DPH u EU obchodů od roku 2020

07.12.2018

DPH u EU obchodů od roku 2020

Rada EU přijala novelizaci Směrnice EU o DPH, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy. Novelizace byla zveřejněna pod označením 2018/1910.

Přijaté změny se týkají dodávání zboží do jiných členských států prostřednictvím konsignačních skladů (v režimu call - of stock), přiřazení přepravy u řetězových obchodů a souhrnného hlášení resp. významu přiděleného VAT identifikačního čísla pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.

Od 1.1.2020 bude např. zjednodušena úprava přiřazení přepravy u tzv. řetězových dodávek. Pokud např. italský plátce fakturuje dodávku zboží českému plátci a český plátce fakturuje slovenskému plátci a zboží jede přímo z Itálie na Slovensko, tak lze použít zjednodušení pro třístranný obchod pouze tehdy, pokud lze přepravu z Itálie na Slovensko přiřadit k obchodu mezi italským prodávajícím a českou prostřední osobou - což dnes není možné např. tehdy, pokud právo nakládat se zbožím přejde z prostřední osoby (z českého plátce) na kupujícího (na slovenského plátce) v Itálii. Od roku 2020 bude přeprava z Itálie vždy přiřazena k obchodu mezi italským a českým plátcem, pokud zboží odesílá či přepravuje český plátce (buď sám nebo protřednictvím třetí osoby, ale na svůj účet) a tento poskytne své české DIČ - potom bude možné použít zjednodušení pro třístranný obchod bez ohledu na sjednané dodací podmínky v rámci jednotlivých řetězových dodávek.