EET do 31.12.2020 a změna sazeb DPH od 1.5.2020

26.05.2020

EET do 31.12.2020 a změna sazeb DPH od 1.5.2020

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přinesla změny od 1.11.2019, 1.2.2020, ale především přinesla zásadní změny od 1.5.2020, které měly dopadnout na evidenci tržeb od 1.5.2020 a dále přeřazení řady plnění do 10% sazby DPH, které se nakonec k 1.5.2020 uskutečnilo - i když v důsledku "koronavirových omezení" se v mnohých případech od 1.5.2020 změna sazby na 10 % prakticky projevit nemohla (např. u kadeřnických služeb, když kadeřnictví musí být až do 10.5.2020 uzavřená).

Pokud jde o evidenci tržeb, tak samostatný "koronavirový" zákon č. 137/2020 Sb. použití změn účinných od 1.5.2020 odkládá - vzhledem k novele zákona č. 137/2020 Sb. ze dne 26.5.2020 - až na 1.1.2021 (viz informace o přerušení evidence tržeb v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem). Změny účinné od 1.5.2020 by již v praxi uplatněny  být mohly, ale jen na dobrovolném základě a není příliš pravděpodobné, že např. podnikatel, kterému bylo povoleno použití zvláštního režimu (viz níže) a převzal si na Finančním úřadě úřední účtenky, by tyto účtenky od 1.5.2020 při přijetí hotovosti vydával zákazníkům - i když tak činit může. Vzhledem k pozastavení účtenkovky podnikatel nevydáváním účtenek (což je v souladu se zákonem 137/2020 Sb.) ani své zákazníky neochuzuje o radost z této "zábavy".

K přeřazení některých zdanitelných plnění na základě zákona 256/2019 Sb. do 10% sazby DPH od 1.5.2020 doopravdy došlo - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby (prakticky se ovšem může, a to ještě v omezené míře, v praxi projevit až při otevření předzahrádek od 11.5.2020). Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květin do 10% sazby daně, u kterého nakonec ke změně sazby nedošlo.

Hlavním obsahem 256/2019 Sb. je spuštění poslední vlny evidence tržeb, a to pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení. Plošných výjimek zákon o evidenci tržeb i po novelizaci zákonem 256/2019 Sb. obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo pro předvánoční prodej sladkovodních ryb).

Ke spuštění poslední vlny eet na základě "koronavirového" zákona 137/2020 Sb. ve znění novely přijaté Parlamentem ČR dne 26.5.2020 dojde v plné míře až od 1.1.2021.

Novinkou od 1.5.2020 (v praxi však bude zřejmě využíváno až v roce 2021) je možnost využití zvláštního režimu pro fyzické osoby - neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč ročně), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu budou  k hotovostním tržbám vydávny "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek si dotyčný podnikatel vyzvedne na finančním úřadu. Zvláštního režimu budou moci využít i fyzické či právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.. Zvláštní režim bude spojen s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách resp. o vydaných účtenkách. Finanční správa se ke zvláštnímu režimu vyjádřila na portálu etrzby.

O povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu bylo možné žádat od 1.2.2020. Žádost se nepodává na úředním tiskopisu (FS zveřejnila vzory žádostí v sekci Metodika k evidenci tržeb stránky Dokumenty). Součástí žádosti je např. evidence hovostních příjmů za uplynulých 12 měsíců. I v současné době, kdy je eet pozastavena, lze žádat o povolení zvláštního režimu.

Nevýhodou evidence tržeb ve zjednodušeném režimu je povinnnost podávat do 20 dnů po uplynutí čtvrtletí oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Formulář tohoto oznámení 25 5561 MFin 5561 - vzor č. 1 byl dostupný v sekci Tiskopisy stránky Dokumenty). Tento formulář obsahoval např.:

 • výši hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
 • počet hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
 • číslo první a poslední účtenky vydané v každém kalendářním dni.

Výše uvedený vzor formuláře však byl stažen a namísto něj byl zveřejněn úplně jiný formulář vzor 25 5253 MFin 5253 vzor č.1. Formulář byl výrazně zjednodušen a např. údaje o přijatých hotovostních tržbách a vydaných účtenkách již neobsahuje za jednotlivé kalendářní dny, ale souhrnně za celé čtvrtletí. "Koronavirový" zákon 137/2020 Sb. zprošťuje poplatníky evidenční povinnosti do 31.12.2020) - v červenci 2020 tedy nebude podání tohoto výkazu za měsíce 05 a 06/2020 povinné.

