Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací v roce 2022

Komentář

Komentář je věnován obecné úpravě režimu přenesení daňové povinnosti - vykázání v daňovém přiznání a kontrolním hlášení dodavatele i odběratele, možnost závazného posouzení, zda dané plnění podléhá standardnímu režimu anebo režimu přenesení daňové povinnosti.

Dále se komentář věnuje zatřídění daného plnění dle klasifikace CZ-CPA, které je u stavebních a montážních prací rozhodující pro uplatnění či neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti.

Oproti předchozím verzím komentáře byl komentář doplněn a aktualizován na podmínky roku 2022. Komentář shrnuje také komentáře Finanční správy k dané problematice:

  • stanovisko k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací
  • režim daňové povinnosti ve stavebnictví vůči obci jako osoby povinné k dani
  • vyjádření k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u sdružení
  • příklady posouzení jednotlivých prací jako stavebních a montážních prací podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti, jako prací, u kterých je uplatňován standardní režim zdanění, a příklady prací, kdy uplatnění či neuplatnění režimu přenesení záleží na konkrétních podmínkách
  • Příspěvek Koordinačního výboru Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově