DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU

20.10.2021

Změny DPH od 1.7.2021

Od 1.7.2021 se změnily základní předpisy upravující uplatnění DPH na úrovni celé EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č. 282/2011. Těmito změnami provádí záznam webináře Internetové obchody v EU - DPH - k záznamu byl zpracován 6stránkový dodatek, který jednak podrobně provází přiznáním k one stop shopu za 3. čtvrtletí, jednak vysvětluje změny v tuzemském přiznání k DPH od října 2021.

Změny lze rozdělit např. na změny týkající se:

 1. dodání zboží a poskytování služeb spotřebitelům z jiných členských států,
 2. dovozu zboží ze 3. zemí.

Český zákon o DPH byl uveden do souladu s "eurounijní" úpravou až od 1.10.2021, a to novelou č. 355/2021 Sb. - viz aktualita DPH v roce 2021, Toto zpoždění nemělo vliv na  1. skupinu změn (např. při zasílání zboží na Slovensko), ale zkomplikovala uplatnění 2. skupiny změn (tedy u dovozu). Např. ze zásilek z ČR na Slovensko bylo již od 1.7.2021 nutné odvádět slovenskou DPH nebo českou DPH (je-li prodávající plátcem) podle nové úpravy - k přiznání a odvodu DPH jiného členského státu lze již za období od 1.7.2021 využít režimu one stop shopu, pokud se do něj prodávající včas zaregistroval (u červencových zásilek do 10.8., u srpnových do 10.9. a u zářijových do 11.10.2021) - viz informace ze dne 29.7.2021 a následující video z 1.8.2021:

 Evropská komise ve svém komentáři tyto změny rozděluje na změny pro:

 1. e-shopy (on-line sellers) - změny prahové hodnoty pro uplatnění DPH příslušného členského státu a zavedení zjednodušeného odvodu pomocí One- Stop - Shopu
 2. internetová tržiště (elektronická rozhraní; webové platformy) - odpovědnost za DPH u dovozů ze 3. zemí a záznamní povinnost u plnění v rámci EU
 3. kupující v EU - i dovozy ze 3. zemí budou podléhat DPH, DPH bude možné (pokud to e-shop umožní) uhradit na e-shopu
 4. poštovní operátory a kurýry - nové možnosti odvodu DPH pro Českou poštu apod. 

Poskytování služeb osobám nepovinným k dani

V oblasti poskytování služeb osobám nepovinným k dani (spotřebitelům), které jsou usazeny v jiných členských státech, došlo k zásadním změnám od 1.1.2019 - jednak byla zavedena prahová hodnota 10 000 EUR, jednak byl zaveden systém tzv. mini one stop shopu (MOSS). 

Zavedení prahové hodnoty (platí od 1.7.2021 stejně jako to platilo od 1.1.2019) znamenalo, že služby nepřekračující limit 10 000 EUR je možné považovat za služby s místem plnění  v sídle poskytovatele.

Zavedení mini one stop shopu od roku 2019 znamenalo, že pokud služba podléhá odvodu DPH jiného členského státu, tak není nutné se v tomto JČS registrovat k DPH, ale zahraniční DPH odvádět prostřednictvím české Finanční správy v režimu OSS.

Pro ty poskytovatele služeb, které přiznávaly služby v režimu mini one stop shopu, od 1.7.2021 k principiálním změnám nedošlo - plynule mohli přejít do nového systému one stop shopu a zatímco službu poskytnutou v 06/2021 přiznávali za 2. čtvrtletí ve starém systému MOSS v termínu do 20.7. a daň jiných členských států odváděli na původní číslo bankovního účtu, tak službu poskytnutou v 07/2021 již budou přiznávat v novém systému OSS v termínu do 31.10. a daň budou odvádět na nové číslo účtu.

Novinkou však je, že do nového systému systému one - stop - shopu mohou vstoupit např. podnikatelé poskytující s místem plnění v jiném členském státě osobám nepovinným k dani i jiné služby, než které bylo možné přiznávat v režimu MOSS. Jestliže tedy např. český podnikatel poskytuje osobě nepovinné k dani stavební práce na nemovitosti v Německu, tak se nemusí v Německu registrovat k dani, ale od 1.7.2021 může německou DPH odvádět prostřednictvím OSS.

 Dodávky zboží do jiných členských států

Pokud je zboží prodáváno s přepravou do jiného členského státu (JČS), tak je třeba podle osoby kupujícího rozlišovat:

 1. prodej osobě, které vzniká při pořízení zboží z JČS povinnost přiznat daň
 2. prodej osobě, které pořízením zboží z JČS povinnost přiznat daň nevzniká (typicky se jedná o kupujícího spotřebitele, ale může jím být i osoba povinná k dani, které  nevznikne povinnost přiznat daň při pořízení zboží z JČS). 

V prvém případě, kdy daň přiznává kupující registrovaný k DPH (reverse charge), se od 1.7.2021 nic nezměnilo. Jak vysvětluje článek DPH u intrakomunitárních dodání zboží; u tohoto typu obchodů došlo ke změnám od 1.1.2020 resp. od 1.9.2020 na základě novely 343/2020 Sb.

