Změny v daních pro rok 2019

15.01.2019

Změny v daních pro rok 2019

Rozsáhlé změny (případně i upřesnění) obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který teprve čeká na projednání Senátem a prezidentem. Řada důležitých změn pro rok 2019 však již platí resp. by měla začít platit v poměrně krátké době.

Od 1.1.2019 již nemohou členové sdružení (společností) bez právní subjektivity uplatňovat dph podle starých pravidel - viz článek DPH u sdružení 2019 a zvuková nahrávka přednášky na toto téma. Od 1.1.2019 se mění pravidla EU pro uplatňování dph (viz článek DPH v roce 2019) a daní z příjmů. Od roku 2019 se uplatní novela zákona o daních z příjmů týkající se zdanění investičních fondů.

Drobná novela zákona o dph č. 283/2018 Sb. doplnila úpravu data uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nebude vztahovat např. na soudem (ex offo) ustanovené advokáty a další osoby (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát). Novela je účinná od 1.1.2019 a nelze ji tak možné využít pro plnění započatá v roce 2017 a neukončená k 31.12.2018 (k tomuto datu uvedenou výjimku nelze možné využít).

Drobná novela zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb. řeší od 1.1.2019 uplatnění superhrubé mzdy např. u námořníků zaměstnaných u nizozemských flotil; obecně se však týká všech zaměstnanců, jejichž mzda podléhá zdanění v ČR, ale jejichž odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění se řídí zahraničními (např. slovenskými) předpisy.

S účinností od 1.2.2018 přeřazuje sazbová novela zákona o dph č. 6/2019 Sb. jízdné u hromadné osobní přepravy osob do 10% sazby dph - viz informace Sazba DPH 10 % u hromadné přepravy.

V souvislosti s připravovanými změnami v evidenci tržeb (viz článek Novela zákona o evidenci tržeb) by mělo dojít v druhé polovině roku 2019 ke změnám v sazbách dph.


Další změny

Novelou zákona o daních z příjmů č. 174/2018 Sb. došlo od 1.1.2019 ke změně ve zdanění investičních fondů - zúžila se definice základního investičního fondu, u kterého se uplatňuje sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %.

Od 1.1.2019 byla vyhláškami č. 127/2018 Sb. a č. 279/2018 Sb., novelizována vyhláška č. 419/2013 Sb., podle které se určuje směrná hodnota pro účely daně z nabytí nemovitých věcí.

Od 1.1.2019 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 288/2018 Sb. - týká se několika desítek katastrálních území a má vlív na základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod.

Od 1.1.2019 se zvýšila minimální mzda a např. platba pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů na 1.803 Kč - viz praktická informace Minimální mzda. Průměrná mzda poměrně výrazně zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2019 na 2.388 resp. 2.208 Kč (viz praktická infromace Průměrná mzda 2019). Sazbám stravného a sazbě základní náhrady za 1km jízdy za použit automobilu je věnována praktická informace Sazby cestovních náhrad.


Daňový balíček 2019

Daňovému balíčku 2019 je pro jeho rozsah věnován samostatný článek.

Daňový balíček novelizuje především zákon o DPH - rozsah těchto změn je doopravdy velký a až na několik výjimek se uplatní od měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, pravděpodobně od 1.3. nebo 1.4.2019.

V daních z příjmů bylo v rámci vnějšího připomínkového řízení z původního návrhu předloženého do vlády MF vypuštěno zrušení superhrubé mzdy doprovázené zavedením progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 %. MF zavedení progresivní sazby DPFO hodlá prosazovat až v některém z dalších návrhů na změny v daních z příjmů a pro rok 2019 k této zásadní změně nedošlo.

V daních z příjmů daňový balíček od 1.1.2019 především zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením apod. (to čemu se často říká "agresivní daňové plánování"), např. zavedení omezení daňové uznatelnosti "nadměrných výpůjčních výdajů". Při projednávání daňového balíčku však byly přijaty důležité pozměňovací návrhy - např. zvýšení limitu procentuálních výdajů od roku 2019.