Novela EET a změna sazeb DPH

21.10.2019

Novela EET a změna sazeb DPH

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přináší změny od 1.11.2019, 1.2.2020, ale především od 1.5.2020 - viz také informace o projednávání této novely.

Součástí novely je i přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby. Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květindo 10% sazby daně, které nakonec součástí novely není.

Hlavním obsahem novely je spuštění poslední vlny evidence tržeb (pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení) a dále přeřazení některých dodání zboží resp.poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty. Plošných výjimek novela obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo pro předvánoční prodej sladkovodních ryb). Ke spuštění poslední vlny eet dojde od 1.5.2020.

MF se ke schválenému návrhu novely vyjádřilo v tiskové zprávě ze dne 7.6.2019. O původnímu návrhu MF informovalo v tiskové zprávě z 13.6.2018 a následně (po projednání v 1.čtení) v tiskové zprávě z 13.2.2019 a (po projednání v 2. čtení) v další tiskové zprávě ze 17.4.2019.

Novinkou od 1.5.2020 bude možnost využití zvláštního režimu pro fyzické osoby - neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč ročně), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu budou  k hotovostním tržbám vydávny "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek si dotyčný podnikatel vyzvedne na finančním úřadu. Zvláštního režimu budou moci využít i fyzické či právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.. Zvláštní režim bude spojen s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách resp. o vydaných účtenkách. Finanční správa se ke zvláštnímu režimu vyjádřila na portálu etrzby.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (do 31.10.2019 podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo (již od 1.11.2019) jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky pro účely EET).

Novela jako celek nabude účinnosti od 1.11.2019 (od tohoto data se např. daňové identifikační číslo stane povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami pro účely eet; pokud je daňové identifikační číslo tvořeno rodným číslem, tak nadále nebude povinnou náležitostí účtenky pro účely eet).

Ani po novele evidenci tržeb nepodléhat platby uskutečněné platebními kartami; přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány. Od 1.11.2019 ovšem evidenci tržeb podléhjí platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť.

Od 1.2.2020 bude možné žádat o povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu. K 1.5.2020 bude zrušeno dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 1.5.2020 bude evidence tržeb rozšířena na veškeré obory podnikání (kromě výjimek uvedených v § 12 zákona o evidneci tržeb). Spolu se se spuštěním poslední vlny eet od 1.5.2020 novela také přeřazuje do 10% sazby DPH přeřazuje tato plnění:

 • dodání e-knih a audioknih (tato změna byla umožněna změnou EU směrnice o DPH z roku 2018 - viz novinka Sazba DPH u e-knih),
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby.

Nadále zůstává zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně, což např. znamenái:

 • do 11/2016 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) uplatnila základní 21% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se uplatnila snížená 15% sazba daně
 • od 11/2016 se uplatňuje snížená 15% sazba daně bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej pizzy
 • od 1.5.2020 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) nově uplatnila základní 10% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se nadále bude uplatňovat snížená 15% sazba daně

Přeřazení výše uvedených plnění do druhé 10% snížené sazby DPH, zvyšuje význam zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace produkce CZ-CPA.

STRUČNĚ S AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY EVIDENCE TRŽEB SEZNÁMÍ PŘEDNÁŠKA ZMĚNY V DANÍCH 2019 / 2020.