Registrace do systému One Stop Shop 

Informace ze dne 29.7.2021


Od 1.7.2021 je nutné z některých zásilek zboží do jiných členských států odvádět zahraniční DPH - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU. Červencové zásilky je možné zdanit až v říjnu v rámci systému one stop shopu (OSS) - podmínkou však je registrace do tohoto systému provedená nejpozději do 10. srpna a kdo se v tomto termínu do systému OSS nezaregistruje, musí červencové zásilky zdanit přímo v příslušných zemích.

Více v níže umístěném videu a v informaci ze dne 29.7.2021 (příslušnou část informace naleznete níže), která se dále věnuje např. změnám zákona o daních z příjmů přijatým spolu s novým stavební zákonem a zvýšení daňové zvýhodnění na 2. dítě a na 3. a další děti a dílčí změně v uplatnění měsíčního daňového bonusu na děti. 

Část informace z 29.7.2021

Text celé informace v pdf

Situace s novelou zákona o DPH, která zapracovává změny předpisů EU od 1.7.2021, je momentálně taková, že tuto novelu projednávanou jako sněmovní tisk 867 bude po vrácení Senátem s pozměňovacími návrhy znovu projednávat Poslanecká sněmovna, a to buď ještě v srpnu nebo dokonce možná až v září. Ponecháme-li stranou možnost, že novelu poslanci neschválí (což by ovšem nemělo vliv na uplatnění DPH v režimu one stop shopu), tak ve věci změn plynoucích ze změn předpisů EU bude novela přijata v původně navržené podobě (ta je součástí materiálů k záznamu webináře Internetové obchody v EU - DPH) a nabude účinnosti dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Z pohledu uplatnění změn zapracovávajících změny eurounijní úpravy, které měly být zapracovány již od 1.7.2021, je tedy v podstatě jedno zda bude přijata senátní či poslanecká verze novely.

Pokud by byla přijata senátní verze novely, tak by byla přijata s těmito přechodnými ustanoveními:

1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty vzniklé před 1. červencem 2021, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Osoba povinná k dani, která má k 10. červenci 2021 zřízen přístup k elektronickému portálu ve zvláštním režimu jednoho správního místa prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle § 110j odst. 2 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může tímto způsobem k elektronickému portálu přistupovat do 20. července 2024.

3. Osoba povinná k dani, která byla registrována ve zvláštním režimu jednoho správního místa nejpozději za poslední zdaňovací období před 1. červencem 2021, uvede od 21. července 2024 opravy daně za zdaňovací období před 1. červencem 2021 v samostatném dodatečném daňovém přiznání; v tomto dodatečném daňovém přiznání uvede i důvody pro uvedení opravy daně a den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani. Toto dodatečné daňové přiznání není formulářovým podáním a činí se vůči správci daně státu spotřeby; § 110o odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije.

4. U provozovatele vysílání ze zákona podle zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání se při výpočtu odpočtu daně v poměrné výši do 31. prosince 2024 použije § 75 odst. 1 věta poslední zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb.

Pokud tedy jde o zapracování předpisů EU, tak Senát pouze navrhuje vypustit některé přechodná ustanovení, která se stala již zbytečná. Ponecháme-li stranou opravu jedné nepatrné chyby novely, tak obsahem senátní verze je v podstatě jen umožnění odpočtu DPH ČT a ČRo do konce roku 2024 (momentálně mohou tento odpočet uplatňovat jen do konce roku 2021).

Protože se blíží 10. srpen, do kdy se mohou zaregistrovat do systému one stop shopu ti podnikatelé, kteří během července uskutečnili prodej zboží na dálku uvnitř Společenství (ve smyslu předpisů EU) s místem plnění v jiném členském státě a vznikla jim tak povinnost odvést z tohoto prodeje DPH jiného členského státu, tak může být pro některé podnikatele aktuální následující příklad.

Příklad

Podnikatel se sídlem v ČR zaslal 12.7.2021 z ČR zboží na Slovensko svému zákazníkovi, který není na Slovensku registrován k DPH. V loňském roce podnikatel uskutečnil stejný typ obchodů (zboží odesláno z ČR zákazníkovi do jiného členského státu, zákazník není v JČS registrován k DPH) za více než 10 tis. EUR. Do 30.6.2021 podnikatel v souladu s předpisy EU a s předpisy jiných členských států u tohoto typu obchodů uplatňoval českou DPH. Jak má podnikatel uplatnit DPH u obchodu z 12.7.2021?

Uvedený obchod je od 1.7.2021 ve smyslu čl. 14 směrnice prodejem zboží na dálku uvnitř Společenství, u kterého nelze místo plnění stanovit v ČR dle čl. 59c směrnice, a místo plnění je tak podle čl. 33 směrnice ve Slovenské republice a je nutné jej zatížit slovenskou DPH. Protože Slovenská republika včas zapracovala změny směrnice od 1.7.2021 do slovenského zákona o DPH, je nutné z obchodu odvést slovenskou DPH.

Podnikatel může povinnost ke slovenské DPH vyřešit dvěma způsoby. Buď se ještě před uskutečněným obchodem (před 12.7.2021) zaregistroval na Slovensku k DPH - viz např. informace slovenské finanční správy Práva a povinnosti zahraničnej osoby - a DPH si bude řešit se slovenským správcem daně (slovenské přiznání k DPH, platba daně slovenskému správci daně), v českém přiznání by potom tento obchod vykázal na řádku 24. Druhou možností je zaregistrovat se nejpozději do 10.8.2021 u FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚP pro Brno a tomuto FÚ podat během října přiznání v režimu OSS a zaplatit slovenskou DPH - v tomto případě nevznikne povinnost registrovat se na Slovensku k dani (protože je v ČR uplatňován režim odpovídající § 68b slovenského zákona o DPH). I při využití OSS režimu bude obchod v tuzemském daňovém přiznání DPH vykázán na řádku 24.

V poslední době se objevily především tyto dvě novinky k uplatnění režimu OSS v ČR:

 • byl zveřejněn formulář přiznání, které se bude podávat v režimu OSS
 • ve FZ 30/2021 byly zveřejněny údaje k platbě daně v režimu OSS.

Ve formuláři přiznání k DPH v režimu OSS budou na jednom řádku uvedena souhrnně veškeré prodeje zboží na dálku za celé čtvrtletí v členění po jednotlivých členských státech, do kterých bylo zboží odesláno, a dále podle sazeb daně (samostatný řádek pro základní sazbu daně a samostatný řádek či samostatné řádky pro sníženou sazbu daně popř. pro více snížených sazeb daně). Pokud by bylo zboží odesíláno i z jiných členských států, budou uvedeny na samostatných řádcích.

V části zdanitelných plnění budou ve formuláři přiznání OSS uvedeny tyto údaje:

 • Stát dodavatele (při odesílání z ČR kód CZ, při odesílání z jiného členského státu by se uvedl kód členského státu, ze kterého bylo zboží odesláno)
 • Stát spotřeby (např. při odeslání na Slovensko kód SK)
 • Typ dodání - pro prodej zboží na dálku se použije kód "G" (pro služby je určen kód "S")
 • Základ daně v EUR
 • DPH v EUR
 • Dodavatel - uvede se DIČ dodavatele (při odesílání z jiného členského států by se uvedlo VAT ID jiného členského státu); pokud není dodavatel registrován e státě odeslání, uvedlo by se v příslušné kolonce TIN ID
 • Sazba daně - uvede se sazba daně v procentech
 • Typ sazby daně - uvede se "Z" pro základní sazbu daně a "S" pro sníženou sazbu daně

Daň se v režimu OSS bude platit v EUR na účet:

 • IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
 • BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP

Do "zprávy pro příjemce" se při platbě daně zv režimu OSS a 3. Q (splatno do konce října) uvede tzv. referenční číslo, např. CZ/CZxxxxxxxxxx/Q3.2021 (místo xx bude uvedeno příslušné DIČ dodavatele).

Nový tiskopis formuláře tuzemského daňového přiznání k DPH zatím zveřejněn nebyl - nový formulář však přinese pouze změnu zobrazení odesílaných dat v pdf podobě a struktura .xml formuláře se nijak měnit nebude a nebude tak nutné k tvorbě daňového přiznání v .xml struktuře nijak aktualizovat účetní programy. Zatím nebyly v daňovém portálu ani aktualizovány vysvětlivky k daňovému přiznání DPH.

Praktickými problémy prodeje zboží na dálku uvnitř Společenství vč. registrace do režimu OSS, uplatnění sazby příslušného státu, okruhu obchodů, kde od 1.7. došlo ke změnám Vás provede stále aktuální záznam webináře Internetové obchody v EU - DPH.