Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

20.03.2022

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge) je u stavebních a montážních prací uplatňován od 1.1.2012. K dané problematice nabízíme podrobný komentář v pdf podobě Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací v roce 2022 (cena 250 Kč + DPH)

Režim přenesení daňové povinnosti je obecně upraven v § 92a zákona o DPH a na stavební práce se od 1.1.2012 vztahuje na základě § 92e (od 1.7.2017 byl rozšířen i na poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce). Od 1.1.2015 lze na základě § 92h a 92i požádat o závazné posouzení, zda dané plnění podléhá či nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti (posouzení každého jednotlivého plnění podléhá správnímu poplatku 10 000 Kč). Od roku 2016 se plnění v režimu přenesení daňové povinnosti vykazují v kontrolním hlášení (dříve byl podáván výpis z evidence dle § 92a.

Vymezení stavebních a montážních prací se odvolává na klasifikaci produkce CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace produkce CZ-CPA.

Daňová správa k režimu přenesení daňové povinnosti zveřejnila řadu informací - např. v roce 2012 zveřejnila řadu příkladů, u kterých se uplatňuje resp. neuplatňuje režim přenesení daňové povinnosti (tyto příklady shrnuje nabízený komentář Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací v roce 2020), 31.8.2012 byla zveřejněna informace zpracovaná za spolupráce GFŘ a ČSÚ poskytující obecné zásady pro posouzení jednotlivých prací a služeb jakožto stavebních a montážních prací pro účely § 92e zákona o DPH.

Při vymezení pojmu stavební a montážní práce lze podpůrně vycházet z výkladu GFŘ k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008 a dotazů k této problematice.

K tématu režimu přenesení daňové povinnosti byly v roce 2012 odsouhlaseny dva příspěvky Koordinačního výboru mezi zástupci daňové správy a zástupci Komory daňových poradců - viz zápisy KV KDP z roku 2012:

  • příspěvek č. 359/22.02.12. (zápis ze dne 22.2.2012, str. 19 a násl.) - závěrem tohoto příspěvku např. je, že se režim pro plnění hlavní použije i na plnění vedlejší. To např. znamená, že na samostatnou revizi elektroinstalace se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní, ale na stejnou revizi poskytnutou v rámci dodávky elektroinstalačních prací se režim přenesení daňové povinnosti použije. Dále bylo odsouhlaseno, že v režimu přenesení daňové povinnosti je i dodání zboží s montáží, je-li zatříděno do sekce F klasifikace CZ-CPA.
  • příspěvek 366/04.04.12 (zápis ze dne 4.4.2012, str. 38 a násl., který se zabývá opravami výslovně neuvedenými v kódu 43 a konstatující, že stavebněmontážními pracemi jsou i opravy zařízení, jejichž instalace je stavebněmontážní prací (např. oprava klimatizace s výjimkou klimatizace průmyslové), nejsou-li tyto opravy výslovně zatříděny v jiném kódu (např. opravy elektrospotřebičů pro domácnost tak stavebněmontážní prací nejsou, ačkoli jejich instalace ano).

Základní pravidla režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a:

  • Plátce poskytující tuzemské zdanitelné plnění jinému plátci a toto plnění vykáže na řádku 25 přiznání a vykáže jej v části A.1 kontrolního hlášení.
  • Plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, je povinen přiznat daň (řádek 10/11 přiznání) a plnění vykázat v části B.1 kontrolního hlášení. Je-li nárok na odpočet daně (držba daňového dokladu není nezbytnou podmínkou pro uplatnění odpočtu), může uplatnit nárok na odpočet daně (řádek 43/44 přiznání).
  • Za sazbu daně odpovídá odběratel (dodavatel ji nemusí uvádět na daňovém dokladu)
  • Plnění dodavatel i odběratel přiznává vždy k datu uskutečnění zdanitelného plnění (i v případech, kdy úplata předchází uskutečnění zdanitelného plnění).
  • Režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje na celé plnění včetně spotřebovaného materiálu apod. - např. truhlář (plátce DPH) účtující jinému plátci výměnu dveří v budově uplatní režim přenesení daňové povinnosti na celou dodávku, jejíž cena sestává např. z položek za výrobu dveří, za jejich dopravu a za jejich montáž).

Příklad 1 - elektrický sporák

Dodání elektrického sporáku včetně zapojení do elektroinstalace budovy bytového domu je stavebněmontážní prací a režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje na celou dodávku zahrnující i cenu spotřebiče. Oprava elektrického sporáku stavebněmontážní prací není (jedná se o zařízení převážně pro domácnost, jejichž opravy se za stavební a montážní práce nepovažují), pevné zabudování spotřebiče do stavby ani funkční spojitost s funkcí bytového domu není v případě opravy rozhodujícím kritériem.

Příklad 2 - klimatizace kanceláře

Instalace je výslovně uvedena ve vysvětlivkách ke kódu 43.22.1 a jedná se tudíž stavební a montážní prací, na kterou se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje. Vzhledem ke koncepci daného kódu, vysvětlivkám k obdobnému kódu klasifikace CZ-NACE, k funkční souvislosti s kanceláří se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na údržbu a opravy uvedené klimatizace. Pokud by se však jednalo o průmyslovou klimatizaci, tak u ní se režim přenesení daňové povinnosti neuplatňuje).

Příklad 3 - chladící pult v prodejně

Instalace chladícího pultu, je-li pevně napojen na elektroinstalaci, se zatřiďuje dle CZ-CPA jako 33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení (33.20.29 Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.), protože chladící a mrazící zařízení (kromě zařízení převážně pro domácnost) je považováno za ostatní všestranně použitelné zařízení (kód 28.2 CZ-CPA, konkrétně 28.25.13). V tomto případě se tedy režim přenesení daňové povinnosti neuplatňuje - v daném věci došlo na základě informace zpracované finanční správou ve spolupráci s ČSÚ a zveřejněné 31.8.2012 (viz informace finanční správy k RPDP) k výkladovému posunu.