Novinky v účetnictví

16.05.2022

Přehled

Základní informace k účetnictví jsou zveřejněny na webu finanční správy.

K rozsáhlejším změnám v oblasti účetnictví došlo od roku 2016 - např. byla zavedena kategorizace účetních jednotek a např. účetní jednotky kategorie mikro či malá nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (výsledovku). Tyto změny Finanční správa komentovala ZDE.

V létě 2022 by mohl být předložen návrh nového zákona o účetnictví s účinností nejdříve od roku 2024.

V roce 2022 jsou aktuální dvě poměrně velké účetní novinky:

 • možnost zveřejnění účetní závěrky roku 2021 prostřednictvím přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • použití kurzu u záloh v cizích měnách


Kurzovým rozdílům k zálohám v cizích měnách byl věnován podcast O daních dne 16.5.2022 (od 7 min 37s). Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor


Kurzové rozdíly k zálohám v cizí měně

Národní účetní rada se v interpretacích I-43 (Poskytnuté zálohy v cizí měně) ze dne 19.10.2020 a I-47 (Přijaté zálohy v cizí měně ze dne 31.1.2022) vyjádřila k běžné účetní praxi účtování záloh v cizích měnách. Běžná účetní praxe byla následující:

 • poskytnuté zálohy byly automaticky považovány za pohledávky
 • přijaté zálohy byly automaticky považovány za závazky.

Uvedený pohled má vliv na:

 • vykázání záloh v účetní závěrce
 • ocenění záloh
 • zúčtování záloh

Národní účetní rada nepovažuje dřívější běžnou praxi za správnou, avšak finanční správa s účetním názorem NÚR v dané věci nesouhlasila. Tento odlišný pohled potvrdil soudní spor, který byl nejdříve řešen krajským soudem a následně Nejvyšším správním soudem - rozhodnutí Krajského soudu v Ústí n. Labem sp. zn. 15 Af 84/2017 - 58 ze dne 28.4.2021 a rozhodnutí NSS sp. zn. 4 Afs 170/2021 - 35 ze dne 14.2.2022.

Rozhodnutí krajského soudu i NSS v podstatě potvrzují správnost účetního postupu dle interpretací NÚR k poskytnutým resp. přijatým zálohám - předmětem sporu byla sice jen dílčí část účetních problémů řešených těmito interpretacemi (ocenění záloh poskytnutých na pořízení dlouhodobého majetku k rozvahovému dni a s tím související otázka vzniku kurzového rozdílu), avšak ze závěru obou soudů, že poskytnuté zálohy nelze paušálně z účetního pohledu považovat za pohledávky, logicky plyne i správnost postupu dle interpretace k přijatým zálohám a především použití obou interpretací i v dalších souvislostech (konkrétně postup v průběhu účetního období a ocenění plnění, ke kterému se poskytnuté či přijaté zálohy vztahují).

Postup podle interpretací má v případě používání pevného ročního kurzu tyto dopady (pokud jde o obvyklé zálohy - tedy zálohy, které nelze dle judikatury považovat za pohledávky):

 • nepřeceňování záloh k rozvahovému dni, tj. neúčtují se kurzové rozdíly
 • poskytnutá záloha na služby není vykázána jako pohledávka (účtová skupina 31), ale jako náklad příštích období (účtová skupina 38) - v tomto ohledu mění interpretace pohled i na zálohy v Kč
 • poskytnutá záloha na pořízení dlouhodobého majetku či na pořízení zásob je vykázána v rámci účtové třídy pro dlouhodobý majetek (účtová skupina 05) resp. pro zásoby (účtová skupina 15) - v tomto bodě se obecně neliší postup dle dřívější běžné praxe od postupu dle interpretací
 • přijatá záloha není vykázána jako závazek (účtová skupina 32), ale jako výnos příštích období (účtová skupina 38) - v tomto ohledu mění interpretace pohled i na zálohy v Kč
 • ocenění následně uskutečněného plnění, na které byla záloha poskytnuta, kurzem použitým v období poskytnutí resp. přijetí zálohy.

