Koronavir a daňové úlevy

27.10.2020

Covid - dočasné a trvalé daňové úlevy

O nejnovějších daňových úlevách informovalo MF v tiskové zprávě aktualizované dne 16.10.2020 a v tiskové zprávě ze dne 23.10.2020. Více v informacích rozeslaných na registrované e-maily dne 15. a 26.10.2020.

Přehled přijatých či přijímaných koronavirových opatření (např. kompenzační bonus pro OSVČ či kompenzační bonus pro společníky SRO nebo kompenzační bonus pro "dohodáře", podpora zaměstnanosti kurzarbeit ve formě příspěvku z programu Antivirus "A" a "B" či Antivirus "C" ve formě "prominutí" pojistného, dotace COVID-nájemné, COVID-ubytování či COVID-kultura) obsahuje novinka Daně a koronavirus.

Posledním daňovým úlevám vyhlášeným 14.10.2020 ve Finančním zpravodaji 22/2020 a rozšířeným na další subjekty dne 26.10.2020 ve Finančním zpravodaji 25/2020 předcházely úlevy obsažené v zákoně 299/2020 Sb. účinném od 1.7.2020 a rozhodnutí ministryně financí vyhlášené 10.6.2020 (především možnost podat přiznání k daním z příjmů za rok 2019 a doplatit tuto daň do 18.8.2020).

Zákonu č. 299/2020 Sb. je věnován samostatný článek Daňový balíček od 1.7.2020. Některé změny (např. přeřazení některých služeb do 10% sazby daně, snížení sazeb daně silniční pro některá vozidla) mají okamžitý dopad na podnikatelské subjekty, nicméně se nejedná o dočasná opatření a jsou trvalého charakteru (pochopitelně však mohou být v budoucnosti novelizovány). Mezi opatření trvalého charakteru patří také obecná úprava zpětného uplatnění daňové ztráty - ta se však v praxi může projevit až v roce 2021 po uplynutí termínu pro podání daňového přiznání za rok 2020; proto lze podle přechodných ustanovení aktuálně v daňových přiznáních roku 2019 uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020 (viz rozšířená verze informace z 13.7.2020).

Součástí tohoto daňového balíčku není zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, které bylo přijato jako samostatný zákon - viz novinka zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Naproti tomu daňové úlevy na základě rozhodnutí ministryně financí zveřejněné ve Finančních zpravodajích jsou dočasného charakteru. Mezi dočasná opatření patří také směrnice Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19 - na základě této směrnice došlo k odložení oznamovací povinnosti pro tzv. daňově úsporných schémat, která měla být na základě směrnice DAC 6 prováděna již od 1.7.2020 - viz informace Finanční správy ze dne 10.9.2020.

Subjektů postižených koronavirovými omezeními se jistě může týkat pokyn D-45 k promíjení příslušenství daně, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 10/2020 a který nahradil pokyn D-21. V návaznosti na pokyny D-21 (nahrazen pokynem D-45) a D-29 byl vydán také pokyn D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení zveřejněný ve Finančním zpravodaji 4/2020.

Ve Finančním zpravodaji 9/2020 byla dne 10.6.2020 vyhlášena řada opatření, což jsou zatím poslední "koronavirové daňové úlevy" ve formě rozhodnutí ministryně financí.  Pravděpodobně nejdůležitější je možnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických či právnických osob  (obdobně i doplatit daň za loňský rok) bez sankce až ve lhůtě do 18.8.2020  - více v tiskové zprávě MF a v informaci ze dne 15.6.2020.

Prvé "koronavirové daňové úlevy" byly zveřejněny 16.3.2020 - ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení - tzv. liberační balíček I.

Některá opatřená z tzv. liberačního balíčku II (např. prominutí červnové zálohy na daň z příjmů či odpuštění sankcí za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí resp. opožděnou úhradu této daně) byla vyhlášena ve Finančním zpravodaji 5/2020.

Ve Finančním zpravodaji 6/2020 bylo zveřejněno prominutí úroku z prodlení k zálohám na daň silniční splatným 15.4 a 15.7.2020, pokud budou uhrazeny do 15.10.2020. Zároveň zde bylo zveřejněno prominutí DPH u některých bezúplatných dodání - např. u bezúplatného dodání roušek.