U druhého okruhu prodejů ovšem od 1.7.2021 k zásadním změnám došlo. Zákon o DPH tyto obchody zatím (do novelizace § 8) nazývá  zasíláním zboží a definuje jej v § 8 odst. 4. Po novelizaci bude tento typ obchodů zákonem o DPH označen jako prodej zboží na dálku. a definován bude v § 4 odst. 9. Směrnice pro tento typ obchodů stanovovala místo plnění do 30.6.2021  v čl. 33 a 34, aniž by pro ně používala nějaké zjednodušující označení, od 1.7.2021 směrnice tento typ obchodů v čl. 14 označuje jako prodej zboží na dálku uvnitř Společenství a místo plnění pro něj vymezuje v čl. 33 a 59c.

Příklady prodeje zboží na dálku uvnitř Společenství vysvětluje následující ukázka záznamu webináře Internetové obchody v EU - DPH:

U prodeje zboží na dálku uvnitř Společenství od 1.7.2021 došlo především k těmto změnám:

 • zásadně se zúžil okruh případů, kdy je místo plnění v členském státě, ze kterého je zboží odesíláno - tím se zásadně rozšířil okruh obchodů, které je nutné zatížit DPH toho členského státu, do kterého je zboží zasíláno (při zasílání na Slovensko slovenskou DPH, do Německa německou DPH atd.)
 • obchody, které jsou zatěžovány DPH členského státu, do kterého je zboží zasíláno, lze od 1.7.2021 přiznávat v režimu one - stop - shopu (OSS).

Při prodeji zboží na dálku např. na Slovensko již od 1.7.2021 (na základě novelizace slovenského zákona o DPH, která byla - na rozdíl od novelizace českého zákona o DPH - přijata včas) neplatí, že pokud tyto prodeje nepřekročí  hranici 35 tis. EUR ročně, tak z nich není nutné odvádět slovenskou DPH. Tato hranice nově činí 10 tis. EUR za kalendářní rok. a to navíc v úhrnu za všechny jiné členské státy dohromady.

Příklad

Jako plátce DPH zasílám zboží na Slovensko a do Polska. Protože zákazníci jsou výhradně spotřebitelé a protože nedosahuji na Slovensku hranice uvedené v pokynech k přiznání DPH pro zásilkový prodej 35 000 EUR ani v Polsku hranice 160 000 PLN, zasílal jsem do 30.6.2021 zboží s českou DPH. Co se změnilo od 1.7.2021?

U obchodů uskutečněných od 1.7.2021 záleží na tom, zda jste v loňském roce 2020 či v letošním roce zaslal do obou zemí v úhrnu za méně než 10 000 EUR - pokud jste tuto hranici nepřekročil a ani ji nepřekročíte za celý rok 2021, tak se pro Vás nic nemění a nadále můžete zboží zasílat s českou DPH. Pokud hranice byla překročena (buď v roce 2020 nebo od začátku roku 2021), musíte od 1.7 zásilky na Slovensko zatěžovat slovenskou DPH a do Polska polskou DPH - na vysvětlivky k daňovému přiznání se odvolávat nemůžete, byť aktuální vysvětlivky zatím nebyly vydány .

Příklad

Provozuji e-shop a zasílám zboží na Slovensko občanům (osobám nepovinným k dani). Protože jsem na Slovensku nedosahoval původní hranice pro zásilkový prodej 35 000 EUR, nejsem na Slovensku registrován k DPH a zásilky nezatěžuji slovenskou DPH. Hranici 10 000 EUR jsem u zásilek na Slovensko za rok 2020 nepřekročil, avšak pravděpodobně ji překročím v  v září či říjnu letošního roku. Mohu se již nyní zaregistrovat do režimu OSS, když novela zákona o DPH ještě nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů?

To, že novela českého zákona o DPH ještě není platná, Vás jednak nezbavuje povinnosti překročením hranice 10 000 EUR zásilky na Slovensko zatěžovat slovenskou DPH (na Slovensku totiž byla příslušná novela přijata včas), jednak Vás nemůže zbavit Vašeho práva na registraci do systému OSS. Jak bylo 12.7.2021 vysvětleno v podcastu O daních, do systému OSS se můžete zaregistrovat již nyní a zásilky od Vámi zvoleného data (např. od 6.9. - v tom případě je nutné se zaregistrovat do 10.10.) zatěžovat slovenskou DPH (a tuto následně přiznávat a odvádět v ČR v režimu OSS) nezávisle na novele českého zákona o DPH. Nutným předpokladem ovšem je, že jste v ČR plátcem DPH či osobou identifikovanou k dani - zasílání zboží na Slovensko však může být důvodem pro Vaší dobrovolnou registraci k dani; tento krok je nutné učinit před podáním přihlášky do režimu OSS.

Další informace k prodeji zboží na dálku od 1.7.2021

Změnám od 1.7.2021 jsou věnovány podrobné vysvětlivky Evropské komise (i v češtině) - tyto vysvětlivky a shrnutí možnosti registrace do zjednodušeného systému OSS od 1.4.2021 jsou dostupné pro odběratele rozšířené verze e-mailových novinek - doplněno o překlad samostatné příručky k OSS, který EK zveřejnila v červnu. Příručka k OSS se věnuje např. těmto tématům:

 • Která plnění se do přiznání OSS uvádí (str. 34 a násl.) a která se naopak neuvádí (str. 40)
 • Podávání nulového přiznání OSS (str. 41)
 • Opravy podaného přiznání OSS (str. 41 a násl.)
 • Daňový přeplatek v režimu OSS (str. 46)
 • Kontrola záznamů plnění v režimu OSS českým či zahraničním správcem daně (str. 48)
 • Náležitosti přiznání OSS (str. 56 a násl.)

Změny od 1.7.2021 jsou označovány jako změny v e-commerce, a to jednak proto, že výše popsané změny dopadají typicky na e-shopy. Změny od 1.7.2021 se však týkají i další části internetového obchodu - tzv. digitálních platforem umožňujících prodej zboží. Těmto internetovým tržištím vznikly od 1.7.2021 nové povinnosti a mohou se stát i tzv. domnělými dodavateli s povinností odvádět z příslušných obchodů DPH - tyto povinnosti jsou násobeny změnami u dovozu zboží ze 3. zemí.

I zásilky v režimu OSS podléhají vykazování v Intrastatu. Povinnost podávání Intrastatu je založena přeshraničními dodávkami zboží v rámci EU nad 12 mil. Kč ročně. Informace k vykazování obchodů v režimu OSS byly zveřejněny na webu ČSÚ.

Jak potvrdila Finanční správa dne 21.6.2021, změny u prodeje zboží na dálku od 1.7.2021 bylo nutné uplatňovat nezávisle na novelizaci českého zákona o DPH a i bez včasného přijetí příslušné novely zákona o DPH byla umožněna  registrovace do systému one - stop - shopu. Změnami Vás provede záznam webináře Internetové obchody v EU - DPH

Dovoz zboží

V oblasti dovozu zboží ze 3. zemí došlo od 1.7.2021 resp. od nabytí účinnosti novely zákona o DPH (tedy od 1.10.2021) dochází k těmto změnám

 • zrušení osvobození od DPH pro zboží s hodnotou do 22 EUR
 • nové možnosti přiznávání daně při dovozu zboží s hodnotou do 150 EUR (dovoz tohoto zboží bude až na výjimky i po 1.7.2021 osvobozen od cla)

DPH při dovozu je nově možné vybírat některým z následujících způsobů

 • standardním způsobem (plátce DPH ji přizná ve svém přiznání DPH, neplátce ji uhradí celnímu úřadu)
 • v režimu IOSS (importní OSS) prodejcem ze 3. země či internetovým tržištěm (občan ji uhradí e-shopu spolu při objednávce zboží)...nový režim pro prodejce či platformy ze 3. zemí, kteří se do tohoto režimu mohou přihlásit prostřednictvím zástupců se sídlem v EU
 • přepravcem (DPH potom uhradí zákazník přepravci)

Protože každá zásilka ze 3. zemí nově podléhá celnímu řízení, tak je možné zásilky do 150 EUR odbavit v aplikaci eCeP (elektronické celní prohlášení). Ke změnám v dovozu připravila pro občany celní správa informační web www.celnicka.cz  Aplikace eCeP je zatím připravena pro zásilky přepravované Českou poštou, postupně by se však měla rozšiřovat o další přepravce.

Při dovozu zásilek do 150 EUR má občan jako kupující tyto možnosti

 • až jej osloví přepravce, tak jej zmocní k vyřízení celních formalit a po vyřízení těchto formalit mu bude zboží doručeno a DPH kupující uhradí přepravci jakožto zástupci; tento postup je dosud využíván u zásilek nad 22 EUR. Česká pošta bude za vyřízení celních formalit účtovat 97 nebo 150 Kč podle míry součinnosti kupujícího. Nově bude moci přepravce (bude.li držitelem povolení Celního úřadu) DPH odvádět v novém režimu
 • v aplikace eCeP (zatím jen pro zásilky doručované Českou poštou) podá celní prohlášení a DPH sám uhradí celnímu úřadu, následně mu bude zásilka doručena
 • pokud by byl prodávající zaregistrován v systému IOOS, tak by mohl kupující DPH uhradit přímo při nákupu na e-shopu a při podání celního prohlášení by zadal identifikaci prodávajícího v systému IOOS a následně by mohla být zásilka doručena; při odbavení zásilky celním zástupcem prodávajícího by kupující neměl s jejím odbavením při dovozu žádný problém a zásilka by mu byla doručena bez nutnosti řešení celních formalit

Audio podcastu "O daních" z 12.7.2021 seznamuje s možnostmi registrace do systému OSS po 1.7.2021 (od cca 11. min 11 s). Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.