Změny v daních pro rok 2019

15.06.2018 09:01

Změny v daních pro rok 2019

S účinností od 1.1.2019 dochází ke změnám v oblasti dph, které plynou z již platných změn předpisů EU. Další změny by měl přinést vládní návrh daňových změn pro rok 2019 (daňový balíček 2019), který začala projednávat Poslanecká sněmovna. V souvislosti s připravovanými změnami v evidenci tržeb (viz článek Novela zákona o evidenci tržeb) by mělo dojít ke změnám v sazbách dph, ale až v průběhu roku 2019 (očekává se, že nejdříve od 1.7.2019).

Změny předpisů EU

Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH je s použitím od 1.1.2009 novelizována:

 • směrnicí Rady (EU) 2016/1065, kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s poukazy (přímo se netýká uplatnění dph u poskytování poukazů, ale až následného obchodování s těmito poukazy)
 • směrnicí Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, je s účinností od 1.1.2019 novelizováno ve věci vymezení státu usazení příjemce elektronicky poskytované služby (nové znění čl. 24b), a to nařízením č. 2017/2459.

Změny v elektronickém obchodování (směrnice  2017/2455 a nařízení 2017/2459) se od 1.1.2019 týkají elektronicky poskytovaných služeb, a to osobám nepovinným k dani – např. podnikatel za úplatu umožňuje, aby si osoba z jiného členského státu pro své soukromé účely elektronicky stáhla aplikaci do svého mobilního telefonu. V současné době (takto se postupuje od 1.1.2015) se postupuje tak, že poskytovatel uvedené služby (pokud není plátcem daně) se jejím poskytnutím stává identifikovanou osobou a je povinen odvést dph státu, kde je zákazník usazen (např. tedy slovenskou daň, pokud je zákazník usazen ve Slovenské republice).  Od 1.1.2019 si poskytovatel služby (nepřekročí-li finanční limit) bude moci zvolit, zda bude postupovat dle současného modelu anebo zda uplatní českou daň – finanční limit činí 10 000 €/ kalendářní rok.

Daňový balíček 2019

MF obsah návrhu daňového balíčku schváleného vládou 13.6.2018 komentovalo ZDE.

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:

 • zákona o daních z příjmů
 • zákona o dani z hazardních her
 • zákona o dph
 • insolvenčního zákona (navazuje na změnu zákona o dph)
 • zákona o spotřebních daních
 • celního zákona
 • daňového řádu
 • zákona o o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákona o Finanční správě
 • zákona o Celní správě.

Původní návrh předložený ministerstvem financí obsahoval zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 %. V rámci vypořádání připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení byl z návrhu tento zásadní bod vypuštěn a ministerstvo jej hodlá prosazovat až v některém z dalších návrhů na změny v daních z příjmů a nikoli v rámci daňového balíčku pro rok 2019; pro rok 2019 by tedy nemělo k této zásadní změně dojít. Součástí vládního návrhu daňového balíčku však zůstává např. zavedení omezení daňové uznatelnosti „nadměrných výpůjčních výdajů“.

Změny v zákoně o dph od 1.1.2019, které obsahuje vládní návrh daňového balíčku, jsou značně rozsáhlé – navrženo je 269 bodů změn a 13 přechodných ustanovení. Součástí změn v zákoně o dph je zapracování změn plynoucích z výše uvedených změn legislativy EU.

Některé změny mají pouze potvrdit výklad stávající právní úpravy a proto jsou tyto změny resp. jejich odůvodnění použitelné i na stávající praxi. Např. je navrhováno doplnění § 104, které výslovně stanoví, že správce daně nemůže uplatnit úrok z prodlení např. v následující situaci:

Plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň k datu 20.2.2018 a současně mohl za 02/2018 uplatnit z tohoto přijatého plnění plný nárok na odpočet daně. Plátce daně toto přijaté zdanitelné plnění omylem vykázal v daňovém přiznání (na řádku 10) a v kontrolním hlášení (v části B.1) až za 03/2018 a současně v daňovém přiznání za 03/2018 uplatnil z uvedeného přijatého plnění odpočet daně (na řádku 43).

Pokud bude daňový balíček přijat v navržené podobě, tak bude „beztrestnost“ uvedeného omylu přímo zakotvena v § 104 zákona o dph – v nově vloženém odst. 5 do § 104. Podle důvodové zprávy k tomuto doplnění zákona se však nejedná o věcnou změnu a správce daně nemůže uvedenou chybu trestat ani v současné době. Důvodová zpráva předložená do vnějšího připomínkového řízení v komentáři k § 104 odst. 1 a 2 uvádí:

Dále se navrhuje doplnit do ustanovení § 104 zákona o dani z přidané hodnoty z důvodu právní jistoty ustanovení, které by postavilo najisto, že se toto ustanovení neuplatní v případě, kdy plátce zahrne přijaté zdanitelné plnění, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň, nebo poskytnutou úplatu, vznikne-li z této úplaty povinnost přiznat daň do jiného zdaňovacího období a současně v tomto zdaňovacím období uplatní odpočet daně v plné výši (viz nový odstavec 3 a 5).

 

    

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/