Podzimní kompenzační bonus pro OSVČ

17.12.2020

Kompenzační bonus pro OSVČ - podzim 2020

Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 upravuje kompenzační bonus pro OSVČ, jejichž podnikatelská činnost byla zasažena jarními koronavirovými omezeními, a to pro dobu od 12.3 do 8.6.2020. O tento "jarní" bonus již nelze žádat - výjimečně bylo možné o tento jarní bonus  žádat naposledy do konce listopadu 2020.

Od 14.11.2020 je účinný zcela nový zákon č. 461/2020 Sb. pro období podzimního nouzového stavu od 5.10. s malinko odlišným názvem "o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2". Prezident podepsal 17.12.2020 novelu zákona 461/2020 Sb., která umožní např. souběh (za konkrétní kalendářní den) podzimního kompenzačního bonusu a "ošetřovného pro OSVČ".

Žádost o podzimní bonus za období do 4.11. lze podat do 5.1.2021, za 2. bonusové období (od 5.11. do 21.11.) do 22.1.2021, za 3. bonusové období (od 22.11. do 13.12.2020) do 15.2.2021 a za 4. bonusové období (od 14.12. do 24.122020) lze podat do 25.2.2021. 

Zákon upravující podzimní kompenzační bonus je postaven v některých ohledech na zcela odlišných principech, než tomu bylo u jarního bonusu, je třeba podání žádosti pečlivě zvážit popř. (pokud byla žádost podána neoprávněně vzít zpět podanou žádost (pokud nárok nevznikl vůbec) nebo podat novou žádost se správně uplatněným nárokem (pokud nárok na bonus vznikl, ale v odlišné výši oproti podané žádosti). 

Nový zákon upravuje také bonus pro společníky SRO či bonus pro dohodáře. MF podzimní kompenzační bonus komentuje v tiskové zprávě aktualizované dne 9.11.2020.

Podzimnímu bonusu byla věnována epizoda podcastu O daních z 2.11.2020. Podcast O daních je dostupný také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor. Epizoda z 30.11.2020 se zabývá případnými opravami již podaných žádostí o kompenzační bonus.

Stejně jako jarní bonus je i bonus podzimní určen pro OSVČ pro účely důchodového pojištění. Je opět jedno, zda OSVČ vykonává činnost hlavní či vedlejší. Protože je rozhodující výkon činnosti, tak nárok na bonus může vzniknout i OSVČ, která vykonává pro účely důchodového pojištění činnost vedlejší a nevznikne ji účast na důchodovém pojištění. Zatímco u jarního bonusu musela OSVČ vykonávat činnost k 12.3.2020, u podzimního bonusu je v tomto smyslu rozhodující výkon činnosti k 5.10.2020 (datum, ke kterému byl vyhlášen podzimní nouzový stav).

Stejně jako u jarního bonusu může nárok vzniknout i OSVČ s přerušenou činností - u jarního bonusu musela být přerušena po 31.8.2019, u podzimního bonusu může nárok vzniknout při přerušení po 12.3.2020.

Nárok na jarní bonus vznikal v důsledku koronaviru - třeba v důsledku karantény či poklesu odbytu souvisejícího s koronavirem. Podzimní bonus je naproti tomu určen pouze pro OSVČ, u kterých došlo k zásadnímu omezení plošnými opatřeními. Např. OSVČ provozující kino může zákaz filmových představení založit nárok na podzimní bonus stejně jako mohl stejný zákaz založit nárok na jarní bonus. Naproti tomu např. omezení turistického ruchu a následný pokles tržeb OSVČ, která provozuje trafiku na turisticky zajímavém místě, nárok na jarní bonus zakládalo - nárok na podzimní bonus již v tomto případě nevznikne.

Zásadní odlišnosti podzimního bonusu od bonusu jarního jsou u OSVČ podobné s odlišnostmi u bonusu pro společníky SRO a byla jim věnována pozornost na webináři "Bonus pro společníky SRO - základy", jehož záznam v délce 1 hod 44 min můžete sledovat okamžitě po úhradě libovolného webináře.

Nárok na podzimní bonus může vzniknout:

1. OSVČ, jejichž činnost je zakázána či omezena,

nebo

2. OSVČ, jejichž činnost zakázána není, ale

a) je dodavatelem osob se zakázanou činností (např. lektor jógy fakturuje jóga studiu, dovozce koberců dodává koberce do maloobchodních prodejen, farmář dodává kuřata provozovateli mobilního prodeje čerstvě grilovaných kuřat)

nebo

b) činnost provozuje v prostorách, jejichž provozování je zakázáno nebo omezeno (např. cvičitel jógy sám provozuje cvičení jógy v tělocvičně, kterou si pronajímá).

Pokud jde o druhou skupinu, tj. o OSVČ postižená nepřímo, tak se musí jednat o omezení dosahující alespoň míry 80 %. Pokud by tedy zmíněný dovozce koberců dodával koberce i do velkoobchodů, prodával je přes e-shop apod a tento prodej by dosáhl alespoň 20 % z celkového prodeje, tak by nárok na podzimní bonus nevznikl. Přitom samotný výpadek odběratelů alespoň z 80 % automaticky nepostačuje - zákon stanoví podmínku, že výstupy nelze bez zásadních potíží poskytovat jinému odběrateli, což může být např. u uvedeného farmáře dodávajícího kuřata problematické prokázat.

Jako příklad situace 2b nepřímo postižených OSVČ je výše uveden cvičitel jógy, který samostatně provozuje cvičení jógy v pronajaté tělocvičně. I v tomto případě musí dojít alespoň k 80% výpadku činnosti a navíc se musí jednat o činnost, kterou nelze bez zásadních obtíží vykonávat jinde. Pokud by tedy uvedený cvičitel jógy začal cvičení provozovat alespoň v rozsahu 20 % on-line, tak by nárok na bonus rovněž nevznikl.

Výše podzimního bonusu - stejně jako tomu bylo u jarního bonusu - činí 500 Kč za den, ale u jarního bonusu se omezení posuzovalo ve vztahu k danému kalendářnímu měsíci. Jestliže tedy byla např. kadeřnictví uzavřena od 14.3.2020, tak bonus náležel za dny od počátku tehdejšího prvého bonusového období (od 12.3.2020) a bonus za tehdejší druhé bonusové období náležel za celý květen 2020, i když po část května mohla být kadeřnictví již otevřená. U podzimního bonusu se posuzuje každý jednotlivý den. Jestliže tedy prvé bonusové období podzimního bonusu začíná 5.10.2020, tak již za tento den může vzniknout nárok na bonus OSVČ provozující restauraci, protože již 5.10.2020 byla činnost restaurací zásadně omezena. OSVČ prodávající košíkářské zboží na trzích byl tento způsob prodeje zakázán až od 28.10.2020 a proto až počínaje tímto dnem této OSVČ vznikne nárok na bonus.

Podzimní bonus může náležet nejdříve za den 5.10.2020 (pokud byla dané OSVČ tento den činnost omezena či zakázána). Prvé bonusové období podzimního bonusu končí 4.11.2020 a prodloužení nouzového stavu automaticky založilo druhé bonusové období od 5.11. do 20.11.2020 a případné další prodloužení nouzového stavu automaticky generuje další bonusová období. Pokud by nouzový stav pro období po 24.12.2020 již nebyl prodloužen, ale omezení podnikatelské činnosti by trvala, tak za tyto dny by podle současné úpravy bonus nenáležel.

Nárok na podzimní bonus je podmíněn tím, že omezení mají zásadní dopad na příjmy dané OSVČ. Dopad omezení se poměřuje za tzv. rozhodné období, což jsou 4 celé kalendářní měsíce předcházející měsíci vyhlášení nouzového stavu, tedy měsíce červen až září 2020.

Pokud OSVČ měla v rozhodném období 06 až 09/2020 jen příjmy z podnikání, ale jednalo se o příjmy jak z činnosti omezené či zakázané, tak z činnosti nadále povolené, tak je nutné provést příslušný test. V období 06 až 09/2020 musela OSVČ činnost, která je v době nároku na bonus omezena či zakázána, vykonávat buď jako činnost jedinou nebo jako činnost převažující. Jestliže tedy OSVČ provozuje pouze pizzérii a prodej pizzy do krabice u ní od 06 do 09/2020 nepřevažoval nad konzumací v pizzérii, tak je podmínka splněna. Pokud by však v rozhodném období 06 až 09/2020 převažoval krabicový prodej pizzy, tak by podmínka splněna nebyla.

Na nárok na podzimní bonus nemá žádný vliv případná účast OSVČ na nemocenském pojištění jako zaměstnance. Případné omezení však může vyplynout z testu příjmů za rozhodné období 06 až 09/2020, kde se poměřuje výše příjmů z omezené činnosti s úhrnem jeho příjmů podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů. Jestliže by tedy OSVČ měla např. současně příjmy z omezené podnikatelské činnosti a příjmy ze zaměstnání a příjmy ze zaměstnání by v uvedeném období převažovaly, tak by nárok na bonus nevznikl.

Do testu hlavních příjmů však nevstupuje důchod, protože se jedná o ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů.

Za poskytované informace nám můžete poslat dobrovolnou úhradu: