DPH u sdružení 2019

15.11.2018

DPH u sdružení od 1.1.2019

Před 1.7.2017 zákon o dph obsahoval speciální úpravu pro uplatnění dph u společností (sdružení) bez právní subjektivity. Mnozí plátci dph využili přechodných ustanovení a do konce roku 2018 postupují podle již zrušené právní úpravy, kdy byla agenda dph za celou společnost (sdružení) řešena pouze tzv. pověřeným účastníkem (vyplňoval údaje do daňového přiznání, podával kontrolní hlášení, svým jménem vystavoval daňové doklady, svým jménem přijímal zdanitelná plnění atd.).

Od 1.1.2019 již výše uvedený zjednodušující postup není možný, ale je možné postupovat podobně (navenek bude vůči odběratelem i dodavatelům vystupovat pouze pověřený účastník), byť s větší administrativní náročností.

Podrobně se tomuto postupu věnuje zvuková nahrávka přednášky DPH U SDRUŽENÍ 2019, jejíž součástí je i podkladový materiál obsahující příklady k dané problematice.

Varianta, kdy za společnost (sdružení) vystavuje daňové doklady pouze pověřený účastník a na jeho jméno jsou vystavovány daňové doklady, je v Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 ze dne 22.8.2018 uváděna jako možná (byť jako varianta druhá).

Příklad 1 - postup podle přechodných ustanovení

Fyzické osoby A a B, čtvrtletní plátci DPH, mají uzavřenu smlouvu o společnosti (o sdružení) bez právní subjektivity a postupují podle přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. (novela zákona o DPH účinná od 1.7.2017, která zrušila zvláštní postup pro uplatnění DPH u společností (sdružení)), účastníkem sdružení pověřeným agendou DPH je osoba A. Osoba A se podílí na majetku, zisku a ztrátě získaném společnou činností v poměru 60 % a osoba B v poměru 40 %. Pro účely daní z příjmů je vedena daňová evidence. Sdružení provozuje autoservis a v evidenci dle § 100 zákona o DPH vedené osobou A jsou evidována následující uskutečněná plnění:

 • 10/2018....vystavené doklady na provedené opravy za 100.000 Kč + DPH 21.000 Kč
 • 11/2018....vystavené doklady na provedené opravy za 90.000 Kč + DPH 18.900 Kč
 • 12/2018....vystavené doklady na provedené opravy za 110.000 Kč + DPH 23.100 Kč
 • celkem uskutečněno za 4.Q 2018...300.000 Kč + DPH 63.000 Kč

Doklady byly v průběhu 4. Q 2018 uhrazeny (buď v hotovosti do pokladny sdružení nebo na účet 1 určený pro účely sdružení).

Za 4.Q 2018 uplatněn odpočet daně z těchto přijatých dokladů za nákup náhradních dílů používaných pro opravy:

 • FD 50/2018, číslo daňového dokladu 08582018 na 15.000 + DPH 3.150 Kč
 • FD 51/2018, číslo daňového dokladu 20180354 na 1.500 + DPH 315 Kč
 • FD 52/2018, číslo daňového dokladu 182001 na 150.000 + DPH 31.500 Kč
 • celkem přijato za 4.Q 2018...166.500 Kč + DPH 34.965 Kč

Přijaté doklady byly v průběhu 4. Q 2018 uhrazeny z účtu 1.

Přiznání DPH u A:

 • Řádek 1 (daň na výstupu v základní sazbě daně)....300.000 Kč + DPH 63.000 Kč
 • Řádek 40 (odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění od plátců v základní sazbě daně).... 166.500 Kč + DPH 34.965 Kč
 • Daňová povinnost (ř. 64)....28.035 Kč (uhrazeno z účtu 1 na účet finančního úřadu, pod který spadá účastník A, a to pod variabilním symbolem účastníka A)

Kontrolní hlášení u A:

 • V části A.4 kontrolního hlášení uvedeny daňové doklady vystavené osobám povinným k dani v hodnotách vč. DPH nad 10.000 Kč, údaje ze zbylých dokladů uvedeny v úhrnu v části A.5.
 • Došlé doklady FD 50 a 52/2018 uvedeny v části B.2 kontrolního hlášení, v B.3 uveden základ daně 1.500 a DPH 315 Kč.

Účastník B podává "nulové" daňové přiznání (na úvodní straně označí "Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)") a nepodává kontrolní hlášení.

Daňová evidence pro účely daní z příjmů:

 • Zdanitelný příjem....300.000 Kč, z toho 180.000 Kč příjem A a 120.000 Kč příjem B
 • Daňové výdaje....166.500 Kč, z toho 99.900 Kč výdaj A a 66.600 Kč B.

