod 20 min. Cena nahrávky je...

EVIDENCE TRŽEB PODROBNĚ - ZVUKOVÁ NAHRÁVKA

Za 1 000 Kč + DPH Vás evidencí tržeb z pohledu běžného podnikatele seznámí zvuková nahrávka v celkové délce 4 hod 57 min. Část nahrávky popisující základní princip evidence tržeb v délce 32 min si můžete poslechnout jako ukázku zdarma a můžete si bezplatně a bez registrace...

Evidence tržeb pro běžnou praxi – zvuková nahrávka

Za 600 Kč + DPH Vás evidencí tržeb z pohledu běžného podnikatele seznámí zvuková nahrávka v celkové délce 2 hod 16min: jak evidence tržeb funguje (můžete si poslechnout ukázku v délce 30 min nebo si stáhnout ukázku podkladového materiálu) co je zapotřebí – zdaleka nejde jen o...

Aktuálně k DPH 2017 - zvuková nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 přednášky pořízený 13.2.2017 + podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Jako bonus získáte nahrávku loňské přednášky „Kontrolní hlášení a další nové povinnosti“ + další podklady (vysvětlivky Generálního ředitelství EK pro...

Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví 2016/2017 – zvuková nahrávka MP3

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 26.1.2017 a doplněné 6.2.2017 + podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál + vzorová příloha účetní závěrky pro velké účetní jednotky ve wordu vypracovaná KAČR a pomůcka KAČR k náležitostem přílohy...

ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV - Přepracovaná a doplněná verze z 05/2016

Za 250 Kč + DPH si můžete objednat podrobný komentář (více než 60 stran) v pdf podobě k tématu  odměňování jednatelů a členů představenstev v podmínkách roku 2016. Přepracovaná verze reaguje jednak na poslední legislativní změny, jednak na poměrně rozsáhlou judikaturu z let 2015 a 2016 k dané...

© 2016 Všechna práva vyhrazena.