Paušální daň

01.01.2024

Paušální daň 2023 - 2024

Paušální daň v současné koncepci byla zavedena od roku 2021 a pro rok 2022 pouze došlo ke zvýšení paušální zálohy. Za roky 2021 a 2022 se paušální daň uplatnila jen pro OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč.

Od roku 2023 je paušální daň umožněna OSVČ s příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP až do výše 2 mil. Kč za kalendářní rok, což však bylo doprovázeno zavedením 3 pásem paušálního režimu a tedy poměrně výraznou komplikací právní úpravy paušální daně.

Pro rok 2024 se v úpravě paušální daně z praktického hlediska pouze zvýšila výše paušálních záloh - v důsledku přijetí konsolidačního balíčku i pro 2. a 3. pásmo paušálního režimu. Novinkou - pro OSVČ nově vstupující do paušálního režimu - je to, že oznámení o vstupu musí podat elektronicky; i tuto změnu přinesl od 1.1.2024 konsolidační balíček.

Paušální záloha pro 1. pásmo pro rok 2023 činila 6.208 Kč a zahrnovala:

 • zálohu na DPFO 100 Kč
 • zálohu na důchodové pojištění 3.386 Kč ...o 15 % více než činila min záloha pro OSVČ s hlavní činností mimo paušální režim (ta v roce 2023 činila 2.944 Kč, tedy o 442 Kč méně)
 • zálohu na zdravotní pojištění 2.722 Kč...odpovídá min záloze OSVˇČ

Paušální záloha pro 1. pásmo v roce 2024 činí 7.498 Kč a zahrnuje:

 • zálohu na DPFO 100 Kč
 • zálohu na důchodové pojištění 4.430 Kč ...o 15 % více než činí min záloha pro OSVČ s hlavní činností mimo paušální režim (ta v roce 2024 činí 3.852 Kč, tedy o 578 Kč méně)
 • zálohu na zdravotní pojištění 2.968 Kč...odpovídá min záloze OSVˇČ

Paušální záloha pro 2. pásmo pro rok 2023 činila 16.000 Kč a zahrnovala:

 • zálohu na DPFO 4.963 Kč
 • zálohu na důchodové pojištění 7.446 Kč
 • zálohu na zdravotní pojištění 3.591 Kč

Paušální záloha pro 2. pásmo v roce 2024 činí 16.745 Kč a zahrnuje:

 • zálohu na DPFO 4.963 Kč
 • zálohu na důchodové pojištění 8.191 Kč
 • zálohu na zdravotní pojištění 3.591 Kč

Paušální záloha pro 3. pásmo pro rok 2023 činila 26.000 Kč a zahrnovala:

 • zálohu na DPFO 9.320 Kč
 • zálohu na důchodové pojištění 11.388 Kč
 • zálohu na zdravotní pojištění 5.292 Kč

Paušální záloha pro 3. pásmo v roce 2024 činí 27.139 Kč a zahrnuje:

 • zálohu na DPFO 9.320 Kč
 • zálohu na důchodové pojištění 12.527 Kč
 • zálohu na zdravotní pojištění 5.292 Kč


Jednou ze základních podmínek pro paušální daň je to, že OSVČ nesmí být plátcem DPH. OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, která je plátcem DPH, tedy paušální daň mít nemůže.

OSVČ, které byly v roce 2023 v paušálním režimu musí věnovat pozornost příjmům ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP. Tyto příjmy jednak nesmí přesáhnout 2 mil. Kč, jednak je třeba porovnat skladbu dosažených příjmů a uplatňované pásmo paušálního režimu.

Finanční správa se problematice paušální daně věnuje ZDE

Problematikou paušální daně provází přednáška Paušální daň 2024, a to zejména se zaměřením na OSVČ, které v roce 2023 platili paušální zálohy, a dále na OSVČ, které uvažují o paušální dani za rok 2024. 

Úprava paušální daně zavedená od roku 2023 u OSVČ s příjmy nad 1 mil. Kč zohledňuje typ činnosti konkrétní OSVČ a podíl příjmů z jednotlivých činností. 

Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů (např. auditoři, advokáti, znalci, lékaři, daňoví poradci) a která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 40 % příjmů je zařazena (pokud si dobrovolně nezvolí vyšší pásmo) do:

 • 1. pásma s povinností platit měsíční paušální zálohy v roce 2024 ve výši 7.498 Kč, pokud její roční příjmy nepřesahují 1 mil. Kč
 • 2. pásma s povinností platit měsíční paušální zálohy v roce 2024 ve výši 16.745, pokud  se její roční příjmy pohybují v rozmezí 1 až 1,5 mil. Kč
 • 3. pásma s povinností platit měsíční paušální zálohy v roce 2024 ve výši 27.139, pokud se její roční příjmy pohybují v rozmezí 1.5 až 2 mil. Kč.

Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z živnosti neřemeslné (např. z živnosti vedení účetnictví) a která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 60 % je zařazena (pokud si dobrovolně nezvolí vyšší pásmo) do:

 • 1. pásma s povinností platit měsíční paušální zálohy v roce 2024 ve výši 7.498 Kč, pokud její roční příjmy nepřesahují 1,5 mil. Kč
 • 2. pásma s povinností platit měsíční paušální zálohy v roce 2024 ve výši 16.745, pokud jsou její roční příjmy v rozmezí 1,5 až 2 mil. Kč.

Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z živnosti řemeslné nebo je podnikajícím zemědělcem a která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 80 % je zařazena (pokud si dobrovolně nezvolí vyšší pásmo) do:

 • 1. pásma s povinností platit měsíční paušální zálohy v roce 2024 ve výši 7.498 Kč, pokud  její roční příjmy nepřesahují 2 mil. Kč

Vztahu výše paušální daně za rok 2023 a skutečně dosaženým příjmům za rok 2023 se věnoval podcast O daních z 12.12.2022. 

Principy paušální daně

Paušální daň upravuje především zákon o daních z příjmů, zejména v těchto ustanoveních:

 • v § 2a jsou stanoveny předpoklady pro vstup do paušálního režimu - např. se nesmí jednat o plátce DPH a příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP nepřesáhly roční limit. V roce 2024 může v paušálním režimu pokračovat jen OSVČ s příjmy za rok 2023 nepřesahující 2 mil. Kč, stejně tak může do paušálního režimu pro rok 2024 nově vstoupit jen OSVČ s příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP za rok 2023 nepřesahující 2 mil. Kč.
 • § 7a upravuje podmínky, za kterých se daň stanovuje v paušální výši - nezbytným předpokladem pro stanovení paušální daně za rok 2023 je to, že OSVČ byla v roce 2023 v paušálním režimu
 • § 38la a násl. upravuje vstup do paušálního režimu, platbu paušálních záloh atd.

Základní principy paušální daně jsou následující:

 • jsou-li splněny všechny podmínky pro paušální daň, tak OSVČ pouze platí paušální zálohy finančnímu úřadu a nepodává daňové přiznání ani přehledy správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně a ani neplatí samostatně zálohy na důchodové pojištění a na zdravotní pojištění - tyto zálohy na povinné pojištění jsou zahrnuty v platbě paušální daně 
 • paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.)
 • OSVČ oznámí, že vstupuje do paušálního režimu - pro rok 2024 je nutné toto oznámení učinit nejpozději  10.1.2024 V současné době mohou do paušálního režimu pro rok 2023 vstoupit jen OSVČ zahahující činnost, a to nejpozději při zahájení podnikání. Vstup do paušálního režimu (tedy přihláška k paušální dani) se oznamuje na formuláři "oznámení o vstupu do paušálního režimu".
 • za rok 2023 se paušální daň uplatní jen u těch OSVČ, které oznámili vstup do paušálního režimu počátkem roku 2023 popř. jej oznámili či oznámí nejpozději při zahájení podnikání. Pro uplatnění paušální daně musí být splněny příslušné podmínky, které si musí OSVČ hlídat - jinak bude muset podat za rok 2023 daňové přiznání a přehledy standardně jako ostatní OSVČ 
 • z paušálního režimu lze pro rok 2024 dobrovolně vystoupit do 10. ledna 2024
 • podání oznámení o vstupu do paušálního režimu je nezbytným předpokladem pro uplatnění paušální daně, avšak automaticky neplatí, že OSVČ v paušálním režimu bude stanovena daň paušální částkou
 • paušální daň se za příslušný rok uplatní za podmínek uvedených v § 7a ZDP - např. se za rok 2023 neuplatní u OSVČ, která měla v roce 2023 příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou či příjmů osvobozených)
 • OSVČ v paušální režimu platí do 20. dne příslušného kalendářního měsíce paušální zálohu; tato paušální záloha se platí finančnímu úřadu, a to na účet určený k platbě paušální daně. Účet pro platbu paušální daně je tvořen předčíslím 2866.
 • OSVČ, která podnikala v roce 2023 a vstoupí do paušálního režimu od 1.1.2024, má zálohu za leden 2024 splatnou do 10.1.2024. OSVČ, která zahájí podnikání v 01/2024 a vstoupí do paušálního režimu, bude mít zálohu za 01/2024 splatnou spolu se zálohou za 02/2024 do 20.2.2024.