Průměrná mzda 2019

18.09.2018

Průměrná mzda 2019

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny:
  • všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu
  • přepočítací koeficient za stejné období.

Pro důchody přiznávané v roce 2019 se jedná o údaje za rok 2018 s tím, že VVZ pro rok 2019 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2017 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2018 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2017) a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2018 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2018, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2019. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2018 se při stanovení důchodů v roce 2019 nemůže vycházet, protože rozhodné údaje musely být známy již k 1.1.2019 a skutečné statistické údaje se vyhodnocují až později.

Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2017) a koeficientu nárůstu za rok prvé pololetí 2018 je ve skutečnosti předpokládanou průměrnou mzdou roku 2018, která se však používá pro přiznávání důchodů a i další účely v období od 1.1.2019 - z hlediska použití se tedy jedná o "průměrnou mzdu pro rok 2019". Zákony o pojistném na sociální zabezpečení i o pojistném na zdravotní pojištění, zákon o důchodovém pojištění a zákon o daních z příjmů uvedenou veličinu nazývají průměrnou mzdou.

Údaje pro rok 2019 MPSV teprve navrhlo a po schválení vládou (k tomu by mělo dojít 19.9.2019) budou následně vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Níže uvedená tabulka obsahuje navrhované, zatím neschválené údaje.

Nařízením vlády č. 343/2017 Sb. jsou s účinností od 1.1.2018 stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018, tedy údaje účinné od 1.1.2018:

  • všeobecný vyměřovací základ v částce 28 250
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0612.

Uvedené údaje ovlivňují výši důchodů přiznávaných od 1.1.2018, ale např. i výši stropů vyměřovacích základů pro povinné veřejnoprávní pojistné, minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, atd.

Údaj Rok 2018 Rok 2019 (návrh)
Všeobecný vyměřovací základ 28 250 Kč 30 156 Kč
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0612 1,0843
Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 29 979 Kč

(28 250 x 1,0612)

32 699

(30 156 x 1,0843)

Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení 48násobek průměrné mzdy 1 438 992 Kč

(48 x 29 979)

1 569 552

(48 x 32 699)

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 2 500 Kč

(1/10 x 28 250 x 1,0612)

3 000

(1/10 x 30 156 x 1,0843)

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 189 Kč

(29,2 % x 7 495 Kč)

2 388 Kč

(29,2 % x 8 175 Kč)

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 024 Kč

(13,5 % x 14 989,50 Kč)

2 208 Kč

(13,5 % x 16 349,50 Kč)