Nový občanský zákoník pro ekonomy

Nahrávka

Připravili jsme pro Vás zvukovou nahrávku přednášky Nový občanský zákoník pro ekonomy.Cílem přednášky je zorientovat posluchače v naprosto zásadní změně soukromého práva, kterou rekodifikace soukromého práva od 1.1.2014 představuje a bez jejího pochopení není možné zvládnout změny dalších předpisů (např. daňových a účetních). Přednáška nevysvětluje teorii, ale dopady do běžné podnikatelské praxe včetně účetních a daňových souvislostí (v žádném případě však není výkladem daňových změn pro rok 2014).

Cena nahrávky a podkladových materiálů je 1000 Kč + DPH.

Nahrávka má tento obsah:

  • Předpisy tvořící rekodifikaci soukromého práva včetně navazujících dalších změn
  • Doprovodné daňové změny (samostatně je daňovým změnám věnováno jen 9 min, ale na daňové a účetní souvislosti je jinak upozorňováno v průběhu výkladu soukromoprávních změn)
  • Nová typologie právnických osob a změny, které přináší zákon o obchodních korporacích (zejména se zaměřením na odpovědnost členů orgánů a dále na změny v úpravě s.r.o.)
  • Nové zásady soukromého práva a jejich použití na smlouvy uzavřené do 31.12.2013
  • Porovnání nové úpravy s dnešním obchodním zákoníkem
  • Vymezení věcí (zásada superficies solo cedit - stavba jako součást pozemku, stroj zabudovaný do budovy jako součást pozemku)
  • Převod vlastnictví, důvěra v zápis do katastru nemovitostí, obrana proti neoprávněným převodům, nabytí od nevlastníka (neoprávněného), výhrada vlastnického práva
  • bytové spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena - služebnosti a reálná břemena
  • svěřenský fond a společenství jmění
  • obecné smluvní zásady, smluvní typ dle nového občanského zákoníku