DPH u intrakomunitárních dodávek zboží

17.05.2021

Základní pravidla

U přeshraničních dodání zboží v rámci EU (intrakomunitární dodání zboží) je třeba odlišovat dvě základní slupiny obchodů:

  • obchody, kdy je kupující registrován k DPH a vzniká mu povinnost přiznat DPH v členském státě ukončení přepravy (B2B obchody)

  • obchody, kdy je kupujícím spotřebitel resp. osoba, které nevzniká povinnost přiznat daň (B2C obchody).

U prvé skupiny obchodů uplatňuje prodávající při splnění podmínek osvobození od daně, obchod vykazuje v souhrnném hlášení a DPH přiznává kupující. Např. při prodeji zboží, které je odesláno z ČR do SR, osobě registrované k DPH na Slovensku uplatní prodávající osvobození od daně (při splnění podmínek), obchod vykáže v souhrnném hlášení a na Slovensku kupující přizná DPH z pořízení zboží z jiného členského státu - tento jeden obchod tedy představuje z pohledu DPH dvě plnění (z pohledu českého prodávajícího plnění s místem plnění v ČR, které je při splnění podmínek osvobozeno; z pohledu slovenského kupujícího zdanitelné pořízení zboží z jiného členského státu podléhající zdanění na Slovensku). U této prvé skupiny obchodů došlo k poměrně důležitým změnám od roku 2020 - viz dále k implementační novele ZDPH od 1.9.2020.

Zatímco u prvé skupiny obchodů (B2B obchody) je uplatněna DPH členského státu, kde je ukončena přeprava a tuto daň přiznává kupující, tak u druhé skupiny obchodů (B2C obchody) vždy uplatňuje DPH prodávající. Pokud u B2C obchodu prodávající odesílá zboží do jiného členského státu, jedná se o tzv. prodej na dálku (do 30.6.2021 označováno jako zásilkový prodej) a prodávající musí uplatnit buď daň členského státu, kde je usazen, anebo daň členského státu, do kterého zboží odeslal.

Např. český e-shop při odeslání zboží slovenskému zákazníkovi musí odvést buď českou anebo slovenskou DPH - toto platí jak do 30.6.2021, tak to bude platit od 1.7.2021. Od 1.7.2021 se však zásadně mění rozhodovací pravidlo, zda se má resp. musí uplatnit slovenská DPH či zda se uplatní česká DPH. Podle pravidel platných do 30.6.2021 se prodávající z důvodu uplatnění slovenské DPH musel registrovat k DPH na Slovensku a DPH přiznávat a platit slovenskému správci daně. Od 1.7.2021 může prodávající využít systému jednoho správního místa (One Stop Shop - OSS), což je rozšíření stávajícího zvláštního režimu jednoho správního místa dle § 110a a násl. zákona o DPH.

Změnám u druhé skupiny obchodů od 1.7.2021, tedy u obchodů typu B2C se věnuje článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU.

Implementační novela ZDPH od 1.9.2020

Od 1.1.2020 byly změněny základní předpisy upravující uplatnění DPH na úrovni celé EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č. 282/2011. Příslušná novela zákona o DPH, která uvedené změny promítá do zákona o DPH, byla vyhlášená až 14.8.2020 pod č. 343/2020 Sb. - ačkoli je novela účinná od 1.9.2020, příslušné změny bylo možné použít již od 1.1.2020.

Na druhou stranu, správce daně se může nové úpravy dovolávat až od 1.9.2020 - týká se především možnosti správce daně neuznat osvobození dodání zboží do jiného členského státu, které nebude vykázáno v souhrnném hlášení.

Finanční správa se k novele DPH od 1.9.2020 č. 343/2020 Sb. vyjádřilo v informaci ze dne 19.9.2020, na kterou bylo  upozorněno v informaci rozeslané 20.10.2020 na e-maily registrované k odběru novinek. 

Od 1.1.2020 došlo k těmto zásadním změnám:

1. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že kupující sdělí prodávajícímu platné daňové identifikační číslo

2. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že prodávající uvede obchod do souhrnného hlášení

3. zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních skladu (call-off-stock)

Pokud např. slovenský plátce přemístil 15.1.2020 do ČR zboží, které je sice určeno pro konkrétního českého plátce, ale je v ČR uskladněno v konsignačním skladu, ze kterého bude postupně prodáváno českému plátci, tak nemusel český plátce zdaňovat přemístění celé zásilky uskutečněné 15.1.2020 (jak dosud vyplývá z českého zákona o DPH), ale až jednotlivé postupné prodeje. Předpokladem je, že jsou dodrženy všechny podmínky dané směrnicí a prováděcím nařízením pro režim call-off-stock.

22.1.2020 Finanční správa potvrdila, že i v ČR lze od 1.1.2020 uplatnit. V příslušné informaci je také uvedeno, že pokud bude český dodavatel uplatňovat režim konsignačního skladu při dodání zboží z ČR do jiného členského státu, tak pohyb zboží musí být uveden v souhrnném hlášení podávaném v ČR za leden 2020. Formulář souhrnného hlášení byl doplněn o samostatný oddíl zachycující uplatnění režimu call off stock - v aplikaci pro elektronická podání byl tento formulář dostupný od 7.2.2020.  Promítnutí režimu call-off-stock do nového formuláře souhrnného hlášení byla věnována informace ze dne 27.1.2020.

4. zavedení pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů

Pokud např. německý plátce DE1 prodává zboží německému plátci DE2 a tento zboží prodává plátci CZ a zboží je přepraveno přímo z Německa od DE1 do ČR, tak se přeprava z Německa do ČR musí přiřadit buď k obchodu DE1-DE2 nebo k obchodu DE2-CZ. Pokud je přiřazena k obchodu DE1-DE2, tak vzniká prostřední osobě DE2 povinnost zaregistrovat se v ČR k DPH a přiznat zde pořízení zboží z jiného členského státu.

Do 31.12.2019 se musela prostřední osoba registrovat v ČR k dani např. v situaci, kdy ona zajišťovala přepravu - např. u obchodu DE1 - DE2 bylo dohodnuto, že zboží bude dodáno v závodě prodávajícího DE1 a u obchodu DE2-CZ bylo dohodnuto, že DE2 dodá zboží do skladu kupujícího v ČR. Od 1.1.2020 lze na základě směrnice přepravu v uvedeném případě přiřadit k obchodu DE2-CZ, DE2 se nemusí v ČR registrovat k dani a CZ kupující přizná jako pořízení zboží z jiného členského státu.

5. stanovení kombinace důkazních prostředků, jejichž předložením může prodávající jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu - za předpokladu, že není prokázán opak.

K dané problematice Evropská komise v prosinci 2019 vydala podrobné vysvětlivky (na 85 stranách) - tyto vysvětlivky (od začátku dubna 2020 zveřejněny v různých jazycích - např. slovenštině, nikoli však v češtině) byly v pdf podobě poskytnuty účastníkům přednášky DPH 2019/2020 resp. jsou součástí doplňkových podkladových materiálů ke zvukovému záznamu této přednášky. Podrobněji se změnám v uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek zboží zabývá informace rozeslaná dne 17.1.2020.