Kompenzační bonus pro OSVČ

20.10.2020

Kompenzační bonus pro OSVČ vč. rozšíření o "dohodáře"

Níže uvedený článek je věnován kompenzačnímu bonusu pro omezení činnosti v období od 12.3. do 8.6.2020. Již 21.10.2020 by Parlament mohl projednat další kompenzační bonus (vláda jeho návrh předložila 16.10.2020) pro období nouzového stavu vyhlášeného od 5.11.2020 a následně by jej projednával Senát. Tento kompenzační bonus bude sice obdobný níže popisovanému původnímu kompenzačnímu bonusu, avšak bude mít (podle vládního návrhu) některé zásadní odlišnosti - návrhu nového kompenzačního bonusu byla věnován pozornost 19.10.2020 v podcastu O daních.

Kompenzační bonus pro OSVČ je jedním z řady opatření přijatých ke zmírnění ekonomických dopadů koronaviru; okruh OSVČ s nárokem na tento bonus přitom novela . 331/2020 Sb. (jedná se již o čtvrtou novelizaci zákona o kompenzačním bonusu) tento okruh rozšířila o "dohodáře", a to s účinností od 7.8.2020  - viz článek Kompenzační bonus pro "dohodáře".

Kompenzační bonus až 25 tis. Kč za prvé bonusové období (500 Kč za každý den z 50denního bonusového období od 12.3. do 30.4.2020) a až 19,5 tis. Kč za druhé bonusové období (500 Kč denně za období od 1.5. do 8.6.2020) upravuje zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který byl novelizován zákony č. 234/2020 Sb. ze dne 7.5.2020, č. 262/2020 Sb. ze dne 27.5.2020 a č. 299/2020 Sb. ze dne 16.6.2020; aktuální znění zákona o kompenzačním bonusu je dostupné např. na portálu zakonyprolidi.cz. 6.8.2020 bude vyhlášena v úvodu zmíněná novela č. 331/2020 Sb.

Prvá novelizace zákonem ze dne 7.5.2020 především zavedla druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020 a dále umožnila bonus čerpat těm OSVČ, které jsou zaměstnanci na základě činnosti pedagogické.

Konec druhého bonusového období 8.6.2020 byl zvolen na základě orientačního harmonogramu představeného vládou 14.4.2020, podle kterého mělo dojít k poměrně velkému uvolnění činnosti provozoven právě od 8.6.2020 (nakonec ovšem k širšímu uvolnění došlo již od 11.5.2020, což není z hlediska nároku na bonus, zejména za měsíc květen, směrodatné).

Uzákoněno bylo i třetí období od 9.6. do 31.8.2020, o kterém mohla rozhodnout vláda. Této možnosti vláda nevyužila a pokud nedojde k dalšímu uzavření provozoven, tak ani nevyužije; třetí bonusové období tak pravděpodobně zůstane nevyužito.

Druhá novelizace ze dne 27.5.2020 zavedla bonus pro společníky SRO, ale umožnila čerpání bonusu těm OSVČ, které jsou zaměstnanci jako pěstouni či dobrovolní pracovníci pečovatelské služby.

Třetí novelizace ze dne 16.6.2020 se netýká nároku na bonus, ale řeší dopady bonusu do místních rozpočtů (§ 9a až 9c) - obce mají nárok na příspěvek 1200 Kč (čtvrtá novelizace tuto částku zvyšuje na 1250 Kč) na jednoho obyvatele. 

Čtvrtá novelizace ze dne 22.7.2020 zákona o kompenzačním bonusu umožňuje s účinností od 7.8.2020 o bonus žádat těm OSVČ, kterým to do 6.8.2020 znemožňovala činnost na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce zakládající účast na nemocenském pojištění - viz článek Kompenzační bonus pro dohodáře.

Obdobné podpoře, která byla pro společníky "malých" a rodinných sro zavedena novelou ze dne 27.5.2020, se věnuje článek Kompenzační bonus pro SRO.

