Jednotný kurs za rok 2018

18.01.2019

Jednotný kurs za rok 2018

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kursu uplatněného v účetnictví, tj. z:

  • kursu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu

popř.

  • z pevného kursu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.).

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů vybrat, zda pro přepočet použije:

  • kurs stanovený dle účetních pravidel

anebo

  • jednotný kurs.

Jednotný kurs se za zdaňovací období roku 2018 počítá jako průměr vypočtený z kursu stanoveného pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2018 - výsledky tohoto výpočtu za rok 2018 zveřejnilo GFŘ v pokynu D-40. Jednotný kurs za rok 2018 vychází např. na:

  • 25,68 Kč/EUR
  • 21,78 Kč/USD.

Pokyn D-40 nahradil pokyn D-39,, kterým byly dříve stanoveny jednotné kursy pro rok 2018. V pokynu D-39 byly chybně stanoveny jednotné kursy pro kanadský dolar (původně uveden kurs pro Kanadu 14,27 Kč/CAD místo správného 16,74 Kč/CAD) a won (původně uveden kurs 4,45 Kč/won pro Jižní Koreu/Korejskou republiku místo správného 1,98 Kč/won pro Jižní Koreu).

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kursem anebo jednotným kursem - může si přitom vybrat kurs výhodnější. Při volbě účetního kursu má přitom poplatník, který nevede účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kursu, tak kursu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2018 z EUR na Kč použít např.:

  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2018 jednotný kurs 25,68 Kč/EUR
  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2018 pevný kurs stanovený pro rok 2018 jako roční kurs platný k 1.1.2018, tj. 25,540 Kč/EUR
  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2018 pevný kurs stanovený pro rok 2018 jako měsíční kurs, tj. pro příjmy a výdaje z ledna 2018 kurs 25,540 Kč/EUR platný k 1.1.2018, pro příjmy a výdaje z dubna 2018 kurs 25,430 Kč/EUR platný k 1.4.2017 atd.

Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kursu pro přepočet výdajů vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2018 zdaňován příjem z prodeje akcie nakoupené v cizí měně v roce 2017. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční správy, dává v této věci jedinou jistotu použití kursu dle účetních pravidel.