DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU

21.06.2021

  Změny DPH od 1.7.2021

  Od 1.7.2021 se mění  základní předpisy upravující uplatnění DPH na úrovni celé EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č. 282/2011.

  Jednou z důležitých oblastí, které se změny DPH od 1.7.2021 týkají, je zasílání zboží do jiných členských států spotřebitelům (tento typ obchodů je označován jako B2C) - rozdíl tohoto typu obchodů od obchodů B2B, kdy daň přiznává kupující, vysvětluje článek DPH u intrakomunitárních dodání zboží; u obchodů typu B2B došlo ke změnám v roce 2020 a od 1.7.2021 se u nich nic nemění. Další oblast změn souvisí s dovozem zboží ze 3. zemí.

  Změny DPH od 1.7.2021 shrnuje také informace ze dne 13.5. Evropská komise ve svém komentáři tyto změny rozděluje na změny pro:

  1. e-shopy (on-line sellers) - změny prahové hodnoty pro uplatnění DPH příslušného členksého státu a zavedení zjednodušeného odvodu pomocí One- Stop - Shopu

  2. internetová tržiště (elektronická rozhraní; webové platformy) - odpovědnost za DPH u dovozů ze 3. zemí a záznamní povinnost u plnění v rámci EU

  3. kupující v EU - i dovozy ze 3. zemí budou podléhat DPH, DPH bude možné (pokud to e-shop umožní) uhradit na e-shopu

  4. poštovní operátory a kurýry - nové možnosti odvodu DPH pro Českou poštu apod.

  Příslušnou novelu zákona o DPH, která uvedené změny promítá do zákona o DPH, poslanci přijali 26.5., avšak stále ještě nebyla projednána Senátem (viz aktualita DPH v roce 2021) - příslušné změny je však nutné použít (s ohledem na předpisy DPH jiných členských států) resp. je možné využít zjednodušeného systému zavedeného od 1.7.2021, tedy tzv. one-stop-shopu nezávisle na přijetí této novely.

  Finanční správa v informaci ze dne 21.6.2021 potvrdila použití změn od 1.7.2021, avšak u dovozu zboží s hodnotou do 22 EUR nebude DPH zatím vybírána - viz vyjádření vyjádřila také celní správy.

  Od 1.7.2021 dochází k těmto zásadním změnám DPH:

  1. podstatně se snižuje hodnotová hranice, po jejímž překročení je nutné odvádět při zasílání zboží DPH jiného členského státu (při zasílání na Slovensko slovenskou DPH, do Německa německou DPH atd.). Tato hranice činí v úhrnu 10 tis. EUR za všechny jiné členské státy dohromady.

  Příklad:

  Jako plátce DPH zasílám zboží na Slovensko a do Polska. Protože zákazníci jsou výhradně spotřebitelé a protože nedosahuji na Slovensku stávající hranice pro zásilkový prodej 35 000 EUR ani v Polsku  hranice 160 000 PLN, zasílám zboží s českou DPH. Co se změní od 1.7.2021?

  U obchodů uskutečněných od 1.7.2021 záleží na tom, zda jste v loňském roce 2020 či v letošním roce zaslal do obou zemí v úhrnu za méně než 10 000 EUR - pokud jste tuto hranici nepřekročil a a ni ji nepřekročíte za celý rok 2021, tak  se pro Vás nic nemění a nadále můžete zboží zasílat s českou DPH. Pokud hranice byla překročena (buď v roce 2020 nebo od začátku roku 2021), musíte od 1.7 zásilky na Slovensko zatěžovat slovenskou DPH a do Polska polskou DPH.

  2. DPH jiného členského státu je možné odvádět zjednodušeně v ČR prostřednictvím tzv. one-stop-shopu (OSS).

  Příklad:

  Provozuji e-shop a zasílám zboží na Slovensko občanům (osobám nepovinným k dani). Protože nedosahuji na Slovensku stávající hranice pro zásilkový prodej 35 000 EUR, nejsem na Slovensku registrován k DPH a zásilky nezatěžuji slovenskou DPH. Hranici 10 000 EUR jsem u zásilek na Slovensko za rok 2020 nepřekročil, avšak pravděpodobně ji překročím v červnu či v červenci letošního roku. Mohu se již nyní zaregistrovat do režimu OSS, když novela zákona o DPH ještě nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů?

  To, že novela českého zákona o DPH ještě není platná, Vás jednak nezbavuje povinnosti překročením hranice 10 000 EUR zásilky na Slovensko zatěžovat slovenskou DPH (na Slovensku totiž byla příslušná novela přijata včas), jednak Vás nemůže zbavit Vašeho práva na registraci do systému OSS. Jak podrobně vysvětluje záznam webináře "Internetové obchody v EU - DPH", do systému OSS se můžete zaregistrovat již nyní a zásilky od 1.7.2021 zatěžovat slovenskou DPH (a tuto následně přiznávat a odvádět v ČR v režimu OSS) nezávisle na novele českého zákona o DPH. Nutným předpokladem ovšem je, že jste v ČR plátcem DPH či osobou identifikovanou k dani - zasílání zboží na Slovensko však může být důvodem pro Vaší dobrovolnou registraci k dani; tento krok je nutné učinit před podáním přihlášky do režimu OSS.

