Rozdělování a zdaňování zisku v SRO

Komentář

Podrobný komentář (21 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku a vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady.


Komentář byl aktualizován 03/2020 a je plně použitelný pro rozhodování o rozdělení zisku za rok 2019 v průběhu roku 2020 popř. záloh na podíly na zisku až do schválení řádné účetní závěrky za rok 2020. Do komentářejsou promítnuty i změny, které v dané oblasti plynou z novely zákona o obchodních korporací č. 33/2019 Sb., která nabude účinnosti od 1.1.2021.

Obsah komentáře:

  • Pravidla pro rozdělení zisku
  • Průběh schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
  • Zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku
  • Zálohy na podíly na zisku
  • Odvod srážkové daně a její vyúčtování
  • Judikatura k rozdělování zisku
  • Formální nároky na valnou hromadu

Vzory:

  • editovatelné ve formátu word
  • vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku
  • vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady