Tiskopis přiznání DPH 2021

18.08.2021

Nové tiskopisy přiznání k dph od 1.1. resp. 1.7.2021

U tiskopisu přiznání k DPH je důležité, že příslušný formulář z elektronicky podaného přiznání v .xml struktuře vznikne převodem dat do formátu pdf a jejich zobrazením na monitoru počítače (tento pdf soubor lze také vytisknout jako "formulář" daňového přiznání). Na daňovém portálu je tento proces označen jako "Úplný opis k tisku" s volbou "Vyplněný formulář písemnosti" či "Vyplněný formulář písemnosti - bez barevného pozadí".

Např. z pohledu tvorby daňového přiznání z dat účetního programu je zásadní struktura daňového přiznání, tedy jeho .xml formát. Převod .xml struktury do formátu pdf je již jen zobrazením a popisem odesílaných dat. Protože .xml struktura daňového přiznání je stejná od roku 2011 (tehdy se používal formulář vzor 17), tak lze data v .xml struktuře od roku 2011 (daňový portál tyto soubory ukládá s označením DPHDP3-..) zobrazit v libovolném ze vzorů daňového přiznání 17 až 22 - pouze s rozdílným popisem některých řádků (např. u řádku 1 a 2 pro vykazování dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku již nenajdeme u současného formuláře příkladmý odkaz na ustanovení  § 13, 14 a 18 zákona o DPH.

Daňový portál přitom zobrazuje vždy pouze poslední verzi formuláře přiznání k DPH. Např. v roce  2020 data zobrazoval ve formuláři vzor 21. Bylo-li tedy např. v roce 2020 z daňového portálu podáno přiznání k DPH za 01/2020, tak se zobrazovalo v pdf jako formulář vzor 21; pokud stejný .xml soubor nahrajeme do daňového portálu nyní, zobrazí se jako vzor 22.

Od roku 2011 se tedy jednotlivé formuláře daňového přiznání liší jen popisem jednotlivých řádků - to však může mít za následek vykazování konkrétního plnění na jiném řádku daňového přiznání.

Poprvé pro rok 2021 byly formuláře daňových přiznání vyhlášeny ve Sbírce zákonů - v případě přiznání k DPH se jedná o formulář vzor 22 vyhlášený s účinností od 1.1.2021. Na daňový portál však byl tento vzor 22 spolu s vysvětlivkami vzor 18 nahrán až během srpna 2021. Protože je však formulář vzor 22 téměř totožný s formulářem vzoru 21, tak toto zpoždění nemělo praktické dopady.

V návaznosti na změny DPH od 1.7.2021 resp. na stále ještě projednávanou novelizací zákona o DPH bude (pravděpodobně až v září) vydán nový formulář daňového přiznání vzor 23. V návaznosti na změny od 1.7.2021 jsou však již překonané vysvětlivky vzor 18 a proto je jejich nahrání na daňový portál v průběhu srpna (navíc bez upozornění na změny od 1.7.2021) poněkud zarážející. Formulář vzor 23 bude nadále tvořen ze stejné .xml struktury dat (na daňovém portálu s označením DPHDP3-...) a není nutné kvůli němu upravovat účetní programy (ponecháme-li stranou export do formátu pdf, který ovšem slouží jen pro vlastní potřebu plátce a správci daně podáván není).

Jedním listem je formulář tvořen od roku 2009 (pro rok 2009 se jednalo o vzor 15); do roku 2008 byl tvořen dvojlistem (pro rok 2008 se jednalo o vzor 14).

Od roku 2019 - v návaznosti na  rozsáhlé změny DPH od 1.4.2019 daňovým balíčkem 2019 - byl zaveden tiskopis daňového přiznání vzor 21 a především vysvětlivky k tomuto formuláři vzor 17

Nejviditelnější změnou bylo, že popis u řádku 33 a 34 - ve formuláři vzor 16 označeno "Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44)" byl nahrazen popisem "Oprava daně v případě nedobytné pohledávky (§46 a násl., resp. § 74a)".

Ačkoli se tiskopis vzor 21  (a zejména nové vysvětlivky vzor 17) měl použít až za období od 1.4.2019, tak byl v databázi aktuálních daňových tiskopisů při zveřejnění nového tiskopisu a nových vysvětlivek dne 10.4.2019 tiskopis, který se použil za březen resp. prvé čtvrtletí 2019 z nabídky stažen, ačkoli za tato období by bylo vhodnější použití vzoru přiznání č. 20 a vzoru vysvětlivek č. 16.

Kromě změny popisu řádků 33 a 34 (nově oprava daně v případě nedobytné pohledávky) se formulář vzor 21 odlišoval doplněním odkazu na § 19 odst. 6 do řádků 3 (formálně i 4) a 9, pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Důležitější jsou údaje, které mají být do jednotlivých řádků vyplňovány - např. u pořízení zboží z jiného členského státu vysvětlivky vzor 17 doplnily, že na řádku 3 vykazuje pořízení nového dopravního prostředku (od osoby registrované k dani v jiném členském státě) podle § 19 odst. 6 také identifikovaná osoba.

Vysvětlivky však mohou být v některých případech zavádějící, když nebyly změny plynoucí z právní úpravy od 1.4.2019 dostatečně zdůrazněny. Jednou ze změn od  1.4.2019 bylo např. to, že v případě dodání zboží s montáží neusazenou osobou s místem plnění v ČR přiznává daň příjemce (plátce nebo identifikovaná osoba) podle § 108 odst. 3 písm. a) bod 2. pouze tehdy, pokud není neusazená osoba registrována v ČR k dani - pokud v ČR k dph registrována je, tak nově daň v případě dodání zboží s montáží přiznává ona. Tato změna však z vysvětlivky k řádkům 12 a 13 patrná vůbec nebyla, když je zde uvedeno, že se zde uvádí plnění poskytnuté neusazenou osobou s místem plnění v tuzemsku - např. zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 (aniž by zde byla uvedena odvolávka na § 108 odst. 3 písm. a) bod 2.); u příkladu dodání zboží přitom odvolávka na § 108 odst. 3 písm. b) (zde plátce také přiznává daň pouze tehdy, pokud neusazená osoba není v ČR registrována k DPH, avšak v tomto případě toto pravidlo platilo i před 1.4.2019) uvedena je.

Podrobně Vás s obsahem daňového balíčku 2019 provede zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a daní z příjmů 2019.

Novému formuláři přiznání k DPH a novým pokynům k jeho vyplnění se věnuje také informace rozeslaná uživatelům registrovaným k odběru e-malových novinek dne 7.5.2019.