  3. do 30.6.2021 zjednodušený systém tzv. mini-one-stop-shop (MOSS) umožňoval v ČR odvádět DPH jiného členského státu z tzv. elektronicky poskytovaných služeb; od 1.7.2021 je možné OSS využít i pro odvod DPH jiného členského státu i při poskytnutí jiné služby konečnému zákazníkovi (např. pro odvod DPH ze služby související s nemovitostí).

  Výše uvedené změny se týkají především českých podnikatelů odesílajících zboží do jiných členských států konečným spotřebitelům (osobám nepovinným k dani popř. i osobám povinným k dani, kterým nevzniká povinnost přiznat daň z pořízení zboží. Pokud jde o dodávky zboží do jiných členských států osobám registrovaným k dani, kdy se z pohledu prodávajícího jedná o dodání zboží do jiného členského státu, tak tam k žádným změnám v roce 2021 nedochází.

  Změnám od 1.7.2021 jsou věnovány podrobné vysvětlivky Evropské komise (i v češtině) - tyto vysvětlivky a shrnutí možnosti registrace do zjednodušeného systému OSS od 1.4.2021 jsou dostupné pro odběratele rozšířené verze e-mailových novinek - doplněno o překlad samostatné příručky k OSS, který EK zveřejnila v červnu.

  Příručka k OSS se věnuje např. těmto tématům:

  • Která plnění se do přiznání OSS uvádí (str. 34 a násl.) a která se naopak neuvádí (str. 40)
  • Podávání nulového přiznání OSS (str. 41)
  • Opravy podaného přiznání OSS (str. 41 a násl.)
  • Daňový přeplatek v režimu OSS (str. 46)
  • Kontrola záznamů plnění v režimu OSS českým či zahraničním správcem daně (str. 48)
  • Náležitosti přiznání OSS (str. 56 a násl.)

  Změny od 1.7.2021 jsou označovány jako změny v e-commerce, a to jednak proto, že výše popsané změny dopadají typicky na e-shopy. Změny od 1.7.2021 se však týkají i další části internetového obchodu - tzv. digitálních platforem umožňujících prodej zboží. Těmto internetovým tržištím vznikají od 1.7.2021 nové povinnosti a mohou se stát i tzv. domnělými dodavateli s povinností odvádět z příslušných obchodů DPH - tyto povinnosti jsou násobeny změnami u dovozu zboží ze 3. zemí.

  I zásilky v režimu OSS podléhají vykazování v Intrastatu. Povinnost podávání Intrastatu je založena přeshraničními dodávkami zboží v rámci EU nad 12 mil. Kč ročně.

  V oblasti dovozu zboží ze 3. zemí dochází od 1.7.2021 resp. od nabytí účinnosti novely zákona o DPH k těmto změnám

 • zrušení osvobození od DPH pro zboží s hodnotou do 22 EUR

 • nové možnosti přiznávání daně při dovozu zboží s hodnotou do 150 EUR (dovoz tohoto zboží bude až na výjimky i po 1.7.2021 osvobozen od cla)

  DPH při dovozu bude možné vybírat některým z následujících způsobů

  • standardním způsobem (plátce DPH ji přizná ve svém přiznání DPH, neplátce ji uhradí celnímu úřadu)
  • v režimu IOSS (importní OSS) prodejcem ze 3. země či internetovým tržištěm (občan ji uhradí e-shopu spolu při objednávce zboží)...nový režim pro prodejce či platformy ze 3. zemí, kteří se do tohoto režimu mohou přihlásit prostřednictvím zástupců se sídlem v EU
  • přepravcem (DPH potom uhradí zákazník přepravci)

  • Protože každá zásilka ze 3. zemí bude nově podléhat celnímu řízení, tak bude možné zásilky do 150 EUR odbavit v aplikaci eCeP (elektronické celní prohlášení). Ke změnám v dovozu připravila pro občany celní správa informační web www.celnicka.cz  Aplikace eCeP je zatím připravena pro zásilky přepravované Českou poštou, postupně by se však měla rozšiřovat o další přepravce.

   Při dovozu zásilek do 150 EUR bude mít občan jako kupující tyto možnosti

   • až jej osloví přepravce, tak jej zmocní k vyřízení celních formalit a po vyřízení těchto formalit mu bude zboží doručeno a DPH kupující uhradí přepravci jakožto zástupci; tento postup je dosud využíván u zásilek nad 22 EUR. Česká pošta bude za vyřízení celních formalit účtovat 97 nebo 150 Kč podle míry součinnosti kupujícího. Nově bude moci přepravce (bude.li držitelem povolení Celního úřadu) DPH odvádět v novém režimu
   • v aplikace eCeP (zatím jen pro zásilky doručované Českou poštou) podá celní prohlášení a DPH sám uhradí celnímu úřadu, následně mu bude zásilka doručena
   • pokud by byl prodávající zaregistrován v systému IOOS, tak by mohl kupující DPH uhradit přímo při nákupu na e-shopu a při podání celního prohlášení by zadal identifikaci prodávajícího v systému IOOS a následně by mohla být zásilka doručena; při odbavení zásilky celním zástupcem prodávajícího by kupující neměl s jejím odbavením při dovozu žádný problém a zásilka by mu byla doručena bez nutnosti řešení celních formalit

Audio podcastu "O daních" z 10.5.2021 seznamuje se změnami DPH od 1.7.2021. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.