Ve Finančním zpravodaji 7/2020 bylo zveřejněno další prominutí DPH u  bezúplatných dodání zboží ši služeb poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě ČR a zařízením sociálních služeb. Jedná se např. o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují. Z důvodu snížení administrativní zátěže je vycházeno z předpokladu, že bezúplatně poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními proti šíření koronaviru. Dále zde bylo zveřejněno prominutí správního poplatku k vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Finanční správa se daňovým opatřením přijatým v návaznosti na "koronavitová omezení" věnuje na stránce Nouzový stav (Covid 19). Na opatření v působnosti MPSV (např. programy Antivirus "A" a "B" či Antivirus "C" spočívající v "prominutí" pojistného zaměstnavatelům) upozorňuje novinka Daně a koronavirus. Prominutí resp. snížení záloh OSVČ na pojistné na důchodové zabezpečení počínaje zálohou za březen 2020 vysvětluje článek Zálohy OSVČ za 03 až 08/2020.

Dále je pozornost věnována daním z příjmů (podávání daňového přiznání a placení daně za rok 2019, oznámení osvobozených příjmů za rok 2019), DPH (pozdní podání kontrolního hlášení, pozdní podání daňového přiznání a úhrada DPH), dani silniční a dani z nabytí nemovitých věcí (možnost nepodávat a neplatit daň z nabytí nemovitých věcí v případech, kdy se předpokládá zrušení této daně).


Daně z příjmů

Prominutím příslušenství k dani z příjmů je všem fyzickým i právnickým osobám s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 či 1.7.2020 tolerováno pozdní podání tohoto daňového přiznání a také úhrady doplatku daně za rok 2019, pokud k podání přiznání a úhradě daně dojde nejpozději 18.8.2020.

Uvedené opatření platí automaticky a není nutné nijak dokládat souvislost pozdního podání či pozdní úhrady daně s nouzovým stavem. Opatření dopadá na všechny osoby s termínem pro podání přiznání 1.4. či 1.7.2020, a to jak fyzické (lhostejno, zda podnikající či nepodnikající), tak i právnické (např. s.r.o. či spolky).

Příklad 1

Podnikající fyzická osoba s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 podala přiznání k dani z příjmů fyzických osob 13.7.2020 a daň za rok 2019 doplatila nejpozději 18.8.2020.

V tomto případě není pozdní podání daňového přiznání nijak sankcionováno, stejně tak není sankcionována opožděná úhrada daně.

Příklad 2

S.r.o. s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 podala přiznání k dani z příjmů právnických osob elektronicky dne 4.5.2020 a daň (popř. doplatek) za rok 2019 doplatila dne 10.8.2020.

V tomto případě není pozdní podání daňového přiznání nijak sankcionováno, stejně tak není  sankcionována opožděná úhrada daně. S.r.o. však musí počítat s tím, že od 4.5.2020 do 10.8.2020 u něj finanční úřad evidoval dluh a v této době mu finanční úřad nemohl potvrdit jeho bezdlužnost.

Jak ukazuje následující příklad 3, důsledkem pozdního podání daňového přiznání mohlo být pozdější vrácení případného přeplatku na dani.

Příklad 3

Fyzické či právnické osobě s termínem 1.7.2020 pro podání daňového přiznání za rok 2019 vznikne přeplatek na dani. Kdy bude přeplatek vrácen, jestliže bude daňové přiznání podáno až dne 13.7.2020.

V tomto případě bude přeplatek vrácen ve lhůtě 30 dnů od data podání, tj. od 13.7.2020. Pokud by bylo přiznání podáno např. 25.6.2020, začala by 30denní lhůta pro vrácení přeplatku běžet 1.7.2020.

Prominutí sankcí spojených s pozdním podáním daňového přiznání a opožděnou úhradou daně nešlo původně vztahovat na oznamovací povinnost fyzických osob pro příjmy osvobozené od daně přesahující 5 mil. Kč - generální pardon z 10.6.2020 se však vztahuje i na tyto situace.

DPH

V oblasti DPH je plošným opatřením (bez nutnosti dokládat souvislost s nouzovým stavem) prominutí pokuty 1.000,- Kč za pozdní podání kontrolního hlášení v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.

Příklad 4

Plátce DPH podá daňové přiznání a kontrolní hlášení za 06/2020 (termín pro podání 27.7.2020) až 30.7.2020.

