EET po skončení nouzového stavu a změna sazeb DPH od 1.5.2020

27.03.2020

EET po skončení nouzového stavu a změna sazeb DPH od 1.5.2020

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přinesla změny od 1.11.2019, 1.2.2020, ale především přináší zásadní změny od 1.5.2020; samostatný zákon č. 137/2020 Sb. ovšem jejich praktické použití odložil až na dobu 3 měsíců od ukončení nouzového stavu - viz informace o přerušení evidence tržeb v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Součástí novely je i přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby. Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květin do 10% sazby daně, které nakonec součástí novely není.

Hlavním obsahem novely je spuštění poslední vlny evidence tržeb (pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení) a dále přeřazení některých dodání zboží resp.poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty. Plošných výjimek novela obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo pro předvánoční prodej sladkovodních ryb). Ke spuštění poslední vlny eet dojde od po 3 měsících od ukončení nouzového stavu (v praxi někdy označováno jako spojení 3. a 4. vlny eet).

Novinkou od 1.5.2020 (v praxi však bude zřejmě využíváno až po 3 měsících od ukončení nozového stavu) je možnost využití zvláštního režimu pro fyzické osoby - neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč ročně), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu budou  k hotovostním tržbám vydávny "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek si dotyčný podnikatel vyzvedne na finančním úřadu. Zvláštního režimu budou moci využít i fyzické či právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.. Zvláštní režim bude spojen s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách resp. o vydaných účtenkách. Finanční správa se ke zvláštnímu režimu vyjádřila na portálu etrzby.

O povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu bylo možné žádat od 1.2.2020. Žádost se nepodává na úředním tiskopisu (FS zveřejnila vzory žádostí v sekci Metodika k evidenci tržeb stránky Dokumenty). Součástí žádosti je např. evidence hovostních příjmů za uplynulých 12 měsíců. I za trvání nouzového stavu lze požádat o povolení zvláštního režimu a bloky účtenek si vyzvednout po jeho ukončení.

Nevýhodou evidence tržeb ve zjednodušeném režimu je povinnnost podávat do 20 dnů po uplynutí čtvrtletí oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Formulář tohoto oznámení 25 5561 MFin 5561 - vzor č. 1 byl dostupný v sekci Tiskopisy stránky Dokumenty). Tento formulář obsahoval např.:

 • výši hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
 • počet hotovostních tržeb v každém kalendářním dni
 • číslo první a poslední účtenky vydané v každém kalendářním dni.

Výše uvedený vzor formuláře však byl stažen a namísto něj byl zveřejněn úplně jiný formulář vzor 25 5253 MFin 5253 vzor č.1. Formulář byl výrazně zjednodušen a např. údaje o přijatých hotovostních tržbách a vydaných účtenkách již neobsahuje za jednotlivé kalendářní dny, ale souhrnně za celé čtvrtletí. Zákon přijatý v souvislosti s nouzovým stavem zprošťuje poplatníky evidenční povinnosti nejen po dobu trvání nouzového stavu, ale ještě v době 3 měsíců následujích po jeho ukončení - v červenci 2020 tedy nebude podání tohoto výkazu za měsíce 05 a 06/2020 povinné.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (do 31.10.2019 podléhaly evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrátila daňové identifikační číslo (již od 1.11.2019) jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky pro účely EET).

Novela jako celek nabyla účinnosti od 1.11.2019 (od tohoto data se např. daňové identifikační číslo stalo povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami pro účely eet; pokud je daňové identifikační číslo tvořeno rodným číslem, tak nadále povinnou náležitostí účtenky pro účely eet není).

Ani po novele evidenci tržeb nepodléhají platby uskutečněné platebními kartami; přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány. Od 1.11.2019 ovšem evidenci tržeb podléhjí platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť.

K 1.5.2020 se ruší dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 1.5.2020 (prakticky však až po uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu) bude evidence tržeb rozšířena na veškeré obory podnikání (kromě výjimek uvedených v § 12 zákona o evidneci tržeb). Spolu se se spuštěním poslední vlny eet od 1.5.2020 novela také přeřazuje do 10% sazby DPH přeřazuje následující plnění (podle tiskové zprávy MF ze dne 12.2.2020):

 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dnes v 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (dnes v 15 %)
 • Elektronické knihy a audioknihy (dnes v 21 %)
 • Půjčování knih (dnes v 21 %)
 • Omalovánky, mapy (dnes v 15 %)

V souvislosti s náběhem závěrečné fáze evidence tržeb přecházejí od 1. května 2020 do snížené 10% sazby DPH některé vybrané služby. Jedná se především o služby s vysokým podílem lidské práce, u kterých snížení DPH umožňuje harmonizovaná evropská legislativa. Cílem je zvýšit čisté marže podnikatelům, na které se evidence tržeb vztahuje.

 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (dnes v 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (dnes v 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (dnes v 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (dnes v 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (dnes v 21 %)
 • Opravy jízdních kol (dnes v 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (dnes v 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (dnes v 15 %), a to včetně točeného piva (dnes v 21 %)
  Snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby tak, jak umožňuje harmonizovaná evropská legislativa.
Tisková zpráva MF nezdůrazňuje, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně, což např. znamená:
 • do 11/2016 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) uplatnila základní 21% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se uplatnila snížená 15% sazba daně
 • od 11/2016 se uplatňuje snížená 15% sazba daně bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej pizzy
 • od 1.5.2020 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) nově uplatnila základní 10% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se nadále bude uplatňovat snížená 15% sazba daně

Informaci ke změnám sazeb DPH od 1.5.2020 GFŘ zveřejnilo 11.3.2020.

Přeřazení výše uvedených plnění do druhé 10% snížené sazby DPH, zvyšuje význam zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace produkce CZ-CPA.

STRUČNĚ S AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY EVIDENCE TRŽEB SEZNAMUJE ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2019 / 2020. Z této přednášky si můžete poslechnout krátkou ukázku věnovanou předmětu evidence tržeb - např. pokud jde o příjmy fyzické osoby z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů nebo o ostatní příjem podle § 10.

Rozšíření evidence tržeb a přeřazení některých plnění do 10% sazby daně byla věnována reportáž TV NOVA Chaos kolem nové sazby DPH: Bude výhodnější přelévat si točené pivo do džbánku?