Registrace k dph

29.10.2020

Registrace k dph

Registrace osoby povinné k dani jako plátce dph se standardně provádí na základě elektronicky podané přihlášky k registraci. Aby se proces registrace k dph urychlil, lze doporučit k přihlášce připojit zvláštní přílohu. Tato informace je věnována jak přihlášce k registraci, tak zvláštní příloze.

Přihláška k registraci plátce se podává výhradně elektronicky - např. prostřednictvím aplikace EPO (přihlášku k registraci k dph naleznete ve skupině formulářů "Registrace", tedy téměř dole v seznamu jednotlivých formulářů - označeno i v roce 2020 jako "Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015").

K registraci DPH vydalo GFŘ 19.12.2017 informaci, která byla aktualizována v návaznosti na rozsáhlé změny v DPH od 1.4.2019 dne 16.4.2019 a je stále platná i v roce 2020.

Přihlášku k registraci není nutné opatřovat žádnou přílohou - v tomto případě je však třeba počítat s tím, že proces registrace bude trvat poměrně dlouhou dobu. Jak k dané problematice informovala finanční správa ve zprávě ze dne 19.12.2017, proces registrace výrazně urychlí připojení přílohy k žádosti o registraci.

V příloze k žádosti je třeba věnovat pozornost zejména doložení toho, že daný subjekt provádí ekonomickou činnost - např. fakturami, smlouvami s obchodními partnery, popisem podnikatelského záměru atd.

Pro bezproblémovou registraci k dph lze doporučit využít interaktivní pdf formulář přílohy k žádosti (nevadí, že se Vám formulář v prohlížeči nezobrazí, po stažení s ním lze pracovat). Jak bylo řečeno, příloha není závazná, ale její použití v praxi registraci usnadní.

Nejprve je vhodné vyplnit uvedený formulář přílohy a připravit si (v počítači) v některém z formátů podporovaných finanční správou další podklady pro doložení skutečností uvedených v příloze (faktury, smlouvy apod). Podporovány jsou formáty s těmito příponami:

  • DOC, DOCX (dokument Microsoft Word),
  • XLS, XLSX (sešit Microsoft Excel),
  • PDF (dokument Adobe Acrobat),
  • JPG (obrázek z grafického programu nebo skeneru),
  • TXT (textový soubor bez formátování),
  • RTF (Rich Text Format, soubor z textového editoru - např. Microsoft Word nebo OpenOffice Writer).

Jakmile budou podklady připraveny a vyplněna interaktivní pdf zvláštní příloha (pozornost je třeba věnovat zejména bodu 3 - Informace k doložení ekonomické činnosti), tak lze vyplnit vlastní přihlášku k registraci a zvláštní příloha a příslušné podklady se do této přihlášky nahrají jako e-přílohy (stránka jiné přílohy).

Pokud je věnována doložení ekonomické činnosti dostatečná pozornost, neměl by nastat s registrací k dph zásadní problém a dotyčný subjekt by měl obdržet osvědčení o registraci k dph v poměrně krátké době. A to i v případě, kdy se jedná o subjekt "bez historie", např. nově založené s.r.o. Nově vzniklá právnická osoba je pochopitelně povinna podat (jako samostatné podání) obecnou přihlášku k registraci pro právnické osoby (v aplikaci EPO ji naleznete ve skupině formulářů "Registrace" ještě níže, než přihlášku k registraci k dph).

Zdaňovací období nově registrovaného plátce je vždy měsíční, a to bez jakékoli výjimky. Měsíční zdaňovací období pro nového plátce platí pro kalendářní rok, ve kterém byl registrován k dph, a pro kalendářní rok následující. Pokud byla registrace plátce provedena v roce 2019, tak může (na počátku roku 2021) od 1.1.2021 změnit zdaňovací období na čtvrtletní, a to při současném splnění těchto podmínek:

  • jeho obrat za rok 2020 nepřesáhne 10 mil. Kč
  • do konce ledna 2021 tuto změnu oznámí správci daně (ideálním řešením tohoto oznámení je zaškrtnout změnu zdaňovacího období na titulní straně daňového přiznání za prosinec 2020 a daňové přiznání podat v řádném termínu do 27.1.2021, ale i oznámení v pozdě podaném přiznání - nejpozději však do konce ledna - by bylo účinné).

Na žádost plátce podané do konce října kalendářního roku, v němž byl plátce registrován, může (avšak nemusí) od následujícího kalendářního roku správce daně povolit čtvrtletní zdaňovací období. Pokud byla registrace k dani provedena v roce 2020, mohlo by na základě žádosti podané nejpozději do konce října 2020, dojít ke změně zdaňovacího období na čtvrtletní již od 1.1.2021.