Příklad 2 - postup podle zákona o DPH od 1.7.2017

Fyzické osoby A a B z příkladu 1 se rozhodli, že již od 1.10.2018 nebudou postupovat podle přechodných ustanovení novely č. 170/2017 Sb. a toto do 25.10.2018 oznámí finančnímu úřadu. Účastníci se dohodli, že navenek bude nadále jednat svým jménem účastník A.

Doklady za uskutečněná plnění jsou stejně jako u příkladu 1 vystavovány pod jménem účastníka A a přijaté doklady 50 a 52 jsou stejně jako u příkladu 1 vystaveny na jméno účastníka A.

Protože účastník A při vystavování dokladů jedná sice svým jménem, ale ze 40 % na účet účastníka B, tak se má za to, že účastník B uskutečnil za 4. Q 2018 zdanitelná plnění ve výši svého 40% podílu účastníkovi B (120.000 Kč + DPH 25.200 Kč) - na tato zdanitelná plnění vystaví daňové doklady (dodavatelem je B, odběratelem A). Účastník B může využít souhrnného daňového dokladu a vystavit souhrnný daňový doklad označený např. DPH1 na 40.000 + DPH 8.400 Kč na plnění uskutečněná v 10/2018, souhrnný daňový doklad DPH2 na 36.000 + DPH 7.560 Kč na plnění uskutečněná v 11/2018 a souhrnný daňový doklad DPH3 na 44.000 + DPH 9.240 Kč na plnění uskutečněná v 12/2018. Pokud účastník A tyto doklady obdrží do 31.12.2018, může si uplatnit odpočet daně.

Protože účastník A při nákupech jedná sice svým jménem, ale ze 40 % na účet účastníka B, tak se má za to, že pro účastníka B uskutečnil za 4. Q 2018 zdanitelná plnění ve výši jeho 40% (66.600 Kč + DPH 13.965 Kč) - na tato zdanitelná plnění vystaví daňové doklady (dodavatelem je A, odběratelem B); např. souhrnné daňové doklady za jednotlivé kalendářní měsíce ID1, ID2 a ID3. Pokud účastník B tyto doklady obdrží do 31.12.2018, může si uplatnit odpočet daně.

Přiznání DPH u A:

 • Řádek 1 (daň na výstupu v základní sazbě daně)

kromě údajů uváděných podle přechodných ustanovení - viz příklad 1 (300.000 Kč + DPH 63.000 Kč) - bude uveden také podíl, kterým se účastník B podílí na zdanitelných plněních přijatých účastníkem A (66.600 Kč + DPH 13.965 Kč). DPH na výstupu tedy bude činit 76.965 Kč.

 • Řádek 40 (odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění od plátců v základní sazbě daně)

kromě údajů uváděných podle přechodných ustanovení - viz příklad 1 (166.500 Kč + DPH 34.965 Kč) - bude uveden také podíl, kterým se účastník B podílí na zdanitelných plněních uskutečněných účastníkem A (120.000 Kč + DPH 25.200 Kč). DPH na vstupu tedy bude činit 60.165 Kč.

 • Daňová povinnost (ř. 64)....16.800 Kč (uhrazeno z účtu 1 na účet finančního úřadu, pod který spadá účastník A, a to pod variabilním symbolem účastníka A)

Přiznání DPH u B:

 • Řádek 1 (daň na výstupu v základní sazbě daně)... 120.000 Kč + DPH 25.200 Kč
 • Řádek 40 (odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění od plátců v základní sazbě daně).... 66.600 Kč + DPH 13.965 Kč
 • Daňová povinnost (ř. 64)....11.235 Kč (uhrazeno z účtu 1 na účet finančního úřadu, pod který spadá účastník B, a to pod variabilním symbolem účastníka B)
 • Celkem bude z účtu 1 uhrazeno DPH 28.035 Kč (stejně jako v příkladu 1) - 16.800 Kč (pod variabilním symbolem účastníka A) a 11.235 Kč (pod variabilním symbolem účastníka B)

Daňová evidence pro účely daní z příjmů:

 • zcela stejná, jako u příkladu 1; daňové doklady DPH1, DPH2 a DPH3 vystavené účastníkem B a daňové doklady ID1, ID2 a ID3 vystavené účastníkem A se do daňové evidence pro účely daní z příjmů nijak nepromítají - nepředstavují žádný závazek resp. pohládavku
 • Zdanitelný příjem....300.000 Kč, z toho 180.000 Kč příjem A a 120.000 Kč příjem B
 • Daňové výdaje....166.500 Kč, z toho 99.900 Kč výdaj A a 66.600 Kč B.