Novela EET a změna sazeb DPH

15.09.2018

Novela EET a změna sazeb DPH

Poslanecká sněmovna v současné době (září 2018) projednává vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb, jehož součástí je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin apod. do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby.

Vládní návrh počítá s účinností nejdříve od 1.7.2019; dílčí změny by mohly nabýt účinnosti již od 1.4.2019. Pokud by návrh byl přijat do konce roku a vyhlášen ve Sbírce zákonů v prosinci 2018, vznikla by podnikatelům, jejichž tržby jsou zatím dočasně vyjmuty z evidence tržeb (původní 3. a 4. etapa), povinnost evidovat tržby od 1.7.2019 a také od 1.7.2019 by došlo ke změnám v sazbách DPH.

O uvedeném návrhu ministerstvo informovalo v tiskové zprávě.

Součástí návrhu je zvláštní režim pro neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 200 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).

Novela nadále počítá s tím, že evidenci tržeb nebudou podléhat tržby prostřednictvím platebních karet resp. platebních bran.

Spolu se změnami v evidenci tržeb návrh také přeřazuje dodání řezaných květin a dekorativního listoví z 15% do 10% sazby daně. Větší změny návrh obsahuje v přeřazení služeb do 10% sazby daně - největším hitem je přeřazení podávání točeného piva ze sudů větších než 10 litrů ze stávající 21% sazby do sazby 10%. Do 10% sazby daně návrh přeřazuje:

 • prodej řezaných květin a dekorativního listoví (obecně pro dodání tohoto zboží, tedy jak pultového prodeje, tak i prodeje s donáškou)
 • dodání pitné vody prostřednictvím vodovodu (na prodej balené vody by se nadále vztahovala 15% sazba daně)
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí - kód CZ-CPA 36.00.2
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi - kód CZ-CPA 37
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59, a s výjimkou podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24 a alkoholických nápojů - tato výjimka se ovšem nevztahuje na podávání piva zařazeného do kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, tedy u piva podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů by se uplatnila 10% sazba) - kód CZ-CPA 56
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech - kód CZ-CPA 81.21.10 (za tuto službu by byl nadále považován i úklid společných prostor bytového domu)
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech - kód CZ-CPA 81.22.11 (za tuto službu by bylo nadále považováno i mytí oken ve společných prostorech bytového domu)
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany - kód CZ-CPA 88.10, 88.91
 • opravy obuvi a kožených výrobků - kód CZ-CPA 95.23
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků - kód CZ‑CPA 95.29.11
 • opravy jízdních kol - kód CZ-CPA 95.29.12
 • kadeřnické a holičské služby - kód CZ-CPA 96.02

Nadále má zůstat zachováno, že u dodání potravin (např. pizza ssebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně. Pokud by tedy návrh byl v navržené podobě schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů např. v prosinci 2018, tak by došlo k následujícímu vývoji:

Pokud by byl návrh na přeřazení prodeje řezaných květin či dekorativního listoví a výše uvedených služeb do druhé 10% snížené sazby DPH schválen, ještě více než dnes by nabylo na významu zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace CZ-CPA.
Pokud by byl návrh na přeřazení prodeje řezaných květin či dekorativního listoví a výše uvedených služeb do druhé 10% snížené sazby DPH schválen, ještě více než dnes by nabylo na významu zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace produkce CZ-CPA.