Změny v daních pro rok 2019

07.06.2019

Změny v daních pro rok 2019

Rozsáhlé změny (případně i upřesnění) obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27.3.2019 a až na výjimky nabyl účinnosti 1.4.2019. Několik důležitých změn pro rok 2019 však již bylo přijato dříve a také se dříve uplatnily, a především těmto změnám je věnován tento článek. Změnám DPH pro rok 2019 je dále věnován samostatný článek DPH v roce 2019

Od 1.1.2019 již nemohou členové sdružení (společností) bez právní subjektivity uplatňovat dph podle starých pravidel - viz článek DPH u sdružení 2019 a zvuková nahrávka přednášky na toto téma. Od 1.1.2019 se změnila pravidla EU pro uplatňování dph (viz článek DPH v roce 2019) a daní z příjmů. Od roku 2019 se uplatňuje novela zákona o daních z příjmů týkající se zdanění investičních fondů.

Drobná novela zákona o dph č. 283/2018 Sb. doplnila úpravu data uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nebude vztahovat např. na soudem (ex offo) ustanovené advokáty a další osoby (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát). Novela byla účinná od 1.1.2019 a nevztahovala se na plnění započatá v roce 2017 a neukončená k 31.12.2018; další změnu ustanovení § 21 odst. 8 přinesl daňový balíček 80/2019 Sb.

Drobná novela zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb. řeší od 1.1.2019 uplatnění superhrubé mzdy např. u námořníků zaměstnaných u nizozemských flotil; obecně se však týká všech zaměstnanců, jejichž mzda podléhá zdanění v ČR, ale jejichž odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění se řídí zahraničními (např. slovenskými) předpisy.

S účinností od 1.2.2019 přeřadila sazbová novela zákona o dph č. 6/2019 Sb. jízdné u hromadné osobní přepravy osob do 10% sazby dph - viz informace Sazba DPH 10 % u hromadné přepravy.

V souvislosti s připravovanými změnami v evidenci tržeb (viz článek Novela zákona o evidenci tržeb) mělo dojít v druhé polovině roku 2019 ke změnám v sazbách dph (např. přeřazení podávání točeného piva do 10% sazby), avšak pokud budou vůbec schváleny, tak pravděpodobně až od 1.4.2020.


Další změny

Novelou zákona o daních z příjmů č. 174/2018 Sb. došlo od 1.1.2019 ke změně ve zdanění investičních fondů - zúžila se definice základního investičního fondu, u kterého se uplatňuje sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %.

Od 1.1.2019 byla vyhláškami č. 127/2018 Sb. a č. 279/2018 Sb., novelizována vyhláška č. 419/2013 Sb., podle které se určuje směrná hodnota pro účely daně z nabytí nemovitých věcí.

Od 1.1.2019 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 288/2018 Sb. - týká se několika desítek katastrálních území a má vlív na základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod.

Od 1.1.2019 se zvýšila minimální mzda a např. platba pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů na 1.803 Kč - viz praktická informace Minimální mzda. Průměrná mzda poměrně výrazně zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2019 na 2.388 resp. 2.208 Kč (viz praktická infromace Průměrná mzda 2019). Sazbám stravného a sazbě základní náhrady za 1km jízdy za použit automobilu je věnována praktická informace Sazby cestovních náhrad.


Daňový balíček 2019

Daňovému balíčku 2019 účinnému od 1.4.2019, je pro jeho rozsah věnován samostatný článek. Podrobně s jeho obsahem seznamuje zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a Daní z příjmů 2019.

Změnám v DPH od 1.4.2019 byla věnována celá řada informací rozesílaná na e-mailové adresy registrované k bezplatnému odběru novinek, např. 7.5.2019 byla odeslána informace ke změnám v daňovém přiznání a především v kontrolním hlášení od dubna 2019.