V tomto případě nebude pozdní podání daňového přiznán postihováno pokutou za opožděné tvrzení daně (tato pokuta se podle daňového řádu  ve znění do 31.12.2020 nepředepisuje za prvých pět pracovních dnů), ani pokutou za pozdní podání kontrolního hlášení. Pokud však jde o kontrolní hlášení, pokud by Finanční úřad doručil dne 28.7.2020 výzvu k podání kontrolního hlášení a kontrolní hlášení bylo podáno až 30.7.2020, podléhalo by toto pozdní podání kontrolního hlášení pokutě 10.000 Kč a plošně by mu tato pokuta nebyla prominuta. Pochopitelně nelze očekávat, že by v praxi Finanční správa takto postupovala, tj. že by druhý den po termínu pro podání kontrolního hlášení doručovala výzvu k podání kontrolního hlášení. U větších zpožděních by však výzvy k podání kontrolního hlášení doručovány být mohly.

Příklad 5

Plátce DPH s daňovou povinností k DPH za 02/2020 ve výši 100 tis. podal přiznání k DPH za 02/2020 po uplynutí 5 pracovních dnů od termínu pro podání daňového přiznání (25.3.2020), tj. 2.4.2020 a později. DPH za 02/2020 uhradil také 2.4.2020 a později.

Plošně se na tento případ nevztahuje žádná úleva. Tzn., že z důvodu pozdě podaného přiznání bude plátce sankcionován pokutou za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení (50 Kč za každý den počínaje dnem 2.4.2020), max. ve výši 5 % stanovené daně (v daném případě max. 5 tis. Kč; u daňové povinnosti nad 6 mil. Kč max. 300 tis. Kč); pokuta může být poloviční, pokud bude přiznání podáno do 30 dnů od 1.4.2020 a pokud budou splněny další podmínky stanovené v § 250 odst. 7 daňového řádu. Z důvodu opožděné úhrady daně bude dále sankcionován úrokem za opožděnou úhradu daně ve výši 16 % p.a. počínaje dnem 2.4.2020 (cca 44 Kč denně).

Následující příklady 6 a 7 ukazují možnosti prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. V příkladu 5 je zvolena cesta individuální žádosti o posečkání daně či o rozložení úhrady ve splátkách. V příkladu 6 je zvolena cesta individuální žádosti o prominutí úroku z prodlení. Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně na základě individuální žádosti daňový řád neumožňuje a liberační balíček z 16.3.2020 obsahuje plošné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně pouze pro případy, kdy je plátci vyhověno jeho individuální žádosti o posečkání daně resp. o její splátkování (příklad 6) nebo individuální žádosti o prominutí úroků z prodlení.

Příklad 6

Plátce z příkladu 5 požádá o posečkání úhrady daně resp. o její splátkování.

Plátce mohl požádat z důvodu nouzového stavu o posečkání úhrady DPH za období 02/2020 popř. o povolení rozložení úhrady této daně ve splátkách podle § 156 daňového řádu. O posečkání daně či o její úhradu daně ve splátkách lze požádat i po datu její splatnosti, o posečkání úhrady DPH za 02/2020 či o rozložení úhrady této daně ve splátkách bylo možné požádat i po 25.3.2020 a žádosti lze vyhovět zpětně. V souvislosti s nouzovým stavem žádost nepodléhá správnímu poplatku, pokud bude podána do 31.12.2020 (odst. VII. Bod 2. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 9/2020). Pokud uvedené žádosti správce daně vyhoví (jsou-li splněny zákonné podmínky pro povolení, tak žádosti vyhověno být musí), tak se automaticky promine i pokuta za opožděné tvrzení daně (odst. II. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020).

Bude-li povoleno posečkání daně či její úhrada ve splátkách, tak je plátce povinen uhradit místo úroků z prodlení (v daném případě cca 44 Kč denně) úrok z posečkané částky daně podle § 157 daňového řádu ve výši 9 % p.a. z posečkané částky - pokud by bylo povoleno posečkání úhrady celé částky daně 100 tis. Kč, tak cca 25 Kč denně). Plátce má přitom možnost požádat o prominutí úroku z posečkané části daně podle pokynu D-44; v souvislosti s nouzovým stavem žádost nepodléhá správnímu poplatku, pokud bude podána do 31.7.2020 (odst. VI. Bod 1. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020). Pro prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně však postačuje povolení posečkání daně či její úhrada ve splátkách.

