Zaokrouhlování DPH

28.02.2022

Zaokrouhlování DPH v roce 2022

Novela zákona o DPH provedená daňovým balíčkem 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.) od 1.4.2019 byla poslední novelizací, která zásadně ovlivnila uplatňování DPH v tuzemsku. Od té doby - kromě změn sazeb DPH - došlo z pohledu tuzemského DPH jen k dílčím změnám:

  • od 1.1.2020 upřesnění finančního leasingu
  • od 1.1.2021 změna v uplatnění DPH u pronájmu nemovitostí (obsažená ovšem již v novele 80/2019 Sb., pouze měla odloženou účinnost) s dopadem na úpravu odpočtu daně za poslední zdaňovací období roku 2021 a dalších let v rámci desetiletého období pro úpravu odpočtu daně u nemovitostí
  • několik drobných změn od 1.10.2021 -především vracení odpočtu DPH z neuhrazených plnění dle nového § 79e, ale i v zaokrouhlování DPH
  • od 1.1.2022 u zvláštního režimu pro cestovní službu.

I v roce 2022 je tedy stále aktuální výklad změn od 1.4.2019 zvukovou nahrávkou přednášky  Novela DPH a daní z příjmů 2019 z dubna 2019. Jednou z řady novinek roku 2019 byly i změny v zaokrouhlování daně přijaté s šestiměsíčním přechodným ustanovením a naplno se začaly uplatňovat od 1.10.2019 resp. 1.10.2021.

Podle právní úpravy platné od roku 2019 se při platbách v hotovosti nezohledňuje z hledisky základu a výše DPH rozdíl vzniklý zaokrouhlením. Tzn, že je-li plnění se základem daně 999 Kč a daní 209,79 Kč (celkem s DPH 1 208,79 Kč) uhrazeno v hotovosti částkou 1 209 Kč, tak je zaokrouhlení 21 haléřů mimo předmět daně. Pro platby v hotovosti byla tedy od roku 2019 věc jasná a finanční správa stejný postup považovala za správný i při bezhotovostních platbách - viz výklad ze dne 14.10.2019. Pro bezhotovostní platby je však tento v souladu se zákonem až od 1.10.2021.

Definitivní tečku za spornými výklady okolo zaokrouhlování přinesla až novela 355/2021 Sb. účinná od 1.10.2021 - podle § 36 odst. 5 zákona o DPH od 1.10.2021 platí:  Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové výše úplaty při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. Do 30.9.2021 platilo: Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu.

Zaokrouhlení daně na celé koruny

Zaokrouhlování  bylo u DPH v minulosti řešeno v souvislosti se zrušením deseti a dvacetihaléřů v roce 2003 a padesátihaléřů v roce 2008. Podle úpravy do 31.3.2019 byly tyto problémy poměrně významně kompenzovány tím, že zákon o DPH umožňoval daň vypočtenou ze základu daně (např. daň 52,50 Kč vypočtenou sazbou 21 % ze základu daně 250 Kč) zaokrouhlit na celé koruny (v uvedeném příkladu na 53 Kč).

Pokud tedy plátce daně má ceny za jednotlivé položky stanoveny v celých korunách a využíval možnosti zaokrouhlit daň na celé koruny (mimochodem toto zaokrouhlení nebylo povinné a záleželo na rozhodnutí plátce daně), tak i celková částka k úhradě (tedy částka včetně daně) byla na celé koruny a nebylo třeba zaokrouhlovací rozdíly řešit.

Na druhou stranu však úprava účinná do 31.3.2019 umožňovala několik způsobů výpočtu daně, které vedly k rozdílnému výsledku - a všechny tyto výsledky byly správné. Jednak tedy plátce daně mohl částku daně zaokrouhlovat, ale také ji zaokrouhlovat nemusel. Pokud plátce např. poskytl za dané období jednotlivě 400 plnění se základem daně 250 Kč a daň zaokrouhloval na 53 Kč, tak v úhrnu základ daně činil 100.000,-Kč a daň 21.200,-Kč (53 x 400). Pokud však daň nezaokrouhloval, tak ze stejného celkového základu daně 100.000 Kč daň činila 21.000,-Kč. Oba výsledky přitom byly správné. Tím, že od roku 2019 již nelze daň zaokrouhlovat na celé koruny, tak nemůže tento rozdíl již vznikat a celková částka daně vždy činí 52,50 Kč x 400, tj. 21.000,-Kč.

Výpočet daně "shora" z částky včetně daně

Kromě rozdílu ze zaokrouhlení či nezaokrouhlení částky daně dalším důvodem, který mohl vést k rozdílnému výsledku, byl do roku 2019 způsob výpočtu daně z částky včetně daně. Podle úpravy účinné do 31.3.2019 se k výpočtu daně používaly příslušné koeficienty zaokrouhlené na čtyři desetinná místa. Např. pro základní sazbu daně 21 % koeficient činil 0,1736. Pokud např. cena včetně daně činila 121.007,-Kč, tak daň vypočtená z této částky činila 21.007,- Kč a základ daně 100.000,- Kč. Naproti tomu daň vypočtená ze základu daně 100.000,-činila 21.000 Kč.