V současné době mohou OSVČ žádat o bonus již jen za druhé bonusové období, a to do 7.8.2020. Rozšíření bonusu o "dohodáře" umožňuje žádat i za prvé období těm OSVČ, kteří zatím nemohou bonus nárokovat z důvodu činnosti na základě dohod konaných mimo pracovní poměr zakládajících účast na nemocenském pojištění.

Pro formální nárok na kompenzační bonus je rozhodující výkon samostatné výdělečné činnosti k 12.3.2020 popř. i po tomto datu, pokud se jedná o osobu, která vykonávala činnost v minulosti, přerušila ji po 31.8.2019 a znovu ji zahájila po 12.3.2020 (v tomto případě by ovšem bonus nenáležel od 12.3., ale až od data znovuzahájení činnosti).

Finanční správa připravila žádost o kompenzační bonus. Internetová stránka s žádostí o kompenzační bonus obsahuje několik možností práce s touto žádostí a také pokyny k vyplnění žádosti. 

Žádost obsahuje údaje za prvé i druhé bonusové období. Lhůta pro podání žádosti za prvé období však již uplynula 29.6.2020 a tak lze v současnosti již žádat jen za druhé bonusové období; "dohodáři" mohou žádat do konce listopadu 2020. Žádost lze podat např. následujícím způsobem:

  • do žádosti se vyplní příslušné údaje vč. místně příslušného finančního úřadu
  • po výběru údajů o místně příslušném finančním úřadu a jeho územním pracovišti se automaticky doplní e-mailová adresa, na kterou lze formulář následně odeslat
  • vyplněný formulář se vytiskne
  • vytištěný formulář se podepíše a naskenuje
  • na e-mailovou adresu územního pracoviště finančního úřadu, která se automaticky doplnila do formuláře, se odešle e-mail, do jehož předmětu se uvede "Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ" a ke kterému se jako příloha nahraje naskenovaný soubor s podpisem žádosti.

Finanční správa informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ zveřejňuje na stránce Kompenzace pro OSVČ.

Formální podmínkou pro nárok na kompenzační bonus je, že příslušná osoba byla OSVČ pro účely důchodové pojištění k 12.3.2020 a nebyla současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění. Podmínka, že OSVČ nesmí být v daný den současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění se nevztahuje na zaměstnance z titulu výkonu zaměstnání v činnosti pedagogické, na pěstouny a na dobrovolné pracovníky pečovatelské služby. Po schválení čtvrté novelizace zákona o kompenzačním bonusu budou moci (pravděpodobně nejdříve v srpnu) žádat také ty OSVČ považované za zaměstnance z důvodu dohody o provedení práce či o pracovní činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění.

Formální podmínce pro nárok na kompenzační bonus může vyhovět např. i OSVČ, která je spolupracující manželkou.. 

Příklad 1

Manželka byla pro účely důchodového pojištění spolupracující osobou k datu 12.3.2020 (správou sociálního zabezpeční byla vedena jako OSVČ). Splňuje tato OSVČ formální nárok na kompenzační bonus?

Uvedená osoba může splňovat formální nárok na kompenzační bonus. Pokud by byla např. zaměstnána a z titulu tohoto zaměstnání by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, tak by formální nárok nesplňovala. Pokud by však nemocenského pojištění jako zaměstnanec účastna nebyla, tak by formální nárok na kompenzační bonus splňovala.

Formální nárok splňuje OSVČ bez ohledu na to, zda je pro účely důchodového zabezpečení její činnost považována za hlavní nebo vedlejší (viz níže uvedený příklad 7). Pokud je důvodem pro vedlejší činnost např. přiznání starobního důchodu nebo nárok na rodičovský příspěvek, tak formální nárok splněn je. Pokud by se však jednalo o zaměstnance pro účely nemocenského pojištění, tak formální nárok na příspěvek (až na výjimky) splněn není.

Příklad 2

OSVČ je současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění - např. z důvodu pracovního poměru se sjednaným příjmem alespoň 3.000 Kč měsíčně. Splňuje tato OSVČ formální nárok na bonus?

V tomto případě formální nárok podle platné úpravy splněn není, pokud se nejedná o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické. Pokud by však OSVČ byla činná jako zaměstnanec a příslušná činnost by nezaložila účast na nemocenském pojištění (sjednaná i dosažená mzda z pracovního poměru by byla nižší než 3.000 Kč), tak by formální nárok na bonus splněn být mohl.

Pokud by OSVČ byla zaměstnancem na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce zakládající účast na nemocenském pojištění (dohoda o pracovní činnosti od 3 tis. Kč měsíčně, dohoda o provedení práce nad 10 tis. Kč měsíčně), tak zatím OSVČ nárok na bonus nemá. Projednávaná novela však umožní čerpat bonus i v této situaci.

Příklad 3

Společník a zároveň jednatel s.r.o. je od s.r.o. odměňován na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele a jiný příjem ze závislé činnosti nebobírá ani od "své" s.r.o., ani od jiného zaměstnavatele. Splňuje tento společník formální nárok na bonus pro OSVČ, pokud současně vykonává činnost jako OSVČ a tuto činnost vykonával podle předpisů o důchodovém pojištění k 12.3.2020?

Formální nárok na bonus v tomto případě závisí na tom, zda příjem jednatele zakládá či nezakládá účast na nemocenském pojištění. Pokud tedy odměna jednatele nepřesahuje částku 3.000 Kč měsíčně, formální nárok na bonus je splněn (odvod pojistného na zdravotní pojištění z této odměny na tom nic nemění). Pokud odměna jednatele činí měsíčně 3.000 Kč a více, tak formální nárok splněn není. Není však vyloučeno, že by vznikl nárok na bonus pro společníka SRO.

OSVČ nemusela nutně vykonávat činnost k 12.3.2020 - zákon v § 2 odst. 2 pamatuje na osoby, které přerušili činnost po 31.8.2019 (sezónní činnost). Pokud tyto osoby zahájily činnost až po 12.3.2020 (v omezeném rozsahu), tak splňují formální nárok ode dne zahájení činnosti.

Příklad 4

OSVČ provozuje od jara do podzimu půjčovnu lodiček a v období od 1.10.2019 do 13.3.2020 měla OSVČ přerušenu činnost. Splňuje formální nároky na bonus?

Formální nárok na bonus v tomto případě je splněn, ale až od 14.3.2020 - příspěvek tedy za prvé bonusové období nenáležel v plné výši 25.000 Kč, ale 500 Kč denně od 14.3.2020 ve výši 24.000,-Kč. 

Bonus za celé bonusové období nenáleží např. také např. při pobírání podpory v nezaměstnanosti. Kompenzační bonus nelze pobírat současně s podporou v nezaměstnanosti. Podle § 3 odst. 3 zákona nenáleží bonus za dny, za které je pobírána podpora v nezaměstnanosti; a současně platí, že pobírání bonusu vylučuje vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Příklad 5

OSVČ pobírala za období do 30.4.2020 podporu v nezaměstnanosti. Splňuje formální nároky na bonus?

Formální nárok na bonus v tomto případě nemohl být za období do 30.4.2020 splněn. Mohl by však být splněn za období od 1.5.2020, avšak za květen by již nemohl vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud OSVČ činnost k 12.3.2020 neměla ani přerušenou, ani zahájenou, tak ji bohužel nárok na kompenzační bonus  nevzniká.