PŘÍKLAD

Účetní jednotka používá pevný roční kurz (26,245 Kč/EUR v roce 2021 a 24,860 Kč/EUR v roce 2022) a poskytla v roce 2021 zálohu na pořízení zboží 100 000 EUR. Při sestavení účetní závěrky se předpokládá, že zboží bude dodáno podle smlouvy. Zboží je pořízeno v roce 2022 a dodavatel fakturuje cenu za zboží 110 000 EUR, při zohlednění zálohy tedy doplatek 10 000 EUR.

a) dřívější běžná praxe

Záloha byla považována za pohledávku a proto:

 • k rozvahovému dni byl proveden přepočet hodnoty zálohy z hodnoty 2.624.500 Kč na hodnotu 2.486.000 Kč a byla zaúčtována kurzová ztráta 138.500 Kč

31.12.2021 ... 138.500 Kč ... 56 MD / 15 Dal

 • k datu pořízení zboží byla záloha (oceněná částkou 2.486.000 Kč) považována za pohledávku a tudíž započtena na celkovou kupní cenu - zásoby tak budou oceněny kurzem 24,860 Kč/EUR

2022 ... 2.734.600 (11.000 x 24,86) ...13 MD / 32 Dal

2022 ... zúčtování zálohy 2.486.000 Kč ... 32 MD / 15 MD

b) postup dle interpretace

Záloha nebyla považována za pohledávku a proto:

 • k rozvahovému dni nebyl proveden přepočet hodnoty zálohy a tato je vykázána v závěrce 2021 v hodnotě 2.624.500 Kč; výsledek hospodaření roku 2021 tak není ovlivněn kurzovou ztrátou 138.500 Kč
 • k datu pořízení není záloha považována za pohledávku a tudíž není započtena na celkovou kupní cenu; jako závazek je tak zaúčtován jen doplatek kupní ceny - zásoby tak budou oceněny částečně kurzem 24,860 Kč/EUR (část odpovídající doplatku) a částečně kurzem 26,245 Kč/EUR (kurz zálohy). Ocenění zásob tak odpovídá částce, kterou účetní jednotka za zboží zaplatila a kterou ještě musí k datu pořízení doplatit.

2022 ... 248.600 (1.000 x 24,86) ...13 MD / 32 Dal

2022 ... zúčtování zálohy 2.624.500 Kč ... 13 MD / 15 Dal

Příklad ukazuje, že přechod na účtování dle interpretace se netýká pouze účtování k rozvahovému dni, ale i účtování v průběhu účetního období, kdy jsou zálohy zúčtovány. Použití interpretace již k 31.12.2021 by znamenalo její použití i pro zúčtování záloh od počátku účetního období roku 2022. Interpretace Národní účetní rady k přijatým zálohám však byla přijata až 31.1.2022 (bylo by nelogické použití jen jedné z uvedených interpretací) a o kasační stížnosti (ve které finanční správa zastávala postup podle dřívější běžné praxe) NSS rozhodl až 14.2.2022. Pokud by tedy finanční správa nově začala vyžadovat postup dle uvedených interpretací, měla by jej vyžadovat poprvé při sestavení účetní závěrky 2022 (neúčtování kurzových rozdílů) a poprvé při zúčtování záloh v průběhu roku 2023. U účetních jednotek účtujících v hospodářském roce by však bylo vhodné použití interpretací již v závěrce hospodářského roku končícího 28.2.2022 a při účtování v následujícím hospodářském roce započatém 1.3.2022.

S danou problematikou podrobně seznamuje komentář, který je součástí VIDEOzáznamu přednášky Daň z příjmů právnických osob 2021 / 2022.

Zveřejnění účetní závěrky

Novinkou daňového přiznání za rok 2021 je možnost jeho prostřednictvím předat účetní závěrku, která je přílohou daňového přiznání, ke zveřejnění ve sbírce listin obchodního rejstříku - viz informace finanční správy z 1.2.2022.

Např. SRO, které bude daňové přiznání podávat daňové přiznání v dubnu a jeho součástí budou údaje z účetní závěrky, která bude do té doby schválena valnou hromadou, může povinnost zveřejnění účetní závěrky splnit prostřednictvím podaného daňového přiznání. Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby byla účetní závěrka schválena až po podání daňového přiznání - v tomto případě je vhodné účetní závěrku předat ke zveřejnění přímo obchodnímu rejstříku až po schválení účetní závěrky valnou hromadou.


Podcast "O daních" byl 7.3.2022 zaměřen na účetní závěrku podávanou jako povinnou přílohu přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor