Paušální daň

20.05.2022


Paušální daň 2022 - 2023

Paušální daň v současné koncepci byla zavedena od roku 2021 a v roce 2022 se uplatňuje podle stejných pravidel - pouze došlo ke zvýšení paušální zálohy.

OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč by měly paušální daň podle stejných principů uplatňovat i v roce 2023. Navíc však MF připravilo návrh, jehož přijetí lze předpokládat až koncem roku 2022. Podle tohoto návrhu by mohli uplatňovat paušální daň také OSVČ s příjmy v rozmezí 1 až 2 mil. Kč, přičemž by se zohledňoval typ činnosti dané OSVČ a podíl příjmů z jednotlivých činností. OSVČ s příjmy nad 1 mil. Kč by ovšem platili paušální zálohy podstatně vyšší - k tomuto návrhu viz komentář MF.

Principy paušální daně

Paušální daň upravuje především zákon o daních z příjmů, zejména v těchto ustanoveních:

 • v § 2a jsou stanoveny předpoklady pro vstup do paušálního režimu - např. se nesmí jednat o plátce DPH a roční příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP nepřesáhly 1 mil. Kč (pro vstup do paušálního režimu pro rok 2022 nesmí být hranice 1 mil. Kč překročena za rok 2021)
 • § 7a upravuje podmínky, za kterých se daň stanovuje v paušální výši - nezbytným předpokladem pro stanovení paušální daně za rok 2022 je to, že OSVČ bude v roce 2022 v paušálním režimu; za rok 2021 může být paušální daň stanovena jen u OSVČ, která byla v roce 2021 v paušálním režimu
 • § 38la a násl. upravuje vstup do paušálního režimu, platbu paušálních záloh atd.

Základní principy paušální daně jsou následující:

 • paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.)
 • OSVČ oznámí, že vstupuje do paušálního režimu - pro rok 2022 bylo nutné toto oznámení učinit nejpozději  10.1.2022. V současné době mohou do paušálního režimu vstoupit jen OSVČ zahahující činnost, a to nejpozději při zahájení podnikání. Vstup do paušálního režimu (tedy přihláška k paušální dani) se oznamuje na formuláři "oznámení o vstupu do paušálního režimu" 25 5255 Mfin 5255 vzor č. 1, který je možné vyplnit také pomocí webové aplikace.
 • za rok 2022 může být paušální daň uplatněna jen u těch OSVČ, které oznámili vstup do paušálního režimu počátkem roku 2022 popř. jej oznámili či oznámí nejpozději při zahájení podnikání. Pro uplatnění paušální daně musí být splněny příslušné podmínky, které si musí OSVČ hlídat - jinak bude muset podat za rok 2022 daňové přiznání a přehledy standardně jako ostatní OSVČ 
 • z paušálního režimu lze dobrovolně vystoupit do 10. ledna následujícího roku
 • přihláška k paušálnímu režimu, tedy vstup do paušálního režimu je nezbytným předpokladem pro uplatnění paušální daně, avšak automaticky neplatí, že OSVČ v paušálním režimu bude stanovena daň paušální částkou
 • paušální daň se za příslušný rok uplatní za podmínek uvedených od  v § 7a ZDP - např. se za rok 2021 neuplatní u OSVČ, která bude mít v roce 2021 příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou či příjmů osvobozených)
 • OSVČ v paušální režimu platí do 20. dne příslušného kalendářního měsíce paušální zálohu; tato paušální záloha se platí finančnímu úřadu, a to na účet určený k platbě paušální daně. Účet pro platbu paušální daně je tvořen předčíslím 2866.
 • OSVČ, která podnikala v roce 2021 a vstoupí do paušálního režimu od 1.1.2022, má zálohu za leden 2022 splatnou do 10.1.2022. OSVČ, která zahájí podnikání v 01/2022 a vstoupí do paušálního režimu, bude mít zálohu za 01/2022 splatnou spolu se zálohou za 02/2022 do 21.2.2022.
 • paušální záloha (v roce 2022 ve výši 5.994 Kč) je součet:
 • zálohy na DPFO ve výši 100 Kč
 • zálohy na důchodové pojištění...min záloha (ta v roce 2022 činí 2.841 Kč) navýšená o 15 %, tedy o 426 Kč na 3.267 Kč
 • zálohy na zdravotní pojištění (ta v roce 2022 činí 2.627 Kč

Vyplatí se paušální daň?

OSVČ, která k 1.1.2022 aktivně podnikala, může do paušálního režimu pro rok 2022 vstoupit nejpozději 10.1.2022. Pokud OSVČ zahájí činnost v průběhu roku 2022 nebo znovuzahájí přerušenou činnost, může do paušálního režimu vstoupit oznámením podaným nejpozději při zahájení (znovuzahájení) činnosti. Pokud např. k datu 5.1.2022 OSVČ obnoví přerušené podnikání, může do paušálního režimu pro rok 2022 vstoupit jen do 5.1.2022 - v tomto případě by se u ní paušální režim uplatnil počínaje měsícem leden 2022 (stejně jako kdyby podnikání obnovila k 3. či 31.1.2022).

