Novela EET a změna sazeb DPH

20.02.2020

Novela EET a změna sazeb DPH

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přinesla změny od 1.11.2019, 1.2.2020, ale především přináší zásadní změny od 1.5.2020 - viz také informace o projednávání této novely.

Součástí novely je i přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby. Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květin do 10% sazby daně, které nakonec součástí novely není.

Hlavním obsahem novely je spuštění poslední vlny evidence tržeb (pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení) a dále přeřazení některých dodání zboží resp.poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty. Plošných výjimek novela obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo pro předvánoční prodej sladkovodních ryb). Ke spuštění poslední vlny eet dojde od 1.5.2020 (v praxi někdy označováno jako spojení 3. a 4. vlny eet).

Novinkou od 1.5.2020 je možnost využití zvláštního režimu pro fyzické osoby - neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč ročně), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu budou  k hotovostním tržbám vydávny "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek si dotyčný podnikatel vyzvedne na finančním úřadu. Zvláštního režimu budou moci využít i fyzické či právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.. Zvláštní režim bude spojen s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách resp. o vydaných účtenkách. Finanční správa se ke zvláštnímu režimu vyjádřila na portálu etrzby.

O povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu lze žádat od 1.2.2020. Žádost se nepodává na úředním tiskopisu (FS zveřejnila vzory žádostí v sekci Metodika k evidenci tržeb stránky Dokumenty). Součástí žádosti je např. evidence hovostních příjmů za uplynulých 12 měsíců.

Nevýhodou evidence tržeb ve zjednodušeném režimu je povinnnost podávat do 20 dnů po uplynutí čtvrtletí oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Formulář tohoto oznámení 25 5561 MFin 5561 - vzor č. 1 byl dostupný v sekci Tiskopisy stránky Dokumenty). Tento formulář obsahoval např.:

 • výši hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
 • počet hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
 • číslo první a poslední účtenky vydané v každém kalendářním dni.

Výše uvedený vzor formuláře však byl stažen a měl by být v posledním únorovém týdnu zveřejněn nový vzor. MF ČR tento nový vzor v neoficiální podobě představilo 19.2.2020 a formulář byl výrazně zjednodušen, když obsahuje souhrnně údaje za celé čtvrtletí.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (do 31.10.2019 podléhaly evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrátila daňové identifikační číslo (již od 1.11.2019) jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky pro účely EET).

Novela jako celek nabyla účinnosti od 1.11.2019 (od tohoto data se např. daňové identifikační číslo stalo povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami pro účely eet; pokud je daňové identifikační číslo tvořeno rodným číslem, tak nadále povinnou náležitostí účtenky pro účely eet není).

Ani po novele evidenci tržeb nepodléhat platby uskutečněné platebními kartami; přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány. Od 1.11.2019 ovšem evidenci tržeb podléhjí platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť.

K 1.5.2020 bude zrušeno dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 1.5.2020 bude evidence tržeb rozšířena na veškeré obory podnikání (kromě výjimek uvedených v § 12 zákona o evidneci tržeb). Spolu se se spuštěním poslední vlny eet od 1.5.2020 novela také přeřazuje do 10% sazby DPH přeřazuje následující plnění (podle tiskové zprávy MF ze dne 12.2.2020):

 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dnes v 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (dnes v 15 %)
 • Elektronické knihy a audioknihy (dnes v 21 %)
 • Půjčování knih (dnes v 21 %)
 • Omalovánky, mapy (dnes v 15 %)

V souvislosti s náběhem závěrečné fáze evidence tržeb přecházejí od 1. května 2020 do snížené 10% sazby DPH některé vybrané služby. Jedná se především o služby s vysokým podílem lidské práce, u kterých snížení DPH umožňuje harmonizovaná evropská legislativa. Cílem je zvýšit čisté marže podnikatelům, na které se evidence tržeb vztahuje.

 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (dnes v 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (dnes v 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (dnes v 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (dnes v 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (dnes v 21 %)
 • Opravy jízdních kol (dnes v 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (dnes v 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (dnes v 15 %), a to včetně točeného piva (dnes v 21 %)
  Snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby tak, jak umožňuje harmonizovaná evropská legislativa.
Tisková zpráva MF nezdůrazňuje, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně, což např. znamenái:
 • do 11/2016 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) uplatnila základní 21% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se uplatnila snížená 15% sazba daně
 • od 11/2016 se uplatňuje snížená 15% sazba daně bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej pizzy
 • od 1.5.2020 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) nově uplatnila základní 10% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se nadále bude uplatňovat snížená 15% sazba daně

Přeřazení výše uvedených plnění do druhé 10% snížené sazby DPH, zvyšuje význam zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace produkce CZ-CPA.

STRUČNĚ S AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY EVIDENCE TRŽEB SEZNAMUJE ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2019 / 2020. Z této přednášky si mlžete poslechnout krátkou ukázku věnovanou předmětu evidence tržeb - např. pokud jde o příjmy fyzické osoby z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů nebo o ostatní příjem podle § 10.

Rozšíření evidence tržeb a přeřazení některých plnění do 10% sazby daně byla věnována reportáž TV NOVA Chaos kolem nové sazby DPH: Bude výhodnější přelévat si točené pivo do džbánku?