Jednotný kurz za rok 2021

10.01.2022

Jednotný kurz za rok 2021

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

 • kurzu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu

popř.

 • z pevného kurzu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.).

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů vybrat, zda pro přepočet použije:

 • kurz stanovený dle účetních pravidel

anebo

 • jednotný kurz.

Jednotný kurz se za zdaňovací období roku 2021 počítá jako průměr vypočtený z kurzu stanoveného pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2021 - výsledek tohoto výpočtu zveřejňuje GFŘ v pokynech řady D a za rok 2021 byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 1/2022 v pokynu D-54. Jednotný kurz za rok 2021 (pro daňové přiznání za rok 2021) činí např.:

 • 25,65 Kč/EUR
 • 21,72 Kč/USD.

Jednotný kurz pro rok 2020 byl zveřejněn v pokynu D-49. Jednotný kurz za rok 2020 činil např.

 • 26,50 Kč/EUR
 • 23,14 Kč/USD.

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem anebo jednotným kurzem - může si přitom vybrat kurz výhodnější. Při volbě účetního kurzu má přitom poplatník, který nevede účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kurzu, tak kurzu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2021 z EUR na Kč použít např.:

 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2021 jednotný kurz - 25,65 Kč/EUR
 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2021 pevný kurz stanovený pro rok 2021 jako roční kurz platný k 1.1.2021, tj. 26,245 Kč/EUR
 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2021 pevný kurz stanovený pro rok 2021 jako měsíční kurz, tj. pro příjmy a výdaje z ledna 2021 kurz 26,245 Kč/EUR platný k 1.1.2021, pro příjmy a výdaje z dubna 2021 kurz 26,085 Kč/EUR platný k 1.4.2021 atd.

Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kurzu pro přepočet výdajů vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2021 zdaňován příjem z prodeje akcie nakoupené v cizí měně v roce 2020. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční správy, dává v této věci jedinou jistotu použití kurzu dle účetních pravidel popř. lze na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2019 č.j. 2 Afs 4/2019 - 35 použít pro ocenění výdaje jednotný kurz zdaňovacího období, ve kterém byla akcie nabyta.

Audio podcastu "O daních" z 9.8.2021 (cca od 12 min 36s) vysvětluje uplatnění paušální daně za rok 2021. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor