Daňový balíček 2019

08.11.2018

Daňový balíček 2019

Pro rok 2019 již bylo přijato několik důležitých daňových změn - viz článek Změny v daních pro rok 2019, řada dalších změn je součástí projednávaného daňového balíčku.

Daňový balíček 2019 začala projednávat Poslanecká sněmovna a v prvém čtení jej projednala 23.10.2018 a zachovala tak ještě naději, že by mohl být do konce letošního roku schválen (Rozpočtový výbor by jej měl projednat 21.11.2018).

Dne 13.6.2018 MF komentovalo předložený návrh v tiskové zprávě.

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:

 • zákona o daních z příjmů
 • zákona o dani z hazardních her
 • zákona o dph
 • insolvenčního zákona (navazuje na změnu zákona o dph)
 • zákona o spotřebních daních
 • celního zákona
 • daňového řádu
 • zákona o o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákona o Finanční správě
 • zákona o Celní správě.


Daně z příjmů

Původní návrh předložený ministerstvem financí obsahoval zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 % -  tato koncepční změna zdanění fyzických osob však byla nakonec z návrhu vypuštěna. V daních z příjmů daňový balíček od 1.1.2019 především zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením apod. (to čemu se často říká "agresivní daňové plánování"), např. zavedení omezení daňové uznatelnosti "nadměrných výpůjčních výdajů".

DPH

Rozsah navrhovaných změn v dph od 1.1.2019 (3 změny jsou navrženy s účinností od 1.1.2021) je značně rozsáhlý - navrženo je 269 bodů změn a 13 přechodných ustanovení.

Od 1.7.2017 byla v zákoně o DPH zrušena právní úprava zjednodušující uplatnění DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity) s tím, že do 31.12.2018 lze podle přechodných ustanovení postupovat podle zrušené právní úpravy. Návrh daňového balíčku nepočítá s navrácením zrušené právní úpravy a od 1.1.2019 tedy bude nutné změnit způsob uplatnění DPH u jednotlivých členů sdružení (společnosti) - viz též článek DPH u sdružení 2019.

Návrh změn v dph lze rozdělit např. do těchto okruhů:

 • zapracování změn plynoucích ze změn legislativy EU - především se jedná o uplatnění dph osobami, které poskytují služby na dálku osobám nepovinným k dani z jiných členských států EU. Změny účinné od 1.1.2019 plynoucí ze Směrnice EU o DPH bude možné d 1.1.2019 použít bez ohledu na to, zda do té doby bude či nebude daňový balíček přijat.
 • věcné změny - např. změna v zaokrouhlování dph, nová úprava oprav základů daně a daně u nedobytných pohledávek
 • změny potvrzující stávající stav.

Poslední okruh změn resp. jejich odůvodnění je použitelné i na stávající praxi - např. pro situaci, kdy je přijat doklad v režimu přenesení daňové povinnosti týkající se již uzavřeného zdaňovacího období.

Je navrhováno doplnění § 104, které výslovně stanoví, že správce daně nemůže uplatnit úrok z prodlení např. v následující situaci:

Plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň k datu 20.2.2018 a současně mohl za 02/2018 uplatnit z tohoto přijatého plnění plný nárok na odpočet daně. Plátce daně toto přijaté zdanitelné plnění omylem vykázal v daňovém přiznání (na řádku 10) a v kontrolním hlášení (v části B.1) až za 03/2018 a současně v daňovém přiznání za 03/2018 uplatnil z uvedeného přijatého plnění odpočet daně (na řádku 43).

Pokud bude daňový balíček přijat v navržené podobě, tak bude "beztrestnost" uvedeného omylu přímo zakotvena v § 104 zákona o dph - v nově vloženém odst. 5 do § 104. Podle důvodové zprávy k tomuto doplnění zákona se však nejedná o věcnou změnu a správce daně nemůže uvedenou chybu trestat ani v současné době. Důvodová zpráva předložená do vnějšího připomínkového řízení v komentáři k § 104 odst. 1 a 2 uvádí:

Dále se navrhuje doplnit do ustanovení § 104 zákona o dani z přidané hodnoty z důvodu právní jistoty ustanovení, které by postavilo najisto, že se toto ustanovení neuplatní v případě, kdy plátce zahrne přijaté zdanitelné plnění, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň, nebo poskytnutou úplatu, vznikne-li z této úplaty povinnost přiznat daň do jiného zdaňovacího období a současně v tomto zdaňovacím období uplatní odpočet daně v plné výši (viz nový odstavec 3 a 5).

Daňový řád

Do daňového řádu návrh daňového balíčku od 1.1.2019 zapracovává obecné zneužívací pravidlo zabraňující zneužívání daňového systému k daňovému plánování.