Paušální náhrada za vymáhání pohledávky

26.08.2018

Pokud není věřiteli uhrazena peněžitá pohledávka ve splatnosti, náleží mu kromě úroku z prodlení navíc minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši 1200 Kč. Zatímco úroky z prodlení se uplatňují i mezi podnikateli, minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky je stanovena jen pro pohledávky mezi podnikateli (nebo mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem).

Minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky byla do české legislativy zavedena novelou prováděcího nařízení k občanskému zákoníku č. v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, která tuto paušální náhradu stanovuje na 40 € - novelizací prováděcího nařízení č. 142/1994 Sb. provedenou od 1.7.2013 nařízením č. 180/2013 Sb.

Náhrada 1200 Kč je fixní náhrada a věřitel nemusí nijak prokazovat náklady spojené s vymožením dané pohledávky ani to, jakým způsobem pohledávku vymáhal. Pokud by skutečné náklady na vymožení pohledávky byly vyšší a věřitel by jejich výši prokázal, tak by mu náležela úhrada nákladů skutečně vynaložených na vymožení dané pohledávky.

Od 1.1.2014 minimální výši nákladů spojených s uplatněním pohledávky upravuje prováděcí nařízení k občanskému zákoníku č. 351/2013 Sb., které sice bylo novelizováno od 1.1.2018, ale úprava minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky nijak změněna nebyla. Podle prováděcího nařízení platí:

§ 3

Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1200 Kč.

Spornou otázkou je, zda v případě náhrady skutečně vynaložených nákladů má být paušální náhrada 1200 Kč mají být tyto hrazeny jen v části přesahující 1200 Kč anebo zda mají být uhrazeny samostatně vedle paušální náhrady 1200 Kč. Jak konstatoval Krajský soud v Hradci Králové usnesení 47 Co 70/2016-21 ze dne 14.3.2016, paušální náhrada 1200 Kč může náležet samostatně vedle náhrady skutečně vynaložených nákladů (v daném případě byla požadována náhrada skutečně vynaložených nákladů právního zastoupení).