Pokud nemá OSVČ datovou schránku, může oznámení o vstupu podat písemnou formou anebo s využitím aplikace EPO. Protože oznámení je nutné podat na předepsaném formuláři a aplikace EPO neobsahuje formulář oznámení, je nutné si formulář vytvořit ve webové aplikaci, v této aplikaci si v kroku podání vytvořit .xml soubor a tento nahrát do aplikace EPO jako obecnou písemnost. Z aplikace EPO lze formulář odeslat třeba ještě 10.1.2022 večer, a to i jako nepodepsanou písemnost - v tomto případě je však nutné do 5 dnů toto podání písemně potvrdit, a to buď na podatelně finančního úřadu nebo odesláním poštou.

Pokud OSVČ ví, že u ní nebudou podmínky pro stanovení daně v paušální výši splněny, je zbytečné do paušálního režimu vstupovat. Pokud chce OSVČ využívat výhod paušální daně, musí si dát pozor, aby o stanovení daně paušální částkou nepřišla - viz komentář v podcastu O daních z 9.8.2021.

Pro řadu OSVČ může být uplatnění paušální daně velkým administrativním zjednodušením. Velkou administrativní výhodou - ovšem jen při splnění podmínek pro stanovení daně za rok 2022 ve výši paušální daně podle § 7a zákona o daních z příjmů - v tomto případě OSVČ:

 • finančnímu úřadu platí měsíčně paušální zálohu 5.994 Kč
 • za rok 2022 nebude podávat daňové přiznání a platit samostatně daň z příjmů fyzických osob
 • za rok 2022 nebude podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění
 • zálohy na sociální a zdravotní pojištění neplatí správě sociálního zabezpečení resp. zdravotní pojišťovně, ale jsou zahrnuty v měsíční záloze hrazené finančnímu úřadu
 • pojistné na důchodové zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění OSVČ nevyúčtovává (nepodává přehledy atd).

Na druhou stranu nelze k paušální dani přistupovat tak, že by daná osoba neměla žádné evidenční povinnosti a že by ji nemohl finanční úřad ohledně daní z příjmů kontrolovat. Také má uplatnění paušální daně některá úskalí a komplikace - např. pokud se OSVČ stane plátcem DPH nebo překročí roční hranici příjmů z podnikání podle § 7 ZDP 1 mil. Kč (v těchto případech jednak bude muset podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné a navíc dojde k ukončení paušálního režimu) nebo se stane zaměstnancem (v tomto případě nedojde k ukončení paušálního režimu, ale vznikne povinnost podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné).

Výhody paušální daně:

 • minimální administrativní náročnost (ovšem jen za předpokladu, že budou dodržena pravidla paušálního režimu a uplatnění paušální daně)
 • lepší důchodové zabezpečení - pouze pro některé případy a v tomto případě vzrostou celkové odvody daně z příjmů a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
 • nižší odvody daně z příjmů a pojistného na sociální a zdravotní pojištění - pouze pro některé případy a v tomto případě bude OSVČ mít horší důchodové zabezpečení. Důchodové zabezpečení by si OSVČ mohla vylepšit pouze samostatným dobrovolným důchodovým pojištěním, což je poměrně administrativně náročné - tato problematika je vysvětlena na webináři Paušální daň 2021/2022.

Paušální daň budou chtít pochopitelně  uplatnit OSVČ nejen kvůli snížení administrativy, ale některé i kvůli snížení odvodové zátěže. U některých OSVČ bude paušální daň přinese o něco vyšší odvodovou zátěž, u některých však může daňovou zátěž poměrně výrazně snížit.

Výhoda či nevýhoda paušální daně bude záležet na podmínkách konkrétní OSVČ - např. u OSVČ s ročními příjmy 800 tis. Kč, která dosud uplatňuje výdaje procentem s příjmů (tzv. paušální výdaje) a uplatňuje pouze slevu na poplatníka, paušální daň přináší roční úsporu cca 30 tis. Kč (při uplatnění výdajů ve výši 60 % příjmů) či 81 tis. Kč (při uplatnění výdajů 40 % příjmů); současně by se ovšem této OSVČ snížilo budoucí důchodové pojištění. Pokud by ve stejném případě (příjmy 800 tis. Kč, uplatnění slevy na poplatníka) byly uplatňovány dosud procentuální výdaje 80 % příjmů, tak by naopak odvodová zátěž stoupla cca o 6 tis. Kč ročně.

K výpočtu daňové výhody či nevýhody paušální daně v porovnání se zdaněním (a hlavně s odvody pojistného) ve standardním režimu připravilo MF kalkulačku 2021 a 2022. Podrobně se paušální dani věnuje  webinář "Paušální daň 2021/2022", který vysvětluje i použití těchto kalkulaček. 

Finanční správa paušální daň komentuje ZDE.