Jednotný kurz za rok 2021

07.03.2022

Použití jednotného kurzu

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

 • kurzu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu

popř.

 • z pevného kurzu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.).

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů vybrat, zda pro přepočet použije:

 • kurz stanovený dle účetních pravidel

anebo

 • jednotný kurz.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ VYPLŇUJTE ON LINE NA DAŇOVÉM PORTÁLU FINANČNÍ SPRÁVY.

Z daňového portálu si můžete daňové přiznání vytisknout a podat jej v písemné formě - v tom případě pro podání přiznání DPFO za rok 2021 a také pro doplacení daně platí termín 1.4.2022. Přiznání však můžete snadno podat i elektronicky - v tom případě můžete přiznání podat až do 2.5.2022; pokud přiznání podáte elektronicky po 1.4.2022, můžete daň za rok 2021 doplatit až do 2.5.2022.

Podrobně Vás on line komunikací s finančním úřadem, s elektronickým podáním přehledů OSVČ na pojistné provede VIDEO záznam přednášky "Daňové přiznání elektronicky": 


Jednotný kurz 2021

Jednotný kurz se za zdaňovací období roku 2021 počítá jako průměr vypočtený z kurzu stanoveného pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2021 - výsledek tohoto výpočtu zveřejňuje GFŘ v pokynech řady D a za rok 2021 byl zveřejněn v pokynu D-54 resp. ve Finančním zpravodaji 1/2022. Jednotný kurz za rok 2021 (pro daňové přiznání za rok 2021) činí např.:

 • 25,65 Kč/EUR
 • 21,72 Kč/USD.

Jednotný kurz pro rok 2020 byl zveřejněn v pokynu D-49. Jednotný kurz za rok 2020 činil např.

 • 26,50 Kč/EUR
 • 23,14 Kč/USD.

NEBOJTE SE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY OSVČ NA DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODÁVAT ELEKTRONICKY - je to jednoduché a jak na to vysvětluje následující VIDEO:


Použití jednotného kurzu není povinné

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem anebo jednotným kurzem - může si přitom vybrat kurz výhodnější. Při volbě účetního kurzu má přitom poplatník, který nevede účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kurzu, tak kurzu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2021 z EUR na Kč použít např.:

 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2021 jednotný kurz - 25,65 Kč/EUR
 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2021 pevný kurz stanovený pro rok 2021 jako roční kurz platný k 1.1.2021, tj. 26,245 Kč/EUR
 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2021 pevný kurz stanovený pro rok 2021 jako měsíční kurz, tj. pro příjmy a výdaje z ledna 2021 kurz 26,245 Kč/EUR platný k 1.1.2021, pro příjmy a výdaje z dubna 2021 kurz 26,085 Kč/EUR platný k 1.4.2021 atd.

Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kurzu pro přepočet výdajů vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2021 zdaňován příjem z prodeje akcie nakoupené v cizí měně v roce 2020. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční správy, dává v této věci jedinou jistotu použití kurzu dle účetních pravidel popř. lze na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2019 č.j. 2 Afs 4/2019 - 35 použít pro ocenění výdaje jednotný kurz zdaňovacího období, ve kterém byla akcie nabyta.


Podání daňového přiznání a přehledů OSVČ on-line se věnoval podcast "O daních". Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor