Intrastat v roce 2019

18.01.2019

Intrastat 2019

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, který upravuje podrobnosti Intrastatu.

Zásadní změnou, ke které došlo od 1.1.2019 je zvýšení prahu, jehož dosažení zakládá povinnost vykazovat Intrastat, z 8 mil. Kč za kalendářní rok na 12 mil. Kč za kalendářní rok - posuzuje se hodnota zboží odeslaného do jiných členských států resp. přijatého z jiných členských států.

Pro povinnost podávat Intrastat za rok 2019 se podle výkladu Celní správy (materiál Informace o změnách) s odkazem na § 58 odst. 4 celního zákona je však rozhodující dosažení hranice 8 mil. Kč za rok 2018; pokud však nebude za rok 2019 dosažena hranice 12 mil. Kč, za leden 2020 již nevznikne povinnost Intrastat podávat.

Změny prováděcího nařízení shrnuje výklad Celní správy (materiál Informace o změnách); např. upozorňuje na přepočet zahraniční měny podle kursu používaného pro účely dph - kurs pro účely dph se však používá již od výkazu za srpen 2016 a nejedná se tudíž o žádnou věcnou změnu. Příručka Českého statistického úřadu pro Intrasrat ve verzi pro rok 2019 k přepočtu zahraniční měny (obdobně jako verze příručky pro rok 2018) uvádí:

9. Kurz pro přepočet hodnoty

162) Kurzy, které se používají pro přepočet údajů o hodnotě zboží v cizí měně na koruny české pro uvedení požadovaných údajů o částkách fakturovaných hodnot do Výkazů pro Intrastat, se určují dle Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92, v platném znění.

163) Pro přepočet cizí měny na českou korunu zpravodajská jednotka vždy použije kurz, který používá jako plátce DPH pro referenční období, ve kterém předmětné zboží vykáže v Intrastatu a to buď kurz z okamžiku odeslání/přijetí zboží nebo kurz z okamžiku vzniku povinnosti přiznat zboží k DPH (uskutečnění zdanitelného plnění), a to podle zvoleného principu vykazování zboží v Intrastatu (k datu pohybu zboží nebo k datu uskutečnění plnění - viz kapitola příručky 5.1. Období, za které se vykazují údaje - referenční období, body 39 a 40).

164) Pokud se některá přijetí nebo odeslání zboží do Přiznání k DPH neuvádějí, použije se pro ně také kurz používaný plátcem DPH v referenčním období reálného pohybu předmětného zboží. Tímto obdobím může být jen kalendářní měsíc jeho přijetí nebo odeslání. To platí například pro:

- přijetí nebo odeslání zboží za účelem zpracování podle smlouvy, kdy se zboží nestává majetkem zpravodajské jednotky,

- zboží dodané nebo odeslané zdarma,

- dodání nebo přijetí zboží na/z konsignačního skladu.

165) Pokud se přepočet cizí měny týká oprav, zpravodajská jednotka vždy použije kurz pro DPH, kterým přepočítala hodnotu zboží vykázaného v Intrastatu v opravovaném měsíci.

Příklad:

Pokud zpravodajská jednotka v březnu přijala zboží, které následně v dubnu zaplatila a v prosinci k němu obdržela dobropis - pro opravu použije kurz z března (oprava data toho měsíce).

166) Vzhledem k rozdílům ve vykazování údajů k DPH a pro Intrastat se nemusí vždy shodovat celková částka uváděná pro účely DPH a v Intrastatu.

Zatímco tedy v otázce přepočtu na českou měnu se příručka k Intrastatu pro rok 2019 nijak nezměnila, tak ke změně došlo např. posuzování reklamních materiálů, jejichž bezplatné poskytnutí či přijetí nadále nepodléhá vykazování v Intrastatu. Do konce roku 2018 prováděcí nařízení reklamní materiály vymezovalo jako reklamní a propagační předměty podle zákona upravujícího daně z příjmů - toto vymezení také přebírala příručka k Intrastatu pro rok 2018. Od 1.1.2019 již prováděcí nařízení reklamní materiály nevymezuje a příručka k Intrastatu pro rok 2019 v kapitole 6.11 danou problematiku řeší následovně:

102) Z trvale odesílaného nebo přijímaného zboží, které mění svého vlastníka, se do Intrastatu nezaznamenávají údaje o bezúplatně poskytovaném nebo obdrženém reklamním materiálu, jako jsou návody k použití, ceníky, plakáty a podobné předměty určené výlučně pro reklamu a přípravu plánované obchodní akce.

Poznámky:

  • Bezúplatně dodávaný reklamní materiál se do Intrastatu nevykazuje bez ohledu na jeho hodnotu.
  • Bezúplatně přijímaný nebo odesílaný propagační materiál se však bez ohledu na jeho hodnotu do Intrastatu vykazuje (kód povahy transakce "30").
  • Za propagační materiál se považují předměty většinou menší hodnoty, které mají svoji vlastní užitnou hodnotu a současně propagují nějaký výrobek, službu, firmu apod. Zejména se jedná o zboží opatřené nějakým propagačním nápisem nebo vyobrazením (například trička, čepice a jiné textilní zboží s potiskem, propagační kalendáře s obrázky nabízených výrobků, propisovací tužky nebo užitkové sklo opatřené názvem a logem firmy obchodního partnera).
Příručka k Intrastatu je součástí doplňkových podkladových materiálů ke zvukovému záznamu přednášky "DPH 2018/2019".