Koronavir a daňové úlevy

01.06.2020

K plošným daňovým úlevám

Přehled přijatých či přijímaných koronavirových opatření (např. kompenzační bonus pro OSVČ či kompenzační bonus pro společníky SRO, podpora zaměstnanosti kurzarbeit ve formě příspěvku z programu Antivirus, změny v ošetřovném, dotace COVID-nájemné) obsahuje novinka Daně a koronavirus.

Nejnovější daňové úlevy schválila Poslanecká sněmovna 29.5.2020 a ještě je musí potvrdit Senát (pravděpodobně 10.6.2020) - pokud by Senát navrženou úpravu neodsouhlasil, tak by k dokončení legislativního procesu došlo pravděpodobně až koncem června. Je však pravděpodobné, že tento daňový balíček bude schválen dříve, než např. zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Schvalovaný daňový balíček obsahuje větší možnosti obcí rozhodnout o osvobození od daně z nemovitých věcí, dále obsahuje možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (týká se daní z příjmů), snížení sazeb daně silniční pro nákladní automobily a především snížení sazby DPH na 10 % pro ubytovací služby, vstupného do saun, vstupného na kulturní akce či jízdného pro lyžařské vleky. Více k vládnímu balíčku v tiskové zprávě MF.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení - tzv. liberační balíček I ze dne 16.3.2020. Některá opatřená z tzv. liberačního balíčku II (např. prominutí červnové zálohy na daň z příjmů či odpuštění sankcí za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí resp. opožděnou úhradu této daně) byla vyhlášena ve Finančním zpravodaji 5/2020.

Ve Finančním zpravodaji 6/2020 bylo zveřejněno prominutí úroku z prodlení k zálohám na daň silniční splatným 15.4 a 15.7.2020, pokud budou uhrazeny do 15.10.2020. Zároveň zde bylo zveřejněno prominutí DPH u některých bezúplatných dodání - např. u bezúplatného dodání roušek.

Ve Finančním zpravodaji 7/2020 bylo zveřejněno další prominutí DPH u  bezúplatných dodání zboží ši služeb poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě ČR a zařízením sociálních služeb. Jedná se např. o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci
vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují. Z důvodu snížení administrativní zátěže je vycházeno z předpokladu, že bezúplatně poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními proti šíření koronaviru. Dále zde bylo zveřejněno prominutí správního poplatku k vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Finanční správa spustila stránku Nouzový stav (Covid 19) věnované daňovým opatřením přijatým v rámci nouzového stavu. Na opatření v působnosti MPSV (např. ošetřovné, náhrada mzdy včetně její kompenzace zaměsnavatelům) upozorňuje aktualita Daně a koronavirus. Prominutí resp. snížení záloh OSVČ na pojistné na důchodové zabezpečení počínaje zálohou za březen 2020 vysvětluje článek Zálohy OSVČ za 03 až 08/2020.

Tato informace je zaměřena na oblast daní z příjmů a oblast DPH podle tzv. lberařního balíčku I. Liberační balíček II přináší další daňové úlevy, nicméně v oblasti daní z příjmů pouze úlevu na platbě červnové zálohy na daň a zpětný zápočet daňové ztráty za rok 2020 (toto opatření je součástí vládního daňového balíčku z 25.5.2020) a v oblasti DPH se nově automaticky promíjí pokuta za opožděné tvrzení daně či úrok za opožděnou úhradu daně, pokud je (na základě individuální žádosti) alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení.

Daně z příjmů


Prominutím příslušenství k dani z příjmů bude všem fyzickým i právnickým osobám s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 tolerováno pozdní podání tohoto daňového přiznání a také úhrady doplatku daně za rok 2019, pokud k podání přiznání a úhradě daně dojde nejpozději 1.7.2020.

Uvedené opatření platí automaticky a nebude nutné nijak dokládat souvislost pozdního podání či pozdní úhrady daně s nouzovým stavem. Opatření dopadá na všechny osoby s termínem pro podání přiznání 1.4.2020, a to jak fyzické (lhostejno, zda podnikající či nepodnikající), tak i právnické (např. s.r.o. či spolky).

Příklad 1

Podnikající fyzická osoba s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 podá přiznání k dani z příjmů fyzických osob 4.5.2020 a daň za rok 2019 doplatí dne 24.6.2020.

V tomto případě nebude pozdní podání daňového přiznání nijak sankcionováno, stejně tak nebude sankcionována opožděná úhrada daně.

Příklad 2

S.r.o. s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 podá přiznání k dani z příjmů právnických osob elektronicky dne 4.5.2020 a daň za rok 2019 doplatí dne 24.6.2020.

V tomto případě nebude pozdní podání daňového přiznání nijak sankcionováno, stejně tak nebude sankcionována opožděná úhrada daně.

Jak ukazuje následující příklad 3, důsledkem pozdního podání daňového přiznání může být pozdější vrácení případného přeplatku na dani.

Příklad 3

Fyzické či právnické osobě s termínem 1.4.2020 pro podání daňového přiznání za rok 2019 vznikne přeplatek na dani. Kdy bude přeplatek vrácen, jestliže bude daňové přiznání podáno až dne 4.5.2020.

V tomto případě bude přeplatek vrácen ve lhůtě 30 dnů od data podání, tj. od 4.5.2020. Pokud by bylo přiznání podáno např. 25.3.2020, začala by 30denní lhůta pro vrácení přeplatku běžet 1.4.2020.

Prominutí sankcí spojených s pozdním podáním daňového přiznání a opožděnou úhradou daně nelze vztahovat na oznamovací povinnost fyzických osob pro příjmy osvobozené od daně přesahující 5 mil. Kč - nepodání tohoto oznámení ve lhůtě 1.4.2020 by mohlo být pokutováno.

Plošné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (bez nutnosti prokazování souvislosti s koronavirem) se týká také podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019, pro jehož podání za rok 2019 platí lhůta 1.4.2020. Pokud bude toto vyúčtování podáno (může se jednat i o elektronický způsob podání) do 1.7.2020, bude automaticky prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně. Pokud však jde o vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti, kde lhůta proběhla 2.3.2020 resp. proběhne 20.3.2020, pokud je podáno elektronicky, tak na něj se prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně nevztahuje. Podání vyúčtování zálohové daně je tedy nutno věnovat pozornost pokud možno i v této době - zejména u plátců, kteří sráží a odvádí vysoké zálohy na daň.

DPH

V oblasti DPH je plošným opatřením (bez nutnosti dokládat souvislost s nouzovým stavem) prominutí pokuty 1.000,- Kč za pozdní podání kontrolního hlášení v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.

Příklad 4

Plátce DPH podá daňové přiznání a kontrolní hlášení za 02/2020 (termín pro podání 25.3.2020) až 27.3.2020.

V tomto případě nebude pozdní podání daňového přiznán postihováno pokutou za opožděné tvrzení daně (zatím se tato pokuta podle úpravy daňového řádu nepředepisuje za prvých pět pracovních dnů), ani pokutou za pozdní podání kontrolního hlášení. Pokud však jde o kontrolní hlášení, pokud by Finanční úřad doručil dne 26.3.2020 výzvu k podání kontrolního hlášení a kontrolní hlášení bylo podáno až 27.3.2020, podléhalo by toto pozdní podání kontrolního hlášení pokutě 10.000 Kč a plošně by mu tato pokuta nebyla prominuta. Pochopitelně nelze očekávat, že by v praxi Finanční správa takto postupovala, tj. že by druhý den po termínu pro podání kontrolního hlášení doručovala výzvu k podání kontrolního hlášení. U větších zpožděních by však výzvy k podání kontrolního hlášení doručovány být mohly.

