Jednotný kurz za rok 2019

10.01.2020

Jednotný kurz za rok 2019

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

  • kurzu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu

popř.

  • z pevného kurzu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.).

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů vybrat, zda pro přepočet použije:

  • kurz stanovený dle účetních pravidel

anebo

  • jednotný kurz.

Jednotný kurz se za zdaňovací období roku 2019 počítal jako průměr vypočtený z kurzu stanoveného pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2019 - výsledky tohoto výpočtu za rok 2019 zveřejnilo GFŘ v pokynu D-42. Jednotný kurz za rok 2019 činil např.:

  • 25,66 Kč/EUR
  • 22,93 Kč/USD.

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem anebo jednotným kurzem - může si přitom vybrat kurz výhodnější. Při volbě účetního kurzu má přitom poplatník, který nevede účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kurzu, tak kurzu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2019 z EUR na Kč použít např.:

  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2019 jednotný kurz 25,66 Kč/EUR
  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2019 pevný kurz stanovený pro rok 2019 jako roční kurz platný k 1.1.2019, tj. 25,725 Kč/EUR
  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2019 pevný kurz stanovený pro rok 2019 jako měsíční kurz, tj. pro příjmy a výdaje z ledna 2019 kurz 25,725 Kč/EUR platný k 1.1.2019, pro příjmy a výdaje z dubna 2019 kurs 25,790 Kč/EUR platný k 1.4.2019 atd.

Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kurzu pro přepočet výdajů vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2019 zdaňován příjem z prodeje akcie nakoupené v cizí měně v roce 2018. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční správy, dává v této věci jedinou jistotu použití kurzu dle účetních pravidel popř. lze na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2019 č.j. 2 Afs 4/2019 - 35 použít pro ocenění výdaje jednotný kurz zdaňovacího období, ve kterém byla akcie nabyta.