Od 1.11.2019 je okruh evidovaných tržeb omezen na tržby inkasované na území ČR (do 31.10.2019 podléhaly evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a od 1.11.2019 je daňové identifikační číslo povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky pro účely EET).

Evidenci tržeb nepodléhají platby uskutečněné platebními kartami; přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány. Od 1.11.2019 ovšem evidenci tržeb podléhají platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť.

K 1.5.2020 bylo zrušeno dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 1.5.2020 (prakticky však až od 1.1.2021) je evidence tržeb rozšířena na veškeré obory podnikání (kromě výjimek uvedených v § 12 zákona o evidneci tržeb).

Do 10% sazby DPH byla od 1.5.2020 přeřazena následující plnění (podle tiskové zprávy MF ze dne 12.2.2020):

 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dnes v 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (dnes v 15 %)
 • Elektronické knihy a audioknihy (dnes v 21 %)
 • Půjčování knih (dnes v 21 %)
 • Omalovánky, mapy (dnes v 15 %)

V souvislosti s náběhem závěrečné fáze evidence tržeb přecházejí od 1. května 2020 do snížené 10% sazby DPH některé vybrané služby. Jedná se především o služby s vysokým podílem lidské práce, u kterých snížení DPH umožňuje harmonizovaná evropská legislativa. Cílem je zvýšit čisté marže podnikatelům, na které se evidence tržeb vztahuje.

 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (dnes v 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (dnes v 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (dnes v 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (dnes v 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (dnes v 21 %)
 • Opravy jízdních kol (dnes v 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (dnes v 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (dnes v 15 %), a to včetně točeného piva (dnes v 21 %)
  Snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby tak, jak umožňuje harmonizovaná evropská legislativa.
Tisková zpráva MF nezdůrazňuje, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně, což např. znamená:
 • do 11/2016 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) uplatnila základní 21% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se uplatnila snížená 15% sazba daně
 • od 11/2016 se uplatňuje snížená 15% sazba daně bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej pizzy
 • od 1.5.2020 by se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) nově mohla uplatnit základní 10% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se nadále buplatní snížená 15% sazba daně. Vzhledem k dosavadnímu zákazu restaurací se však poprvé může uplatnit 10% sazba DPH na stravovací a restaurační služby nejdříve od okamžiku, kdy bude povoleno jejich provozování v režimu, který je pro účely DPH považován za poskytování služby.

Příklad

Stánek s občerstvením nabízí točenou limonádu, točené pivo a ohřátý párek. U stánku je posezení pro 20 osob. V současné době nemohou zákazníci využívat posezení se stoly ke konzumaci podávaných nápojů ani párku.

Ačkoli se obecně jedná o poskytování stravovací služby a podávání nápojů, pro účely DPH se jedná o dodání zboží a nadále musí stánek i od 1.5.2020 uplatňovat na limonádu a párek 15% sazbu DPH a na točené pivo 21% sazbu DPH. Až budou moci zákazníci využívat ke konzumaci posezení, začne u nabízených služeb (tj. u nápojů a párků určených ke konzumaci u stolů) stánek uplatňovat 10% sazbu DPH - u nápojů či párků určených ke konzumaci mimo posezení bude nadále uplatňována 15% resp. (u točeného piva) 21% sazba DPH.

Informaci ke změnám sazeb DPH od 1.5.2020 GFŘ zveřejnilo 11.3.2020.

Přeřazení výše uvedených plnění do druhé 10% snížené sazby DPH, zvyšuje význam zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace produkce CZ-CPA.

STRUČNĚ S AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY EVIDENCE TRŽEB SEZNAMUJE ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2019 / 2020. Z této přednášky si můžete poslechnout krátkou ukázku věnovanou předmětu evidence tržeb - např. pokud jde o příjmy fyzické osoby z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů nebo o ostatní příjem podle § 10.

Rozšíření evidence tržeb a přeřazení některých plnění do 10% sazby daně byla věnována reportáž TV NOVA Chaos kolem nové sazby DPH: Bude výhodnější přelévat si točené pivo do džbánku?