Rozdělování a zdaňování zisku v SRO
Komentář

Podrobný komentář (21 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku a vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady.


Komentář byl aktualizován 12.6.2019 a je plně použitelný pro rozhodování o rozdělení zisku v průběhu roku 2019. Komentář byl především doplněn o judikaturu Nejvyššího soudu z roku 2019 k rozdělování zisku podle zákona o obchodních korporacích, která především překonala judikaturu, podle které mělo být o rozdělení zisku rozhodnuto do 6 měsíců po uplynutí příslušného účetního období - nově je možné schválenou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2018 použít k rozhodnutí o rozdělení zisku až do konce roku 2019.

Obsah komentáře:

  • Pravidla pro rozdělení zisku
  • Průběh schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
  • Zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku
  • Zálohy na podíly na zisku
  • Odvod srážkové daně a její vyúčtování
  • Judikatura k rozdělování zisku
  • Formální nároky na valnou hromadu