Daňový balíček 2019

30.01.2019

Daňový balíček 2019

Pro rok 2019 již bylo přijato několik důležitých daňových změn - viz článek Změny v daních pro rok 2019, řadu dalších změn přinese (pravděpodobně především od 1.4.2019) daňový balíček - těmito změnami Vás prakticky provede přednáška Novela DPH a Daní z příjmů 2019, kterou  dubnu pořádáme v Plzni, Zlíně, Praze a Ostravě.

Daňový balíček 2019 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení 21.12.2018 a Senát jej dne 30.1.2019 vrátil s pozměňovacími návrhy. Protože daňový balíček bude muset Poslanecká sněmovna projednat znovu, lze vyhlášení ve Sbírce očekávat v březnu a nabytí účinnosti většiny změn od 1.4.2019.

Dne 13.6.2018 MF komentovalo předložený návrh v tiskové zprávě. O podobě daňového balíčku schváleného Poslaneckou sněmovnou informovalo MF ve zprávě ze dne 21.12.2018. K pozměňovacím návrhům Senátu ze dne 30.1.2019 se MF vyjádřilo v reakci ze dne 30.1.2019.

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:

 • zákona o daních z příjmů
 • zákona o dani z hazardních her
 • zákona o dph
 • insolvenčního zákona (souvisí s opravami základu daně a následného snížení odpočtu dph u dlužníka)
 • zákona o spotřebních daních
 • celního zákona
 • daňového řádu
 • zákona o o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákona o Finanční správě
 • zákona o Celní správě.


Daně z příjmů

Původní návrh předložený ministerstvem financí obsahoval zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 % -  tato koncepční změna zdanění fyzických osob však byla nakonec z návrhu vypuštěna. V daních z příjmů daňový balíček od 1.1.2019 především zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením apod. (to čemu se často říká "agresivní daňové plánování"), např. zavedení omezení daňové uznatelnosti "nadměrných výpůjčních výdajů".

K velice zajímavým změnám dojde v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů - daňový balíček např. (od roku 2019) vrací maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů na úroveň platnou naposledy za rok 2017.

DPH

Rozsah změn v dph od 1.1.2019 je značně rozsáhlý - Poslanecká sněmovna schválila 269 bodů změn a 16 přechodných ustanovení.

Od 1.7.2017 byla v zákoně o DPH zrušena právní úprava zjednodušující uplatnění DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity) s tím, že do 31.12.2018 šlo podle přechodných ustanovení postupovat podle zrušené právní úpravy. Daňový balíček v této věci nic nemění a od 1.1.2019 je tedy nutné změnit způsob uplatnění DPH u jednotlivých členů sdružení (společnosti) - viz též článek DPH u sdružení 2019.

Změny v dph lze rozdělit např. do těchto okruhů:

 • zapracování změn plynoucích ze změn legislativy EU - především se jedná o uplatnění dph osobami, které poskytují služby na dálku osobám nepovinným k dani z jiných členských států EU. Změny účinné od 1.1.2019 plynoucí ze Směrnice EU o DPH je možné d 1.1.2019 použít bez ohledu na to, že daňový balíček nebyl dosud přijat.
 • věcné změny - např. změna v zaokrouhlování dph, nová úprava oprav základů daně a daně u nedobytných pohledávek
 • změny potvrzující stávající stav.

Poslední okruh změn resp. jejich odůvodnění je použitelné i na stávající praxi - např. pro situaci, kdy je přijat doklad v režimu přenesení daňové povinnosti týkající se již uzavřeného zdaňovacího období.

Daňový balíček např. doplní § 104 tak, aby správce daně nemohl uplatnit úrok z prodlení např. v následující situaci:

Plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň k datu 20.2.2018 a současně mohl za 02/2018 uplatnit z tohoto přijatého plnění plný nárok na odpočet daně. Plátce daně toto přijaté zdanitelné plnění omylem vykázal v daňovém přiznání (na řádku 10) a v kontrolním hlášení (v části B.1) až za 03/2018 a současně v daňovém přiznání za 03/2018 uplatnil z uvedeného přijatého plnění odpočet daně (na řádku 43).

"Beztrestnost" uvedeného omylu bude přímo zakotvena v § 104 zákona o dph - v nově vloženém odst. 5 do § 104. Podle důvodové zprávy k tomuto doplnění zákona se však nejedná o věcnou změnu a správce daně nemůže uvedenou chybu trestat ani v současné době (navíc beztrestnost tohoto postupu zástupci Finanční správy odsouhlasili na jednání Koordinačního výboru). Důvodová zpráva předložená do vnějšího připomínkového řízení v komentáři k § 104 odst. 1 a 2 uvádí:

Dále se navrhuje doplnit do ustanovení § 104 zákona o dani z přidané hodnoty z důvodu právní jistoty ustanovení, které by postavilo najisto, že se toto ustanovení neuplatní v případě, kdy plátce zahrne přijaté zdanitelné plnění, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň, nebo poskytnutou úplatu, vznikne-li z této úplaty povinnost přiznat daň do jiného zdaňovacího období a současně v tomto zdaňovacím období uplatní odpočet daně v plné výši (viz nový odstavec 3 a 5).

Daňový řád

Do daňového řádu daňový balíček zapracovává obecné zneužívací pravidlo zabraňující zneužívání daňového systému k daňovému plánování. Bylo sice navrženo vypuštění tohoto nástroje, ale Poslanecká sněmovna jej schválila. Bude tedy záviset na Senátu, zda daňový balíček nevrátí s pozměňovacím návrhem na vypuštění této změny.