Daňový balíček

30.11.2022

Daňový balíček 2023

S účinností od 1.1.2023 byl přijat daňový balíček 2023 (zákon 366/2022 Sb.), který bude ve Sbírce zákonů vyhlášen 2.12.2022. Daňový balíček nakonec do zákona o daních z příjmů od 1.1.2023 zavádí také windfall tax (daň z neočekávaných resp. mimořádných zisků).

Součástí daňového balíčku 2023 je zvýšení limitu obratu pro povinné plátcovství DPH na 2 mil Kč a nová úprava paušální daně umožňující od roku 2023 její uplatnění OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč.

Důležitou změnou v daních z příjmů pro rok 2023 jsou nové limity příjmů rozhodné např. pro povinnost podat daňové daňové přiznání - např. zaměstnanci vznikne povinnost podat daňové přiznání za rok 2023, pokud jeho další příjmy nepřesáhnou 20 tis. Kč (pro daňové přiznání za rok 2022 platí ještě limit 6 tis, Kč).

Daňový balíček však obsahuje i některé retroaktivní změny daní z příjmů pro období roku 2022Pro období roku 2022 daňový balíček 2023 přináší především možnost uplatnění mimořádných odpisů i pro majetek pořízený (uvedený do užívání) v průběhu roku 2022.

Další změny daní z příjmů použitelné již pro rok 2022 se týkají vymezení nemovité kulturní památky pro účely daňového odpisování či odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání podle § 34g ZDP.

V zákoně o DPH daňový balíček (kromě limitu 2 mil. Kč pro povinné plátcovství) přináší především změny související s kontrolním hlášením (např. snížení pokut v některých případech či možnost reagovat na výzvu k podání následného kontrolního hlášení do 17 dnů od dodání do datové schránky bez ohledu na okamžik přihlášení do datové schránky).

Úplné znění ustanovení zákona o DPH, které mění daňový balíček, a jejich odůvodnění vč. odůvodnění jednotlivých přechodných ustanovení je dostupné v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu.

Daňový balíček 2023 obsahuje v přechodném ustanovení zvláštní úpravu zrušení registrace.  Zvláštní úprava zrušení registrace jen u žádosti o zrušení registrace podané nejpozději 8.12.2022 - jen v této době např. bude moci požádat o zrušení registrace plátce, který není plátcem po dobu alespoň 12 měsíců.

    Daňový balíček 2021

Daňový balíček 2021 (zákon č. 609/2020 Sb.) přinesl zásadní změny především pro období roku 2021 - např. se jednalo o nahrazení superhrubé mzdy progresivní sazbou daně z příjmů fyzických osob nebo o změny v oblasti dlouhodobého majetku (viz článek Daňové odpisy 2022/2023). Částečně se použil již pro období roku 2020 (zejména se jednalo o možnost mimořádných odpisů pro majetek pořízený od 1.1.2020) a počínaje obdobím roku 2022 zvýšil slevu na poplatníka na 30.840 Kč. 

Daňový balíček 2021 také např. zavedl zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodním rejstříku prostřednictví přiznání k dani z příjmů právnických osob (poprvé bylo možné použít při zveřejněné účetní závěrky za rok 2021) - viz videozáznam přednášky Schválení účetnictví a rozdělení zisku SRO.

Platné znění daňového balíčku vč. odůvodnění jednotlivých změn je dostupné na stránkách MF.

Podrobný komentář daňového balíčku 2021 je dostupný v rámci rozšířeného informačního servisu behounek.eu .