Průměrná mzda 2021

14.01.2021

Průměrná mzda 2021

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny:
 • všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu
 • přepočítací koeficient za stejné období.
S účinností od 1.1.2021 (tedy pro rok 2021) jsou uvedené veličiny stanoveny nařízením vlády č. 381/2020 Sb. takto:
 • všeobecný vyměřovací základ v částce 34 766
 • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0194.

Pro důchody přiznávané v roce 2021 se jedná o údaje za rok 2020  s tím, že VVZ pro rok 2021 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2019 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2020 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2019) a koeficientu (stanovený z nárůstu mezd za prvé pololetí 2020) je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2020, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2021. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2020 se při stanovení důchodů v roce 2021 nemůže vycházet, protože rozhodné údaje musely být známy již k 1.1.2021 a skutečné statistické údaje se vyhodnocují až později.

Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2019) a koeficientu je ve skutečnosti předpokládanou průměrnou mzdou roku 2020, která se však používá pro přiznávání důchodů a i další účely v období od 1.1.2021 - z hlediska použití se tedy jedná o "průměrnou mzdu pro rok 2021". Zákony o pojistném na sociální zabezpečení i o pojistném na zdravotní pojištění, zákon o důchodovém pojištění a zákon o daních z příjmů uvedenou veličinu nazývají průměrnou mzdou. Od 1.1.2021 byla tato definice převzata i do zákona o daních z příjmů (§ 21h).

Uvedené údaje ovlivňují výši důchodů přiznávaných od 1.1.2021, ale např. i hranici pro solidární zvýšení daně za rok 2020 resp. hranici pro uplatnění progresivní sazby daně od 1.1.2021, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (ten se od 1.1.2021 zvýšil na 3.500 Kč.

Údaj Rok 2021-nařízení 381/2020 Sb. Rok 2020-nařízení 260/2019 Sb.
Všeobecný vyměřovací základ 34 766 Kč 32 510 Kč
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0194 1,0715
Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 35 441 Kč

(34 766 x 1,0194)

34 835

(32 510 x 1,0715)

Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň hranice pro solidární zvýšení daně (48násobek průměrné mzdy) 1 701 168 Kč

(48 x 35 441)

1 672 080 Kč

(48 x 34 835)

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 3 500 Kč

(1/10 x 34 766 x 1,0194)

3 000 Kč

(1/10 x 32 510 x 1,0715)

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 588 Kč

(29,2 % x 8 861 Kč)

2 544 Kč

(29,2 % x 8 709 Kč)

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 393 Kč

(13,5 % x 17 720,50 Kč)

2 352 Kč

(13,5 % x 17 417,50 Kč)

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se pro rok 2021 zvýšil na 3.500 Kč měsíčně (potvrzeno sdělením MPSV č. 436/2020 Sb.) - od 1.1.2012 do 31.12.2018 rozhodný příjem činil 2.500 Kč (viz sdělení MPSV 410/2011 Sb.) a od 1.1.2019 do 31.12.2020 činil 3.000 Kč (viz sdělení  MPSV č. 236/2018 Sb.).

Dalším z údajů vycházejících z průměrné mzdy, které jsou potvrzovány ve Sbírce zákonů Sdělením MPSV, jsou redukční hranice pro účely nemocenského pojištění - 1. redukční hranice odpovídá průměrné mzdě, 2. redukční hranice jejímu 1,5násobku, 3. redukční hranice 3násobku a činí:. Pro rok 2021 byly tyto údaje potvrzeny Sdělením č. 435/2020 Sb. a činí:

 • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.182 Kč 
 • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.773 Kč pro rok 2021
 • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3.545 Kč pro rok 2021.

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (denní redukční hranice pro nemocenské se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře nahoru). Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti činí:

 • 1. hodinová redukční hranice 206,85 Kč pro rok 2021 (203,35 Kč pro rok 2020)
 • 2. hodinová redukční hranice 310,28 Kč pro rok 2021 (304,85 Kč pro rok 2020)
 • 3. hodinová redukční hranice 620,38 Kč pro rok 2021 (609,70 Kč pro rok 2020).

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu - 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice); do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Přehled redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:

 • 1. redukční hranice pro rok 2021 činí 15.595 Kč (v roce 2020 činí 15.328 Kč) 
 • 2. redukční hranice pro rok 2021 činí 141.764 Kč (v roce 2020 činí 139.340 Kč)