Změny EET

08.04.2022

Aktuálně k EET

V období od 27.3.2020 do 31.12.2022 je evidence tržeb pozastavena v tom smyslu, že není povinná. Systém evidence tržeb je tedy v provozu a lze jej využívat, avšak zcela dobrovolně. Na druhou stranu je důsledkem pozastavení evidence tržeb, že fyzické osobě není umožněno za období roku 2021 nebo 2022 uplatnit slevu na evidenci tržeb. V současné době je projednáván vládní návrh na úplné zrušení evidence tržeb, ale ještě počátkem dubna neproběhlo ani prvé čtení tohoto návrhu - viz novinka Zrušení EET.

K významné změně mělo v evidenci tržeb dojít od 1.5.2020. Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přinesla změny od 1.11.2019, 1.2.2020, ale především přinesla zásadní změny od 1.5.2020, které měly dopadnout na evidenci tržeb od 1.5.2020 a dále přeřazení řady plnění do 10% sazby DPH, které se nakonec k 1.5.2020 uskutečnilo - i když v důsledku "koronavirových omezení" se v mnohých případech změna sazby na 10 % prakticky projevit nemohla již od 1.5.2020 (např. u kadeřnických služeb se mohla projevit až po jejich otevření od 11.5.2020).

Pokud jde o evidenci tržeb, tak samostatný "koronavirový" zákon č. 137/2020 Sb. novelizovaný naposledy zákonem 449/2020 Sb. přerušil plnění povinnosti ohledně EET do 31.12.2022 a odložil tzv. 3. a 4. vlnu až na 1.1.2023

Pokud by ke zrušení evidence tržeb nedošlo, tak by se evidence tržeb začala uplatňovat od 1.1.2023 v plném rozsahu - viz níže. Vzhledem k předpokládanému zrušení EET je však nepravděpodobné, že se změny - původně měly platit od 1.5.2020 - obsažené v novele 256/2019 Sb. vůbec neuplatní; nicméně jsou níže vysvětleny.

K přeřazení některých zdanitelných plnění na základě zákona 256/2019 Sb. do 10% sazby DPH od 1.5.2020 však doopravdy došlo - nejkurióznější bylo nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby (prakticky se ovšem mohlo, a to ještě v omezené míře, v praxi projevit až při otevření předzahrádek od 11.5.2020). Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květin do 10% sazby daně, u kterého nakonec ke změně sazby nedošlo.

Prodej jídla do krabičky je z pohledu DPH dodáním zboží a je zde nutné uplatňovat 15% sazbu daně a nikoli 10% sazbu daně, která se uplatňovala při podání stejného jídla ke konzumaci v restauračním zařízení - viz informace Finanční správy ke změně sazeb DPH od 1:5.2020 z 11.3.2020. a přehledný praktický návod, jak uplatnit 10% sazbu DPH u piva do džbánku.

Hlavním obsahem 256/2019 Sb. bylo spuštění poslední vlny evidence tržeb, a to pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení. Plošných výjimek zákon o evidenci tržeb i po novelizaci zákonem 256/2019 Sb. obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo pro předvánoční prodej sladkovodních ryb).

Ke spuštění poslední vlny eet na základě "koronavirového" zákona 137/2020 Sb. ve znění novely přijaté Parlamentem ČR dne 26.5.2020 mělo dojít od 1.1.2021, ale vzhledem k projednávanému dalšímu odkladu by k ní došlo od 1.1.2023 - do té doby však lze očekávat zrušení evidence tržeb.

Pokud by ke zrušení EET nedošlo, tak by novinkou od 1.1.2023 byla možnost využití zvláštního režimu pro fyzické osoby - neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč ročně), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu budou  k hotovostním tržbám vydávny "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek si dotyčný podnikatel vyzvedne na finančním úřadu. Zvláštního režimu budou moci využít i fyzické či právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.. Zvláštní režim bude spojen s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách resp. o vydaných účtenkách. Finanční správa se ke zvláštnímu režimu vyjádřila na portálu etrzby.

O povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu bylo možné žádat od 1.2.2020. Žádost se nepodávala na úředním tiskopisu (FS zveřejnila vzory žádostí v sekci Metodika k evidenci tržeb stránky Dokumenty). Součástí žádosti je např. evidence hovostních příjmů za uplynulých 12 měsíců. I v současné době, kdy je eet pozastavena, lze žádat o povolení zvláštního režimu - podle návrhu projednávané novely budou tyto žádosti považované za podané k 1.7.2022.

Nevýhodou evidence tržeb ve zjednodušeném režimu je povinnost podávat do 20 dnů po uplynutí čtvrtletí oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Formulář tohoto oznámení 25 5561 MFin 5561 - vzor č. 1 byl dostupný v sekci Tiskopisy stránky Dokumenty). Tento formulář obsahoval např.:

  • výši hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
  • počet hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
  • číslo první a poslední účtenky vydané v každém kalendářním dni.

Výše uvedený vzor formuláře však byl stažen a namísto něj byl zveřejněn úplně jiný formulář vzor 25 5253 MFin 5253 vzor č.1. Formulář byl výrazně zjednodušen a např. údaje o přijatých hotovostních tržbách a vydaných účtenkách již neobsahuje za jednotlivé kalendářní dny, ale souhrnně za celé čtvrtletí. 

Od 1.11.2019 je okruh evidovaných tržeb omezen na tržby inkasované na území ČR (do 31.10.2019 podléhaly evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a od 1.11.2019 je daňové identifikační číslo povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky pro účely EET).

Evidenci tržeb nepodléhají platby uskutečněné platebními kartami; přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány. Od 1.11.2019 ovšem evidenci tržeb podléhají platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť.

K 1.5.2020 bylo zrušeno dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 1.5.2020 (prakticky však až od 1.1.2023) by evidence tržeb byla rozšířena na veškeré obory podnikání (kromě výjimek uvedených v § 12 zákona o evidenci tržeb).

Rozšíření evidence tržeb a přeřazení některých plnění do 10% sazby daně byla věnována reportáž TV NOVA Chaos kolem nové sazby DPH: Bude výhodnější přelévat si točené pivo do džbánku?