Zdanění mezd v roce 2020

06.01.2020

Zdanění mezd v roce 2020

Pro rok 2020 nedošlo k žádné změně v právní úpravě zdanění mezd. 

V roce 2020 je nadále uplatňován princip superhrubé mzdy a sazba daně z příjmů fyzických osob 15 % a solidární zvýšení daně. Pro rok 2020  došlo pouze k parametrickým změnám - např. hranice pro solidární zvýšení daně, hranice pro účast na nemocenském pojištění, změnily se sazby cestovních náhrad, a také se zvýšila minimální mzda.

O roční zúčtování daně za rok 2019 mohou zaměstnanci do 17.2.2020 (v roce 2020 se lhůta 15. února posouvá na následující pracovní den, tj. 17.2.) žádat jednak na posledním tiskopisu formuláře pro roční zúčtování daně (týká se především zaměstnanců, kteří prohlášení k dani na rok 2019 učinili na  tiskopisu prohlášení vzor 26), tak i na starších formulářích prohlášení k dani vzor č. 25 popř. 24. 

Srážková daň se z příjmů ze závislé činnosti uplatňuje podle pravidel změněných naposledy novelou 80/2019 Sb. (změna se uplatnila od zúčtování mezd za 05/2019). Tzn., že i při zúčtování mezd za leden 2020 se 15% srážková daň  uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) u dohod o provedení práce, pokud měsíční příjem nepřevýší hranici 10 tis. Kč. U dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.) bude nadále i v lednu 2020 rozhodující překročení hranice 3.000 Kč (dosažení této částky od zakládá účast na nemocenském pojištění již od 1.1.2019).

Příklad

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2.800 Kč. Jak bude příjem z této DPČ zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a ani od něho nepobírá žádné další příjmy ze závislé činnosti.

Protože není dosaženo příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění (od 1.1.2019 se jedná o částku 3.000 Kč), odměna nepodléhá odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Protože není překročena hranice měsíčního příjmu 3.000 Kč, tak odměna podléhá srážkové daně (stejně jako tomu bylo v roce 2019 počínaje zúčtováním mezd za 05/2020.