Informační povinnost účetních

16.06.2018

Informační povinnost účetních

Dne 5.6.2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu č. 94/2018 Sb., která pro účetní, daňové poradce, auditory a další osoby zavedla novou informační povinnost ohledně jejich klientů.

Novela daňového řádu č. 94/2018 Sb.:

  • rozšířila informační povinnosti bank a podobných subjektů vůči správcům daně (novelizovaný § 57 odst. 3).
  • zavedla pro povinné osoby podle zákona proti praní špinavých peněz novou informační povinnost (nový § 57a).

Povinnou osobou podle § 2 zákona proti praní špinavých peněz (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je např. i daňový poradce, auditor nebo účetní. Tyto osoby jsou nově povinny poskytnout správci daně veškeré údaje získané při identifikaci a kontrole klienta, a to včetně souvisejících písemností a informací o způsobu jejich shromažďování.

Novela byla nakonec schválena v podobě, že vybrané profese (advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři) jsou uvedené údaje povinni poskytnout pouze pro účely mezinárodní správy daní - podle přechodného ustanovení jsou povinni poskytnout údaje získané až od 5.6.2018).

Novela 94/2018 Sb. kromě daňového řádu novelizuje dále notářský řád, zákon o daňovém poradenství, o advokacii, exekuční řád, zákon proti praní špinavých peněz a zákon o auditorech.

O uvedené novele informovalo MF v tiskové zprávě ze dne 23.5.2018.