Průměrná mzda 2020/2019

29.10.2019

Průměrná mzda 2020/2019

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny:
 • všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu
 • přepočítací koeficient za stejné období.
S účinností od 1.1.2020 jsou uvedené veličiny stanoveny nařízením vlády č. 260/2019 Sb. takto:
 • všeobecný vyměřovací základ v částce 32 510
 • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0715.

Pro důchody přiznávané v roce 2020 se jedná o údaje za rok 2019 s tím, že VVZ pro rok 2020 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2018 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2019 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2018) a koeficientu (stanovený z nárůstu mezd za prvé pololetí 2019) je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2019, ze které se bude vycházet pro stanovení důchodů v roce 2020. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2019 se při stanovení důchodů v roce 2020 nemůže vycházet, protože rozhodné údaje musely být známy již k 1.1.2020 a skutečné statistické údaje se vyhodnocují až později.

Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2018) a koeficientu je ve skutečnosti předpokládanou průměrnou mzdou roku 2019, která se však používá pro přiznávání důchodů a i další účely v období od 1.1.2020 - z hlediska použití se tedy jedná o "průměrnou mzdu pro rok 2020". Zákony o pojistném na sociální zabezpečení i o pojistném na zdravotní pojištění, zákon o důchodovém pojištění a zákon o daních z příjmů uvedenou veličinu nazývají průměrnou mzdou.

Uvedené údaje ovliví výši důchodů přiznávaných od 1.1.2020, ale např. i hranici pro solidární zvýšení daně, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (ten pro rok 2020 zůstává na úrovni částky 3.000 Kč) atd.

Údaj Rok 2019 Rok 2020
Všeobecný vyměřovací základ 30 156 Kč 32 510 Kč
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0843 1,0715
Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 32 699 Kč

(30 156 x 1,00843)

34 835

(32 510 x 1,0715)

Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň hranice pro solidární zvýšení daně (48násobek průměrné mzdy) 1 569 552Kč

(48 x 32 699)

1 672 080

(48 x 34 835)

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 3 000 Kč

(1/10 x 30 156 x 1,0843)

3 000

(1/10 x 32 510 x 1,0715)

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 388 Kč

(29,2 % x 8 175 Kč)

2 544 Kč

(29,2 % x 8 709 Kč)

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 208 Kč

(13,5 % x 16 349,50 Kč)

2 352 Kč

(13,5 % x 17 417,50 Kč)

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zůstává pro rok 2020 3.000 Kč měsíčně - v letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2.500 Kč (viz sdělení MPSV 410/2011 Sb.); zvýšení od 1.1.2019 bylo  potvrzeno Sdělením MPSV č. 236/2018 Sb.

Dalším z údajů vycházejících z průměrné mzdy, které jsou potvrzovány ve Sbírce zákonů Sdělením MPSV, jsou redukční hranice pro účely nemocenského pojištění - 1. redukční hranice odpovídá průměrné mzdě, 2. redukční hranice jejímu 1,5násobku, 3. redukční hranice 3násobku. Pro rok 2020 byly tyto údaje potvrzeny Sdělením č. 270/2019 Sb. a činí:

 • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.162 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 1.090 Kč)
 • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.742 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 1.635 Kč)
 • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3.484 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 3.270 Kč).

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (denní redukční hranice pro nemocenské se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře nahoru). Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti činí v Kč:

 • 1. hodinová redukční hranice 203,35 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 190,75 Kč)
 • 2. hodinová redukční hranice 304,85 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 286,13 Kč)
 • 3. hodinová redukční hranice 609,70 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 572,25 Kč).

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu - 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice); do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Přehled redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:

 • 1. redukční hranice pro rok 2020 činí 15.328 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 14.388 Kč)
 • 2. redukční hranice pro rok 2020 činí 139.340 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 130.796 Kč)