Kompenzační bonus pro OSVČ

28.05.2020

Audio ke kompenzačnímu bonusu

Mimořádně k prodloužení bonusového období až do 8.6.2020. Další informace v níže uvedeném článku.

Můžete si přehrát (spolu s patnáctiminutovou nahrávkou ke kompenzačnímu bonusu) také v podcastu "O daních" na Spotify nebo Anchor.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Kompenzační bonus pro OSVČ je jedním z řady opatření na zmírnění ekonomických dopadů koronaviru - viz informace Daně a koronavirus. Kompenzační bonus až 25 tis. Kč za prvé bonusové období (500 Kč za každý den z 50denního bonusového období od 12.3. do 30.4.2020) a až 19,5 tis. Kč za druhé bonusové období (500 Kč denně za období od 1.5. do 8.6.2020) upravuje zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, jehož prvá novelizace byla 7.5.2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 234/2020 Sb., aktuální znění zákona o kompenzačním bonusu je dostupné např. na portálu zakonyprolidi.cz.

Obdobné podpoře, která byla spuštěna pro společníky "malých" a rodinných sro se věnuje článek Kompenzační bonus pro SRO.

Prvá novela zákona o kompenzačním bonusu z 5.5.2020 rozšířila původní období poskytování bonusu (od 12.3. do 30.4.2020) o další dvě bonusová období.

Druhým bonusovým obdobím je období od 1.5. do 8.6.2020 (k 8.6.2020 mělo podle orientačního harmonogramu představeného vládou 14.4.2020 dojít k poměrně velkému uvolnění činnosti provozoven) a třetím je období od 9.6. do 31.8.2020, pokud budou trvat i v této době krizová opatření. K druhému bonusovému období část odpovědí na dotazy Finanční správa ke kompenzačnímu období II (jedná se o nesprávný termín - zákon používá pojem bonusové a nikoli kompenzační období).

OSVČ, které žádost za prvé období (tedy žádost o "pětadvacítku") zatím, mohou podat jednu žádost a uplatnit v ní nárok i za obě bonusová období.

Novela z 5.5.2020 také umožňuje čerpat bonus těm OSVČ, které jsou současně pedagogičtí zaměstnanci - výkon činnosti, která příslušné OSVČ zakládá účast na nemocenském pojištění jako zaměstnanci, obecně vylučuje tuto OSVČ z nároku na kompenzační bonus; pro pedagogické zaměstnance toto vyloučení neplatí.

Druhá novela zákona o kompenzačním bonusu z 27.5.2020, jejímž obsahem je především rozšíření zákona o kompenzační bonus pro SRO, umožňuje čerpat kompenzační bonus také pěstounům a dobrovolným pečovatelům.

Text zákona o kompenzačním bonusu je dostupný ve Sbírce zákonů pod č. 159/2020 Sb. a jeho novela pod č. 234/2020 Sb.

Pro formální nárok na kompenzační bonus je rozhodující výkon samostatné výdělečné činnosti k 12.3.2020 popř. i po tomto datu, pokud se jedná o osobu, která vykonávala činnost v minulosti, přerušila ji po 31.8.2019 a znovu ji zahájila po 12.3.2020 (v tomto případě by ovšem bonus nenáležel od 12.3., ale až od data znovuzahájení činnosti).

Finanční správa připravila žádost o kompenzační bonus. Internetová stránka s žádostí o kompenzační bonus obsahuje několik možností práce s touto žádostí a také pokyny k vyplnění žádosti. Jednou z možností je přímé stažení interaktivního formuláře v pdf - v některých případech se příslušný soubor v prohlížeči přímo neotevře (prohlížeč např. zobrazí anglický text požadující Adobe reader 8 a vyšší), což pochopitelně nijak nebrání stažení příslušného pdf souboru (tlačítkem pro stažení souboru, které prohlížeče obsahují obvykle vpravo nahoře) a následné práci s tímto souborem. V současné době již uvedená stránka umožňuje i další způsoby stažení resp. vygenerování příslušného pdf souboru, takže by stažení souboru měli zvládnout i ti uživatelé PC, kteří neumí s prohlížeči internetu pracovat.

