Změny v daních pro rok 2019

19.09.2018

Změny v daních pro rok 2019

Od 1.1.2019 již nemohou členové sdružení (společností) bez právní subjektivity uplatňovat dph podle starých pravidel. Od 1.1.2019 se mění pravidla EU pro uplatňování dph a daní z příjmů, další rozsáhlé změny (případně i upřesnění) by měl přinést tzv. daňový balíček 2019, který by měl být projednán v prvém čtení na probíhající zářijové schůzi Poslanecké sněmovny. Jedna dílčí změna od 1.1.2019 již byla schválena a týká se zdanění investičních fondů. V souvislosti s připravovanými změnami v evidenci tržeb (viz článek Novela zákona o evidenci tržeb) by mělo dojít ke změnám v sazbách dph.

Změny předpisů EU

Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH je s použitím od 1.1.2009 novelizována:

 • směrnicí Rady (EU) 2016/1065, kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s poukazy (přímo se netýká uplatnění dph u poskytování poukazů, ale až následného obchodování s těmito poukazy)
 • směrnicí Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, je s účinností od 1.1.2019 novelizováno ve věci vymezení státu usazení příjemce elektronicky poskytované služby (nové znění čl. 24b), a to nařízením č. 2017/2459.

Změny v elektronickém obchodování (směrnice 2017/2455 a nařízení 2017/2459) se od 1.1.2019 týkají elektronicky poskytovaných služeb, a to osobám nepovinným k dani - např. podnikatel za úplatu umožňuje, aby si osoba z jiného členského státu pro své soukromé účely elektronicky stáhla aplikaci do svého mobilního telefonu. V současné době (takto se postupuje od 1.1.2015) se postupuje tak, že poskytovatel uvedené služby (pokud není plátcem daně) se jejím poskytnutím stává identifikovanou osobou a je povinen odvést dph státu, kde je zákazník usazen (např. tedy slovenskou daň, pokud je zákazník usazen ve Slovenské republice). Od 1.1.2019 si poskytovatel služby (nepřekročí-li finanční limit) bude moci zvolit, zda bude postupovat dle současného modelu anebo zda uplatní českou daň - finanční limit činí 10 000 €/ kalendářní rok.

Daňový balíček 2019

Daňový balíček 2019 začala projednávat Poslanecká sněmovna a jeho prvé čtení bylo zařazeno na pořad probíhající zářijové schůze Poslanecké sněmovny.

Dne 13.6.2018 MF komentovalo předložený návrh v tiskové zprávě.

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:
 • zákona o daních z příjmů
 • zákona o dani z hazardních her
 • zákona o dph
 • insolvenčního zákona (navazuje na změnu zákona o dph)
 • zákona o spotřebních daních
 • celního zákona
 • daňového řádu
 • zákona o o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákona o Finanční správě
 • zákona o Celní správě.

Původní návrh předložený ministerstvem financí obsahoval zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 %. V rámci vypořádání připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení byl z návrhu tento zásadní bod vypuštěn a ministerstvo jej hodlá prosazovat až v některém z dalších návrhů na změny v daních z příjmů a nikoli v rámci daňového balíčku pro rok 2019; pro rok 2019 by tedy nemělo k této zásadní změně dojít. Součástí vládního návrhu daňového balíčku však zůstává např. zavedení omezení daňové uznatelnosti "nadměrných výpůjčních výdajů".

Změny v zákoně o dph od 1.1.2019, které obsahuje vládní návrh daňového balíčku, jsou značně rozsáhlé - navrženo je 269 bodů změn a 13 přechodných ustanovení. Součástí změn v zákoně o dph je zapracování změn plynoucích z výše uvedených změn legislativy EU.

Některé změny mají pouze potvrdit výklad stávající právní úpravy a proto jsou tyto změny resp. jejich odůvodnění použitelné i na stávající praxi - např. pro situaci, kdy je přijat doklad v režimu přenesení daňové povinnosti týkající se již uzavřeného zdaňovacího období.

Je navrhováno doplnění § 104, které výslovně stanoví, že správce daně nemůže uplatnit úrok z prodlení např. v následující situaci:

Plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň k datu 20.2.2018 a současně mohl za 02/2018 uplatnit z tohoto přijatého plnění plný nárok na odpočet daně. Plátce daně toto přijaté zdanitelné plnění omylem vykázal v daňovém přiznání (na řádku 10) a v kontrolním hlášení (v části B.1) až za 03/2018 a současně v daňovém přiznání za 03/2018 uplatnil z uvedeného přijatého plnění odpočet daně (na řádku 43).

Pokud bude daňový balíček přijat v navržené podobě, tak bude "beztrestnost" uvedeného omylu přímo zakotvena v § 104 zákona o dph - v nově vloženém odst. 5 do § 104. Podle důvodové zprávy k tomuto doplnění zákona se však nejedná o věcnou změnu a správce daně nemůže uvedenou chybu trestat ani v současné době. Důvodová zpráva předložená do vnějšího připomínkového řízení v komentáři k § 104 odst. 1 a 2 uvádí:

Dále se navrhuje doplnit do ustanovení § 104 zákona o dani z přidané hodnoty z důvodu právní jistoty ustanovení, které by postavilo najisto, že se toto ustanovení neuplatní v případě, kdy plátce zahrne přijaté zdanitelné plnění, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň, nebo poskytnutou úplatu, vznikne-li z této úplaty povinnost přiznat daň do jiného zdaňovacího období a současně v tomto zdaňovacím období uplatní odpočet daně v plné výši (viz nový odstavec 3 a 5).

Další změny

Novelou zákona o daních z příjmů č. 174/2018 Sb.dochází od 1.1.2019 ke změně ve zdanění investičních fondů (zužuje se definice základního investičního fondu, u kterého se uplatňuje sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %).