Paušální daň

09.08.2021


O výhody paušální daně lze snadno přijít

Od roku 2021 se uplatňuje paušální daň - paušální daň upravuje především zákon o daních z příjmů, zejména v těchto ustanoveních:

 • v § 2a jsou stanoveny předpoklady pro vstup do paušálního režimu - např. se nesmí jednat o plátce DPH a příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP za předchozí rok nepřesáhly 1 mil. Kč
 • § 7a upravuje podmínky, za kterých se daň stanovuje v paušální výši
 • § 38la a násl. upravuje vstup do paušálního režimu, platbu paušálních záloh atd.

Základní principy paušální daně jsou následující:

 • paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.)
 • OSVČ oznámí, že vstupuje do paušálního režimu - pro rok 2022 je nutné toto oznámení učinit nejpozději  10.1.2022. Vstup do paušálního režimu se oznamuje na formuláři "oznámení o vstupu do paušálního režimu" 25 5255 Mfin 5255 vzor č. 1, který je možné vyplnit také pomocí webové aplikace.
 • za rok 2021 může být paušální daň uplatněna jen u těch OSVČ, které oznámili vstup do paušálního režimu počátkem roku 2021 popř. jej oznámili či oznámí nejpozději při zahájení podnikání 
 • z paušálního režimu lze dobrovolně vystoupit od 1. ledna dalšího roku
 • vstup do paušálního režimu je nezbytným předpokladem pro uplatnění paušální daně, avšak automaticky neplatí, že OSVČ v paušálním režimu bude stanovena daň paušální částkou
 • paušální daň se za příslušný rok uplatní za podmínek uvedených od 1.1.2021 v § 7a ZDP - např. se za rok 2021 neuplatní u OSVČ, která bude mít v roce 2021 příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou či příjmů osvobozených)
 • OSVČ v paušální režimu platí do 20. dne příslušného kalendářního měsíce paušální zálohu; tato paušální záloha se platí finančnímu úřadu, a to na účet určený k platbě paušální daně. Účet pro platbu paušální daně je tvořen předčíslím 2866. Záloha za leden 2021 byla mimořádně splatná spolu se zálohou za 02/2021 do 20.2.2021 (to byla sobota, takže 22.2.2021).
 • paušální záloha (v roce 2021 ve výši 5.469 Kč) je součet:
 • zálohy na DPFO ve výši 100 Kč
 • zálohy na důchodové pojištění...min záloha (ta v roce 2021 činí 2.588 Kč) navýšená o 15 %, tedy o 388 Kč na 2.976 Kč
 • zálohy na zdravotní pojištění (ta v roce 2021 činí 2.393 Kč

OSVČ, která aktivně podnikala počátkem roku, mohla do paušálního režimu pro rok 2021 vstoupit nejpozději 11.1.2021. Pokud OSVČ zahájí činnost v průběhu roku 2021 nebo znovuzahájí přerušenou činnost, může do paušálního režimu vstoupit oznámením podaným nejpozději při zahájení (znovuzahájení) činnosti. Pokud např. k datu 6.9.2021 OSVČ obnoví přerušené podnikání, může do 6.9.2021 vstoupit do paušálního režimu - v tomto případě by do se u ní paušální režim uplatnil počínaje měsícem září 2021 (stejně jako kdyby podnikání obnovila k 1. či 30.9.2021).

Pokud nemá OSVČ datovou schránku, může oznámení o vstupu podat písemnou formou anebo s využitím aplikace EPO. Protože oznámení je nutné podat na předepsaném formuláři a aplikace EPO neobsahuje formulář oznámení, je nutné si formulář vytvořit ve webové aplikaci, v této aplikaci si v kroku podání vytvořit .xml soubor a tento nahrát do aplikace EPO jako obecnou písemnost. Z aplikace EPO lze formulář odeslat třeba ještě 11.1.2021 večer, a to i jako nepodepsanou písemnost - v tomto případě je však nutné do 5 dnů toto podání písemně potvrdit, a to buď na podatelně finančního úřadu nebo odesláním poštou.

