Průměrná mzda 2019

24.10.2018

Průměrná mzda 2019

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny:
 • všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu
 • přepočítací koeficient za stejné období.

S účinností od 1.1.2019 jsou uvedené veličiny stanoveny nařízením vlády č. 213/2018 Sb. takto:

 • všeobecný vyměřovací základ v částce 30 156
 • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0843.

Pro důchody přiznávané v roce 2019 se jedná o údaje za rok 2018 s tím, že VVZ pro rok 2019 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2017 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2018 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2017) a koeficientu (stanovený z nárůstu mezd za prvé pololetí 2018) je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2018, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2019. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2018 se při stanovení důchodů v roce 2019 nemůže vycházet, protože rozhodné údaje musely být známy již k 1.1.2019 a skutečné statistické údaje se vyhodnocují až později.

Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2017) a koeficientu je ve skutečnosti předpokládanou průměrnou mzdou roku 2018, která se však používá pro přiznávání důchodů a i další účely v období od 1.1.2019 - z hlediska použití se tedy jedná o "průměrnou mzdu pro rok 2019". Zákony o pojistném na sociální zabezpečení i o pojistném na zdravotní pojištění, zákon o důchodovém pojištění a zákon o daních z příjmů uvedenou veličinu nazývají průměrnou mzdou.

Uvedené údaje ovliví výši důchodů přiznávaných od 1.1.2019, ale např. i hranici pro solidární zvýšení daně, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (ten se pro rok 2019 zvyšuje) atd.

Údaj Rok 2018 Rok 2019
Všeobecný vyměřovací základ 28 250 Kč 30 156 Kč
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0612 1,0843
Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 29 979 Kč

(28 250 x 1,0612)

32 699

(30 156 x 1,0843)

Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň hranice pro solidární zvýšení daně (48násobek průměrné mzdy) 1 438 992 Kč

(48 x 29 979)

1 569 552

(48 x 32 699)

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 2 500 Kč

(1/10 x 28 250 x 1,0612)

3 000

(1/10 x 30 156 x 1,0843)

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 189 Kč

(29,2 % x 7 495 Kč)

2 388 Kč

(29,2 % x 8 175 Kč)

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 024 Kč

(13,5 % x 14 989,50 Kč)

2 208 Kč

(13,5 % x 16 349,50 Kč)

Změna rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění - od 1.1.2019 se jedná 3.000 Kč měsíčně (v letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2.500 Kč) byla potvrzena Sdělením MPSV č. 236/2018 Sb.

Dalším z údajů vycházejících z průměrné mzdy, které jsou potvrzovány ve Sbírce zákonů Sdělením MPSV, jsou redukční hranice pro účely nemocenského pojištění - 1. redukční hranice odpovídá průměrné mzdě, 2. redukční hranice jejímu 1,5násobku, 3. redukční hranice 3násobku. Pro rok 2019 byly tyto údaje potvrzeny Sdělením č. 237/2018 Sb.:

 • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.090 Kč (pro rok 2018 se jednalo o částku 1.000 Kč)
 • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.635 Kč (pro rok 2018 se jednalo o částku 1.499 Kč)
 • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3.270 Kč (pro rok 2018 se jednalo o částku 2.998 Kč).

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (denní redukční hranice pro nemocenské se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře nahoru). Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti činí v Kč:

 • 1. hodinová redukční hranice 190,75 Kč (pro rok 2018 se jednalo o částku 175,00 Kč)
 • 2. hodinová redukční hranice 286,13 Kč (pro rok 2018 se jednalo o částku 262,33 Kč)
 • 3. hodinová redukční hranice 572,25 Kč (pro rok 2018 se jednalo o částku 524,65 Kč).

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu - 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice); do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Přehled redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:

 • 1. redukční hranice pro rok 2019 činí 14.388 Kč (pro rok 2018 se jedná o částku 13.191 Kč)
 • 2. redukční hranice pro rok 2019 činí 130.796 Kč (pro rok 2018 se jedná o částku 119:916 Kč)