Příklad 6

Kadeřnice získala příslušné živnostenské oprávnění v únoru 2020. Splňuje formální nároky na bonus, jestliže:

a) kadeřnictví si pronajala od 9.3.2020 a od tohoto data oznámila zahájení činnosti OSVČ,

b) kadeřnictví si pronajala od 16.3.2020 a zahájení činnosti OSVČ oznámila od 1.3.2020

c) kadeřnictví si pronajala od 16.3.2020 a zahájení činnosti OSVČ oznámila od 16.3.2020 ?

Formální nárok na bonus je v tomto případě splněn pouze u situací a) a b); v situaci c) nárok na bonus nevzniká.

Formální nárok na bonus splňuje osoba, která vykonává činnost jako OSVČ dle předpisů o důchodovém pojištění. Může se tedy jednat nejen o osobu, která dle předpisů o důchodovém pojištění vykonává činnost hlavní, ale i činnost vedlejší. U výkonu činnost vedlejší přitom není podstatné, zda OSVČ je či není účastna důchodového pojištění.

Příklad 7

OSVČ pobírá starobní důchod a její činnost je proto pro účely důchodového pojištění považována za činnost vedlejší. Splňuje formální nároky na bonus, jestliže rozdíl příjmů a výdajů za rok 2019:

a)  dosáhl částku zakládající účast na důchodovém pojištění v roce 2019, tj. částku 78.476 Kč

b) nedosáhl částku zakládající účast na důchodovém pojištění v roce 2019, tj. částku 78.476 Kč, a OSVČ se dobrovolně nepřihlásila k účasti na důchodovém pojištění?

V tomto případě je formální nárok na bonus splněn v obou situacích. Není tedy podstatné, zda OSVČ pojistné na důchodové pojištění za rok 2019 platí (případ a)) či neplatí (případ b)). Není ani podstatné, zda ji vznikne účast na důchodovém pojištění za rok 2020 (povinně při dosažení zisku 83.603 Kč) či nikoli.

Kromě formálního nároku na příspěvek musí být naplněn také účel zákona a v § 3 upravuje předmět kompenzačního bonusu tak, že OSVČ (označovaná zákonem jako subjekt kompenzačního bonusu) nemohla svoji činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku krizových opatření přijatých v souvislosti s koronavirem. Dále jsou v § 3 uvedeny příklady situací zakládajících nárok na kompenzační bonus (jsou-li současně splněny formální nároky) - např. uzavření provozovny či omezení jejího provozu či omezení poptávky po službách.

Splnění zákonných podmínek pro nárok na kompenzační bonus potvrzuje OSVČ svým čestným prohlášením, které je součástí žádosti. Na jednu stranu tedy k omezení činnosti muselo v předmětném období dojít (jinak by při následném zjištění nesplnění této podmínky byl bonus odebrán a podle informace MF by byl navíc doměřen úrok z prodlení), na druhou stranu je na příslušné OSVČ, čím toto omezení činnosti při případné následné kontrole doloží (např. uzavřením provozovny, omezením provozu, poklesem příjmů, zrušením objednávek).

Příklad 8

Kadeřnice požadala o kompenzační bonus za prvé bonusové období v plné výši 25.000 Kč. Protože provoz kadeřnictví obnovila 11.5.2020, tak požádala o bonus za druhé období jen za dny 1. až 10.5.2020 ve výši 5.000 Kč  Byl postup za druhé bonusové období správný?

Nikoli, protože v měsíci květnu byla kadeřnice jednoznačně omezena ve své činnosti nuceným uzavřeným provozovny, může požádat o bonus za celý květen ve výši 15.500 Kč, tj. do 7.8.2020 může podat novou žádost, kde uplatní bonus za dny 1. až 31.5.2020 a příslušný rozdíl 10.500 Kč jí bude doplacen.

Pokud by kadeřnice z důvodů omezení pro kadeřnické provozovny byla schopna na počátku června vyřídit menší množství zakázek, mohla by uplatnit bonus za druhé období až do 8.6.2020 v celková výši 19.500 Kč.

Za poskytované informace nám můžete poslat dobrovolnou úhradu: