Zdanění podílu na zisku sro v roce 2022

15.03.2022

Zdanění podílu na zisku sro v roce 2022

Jednou věcí je správné zdanění podílu na zisku, druhou věcí je vlastní rozdělení zisku - to musí být v souladu především se zákonem o obchodních korporacích, ale od 1.6.2021 také s evidencí skutečných majitelů. Vztahem výplaty podílu na zisku a zápisem skutečného majitele do evidence skutečných majitelů byla věnována pozornost 21.6.2021 v podcastu O daních a z jiného úhlu pohledu je mu věnováno následující video z června 2021, které však platí obdobně i v roce 2022:

Podíl společníka na zisku sro podléhá (až na výjimky) 15% srážkové dani z příjmů, kterou sráží a odvádí finančnímu úřadu sro vyplácející podíl na zisku. Stejnému zdanění podléhá také vyplacená záloha na podíly na zisku. Vlastnímu rozhodování o rozdělení zisku je věnován článek Rozdělování zisku sro v roce 2022.

Srážkovou daň je sro povinna srazit v okamžiky výplaty podílu na zisku; pokud však nedojde k výplatě do konce třetího kalendářního měsíce následujícho po měsíci, ve kterém valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, tak vzniká povinnost srazit daň k tomuto datu. V případě zálohy na podíl na zisku vzniká povinnost srazit daň k okamžiku její výplaty.

  1. Srážkovou daň sro odvádí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost srazit daň. Jestliže tedy např. v květnu 2022 bude vyplacen podíl na zisku, tak je termínem pro odvod daně konec června 2022.

Daň, kterou sro z podílu na zisku (zálohy na podíl na zisku) sráží je:

  • daní z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně - jedná-li se o podíl na zisku náležející společníkovi fyzické osobě
  • daní z příjmů právnických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně - jedná-li se o podíl na zisku náležející společníkovi právnické osobě

K příslušné srážkové dani se musí (pokud již není) s.r.o. zaregistrovat; v případě daně z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně se jedná o stejnou daň jako je srážková daň srážená např. zaměstnancům z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně (nemají-li podepsáno prohlášení k dani).

Při odvodu (a také při podání vyúčtování po skončení kalendářního roku) je třeba věnovat pozornost tomu, zda se jedná o srážkovou daň fyzických nebo právnických osob - jak je uvedeno již výše, toto se řídí osobou společníka a nikoli osobou vyplácející podíly na zisku a provádějící sražení a odvod srážkové daně. Sro odvádí srážkovou daň z podílu na zisku (zálohy na podíl na zisku) na účet svého místně příslušného finančního úřadu, a to na bankovní účet:

  • s předčíslím 7720, pokud náleží podíl společníkovi - fyzické osobě (stejný účet jako pro odvod srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti)
  • s předčíslím 7712, pokud náleží podíl společníkovi - právnické osobě