Podle současné úpravy zavedené od 1.4.2019 se při výpočtu daně z částky včetně daně v uvedeném případě postupuje následovně:

  • daň se vypočte jako 121.000 - 121.000/1,21 = 21.000,- Kč
  • základ daně se vypočte jako 121.000 - 21.000 = 100.000,-Kč

Podle současné úpravy je tedy výsledek stejný, jako kdyby se daň počítala jako 21 % ze základu daně 121.000,-Kč.

Již nemůže být několik správných výsledků

Podle úpravy účinné před 1.4.2019 se mohlo stát, že plátce v daňovém přiznání k DPH na řádku 1 vykázal základ daně 100.000,-Kč a k tomu mohl vykázat správnou částku daně:

  • 21.000,-Kč (pokud se např. jednalo o 400 dodávek á 250 Kč bez daně a plátce nezaokrouhloval na celé koruny nebo o úplatu 121.000,-Kč a plátce počítal daň ze základu daně 100.000,-Kč)
  • 21.007,-Kč (pokud např. plátce přijal úplatu 121.000,-Kč a daň počítal shora pomocí koeficientu 0,1736)
  • 21.200,-Kč (pokud se jednalo o 400 dodávek á 250 Kč bez daně a plátce zaokrouhloval na celé koruny)

Plátci z praxe jistě vědí, že pokud na řádek 1 přiznání DPH (obdobně funguje i řádek 40 pro odpočet daně v základní sazbě) uvedou např. základ daně 100.000,-Kč a daň 20.999,- nebo 21.001,-Kč (tedy o 1,-Kč odchylnou od 21 % z částky 100.000,-Kč), tak aplikace pro podání daňových přiznání EPO hlásí propustnou chybu s tím, že přesně vypočtená částka daně je 21.000,-Kč. Podle úpravy do 31.3.2019 bylo uvedené hlášení o "nepřesně" uvedené částce daně zavádějící, od 1.4.2019 již ovšem toto hlášení doopravdy signalizuje nějaký problém v uplatnění DPH.

V přiznání DPH se uvedený problém projevuje pouze u základní sazby daně, protože na řádcích pro sníženou sazbu daně může být uplatněna jak 10, tak 15% sazba daně. Pokud ovšem plátce poskytuje popř. přijímá pouze plnění v jedné z uvedených snížených sazeb daně, tak platí to samé jako pro základní sazbu daně.

Obdobně by podle nové úpravy mělo platit, že částky daně vykazované v částech A.4 resp. B.2 kontrolního hlášení (a tam i pro snížené sazby daně) by měly přesně odpovídat vykázanému základu daně. 

Zaokrouhlování celkové úhrady

Změna stanovení základu daně podle § 36 a výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH od 1.4.2019 vyvolala v praxi diskuzi o dopadu zaokrouhlení celkové částky k úhradě.

Přitom zde novela zákona o DPH od 1.4.2019 přinesla jedinou změnu - tato změna se týkala úhrad v hotovosti. Pro bezhotovostní úhrady se v právní úpravě od 1.4.2019 nezměnilo v této věci vůbec nic - jen se rozpoutala diskuze na toto téma, která byla korunována vyjádřením Finanční správy, ze kterého plyne mylný závěr, že změna od 1.4.2019 pro hotovostní úhrady platila i pro úhrady bezhotovostní. - toto se však stalo pravdou až od 1.10.2021 (viz úvodní část článku).

Pokud tedy plátci náleží za zdanitelné plnění se základem daně 990 Kč a  dph 207,90 Kč, k úhradě včetně zaokrouhlení 0,10 Kč celkem 1.198 Kč, tak podle obecných principů stanovení základu daně by zaokrouhlení 0,10 Kč ovlivnilo (v tomto případě zvýšilo celkový základ daně o 0,08 Kč na 990,08 Kč a daň o 0,02 Kč na 207,92. Zaokrouhlení se však podle zvláštní úpravy v § 36 odst. 5 ZDPH vyjímá z předmětu daně - od 1.10.2021 je to přitom stanoveno zákonem i pro bezhotovostní platby. Pokud je tedy platba se základem daně 990 Kč a DPH 207,90 Kč zaokrouhlena na 1.198 Kč, tak se výše základu daně ani výše daně nemění.

Shrnutí

Pokud plátce provádí zaokrouhlení na haléře a i celkovou částku k úhradě požaduje v haléřích, tak je jeho postup naprosto nezpochybnitelný. Pokud je celková částka k úhradě zaokrouhlena na celé koruny, tak se zaokrouhlení nepromítá do základu daně - od 1.10.2021 je tato zásada včleněna do § 36 odst. 5 zákona o DPH; do 30.9.2021 byl tento postup u bezhotovostních plateb v rozporu se zákonem, avšak v souladu s výkladem Finanční správy.