Novela EET a změna sazeb DPH

24.10.2018

Novela EET a změna sazeb DPH

Poslanecká sněmovna 23.10.2018 opět nedokončila prvé čtení vládníhu návrhu novely zákona o evidenci tržeb, jehož součástí je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin apod. do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby.

Vládní návrh počítá s účinností nejdříve od 1.7.2019 (pokud by bývala byla novela schválena do konce roku 2018 - nyní je však již jisté, že do konce roku schválena nebude); dílčí změny by mohly nabýt účinnosti již dříve. Protože však předpokládané účinnosti od 1.7.2019 může být dosaženo případným přijetím pozměňovacího návrhu, tak je možné, že podnikatelům, jejichž tržby jsou zatím dočasně vyjmuty z evidence tržeb (původní 3. a 4. etapa), vznikne povinnost evidovat tržby od 1.7.2019 a také od 1.7.2019 by došlo ke změnám v sazbách DPH. Pravděpodobnější se však jeví spuštění evidence tržeb pro zbývající činnosti (a také přeřazení některých dodání zboží resp.poskytnutí služeb do 10% sazby daně) od 1.9.2019 či 1.1.2020.

O uvedeném návrhu ministerstvo informovalo v tiskové zprávě.

Součástí návrhu je zvláštní režim pro neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 200 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).

Novela nadále počítá s tím, že evidenci tržeb nebudou podléhat tržby prostřednictvím platebních karet resp. platebních bran.

Spolu se změnami v evidenci tržeb návrh také přeřazuje dodání řezaných květin a dekorativního listoví z 15% do 10% sazby daně. Větší změny návrh obsahuje v přeřazení služeb do 10% sazby daně - největším hitem je přeřazení podávání točeného piva ze sudů větších než 10 litrů ze stávající 21% sazby do sazby 10%. Do 10% sazby daně návrh přeřazuje:

 • prodej řezaných květin a dekorativního listoví (obecně pro dodání tohoto zboží, tedy jak pultového prodeje, tak i prodeje s donáškou)
 • dodání pitné vody prostřednictvím vodovodu (na prodej balené vody by se nadále vztahovala 15% sazba daně)
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí - kód CZ-CPA 36.00.2
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi - kód CZ-CPA 37
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59, a s výjimkou podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24 a alkoholických nápojů - tato výjimka se ovšem nevztahuje na podávání piva zařazeného do kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, tedy u piva podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů by se uplatnila 10% sazba) - kód CZ-CPA 56
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech - kód CZ-CPA 81.21.10 (za tuto službu by byl nadále považován i úklid společných prostor bytového domu)
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech - kód CZ-CPA 81.22.11 (za tuto službu by bylo nadále považováno i mytí oken ve společných prostorech bytového domu)
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany - kód CZ-CPA 88.10, 88.91
 • opravy obuvi a kožených výrobků - kód CZ-CPA 95.23
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků - kód CZ‑CPA 95.29.11
 • opravy jízdních kol - kód CZ-CPA 95.29.12
 • kadeřnické a holičské služby - kód CZ-CPA 96.02

Nadále má zůstat zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně. Pokud by tedy návrh byl v navržené podobě schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů např. v prosinci 2018, tak by došlo k následujícímu vývoji:

Pokud by byl návrh na přeřazení prodeje řezaných květin či dekorativního listoví a výše uvedených služeb do druhé 10% snížené sazby DPH schválen, ještě více než dnes by nabylo na významu zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace produkce CZ-CPA.