Daňový balíček 2019

07.05.2019

Daňový balíček 2019

Pro rok 2019 bylo přijato několik důležitých daňových změn od 1.1. a 1.2.2019 - viz článek Změny v daních pro rok 2019, řadu dalších změn přinesl daňový balíček 2019 80/2019 Sb. účinný (až na výjimky) od 1.4.2019 - s těmito změnami seznamuje zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a Daní z příjml 2019.

Daňový balíček 2019 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27.3.2019 - většina změn tak nabyla účinnosti od 1.4.2019, některé změny byly účinné již od 27.3.2019 (týká se některých změn v DPH).

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:

 • zákona o daních z příjmů
 • zákona o dani z hazardních her
 • zákona o dph
 • insolvenčního zákona (souvisí s opravami základu daně a následného snížení odpočtu dph u dlužníka)
 • zákona o spotřebních daních
 • celního zákona
 • daňového řádu
 • zákona o o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákona o Finanční správě
 • zákona o Celní správě.


Změnám v daních z příjmů a především v DPH od 1.4.2019 byla věnována celá řada informací rozesílaná na e-mailové adresy registrované k bezplatnému odběru novinek, např. 7.5.2019 byla odeslána informace ke změnám v daňovém přiznání a především v kontrolním hlášení od dubna 2019.

Daně z příjmů

V daních z příjmů daňový balíček zapracoval změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením apod. (to čemu se často říká "agresivní daňové plánování"), např. zavedení omezení daňové uznatelnosti "nadměrných výpůjčních výdajů", které se poprvé použije pro zdaňovací období započaté 1.4.2019 či později; pro zdaňovací období kalendářního roku 2019 se tedy ještě nepoužije.

Pro celé zdaňovací období roku 2019 se však použije zvýšení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů na úroveň platnou naposledy za rok 2017 - (např. bude možné uplatnit výdaje 60 % z příjmů z neřemeslného živnostenksého podnikání až do výše 1.200.000 Kč, do výše příjmů 2 mil. Kč se tedy omezení neuplatní a např. z příjmů 1,5 mil. Kč bude možné uplatnit výdaje 900 tis. Kč (v daňovém přiznání za rok 2018 lze v tomto případě uplatnit výdaje do limitu 600 tis. Kč).

Pro celé zdaňovací období roku 2019 se také použije úprava eliminující daňové dopady účtování o leasingu dle IFRS. Již v průběhu roku 2019 bude nutné použít nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti (poprvé při zúčtování mezd za květen 2019) a především plnit novou oznamovací povinnost při výplatě příjmů do zahraničí, která se nově vztahuje např. i na výplatu podílů na zisku vyplácených mateřské společnosti, které jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob.

DPH

Rozsah změn v dph (většinou od 1.4.2019) je značně rozsáhlý - jedná se o 269 bodů změn a 16 přechodných ustanovení.

Od 1.7.2017 byla v zákoně o DPH zrušena právní úprava zjednodušující uplatnění DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity) s tím, že do 31.12.2018 šlo podle přechodných ustanovení postupovat podle zrušené právní úpravy. Daňový balíček v této věci nic nemění a od 1.1.2019 je tedy nutné změnit způsob uplatnění DPH u jednotlivých členů sdružení (společnosti) - viz též článek DPH u sdružení 2019.

Změny v dph lze rozdělit např. do těchto okruhů:

 • zapracování změn plynoucích ze změn legislativy EU - především se jedná o uplatnění dph osobami, které poskytují služby na dálku osobám nepovinným k dani z jiných členských států EU. Změny účinné od 1.1.2019 plynoucí ze Směrnice EU o DPH bylo možné použít již od 1.1.2019 bez ohledu na to, že do zákona o dph byly promítnuty až 27.3.2019.
 • věcné změny - např. změna v zaokrouhlování dph, nová úprava oprav základů daně a daně u nedobytných pohledávek
 • změny potvrzující stávající stav.

Poslední okruh změn resp. jejich odůvodnění je použitelné i na stávající praxi - např. pro situaci, kdy je přijat doklad v režimu přenesení daňové povinnosti týkající se již uzavřeného zdaňovacího období.

Daňový balíček např. doplnil § 104 tak, aby správce daně nemohl uplatnit úrok z prodlení např. v následující situaci:

Plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň k datu 20.3.2019 a současně mohl za 03/2019 uplatnit z tohoto přijatého plnění plný nárok na odpočet daně. Plátce daně toto přijaté zdanitelné plnění omylem vykáže v daňovém přiznání (na řádku 10) a v kontrolním hlášení (v části B.1) až za 04/2019 a současně v daňovém přiznání za 04/2019 uplatní z uvedeného přijatého plnění odpočet daně (na řádku 43).

"Beztrestnost" uvedeného omylu je nynípřímo zakotvena v § 104 zákona o dph - v nově vloženém odst. 5 do § 104. Podle důvodové zprávy k tomuto doplnění zákona se však nejedná o věcnou změnu a správce daně neměl uvedenou chybu trestat ani před účinností daňového balíčku (navíc beztrestnost tohoto postupu zástupci Finanční správy odsouhlasili na jednání Koordinačního výboru). Důvodová zpráva předložená do vnějšího připomínkového řízení v komentáři k § 104 odst. 1 a 2 uvádí:

Dále se navrhuje doplnit do ustanovení § 104 zákona o dani z přidané hodnoty z důvodu právní jistoty ustanovení, které by postavilo najisto, že se toto ustanovení neuplatní v případě, kdy plátce zahrne přijaté zdanitelné plnění, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň, nebo poskytnutou úplatu, vznikne-li z této úplaty povinnost přiznat daň do jiného zdaňovacího období a současně v tomto zdaňovacím období uplatní odpočet daně v plné výši (viz nový odstavec 3 a 5).

Daňový řád

Do daňového řádu daňový balíček zapracoval obecné zneužívací pravidlo zabraňující zneužívání daňového systému k daňovému plánování.