Žádost obsahuje údaje za prvé i druhé bonusové období. OSVČ, která již žádala o bonus za prvé období podá novou žádost, kde uplatní jen dny spadající do období od 1.5.2020. OSVČ, které dosud nepožádali o bonus za období do 30.4.2020 mohou nyní požádat najednou o bonus za obě období. Žádost lze podat např. následujícím způsobem:

  • do staženého interaktivního pdf souboru žádosti se vyplní příslušné údaje vč. místně příslušného finančního úřadu
  • po výběru údajů o místně příslušném finančním úřadu a jeho územním pracovišti se do formulář automaticky doplní e-mailová adresa, na kterou lze formulář následně odeslat
  • vyplněný formář se vytiskne
  • vytištěný formulář se podepíše a naskenuje
  • na e-mailovou adresu územního pracoviště finančního úřadu, která se automaticky doplnila do interaktivního formuláře, se odešle e-mail, do jehož předmětu se uvede "Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ" a ke kterému se jako příloha nahraje naskenovaný soubor s podpisem žádosti.

Finanční správa podala ke kompenzačnímu bonusu např. tyto informace:

Formální podmínkou pro nárok na kompenzační bonus je, že příslušná osoba byla OSVČ pro účely důchodové pojištění k 12.3.2020 a nebyla současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění. Po vyhlášení novely zákona o kompenzačním bonusu se podmínka, že OSVČ nesmí být v daný den současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění nebude vztahovat na zaměstnance z titulu výkonu zaměstnání v činnosti pedagogické.

Formální podmínce pro nárok na kompenační bonus může vyhovět např. i OSVČ, která je spolupracující manželkou.. 

Příklad 1

Manželka byla pro účely důchodového pojištění spolupracující osobou k datu 12.3.2020 (správou sociálního zabezpeční byla vedena jako OSVČ). Splňuje tato OSVČ formální nárok na kompenzační bonus?

Uvedená osoba může splňovat formální nárok na kompenzační bonus. Pokud by byla např. zaměstnána a z titulu tohoto zaměstnání by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, tak by formální nárok nesplňovala. Pokud by však nemocenského pojištění jako zaměstnanec účastna nebyla (např. by i mohla pobírat příjem na základě dohody o provedneí práce do 10 tis. Kč měsíčně), tak by formální nárok na kompenzační bonus splňovala.


Formální nárok splňuje OSVČ bez ohledu na to, zda je pro účely důchodového zabezpečení její činnost považována za hlavní nebo vedlejší (viz níže uvedený příklad 7). Pokud je důvodem pro vedlejší činnost např. přiznání starobního důchodu nebo nárok na rodičovský příspěvek, tak formální nárok splněn je. Pokud by se však jednalo o zaměstnance pro účely nemocenského pojištění, tak formální nárok na příspěvek splněn není.

Příklad 2

OSVČ je současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění - např. z důvodu pracovního poměru se sjednaným příjmem alespoň 3.000 Kč měsíčně. Splňuje tato OSVČ formální nárok na bonus?

V romto případě formální nárok splněn není. Pokud by však OSVČ byla činná jako zaměstnanec a příslušná činnost by nezaložila účast na nemocenském pojištění (např. by se jednalo o dohodu o provedení práce se sjednanou odměnou do 10 tis. Kč měsíčně), tak by formální nárok na bonus splněn být mohl.

Příklad 3

Společník a zároveň jednatel s.r.o. je od s.r.o. odměňován na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele a jiný příjem ze závislé činnosti nebobírá ani od "své" s.r.o., ani od jiného zaměstnavatele. Splňuje tento společník formální nárok na bonus, pokud současně vykonává činnost jako OSVČ a tuto činnost vykonával podle předpisů o důchodovém pojištění k 12.3.2020?

Formální nárok na bonus v tomto případě závisí na tom, zda příjem jednatele zakládá či nezakládá účast na nemocenském pojištění. Pokud tedy odměna jednatele nepřesahuje částku 3.000 Kč měsíčně, formální nárok na bonus je splněn (odvod pojistného na zdravotní pojištění z této odměny na tom nic nemění). Pokud odměna jednatele činí měsíčně 3.000 Kč a více, tak formální nárok splněn není.


OSVČ nemusela nutně vykonávat činnost k 12.3.2020 - zákon v § 2 odst. 2 pamatuje na osoby, které přerušili činnost po 31.8.2019 (sezónní činnost). Pokud tyto osoby zahájily činnost až po 12.3.2020 (v omezeném rozsahu), tak splňují formální nárok ode dne zahájení činnosti.

Příklad 4

OSVČ provozuje od jara do podzimu půjčovnu lodiček a v období od 1.10.2019 do 13.3.2020 měla OSVČ přerušenu činnost. Splňuje formální nároky na bonus?

