Zdanění zemědělských pozemků v roce 2023 a 2024

12.07.2023
Při stanovení základu daně z nemovitých věcí např. u polí či luk se vychází z vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.


Uvedená vyhláška byla pro rok 2023 novelizována vyhláškou č. 356/2022 Sb. 

Ceny zemědělských pozemků, ale např. i příslušné koeficienty rozhodné pro určení daně u jiných nemovitostí jsou pro jednotlivé roky dostupné v aplikaci Finanční správy.

Vládní návrh tzv. konsolidačního balíčku od roku 2024 zavádí novou koncepci daně z nemovitých věcí. Celková daň z nemovitých věcí je podle konsolidačního balíčku tvořena součtem:

  • místní částí daně

a

  • státní částí daně.

Místní část daně z nemovitých věcí je v případě zemědělských pozemků (orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů) navržena tak, aby odpovídala stávající úpravě. A státní část daně je u zemědělských pozemků navržena ve shodné výši jako místní část - navržená úprava tedy u zemědělských pozemků znamená dvojnásobnou výši daně z nemovitých věcí oproti současné úpravě.