Průměrná mzda 2024

25.01.2024

Průměrná mzda 2024

Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parametrů - např. u OSVČ  výši minimálních záloh na pojistné, výši paušální zálohy pro OSVČ v paušálním režimu (viz článek  paušální daň). Na průměrné mzdě závisí např. rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (na něj je navázána hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti), hranice progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob atd.

Průměrná mzda pro rok 2024 podle parametrů vyhlášených v nařízení 286/2023 Sb.činí 43.967 Kč, tedy cca o 9 % více než průměrná mzda 2023. Např. částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění tak zůstává pro rok 2024 ve výši 4.000 Kč.

Pro rok 2023 průměrná mzda podle parametrů vyhlášených v nařízení 290/2022 Sb. činila 40.324 Kč, tedy cca o 4 % více než průměrná mzda pro rok 2022 (ta činila 38.911 Kč)..

Stanovení průměrné mzdy

Průměrná mzda pro rok 2024 je odhadem průměrné mzdy za předchozí rok 2023 stanoveným na základě skutečné průměrné mzdy za rok 2022 a skutečného nárůstu průměrné mzdy za 1. pololetí roku 2023.

Průměrná mzda je tedy pro účely důchodového pojištění a také pro řadu dalších předpisů legislativní zkratkou pro očekávanou průměrnou mzdu za předchozí rok.

Zákony o pojistném na sociální zabezpečení i o pojistném na zdravotní pojištění, zákon o důchodovém pojištění a zákon o daních z příjmů uvedenou veličinu nazývají průměrnou mzdou. Od 1.1.2021 byla tato definice převzata i do zákona o daních z příjmů (§ 21h). 

Výše průměrné mzdy není přímo vyhlašována, ale počítá se z těchto dvou vyhlašovaných statistických údajů:

 • všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu
 • přepočítací koeficient za stejné období.
S účinností od 1.1.2024 (tedy pro rok 2024) jsou uvedené veličiny stanoveny nařízením vlády č.286/2023 Sb. takto:
 • všeobecný vyměřovací základ v částce 40 638 
 • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0819.

Všeobecný vyměřovací základ účinný od 1.1.2024 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2022 (jedná se tedy o skutečně zjištěnou průměrnou mzdu roku 2022) a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2023 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2022) a koeficientu (stanovený z nárůstu mezd za prvé pololetí 2023) je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2023, ze které se v roce 2024 vychází nejen pro stanovení důchodů, ale i pro řadu dalších účelů.

Parametry ovlivněné průměrnou mzdou

Průměrná mzda ovlivňuje např. hranici pro uplatnění progresivní sazby daně, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (ten pro roky 2021 a 2022 činil 3.500 Kč; v roce 2024 stejně jako tomu bylo v roce 2023 činí 4.000 Kč) a tím pádem i uplatnění srážkové daně u zaměstnanců, kteří nemají podepsáno prohlášení k dani.

Z průměrné mzdy se pro OSVČ počítá minimální výše záloh na veřejnoprávní pojištění pro OSVČ. Minimální výši zálohy pro rok 2024 přitom musí OSVČ zohlednit již při platbě zálohy za leden 2024, a to nejen pokud jde o zálohu na zdravotní pojištění, ale na základě změn od 1.1.2024 i pokud jde o zálohu na důchodové pojištění.

Údaj Rok 2023-nařízení 290/2022 Sb. Rok 2024-nařízení 286/2023 Sb.
Všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč 40 638 Kč
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0530 1,0819
Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 40 324 Kč

(38 294 x 1,0530)

43 967

(40 638 x 1,0819)

Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň za rok 2023 hranice pro progresivní sazbu DPFO (48násobek průměrné mzdy) 1 935 552 Kč

(48 x 40 324)

2 110 416 Kč

(48 x 43 967)

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 4 000 Kč

(1/10 x 38 294 x 1,0530)

4 000 Kč

(1/10 x 40 638 x 1,0819)

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru – pro rok 2024 platí jen pro začínající podnikatele, jinak se stanoví z 30 % průměrné mzdy) 2 944 Kč

(29,2 % x 10 081 Kč)

3 210 Kč

(29,2 % x 10 992 Kč)

resp. 3 852 Kč

(29,2 % x 13 191)

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 722 Kč

(13,5 % x 20 162 Kč)

2 968 Kč

(13,5 % x 21 983,50 Kč)

Účast na nemocenském pojištění zakládá rozhodný příjem:

 •  4.000 Kč od 1.1.2024 (viz sdělení 320/2022 Sb.) - tato částka se platí i pro rok 2024.
 • 3.500 Kč pro roky 2021 a 2022
 • 3.000 Kč pro roky 2019 a 2020
 • 2.500 Kč pro roky 2012 až 2018

U příjmů ze závislé činnosti se u zaměstnanců, kteří nemají podepsáno prohlášení k dani, srážková daň uplatňuje takto:

 • u dohod o provedení práce do měsíčního příjmu 10.000 Kč (v roce 2024 jen do 30. června)
 • u ostatních druhů příjmů do měsíčního úhrnu 4.000 Kč
 • pokud měsíční příjem z dohody o provedení práce přesáhne 10.000 Kč (jen do 30.6.2024) nebo měsíční úhrn ostatních druhů příjmů ze závislé činnosti přesáhne částku 4.000 Kč, je nutné i u zaměstnanců bez prohlášení použít zálohovou daň.

Dalším z údajů vycházejících z průměrné mzdy, které jsou potvrzovány ve Sbírce zákonů Sdělením MPSV, jsou redukční hranice pro účely nemocenského pojištění - 1. redukční hranice odpovídá průměrné mzdě, 2. redukční hranice jejímu 1,5násobku, 3. redukční hranice 3násobku.

Pro rok 2024 tyto údaje činí:

 • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1.466 Kč 
 • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2.199 Kč
 • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4.397 Kč

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (denní redukční hranice pro nemocenské se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře nahoru). Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti pro rok 2024 činí:

 • 1. hodinová redukční hranice 256,55 Kč
 • 2. hodinová redukční hranice 384,83 Kč
 • 3. hodinová redukční hranice 769,48 Kč.

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu - 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice); do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Přehled redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:

 • 1. redukční hranice pro rok 2024 činí 19.346 Kč
 • 2. redukční hranice pro rok 2024 činí 175.868 Kč