Příklad 5

Plátce DPH s daňovou povinností k DPH za 02/2020 ve výši 100 tis. podá přiznání k DPH za 02/2020 po uplynutí 5 pracovních dnů od termínu pro podání daňového přiznání (25.3.2020), tj. 2.4.2020 a později. DPH za 02/2020 uhradí také 2.4.2020 a později.

Plošně se na tento případ nevztahuje žádná úleva. Tzn., že z důvodu pozdě podaného přiznání bude plátce sankcionován pokutou za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení (50 Kč za každý den počínaje dnem 2.4.2020), max. ve výši 5 % stanovené daně (v daném případě max. 5 tis. Kč; u daňové povinnosti nad 6 mil. Kč max. 300 tis. Kč); pokuta může být poloviční, pokud bude přiznání podáno do 30 dnů od 1.4.2020 a pokud budou splněny další podmínky stanovené v § 250 odst. 7 daňového řádu. Z důvodu opožděné úhrady daně bude dále sankcionován úrokem za opožděnou úhradu daně ve výši 16 % p.a. počínaje dnem 2.4.2020 (cca 44 Kč denně).

Následující příklady 6 a 7 ukazují možnosti prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. V příkladu 5 je zvolena cesta individuální žádosti o posečkání daně či o rozložení úhrady ve splátkách. V příkladu 6 je zvolena cesta individuální žádosti o prominutí úroku z prodlení. Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně na základě individuální žádosti daňový řád neumožňuje a liberační balíček z 16.3.2020 obsahuje plošné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně pouze pro případy, kdy je plátci vyhověno jeho individuální žádosti o posečkání daně resp. o její splátkování (příklad 6) nebo individuální žádosti o prominutí úroků z prodlení.

Příklad 6

Plátce z příkladu 5 požádá o posečkání úhrady daně resp. o její splátkování.

Plátce může požádat z důvodu nouzového stavu o posečkání úhrady DPH za období 02/2020 popř. o povolení rozložení úhrady této daně ve splátkách podle § 156 daňového řádu. Praktický návod k podání této žádosti v souvislosti s koronavirem zatím zveřejněn nebyl, ale obecně lze i nyní vycházet z Informace GFŘ k posečkání daně a z pokynu k posečkání daně z 9.4.2015. O posečkání daně či o její úhradu daně ve splátkách lze požádat i po datu její splatnosti, o posečkání úhrady DPH za 02/2020 či o rozložení úhrady této daně ve splátkách lze požádat i po 25.3.2020 a žádosti lze vyhovět zpětně. V souvislosti s nouzovým stavem žádost nepodléhá správnímu poplatku, pokud bude podána do 31.7.2020 (odst. VI. Bod 2. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020). Pokud uvedené žádosti správce daně vyhoví (jsou-li splněny zákonné podmínky pro povolení, tak žádosti vyhověno být musí), tak se automaticky promine i pokuta za opožděné tvrzení daně (odst. II. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020).

Bude-li povoleno posečkání daně či její úhrada ve splátkách, tak je plátce povinen uhradit místo úroků z prodlení (v daném případě cca 44 Kč denně) úrok z posečkané částky daně podle § 157 daňového řádu ve výši 9 % p.a. z posečkané částky - pokud by bylo povoleno posečkání úhrady celé částky daně 100 tis. Kč, tak cca 25 Kč denně). Plátce má přitom možnost požádat o prominutí úroku z posečkané části daně podle pokynu D-44; v souvislosti s nouzovým stavem žádost nepodléhá správnímu poplatku, pokud bude podána do 31.7.2020 (odst. VI. Bod 1. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020). Pro prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně však postačuje povolení posečkání daně či její úhrada ve splátkách.

Příklad 7

Plátce z příkladu 5 požádá o prominutí úroku z prodlení

Plátce má možnost požádat o prominutí úroku prodlení podle pokynu D-44; v souvislosti s nouzovým stavem žádost nepodléhá správnímu poplatku, pokud bude podána do 31.7.2020 (odst. VI. Bod 1. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020).

Pokud uvedené žádosti správce daně alespoň částečně vyhoví (jsou-li splněny zákonné podmínky pro povolení, tak žádosti vyhověno být musí), tak se automaticky promine i pokuta za opožděné tvrzení daně (odst. I. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020).

Pokud jde o pokuty za nepodání či nepodání kontrolního hlášení ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč, tyto plošně prominuty tnejsou a ani se o nich zřejmě neuvažuje v rámci liberačního balíčku II. Pouze má být zveřejněn pokyn k individuálnímu prominutí této pokuty v souvislosti s koronavirem - o toto prominutí by ovšem musel plátce požádat a prokázat souvislost s koronavirem.

Daň z nabytí

Příklad 8

Kupující nabyl nemovitost k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, což bylo 26.11.2019. Protože katastr návrh na vklad povolil 18.12.2019, by l termínem pro zaplacení daně z nabytí (popř. zálohy na tuto daň) a zároveň termínem pro podání daňového přiznání 31.3.2020. Bylo nutné daň uhradit a podat daňové přiznánív zákonném termínu?

Nikoli, na základě prominutí vyhlášeného ve Finančním zpravodaji 5/2020 není pozdní podání daňového přiznání ani pozdní úhrada daně sankcionována ani pokutou za opožděné tvrzení daně, ani úrokem z prodlení za opožděnou úhradu daně - za předpokladu že daňové přiznání bude podáno resp. daň či záloha bude uhrazena do 31.8.2020.

Protože by se však mělo na uvedený případ vztahovat zrušení daně z nabytí, které vláda schválila 30.4.2020 (viz článek Zrušení daně z nabytí), tak v případě schválení navrženého zrušení nebude nutné ani podávat daňové přiznání, ani daň platit. Pokud by daň již byla uhrazena, bude vrácena.

 

Shrnutí

U daní z příjmů bylo plnění některých daňových povinností plošně prominuto, aniž by bylo nutné dokládat souvislost s koronavirem. U DPH je obdobným plošným prominutím pouze pozdní podání kontrolního hlášení - zatímco však u daní z příjmů je jistota, že opožděné podání daňových přiznání nejpozději do 1.7.2020 nebude pokutováno, u kontrolního hlášení obdobná jistota není (plošné prominutí se totiž vztahuje jen na případ, kdy před podáním kontrolního hlášení není plátce vyzván k jeho podání a informace o postupu správců daně ve věci výzev k podání kontrolního hlášení zveřejněna nebyla.

Pokud se plátci v souvislosti s koronavirem dostane do problémů s úhradou DPH, má možnost individuálně požádat buď o posečkání daně (vč. rozložení daňové povinnosti do splátek) nebo o prominutí úroků z prodlení - pokud bude jedna z těchto žádostí kladně vyřízena, automaticky se plátci promíjí i pokuta za opožděné tvrzení daně. Pokud tedy plátce nepodá přiznání k DPH v zákonných termínech, byť v souvislosti s koronavirem, a nepodá současně jednu z uvedených žádostí (nebo dojde k zamítnutí těchto žádostí), vystavuje se riziku pokuty za opožděné tvrzení daně. Alespoň podle aktuálně platných liberačních opatření.

Závěrem

Omlouváme se všem tazatelům, ale aktuálně nemůžeme odpovídat na individuální dotazy. V rámci opatření ze strany Finanční správy byla kromě stránky Nouzový stav (Covid 19), kde jsou např. uvedena i omezení úředních hodin finančních úřadů, zavedena také informační linka 225 092 392 (pondělí až pátek 9-17 hod).

Pokud byla pro Vás tato informace užitečná a ceníte si jí alespoň částkou 50 Kč vč. DPH, nabízíme níže možnost úhrady za její poskytnutí - po úhradě obdržíte daňový doklad k poskytnutí aktuální daňové informace v příslušné hodnotě vystavený na Vámi uvedené údaje.