Zdanění mezd od ledna 2019

20.12.2018

Zdanění mezd od ledna 2019

Pro rok 2019 bude zákon o daních z příjmů ve věci zdanění mezd pouze drobně novelizován novelou č. 306/2018 Sb. Změna od 1.1.2019 se týká uplatnění superhrubé mzdy u zaměstnanců, jejichž odměna se řídí odvody pojistného právními předpisy zemí EU, EHK či Švýcarské konfederace a byla vyvolána problémy se zdaněním lodníků (popř. i dalších skupin zaměstnanců) pracujících pro holandské zaměstnavatele, avšak bydlících v ČR. 

V roce 2019 bude nadále uplatňován princip superhrubé mzdy a sazba daně z příjmů fyzických osob 15 % a solidární zvýšení daně. Pro rok 2019  dochází k parametrickým změnám - např. hranice pro solidární zvýšení daně, hranice pro účast na nemocenském pojištění, změní se sazby cestovních náhrad, a také se zvyšuje minimální mzda.

O roční zúčtování daně za rok 2018 budou zaměstnanci na začátku roku 2019 moci žádat jednak na novém formuláři pro roční zúčtování daně (týká se především zaměstnanců, kteří prohlášení k dani na rok 2018 učinili na  tiskopisu prohlášení vzor 26), tak i na starších formulářích prohlášení k dani vzor č. 25 popř. 24. 

Srážková daň se bude na počátku roku 2019 uplatňovat podle stejných pravidel jako v roce 2018. Tzn., že i při zúčtování mezd za leden 2019 se 15% srážková daň  uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) u dohod o provedení práce, pokud měsíční příjem nepřevýší hranici 10 tis. Kč. U dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.) bude nadále i v lednu 2019 rozhodující překročení hranice 2.500 Kč (ačkoli pro účast na nemocenském pojištění je od ledna2019 rozhodující dosažení hranice příjmu 3 tis. Kč měsíčně).

Příklad

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2.800 Kč. Jak bude příjem z této DPČ zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a ani od něho nepobírá žádné další příjmy ze závislé činnosti.

Protože v roce 2018 bylo dosaženo rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, podléhala odměna odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Protože byly překročena hranice 2.500 Kč pro uplatnění srážkové daně, byla odměna zdaněna zálohovou daní a záloha na daň byla počítána z odměny zvýšené o pojistné hrazené zaměstnavatelem (ze superhrubé mzdy).

V roce 2019 rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění dosaženo nebude a proto odměna již nebude podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Protože hranice pro srážkovou daň bude i na počátku roku 2019 činit 2.500 Kč, tak bude odměna stejně jako v roce 2018 zdaněna zálohovou daní - základem však bude přímo příjem 2.800 Kč (pojistné je nulové a superhrubá mzda tak odpovídá přímo sjednanému příjmu). Pokud by byl přijat pozměňovací návrh k daňovému balíčku 2019, tak by (ovšem až v průběhu roku 2019) dojít ke zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně z 2.500 Kč na 3.000 Kč.