Aktuální tiskopis přiznání DPH

08.11.2022

Tiskopisy přiznání k dph od 1.7. (1.10.) 2021

Aktuálním formulářem přiznání DPH, který je povinný pro období započaté od 1.10.2021, je tiskopis vzor 23 a pokyny k jeho vyplnění vzor 19. Tento vzor tiskopisu se používá i v roce 2022 a bude používán i v roce 2023.

Pro přiznání k DPH přitom platí, že od roku 2011 se jeho struktura nijak nezměnila a zůstává tak nezměněn i jeho .xml formát. Změny se týkají popisů jednotlivých řádků a tím pádem se může změnit vykazování určitých plnění na příslušném řádku. Popis jednotlivých řádků také může být měněn z důvodu změny ustanovení zákona o DPH - aby popis řádku odpovídal aktuálnímu znění zákona o DPH. To platí  i pro rozdíl mezi tiskopisem vzor 22 a současným tiskopisem vzor 23.

Na daňový portál byl tiskopis vzor 23 nahrán 4.11.2021.

V informaci ze dne 19.10.2021 rozeslané na e-maily registrované k odběru novinek je vysvětleno, že většina plátců bude daňové přiznán vyplňovat bez jakékoli změny. Např. dodání zboží do jiného členského státu se nadále vykazuje beze změny na ř. 20. Změny se týkají vykazování tzv. vybraných plnění, i když zřejmě nejčastější vybrané plnění, kterým je prodej zboží na dálku z ČR do jiného členského státu (viz také článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU) se nadále vykazuje na řádku 24. Ke změně došlo např. u vykazování služeb v režimu one stop shopu - za období do 30.6.2021 byly služby v režimu mini one stop shopu vykazovány na řádku 26, za období od 1.7.2021 (dobrovolně) resp. od 1.10.2021 (povinně) se vykazují na řádku 24.

Tiskopisu DPH od 1.10.2021 byla věnována pozornost také v podcastu O daních dne 18.10.2021.

Formulář vzor 23 je nadále tvořen ze stejné .xml struktury dat a není nutné kvůli němu aktualizovat účetní programy (ponecháme-li stranou export do formátu pdf, který ovšem slouží jen pro vlastní potřebu plátce a správci daně podáván není); pokud by však (výjimečně) došlo ke změně vykazování příslušných plnění na jiných řádcích daňového přiznání a přiznání bylo tvořeno z účetního programu, tak  by bylo nutné změnit nastavení, aby byla příslušná plnění vykázána na správných řádcích.

Od roku 2021 jsou formuláře daňových přiznání vyhlašovány ve Sbírce zákonů. Aktuální formulář přiznání k DPH vzor 23 a vysvětlivky vzor 19 byly vyhlášen vyhláškou 358/2021 Sb. s účinností od 5.10.2021, a to v návaznosti na změny DPH od 1.7.2021 resp. na novelu zákona o DPH č. 355/2021 Sb. od 1.10.2021. Formulář vzor 23 je závazný poprvé pro období říjen 2021 resp. 4. čtvrtletí 2021. Protože však formulář reaguje na změny DPH od 1.7.2021, tak jej bylo možné použít již pro období od 1.7.2021, tedy např. za září 2021.

U tiskopisu přiznání k DPH je důležité, že příslušný formulář z elektronicky podaného přiznání v .xml struktuře vznikne převodem dat do formátu pdf a jejich zobrazením na monitoru počítače (tento pdf soubor lze také vytisknout jako "formulář" daňového přiznání). Na daňovém portálu je tento proces označen jako "Úplný opis k tisku" s volbou "Vyplněný formulář písemnosti" či "Vyplněný formulář písemnosti - bez barevného pozadí".

Např. z pohledu tvorby daňového přiznání z dat účetního programu je zásadní struktura daňového přiznání, tedy jeho .xml formát. Převod .xml struktury do formátu pdf je již jen zobrazením a popisem odesílaných dat. Protože .xml struktura daňového přiznání je stejná od roku 2011 (tehdy se používal formulář vzor 17), tak lze data v .xml struktuře od roku 2011 (daňový portál tyto soubory ukládá s označením DPHDP3-..) zobrazit v libovolném ze vzorů daňového přiznání 17 až 23 - pouze s rozdílným popisem některých řádků (např. u řádku 1 a 2 pro vykazování dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku počínaje formulářem vzor 20 nenajdeme u  příkladmý odkaz na ustanovení  § 13, 14 a 18 zákona o DPH.

Daňový portál přitom zobrazuje vždy pouze poslední verzi formuláře přiznání k DPH. Např. v roce  2020 data zobrazoval ve formuláři vzor 21. Bylo-li tedy např. v roce 2020 z daňového portálu podáno přiznání k DPH za 01/2020, tak se zobrazovalo v pdf jako formulář vzor 21; pokud stejný .xml soubor nahrajeme do daňového portálu nyní, zobrazí se jako vzor 23.

Jedním listem je formulář tvořen od roku 2009 (pro rok 2009 se jednalo o vzor 15); do roku 2008 byl tvořen dvojlistem (pro rok 2008 se jednalo o vzor 14).

Od roku 2019 - v návaznosti na  rozsáhlé změny DPH od 1.4.2019 daňovým balíčkem 2019 - byl zaveden tiskopis daňového přiznání vzor 21 a především vysvětlivky k tomuto formuláři vzor 17

Nejviditelnější změnou bylo, že popis u řádku 33 a 34 - ve formuláři vzor 16 označeno "Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44)" byl nahrazen popisem "Oprava daně v případě nedobytné pohledávky (§46 a násl., resp. § 74a)".

Kromě změny popisu řádků 33 a 34 (nově oprava daně v případě nedobytné pohledávky) se formulář vzor 21 odlišoval doplněním odkazu na § 19 odst. 6 do řádků 3 (formálně i 4) a 9, pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Důležitější jsou údaje, které mají být do jednotlivých řádků vyplňovány - např. u pořízení zboží z jiného členského státu vysvětlivky vzor 17 doplnily, že na řádku 3 vykazuje pořízení nového dopravního prostředku (od osoby registrované k dani v jiném členském státě) podle § 19 odst. 6 také identifikovaná osoba.