Formální nárok na bonus v tomto případě je splněn, ale až od 14.3.2020 - příspěvek tedy nenáleží v plné výši 25.000 Kč, ale 500 Kč denně; v daném případě počínaje 14.3.2020 by bonus činil 24.000,-Kč. 


Bonus v plné výši 25.000,- Kč nenáleží např. také např. při pobírání podpory v nezaměstnanosti. Kompenzační bonus nelze pobírat současně s podporou v nezaměstnanosti. Podle § 3 odst. 3 zákona nenáleží bonus za dny, za které je pobírána podpora v nezaměstnanosti; a současně platí, že pobírání bonusu vylučuje vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Příklad 5

OSVČ pobírá za období do 31.3.2020 podporu v nezaměstnanosti. Splňuje formální nároky na bonus?

Formální nárok na bonus v tomto případě nemůže být za období do 31.3.2020 splněn. Mohl by však být splněn za období od 1.4.2020 (potom by činil 15.000 Kč), avšak za duben by již nemohl vzninout nárok na podporu v nezaměstnanosti.


Pokud OSVČ činnost k 12.3.2020 neměla ani přerušenou, ani zahájenou, tak ji bohužel nárok na kompenzační bonus  nevzniká.

Příklad 6

Kadeřnice získala příslušné živnostenské oprávnění v únoru 2020. Splňuje formální nároky na bonus, jestliže:

a) kadeřnictví si pronajala od 9.3.2020 a od tohoto data oznámila zahájení činnosti OSVČ,

b) kadeřnictví si pronajala od 16.3.2020 a zahájení činnosti OSVČ oznámila od 1.3.2020

c) kadeřnictví si pronajala od 16.3.2020 a zahájení činnosti OSVČ oznámila od 16.3.2020 ?

Formální nárok na bonus je v tomto případě splněn pouze u situací a) a b); v situaci c) nárok na bonus nevzniká.

Formální nárok na bonus splňuje osoba, která vykonává činnost jako OSVČ dle předpisů o důchodovém pojištění. Může se tedy jednat nejen o osobu, která dle předpisů o důchodovém pojištění vykonává činnost hlavní, ale i činnost vedlejší. U výkonu činnost vedlejší přitom není podstatné, zda OSVČ je či není účastna důchodového pojištění.


Příklad 7

OSVČ pobírá starobní důchod a její činnost je proto pro účely důchodového pojištění považována za činnost velejší. Splňuje formální nároky na bonus, jestliže rozdíl příjmů a výdajů za rok 2019:

a)  dosáhl částku zakládající účast na důchodovém pojištění v roce 2019, tj. částku 78.476 Kč

b) nedosáhl částku zakládající účast na důchodovém pojištění v roce 2019, tj. částku 78.476 Kč, a OSVČ se dobrovolně nepřihlásila k účasti na důchodovém pojištění?

V tomto případě je formální nárok na bonus splněn v obou situacích. Není tedy podstatné, zda OSVČ pojistné na důchodové pojištění za rok 2019 platí (případ a)) či neplatí (případ b)). Není ani podstatné, zda ji vznikne účast na důchodovém pojištění za rok 2020 (povinně při dosažení zisku 83.603 Kč) či nikoli.

Kromě formálního nároku na příspěvek musí být naplněn také účel zákona a v § 3 upravuje předmět kompenzačního bonusu tak, že OSVČ (označovaná zákonem jako subjekt kompenzačního bonusu) nemohla svoji činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku krizových opatření přijatých v souvislosti s koronavirem. Dále jsou v § 3 uvedeny příklady situací zakládajících nárok na kompenzační bonus (jsou-li současně splněny formální nároky) - např. uzavření provozovny či omezení jejího provozu či omezení poptávky po službách.

Splnění zákonných podmínek pro nárok na kompenzační bonus potvrzuje OSVČ svým čestným porohlášením, které je součástí žádosti. Na jednu stranu tedy k omezení činnosti muselo v předmětném období dojít (jinak by při následném zjištění nesplnění této podmínky byl bonus odebrán a podle informace MF by byl navíc doměřen úrok z prodlení), na druhou stranu je na příslušné OSVČ, čím toto omezení činnosti při případné následné kontrole doloží (např. uzavřením provozovny, omezením provozu, poklesem příjmů, zrušením objednávek).


Za poskytované informace nám můžete poslat dobrovolnou úhradu: