Průměrná mzda 2022

16.01.2022

Průměrná mzda 2022

Tento článek vysvětluje význam průměrné mzdy a princip jejího stanovení. Především však obsahuje její výši, která pro rok 2022 činí 38.911 Kč, a různé údaje od průměrné mzdy odvozené - např. výši minimálních záloh na pojistné u OSVČ, výši paušální zálohy (pro rok 2022 ve výši 5.994 Kč) pro OSVČ v paušálním režimu (viz článek paušální daň), rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění atd.

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny:

 • všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu
 • přepočítací koeficient za stejné období.
S účinností od 1.1.2022 (tedy pro rok 2022) jsou uvedené veličiny stanoveny nařízením vlády č. 356/2021 Sb. takto:
 • všeobecný vyměřovací základ v částce 36 119
 • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0773.

Pro důchody přiznávané v roce 2022 se jedná o údaje za rok 2021  s tím, že VVZ pro rok 2022 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2020 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2021 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2020) a koeficientu (stanovený z nárůstu mezd za prvé pololetí 2021) je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2021, ze které se bude vycházet pro stanovení důchodů v roce 2022. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2021 se při stanovení důchodů v roce 2022 nemůže vycházet, protože rozhodné údaje musí být známy již k 1.1.2022 a skutečné statistické údaje se vyhodnocují až později.

Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2020) a koeficientu je ve skutečnosti předpokládanou průměrnou mzdou roku 2021, která se však používá pro přiznávání důchodů a i další účely v období od 1.1.2022 - z hlediska použití se tedy jedná o "průměrnou mzdu pro rok 2022". Zákony o pojistném na sociální zabezpečení i o pojistném na zdravotní pojištění, zákon o důchodovém pojištění a zákon o daních z příjmů uvedenou veličinu nazývají průměrnou mzdou. Od 1.1.2021 byla tato definice převzata i do zákona o daních z příjmů (§ 21h).

Uvedené údaje ovlivňují výši důchodů přiznávaných od 1.1.2022, ale např. i hranici pro uplatnění progresivní sazby daně, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (ten v roce 2022 stejně jako v roce 2021 činí 3.500 Kč). Ke změně výše záloh na důchodové pojištění na začátku roku 2022 článek ČSSZ.

Údaj Rok 2021-nařízení 381/2020 Sb. Rok 2022-nařízení 356/2021 Sb.
Všeobecný vyměřovací základ 34 766 Kč 36 119 Kč
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0194 1,0773
Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 35 441 Kč

(34 766 x 1,0194)

38 911

(36 119 x 1,0773)

Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň hranice pro progresivní sazbu DPFO (48násobek průměrné mzdy) 1 701 168 Kč

(48 x 35 441)

1 867 728 Kč

(48 x 38 911)

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 3 500 Kč

(1/10 x 34 766 x 1,0194)

3 500 Kč

(1/10 x 36 119 x 1,0773)

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 588 Kč

(29,2 % x 8 861 Kč)

2 841 Kč

(29,2 % x 9 728 Kč)

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 393 Kč

(13,5 % x 17 720,50 Kč)

2 627 Kč

(13,5 % x 19 455,50 Kč)

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2022 činí 3.500 Kč - hranice 3.500 Kč platila i v roce 2021 (viz sdělení MPSV č. 436/2020 Sb.), od 1.1.2012 do 31.12.2018 rozhodný příjem činil 2.500 Kč (viz sdělení MPSV 410/2011 Sb.) a od 1.1.2019 do 31.12.2020 činil 3.000 Kč (viz sdělení  MPSV č. 236/2018 Sb.).

Dalším z údajů vycházejících z průměrné mzdy, které jsou potvrzovány ve Sbírce zákonů Sdělením MPSV, jsou redukční hranice pro účely nemocenského pojištění - 1. redukční hranice odpovídá průměrné mzdě, 2. redukční hranice jejímu 1,5násobku, 3. redukční hranice 3násobku a činí:. Pro rok 2022 tyto údaje činí (údaje byly potvrzeny sdělením MPSV 380/2021 Sb.):

 • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1.298 Kč 
 • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.946 Kč
 • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3.892 Kč

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (denní redukční hranice pro nemocenské se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře nahoru). Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti pro rok 2022 činí:

 • 1. hodinová redukční hranice 227,15 Kč (206,85 Kč pro rok 2021)
 • 2. hodinová redukční hranice 340,55 Kč (310,28 Kč pro rok 2021)
 • 3. hodinová redukční hranice 681,10 Kč (620,38 Kč pro rok 2021).

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu - 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice); do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Přehled redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:

 • 1. redukční hranice pro rok 2022 činí 17.121 Kč (15.595 Kč pro rok 2021) 
 • 2. redukční hranice pro rok 2022 činí 155.644 Kč (141.764 Kč pro rok 2021)