Změny EET

02.01.2023

Aktuálně k EET

V období od 27.3.2020 do 31.12.2022 byla evidence tržeb pozastavena v tom smyslu, že nebyla povinná. Systém evidence tržeb tedy byl do 31.12.2022 v provozu a bylo možné jej využívat, avšak zcela dobrovolně. Pokud fyzická osoba započala v roce 2022 evidovat tržby dobrovolně, není jí umožněno v daňovém přiznání za rok 2022 uplatnit slevu na evidenci tržeb.

Od 1.1.2023 byla EET zcela zrušena zákonem č. 458/2022 Sb. - viz novinka Zrušení EET. Vypnutí systému EET od 1.1.2023 může přinést problémy s interní evidencí tržeb pomocí pokladních zařízení využívajících systém EET.

Minulost EET

K významné změně mělo v evidenci tržeb dojít od 1.5.2020. Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přinesla změny od 1.11.2019, 1.2.2020, ale především přinesla zásadní změny od 1.5.2020, které měly dopadnout na evidenci tržeb od 1.5.2020 a dále přeřazení řady plnění do 10% sazby DPH, které se nakonec k 1.5.2020 uskutečnilo - i když v důsledku "koronavirových omezení" se v mnohých případech změna sazby na 10 % prakticky projevit nemohla již od 1.5.2020 (např. u kadeřnických služeb se mohla projevit až po jejich otevření od 11.5.2020).

Pokud jde o evidenci tržeb, tak samostatný "koronavirový" zákon č. 137/2020 Sb. novelizovaný naposledy zákonem 449/2020 Sb. přerušil plnění povinnosti ohledně EET do 31.12.2022 a odložil tzv. 3. a 4. vlnu až na 1.1.2023

Pokud by bývalo k 31.12.2022 ke zrušení evidence tržeb nedošlo, tak by se evidence tržeb začala uplatňovat od 1.1.2023 v plném rozsahu.

K přeřazení některých zdanitelných plnění na základě zákona 256/2019 Sb. do 10% sazby DPH od 1.5.2020 však doopravdy došlo - nejkurióznější bylo nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby (prakticky se ovšem mohlo, a to ještě v omezené míře, v praxi projevit až při otevření předzahrádek od 11.5.2020). Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květin do 10% sazby daně, u kterého nakonec ke změně sazby nedošlo.

Prodej jídla do krabičky je z pohledu DPH dodáním zboží a je zde nutné uplatňovat 15% sazbu daně a nikoli 10% sazbu daně, která se uplatňovala při podání stejného jídla ke konzumaci v restauračním zařízení - viz informace Finanční správy ke změně sazeb DPH od 1:5.2020 z 11.3.2020. a přehledný praktický návod, jak uplatnit 10% sazbu DPH u piva do džbánku.

Hlavním obsahem 256/2019 Sb. bylo spuštění poslední vlny evidence tržeb, a to pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení. Plošných výjimek zákon o evidenci tržeb i po novelizaci zákonem 256/2019 Sb. obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo pro předvánoční prodej sladkovodních ryb).

Ke spuštění poslední vlny eet na základě "koronavirového" zákona 137/2020 Sb. ve znění novely přijaté Parlamentem ČR dne 26.5.2020 mělo dojít od 1.1.2021, ale vzhledem k dalšímu odkladu by k ní došlo od 1.1.2023 - tomuto ovšem úplné zrušení EET na konci roku 2022 zabránilo.

Pokud by ke zrušení EET nedošlo, tak by novinkou od 1.1.2023 byla možnost využití zvláštního režimu pro fyzické osoby - neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč ročně), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu budou  k hotovostním tržbám vydávny "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek si dotyčný podnikatel měl vyzvednout na finančním úřadu. Zvláštní režim měl být umožněn využívat i fyzickými či právnickými osobami, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.. Zvláštní režim měl být spojen s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách resp. o vydaných účtenkách. Finanční správa se ke zvláštnímu režimu vyjádřila na portálu etrzby.

O povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu bylo možné žádat od 1.2.2020. Žádost se nepodávala na úředním tiskopisu (FS zveřejnila vzory žádostí v sekci Metodika k evidenci tržeb stránky Dokumenty). Součástí byla např. evidence hovostních příjmů za uplynulých 12 měsíců.

Nevýhodou evidence tržeb ve zjednodušeném režimu měla být povinnost podávat do 20 dnů po uplynutí čtvrtletí oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Formulář tohoto oznámení 25 5561 MFin 5561 - vzor č. 1 byl dostupný v sekci Tiskopisy stránky Dokumenty). Tento formulář obsahoval např.:

  • výši hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
  • počet hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
  • číslo první a poslední účtenky vydané v každém kalendářním dni.

Výše uvedený vzor formuláře však byl stažen a namísto něj byl zveřejněn úplně jiný formulář vzor 25 5253 MFin 5253 vzor č.1. Formulář byl výrazně zjednodušen a např. údaje o přijatých hotovostních tržbách a vydaných účtenkách již neobsahoval za jednotlivé kalendářní dny, ale souhrnně za celé čtvrtletí. 

Od 1.11.2019 byl okruh evidovaných tržeb omezen na tržby inkasované na území ČR (do 31.10.2019 podléhaly evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a od 1.11.2019 bylo daňové identifikační číslo povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky pro účely EET).

Evidenci tržeb nepodléhaly platby uskutečněné platebními kartami; přitom nebylo podstatné, zda tato platba byla uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány. Od 1.11.2019 ovšem evidenci tržeb začaly podléhat platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť.

K 1.5.2020 bylo zrušeno dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 1.5.2020 měla být evidence tržeb rozšířena na veškeré obory podnikání (kromě výjimek uvedených v § 12 zákona o evidenci tržeb).

Rozšíření evidence tržeb a přeřazení některých plnění do 10% sazby daně byla věnována reportáž TV NOVA Chaos kolem nové sazby DPH: Bude výhodnější přelévat si točené pivo do džbánku?