Pokud OSVČ ví, že u ní nebudou podmínky pro stanovení daně v paušální výši splněny, je zbytečné do paušálního režimu vstupovat. Pokud chce OSVČ využívat výhod paušální daně, musí si dát pozor, aby o stanovení daně paušální částkou nepřišla - viz komentář v podcastu O daních z 9.8.2021.

Pro řadu OSVČ může být uplatnění paušální daně velkým administrativním zjednodušením. Velkou administrativní výhodou - ovšem jen při splnění podmínek pro stanovení daně za rok 2021 ve výši paušální daně podle § 7a zákona o daních z příjmů - v tomto případě OSVČ:

 • finančnímu úřadu platí měsíčně paušální zálohu 5.469 Kč
 • za rok 2021 nebude podávat daňové přiznání a platit samostatně daň z příjmů fyzických osob
 • za rok 2021 nebude podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění
 • zálohy na sociální a zdravotní pojištění neplatí správě sociálního zabezpečení resp. zdravotní pojišťovně, ale jsou zahrnuty v měsíční záloze hrazené finančnímu úřadu
 • pojistné na důchodové zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění OSVČ nevyúčtovává (nepodává přehledy atd).

Na druhou stranu nelze k paušální dani přistupovat tak, že by daná osoba neměla žádné evidenční povinnosti a že by ji nemohl finanční úřad ohledně daní z příjmů kontrolovat. Také má uplatnění paušální daně některá úskalí a komplikace - např. pokud se OSVČ stane plátcem DPH nebo překročí roční hranici příjmů z podnikání podle § 7 ZDP 1 mil. Kč (v těchto případech jednak bude muset podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné a navíc dojde k ukončení paušálního režimu) nebo se stane zaměstnancem (v tomto případě nedojde k ukončení paušálního režimu, ale vznikne povinnost podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné).

Výhody paušální daně:

 • minimální administrativní náročnost (ovšem jen za předpokladu, že budou dodržena pravidla paušálního režimu a uplatnění paušální daně)
 • lepší důchodové zabezpečení - pouze pro některé případy a v tomto případě vzrostou celkové odvody daně z příjmů a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
 • nižší odvody daně z příjmů a pojistného na sociální a zdravotní pojištění - pouze pro některé případy a v tomto případě bude OSVČ mít horší důchodové zabezpečení. Důchodové zabezpečení by si OSVČ mohla vylepšit pouze samostatným dobrovolným důchodovým pojištěním, což je poměrně administrativně náročné - této problematice se podrobně věnuje dodatek k webináři Paušální daň.

Paušální daň budou chtít pochopitelně  uplatnit OSVČ nejen kvůli snížení administrativy, ale některé i kvůli snížení odvodové zátěže. U některých OSVČ bude paušální daň přinese o něco vyšší odvodovou zátěž, u některých však může daňovou zátěž poměrně výrazně snížit.

Výhoda či nevýhoda paušální daně bude záležet na podmínkách konkrétní OSVČ - např. u OSVČ s ročními příjmy 800 tis. Kč, která dosud uplatňuje výdaje procentem s příjmů (tzv. paušální výdaje) a uplatňuje pouze slevu na poplatníka, paušální daň přináší roční úsporu cca 30 tis. Kč (při uplatnění výdajů ve výši 60 % příjmů) či 81 tis. Kč (při uplatnění výdajů 40 % příjmů); současně by se ovšem této OSVČ snížilo budoucí důchodové pojištění. Pokud by ve stejném případě (příjmy 800 tis. Kč, uplatnění slevy na poplatníka) byly uplatňovány dosud procentuální výdaje 80 % příjmů, tak by naopak odvodová zátěž stoupla cca o 6 tis. Kč ročně.

K výpočtu daňové výhody či nevýhody paušální daně v porovnání se zdaněním (a hlavně s odvody pojistného) ve standardním režimu připravilo MF kalkulačku

Podrobně se paušální dani věnuje záznam webináře "Paušální daň" 

MF paušální daň komentovalo v tiskové zprávě aktualizované dne 5.1.2021. Finanční správa paušální daň komentuje ZDE.