Příklad 7

Plátce z příkladu 5 požádá o prominutí úroku z prodlení

Plátce má možnost požádat o prominutí úroku prodlení podle pokynu D-44; v souvislosti s nouzovým stavem žádost nepodléhá správnímu poplatku, pokud bude podána do 31.7.2020 resp. do 31.12.2020 (odst. VI. Bod 1. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 resp. odst VII bod 1. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 9/2020.

Pokud uvedené žádosti správce daně alespoň částečně vyhoví (jsou-li splněny zákonné podmínky pro povolení, tak žádosti vyhověno být musí), tak se automaticky promine i pokuta za opožděné tvrzení daně (odst. I. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020).

Pokud jde o pokuty za nepodání či nepodání kontrolního hlášení ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč, tyto plošně prominuty tnejsou a ani se o nich zřejmě neuvažuje v rámci liberačního balíčku II. Pouze má být zveřejněn pokyn k individuálnímu prominutí této pokuty v souvislosti s koronavirem - o toto prominutí by ovšem musel plátce požádat a prokázat souvislost s koronavirem.

Daň silniční

Pokud bude záloha na daň silniční splatná 15.4. a 15.7.2020 uhrazena do 15.10.2020, tak nebude tato opožděná úhrada postihována úrokem z prodlení ani žádným jiným způsobem.

Daň z nabytí

Příklad 8

Kupující nabyl nemovitost k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, což bylo 26.11.2019. Protože katastr návrh na vklad povolil 18.12.2019, by l termínem pro zaplacení daně z nabytí (popř. zálohy na tuto daň) a zároveň termínem pro podání daňového přiznání 31.3.2020. Bylo nutné daň uhradit a podat daňové přiznání v zákonném termínu?

Nikoli, na základě prominutí vyhlášeného ve Finančním zpravodaji 9/2020 není pozdní podání daňového přiznání ani pozdní úhrada daně sankcionována ani pokutou za opožděné tvrzení daně, ani úrokem z prodlení za opožděnou úhradu daně - za předpokladu že daňové přiznání bude podáno resp. daň či záloha bude uhrazena do 31.12.2020.

Protože se však na uvedený případ vztahuje zrušení daně z nabytí (viz článek Zrušení daně z nabytí), tak vůbec není nutné ani podání daňové přiznání, ani úhrada daně. Pokud by daň již byla uhrazena, bude na základě žádpsti vrácena.

 Shrnutí

U daní z příjmů bylo plnění některých daňových povinností plošně prominuto, aniž by bylo nutné dokládat souvislost s koronavirem. U DPH je obdobným plošným prominutím pouze pozdní podání kontrolního hlášení - zatímco však u daní z příjmů je jistota, že opožděné podání daňových přiznání nejpozději do 18.8.2020 nebude pokutováno, u kontrolního hlášení obdobná jistota není (plošné prominutí se totiž vztahuje jen na případ, kdy před podáním kontrolního hlášení není plátce vyzván k jeho podání a informace o postupu správců daně ve věci výzev k podání kontrolního hlášení zveřejněna nebyla).

Pokud se plátci v souvislosti s koronavirem dostane do problémů s úhradou DPH, má možnost individuálně požádat buď o posečkání daně (vč. rozložení daňové povinnosti do splátek) nebo o prominutí úroků z prodlení - pokud bude jedna z těchto žádostí kladně vyřízena, automaticky se plátci promíjí i pokuta za opožděné tvrzení daně. Pokud tedy plátce nepodá přiznání k DPH v zákonných termínech, byť v souvislosti s koronavirem, a nepodá současně jednu z uvedených žádostí (nebo dojde k zamítnutí těchto žádostí), vystavuje se riziku pokuty za opožděné tvrzení daně. 

Závěrem

Omlouváme se všem tazatelům, ale aktuálně nemůžeme odpovídat na individuální dotazy. V rámci opatření ze strany Finanční správy byla kromě stránky Nouzový stav (Covid 19) zavedena také informační linka 225 092 392 (pondělí až pátek 9-17 hod).

Pokud byla pro Vás tato informace užitečná a ceníte si jí alespoň částkou 50 Kč vč. DPH, nabízíme níže možnost úhrady za její poskytnutí - po úhradě obdržíte daňový doklad k poskytnutí aktuální daňové informace v příslušné hodnotě vystavený na Vámi uvedené údaje.