Změny v DPH u intrakomunitárních dodávek zboží v roce 2020

26.11.2020

Implementační novela ZDPH od 1.9.2020

Od 1.1.2020 byly změněny základní předpisy upravující uplatnění DPH na úrovni celé EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č. 282/2011. Příslušná novela zákona o DPH, která uvedené změny promítá do zákona o DPH, byla vyhlášená až 14.8.2020 pod č. 343/2020 Sb. - ačkoli je novela účinná od 1.9.2020, příslušné změny bylo možné použít již od 1.1.2020.

Na druhou stranu, správce daně se může nové úpravy dovolávat až od 1.9.2020 - týká se především možnosti správce daně neuznat osvobození dodání zboží do jiného členského státu, které nebude vykázáno v souhrnném hlášení.

Finanční správa se k novele DPH od 1.9.2020 č. 343/2020 Sb. vyjádřilo v informaci ze dne 19.9.2020, na kterou bylo  upozorněno v informaci rozeslané 20.10.2020 na e-maily registrované k odběru novinek. 

Od 1.1.2020 došlo k těmto zásadním změnám:

1. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že kupující sdělí prodávajícímu platné daňové identifikační číslo

2. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že prodávající uvede obchod do souhrnného hlášení

3. zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních skladu (call-off-stock)

Pokud např. slovenský plátce přemístil 15.1.2020 do ČR zboží, které je sice určeno pro konkrétního českého plátce, ale je v ČR uskladněno v konsignačním skladu, ze kterého bude postupně prodáváno českému plátci, tak nemusel český plátce zdaňovat přemístění celé zásilky uskutečněné 15.1.2020 (jak dosud vyplývá z českého zákona o DPH), ale až jednotlivé postupné prodeje. Předpokladem je, že jsou dodrženy všechny podmínky dané směrnicí a prováděcím nařízením pro režim call-off-stock.

22.1.2020 Finanční správa potvrdila, že i v ČR lze od 1.1.2020 uplatnit. V příslušné informaci je také uvedeno, že pokud bude český dodavatel uplatňovat režim konsignačního skladu při dodání zboží z ČR do jiného členského státu, tak pohyb zboží musí být uveden v souhrnném hlášení podávaném v ČR za leden 2020. Formulář souhrnného hlášení byl doplněn o samostatný oddíl zachycující uplatnění režimu call off stock - v aplikaci pro elektronická podání byl tento formulář dostupný od 7.2.2020.  Promítnutí režimu call-off-stock do nového formuláře souhrnného hlášení byla věnována informace ze dne 27.1.2020.

4. zavedení pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů

Pokud např. německý plátce DE1 prodává zboží německému plátci DE2 a tento zboží prodává plátci CZ a zboží je přepraveno přímo z Německa od DE1 do ČR, tak se přeprava z Německa do ČR musí přiřadit buď k obchodu DE1-DE2 nebo k obchodu DE2-CZ. Pokud je přiřazena k obchodu DE1-DE2, tak vzniká prostřední osobě DE2 povinnost zaregistrovat se v ČR k DPH a přiznat zde pořízení zboží z jiného členského státu.

Do 31.12.2019 se musela prostřední osoba registrovat v ČR k dani např. v situaci, kdy ona zajišťovala přepravu - např. u obchodu DE1 - DE2 bylo dohodnuto, že zboží bude dodáno v závodě prodávajícího DE1 a u obchodu DE2-CZ bylo dohodnuto, že DE2 dodá zboží do skladu kupujícího v ČR. Od 1.1.2020 lze na základě směrnice přepravu v uvedeném případě přiřadit k obchodu DE2-CZ, DE2 se nemusí v ČR registrovat k dani a CZ kupující přizná jako pořízení zboží z jiného členského státu.

5. stanovení kombinace důkazních prostředků, jejichž předložením může prodávající jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu - za předpokladu, že není prokázán opak.

K dané problematice Evropská komise v prosinci 2019 vydala podrobné vysvětlivky (na 85 stranách) - tyto vysvětlivky (od začátku dubna 2020 zveřejněny v různých jazycích - např. slovenštině, nikoli však v češtině) byly v pdf podobě poskytnuty účastníkům přednášky DPH 2019/2020 resp. jsou součástí doplňkových podkladových materiálů ke zvukovému záznamu této přednášky. Podrobněji se změnám v uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek zboží zabývá informace rozeslaná dne 17.1.2020.