Směrnice EU o DPH

13.10.2019

Směrnice EU o DPH

Základním právním předpisem upravujícím DPH jednotně v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice") a prováděcí nařízení k této směrnici. V této informaci naleznete veškeré změny směrnice a nařízení a odkazy na jejich poslední zveřejněné konsolidované znění.

Konsolidované znění směrnice

Naposledy bylo zveřejněno konsolidované znění směrnice k 16.1.2019. Toto znění obsahuje poměrně významné změny, ke kterým došlo s použitím od 1.1.2019 - viz níže ke změnám od 1.1.2019. Směrnice podléhá poměrně častým změnám, ale změny od 1.1.2019 byly po dlouhé době změnami významnými pro běžnou praxi. Předchozí zásadní změny se uplatnily od 1.1.2015 - směrnicí 2008/8/ES došlo ke změně ve vymezení místa zdanitelného plnění u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani.

Znění směrnice k 1.1.2019 je o to významnější, že změny použitelné již od 1.1.2019 byly promítnuty do zákona o dph až 27.3.2019 novelou DPH, která je součástí daňového balíčku 2019 (viz také zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a Daní z příjmů 2019 ).

Dne 16.1.2019 vstoupila v platnost novelizace směrnicí Rady (EU) 2018/2057, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu - viz novinka Plošný reverse charge. Tato změna zatím nemá aktuálně praktický význam, ale do budoucna (např. od 1.7.2020) je základním předpokladem pro plánované zavedení tohoto systému v ČR.

Od 1.1.2020 je směrnice novelizována směrnicí Rady (EU) 2018/1910, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy.

Od 1.1.2021 se uplatní změny směrnicí Rady (EU) 2017/2455, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při prodeji zboží na dálku.

Změnám směrnice pro rok 2020 a 2021 se stručně věnuje zvuková nahrávka přednášky Změny v daních 2018/2019 a podrobněji zvuková nahrávka přednášky DPH 2018/2019.


Princip směrnice je takový, že jednotlivé členské státy EU jsou povinny upravit si vnitrostátní úpravu DPH v mezích této směrnice. DPH je vysoce harmonizovanou daní a jednotlivé členské státy mají poměrně málo možností, jak si tuto daň upravit odchylně od ostatních členských států. Pokud by národní legislativa byla v rozporu se směrnicí, může si daný subjekt vybrat, zda bude postupovat podle směrnice nebo podle národní legislativy (např. podle českého zákona o DPH). Pokud by však národní legislativa byla nejednoznačná a zdánlivě by danou věc upravovala odchylně od směrnice, tak je nutné daný problém posoudit podle směrnice.

Aktuální znění prováděcího nařízení

Prováděcím předpisem ke směrnici je prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15.3.2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH ("prováděcí nařízení"). Naposledy bylo nařízení novelizováno od 1.1.2019 a tyto změny jsou promítnuty do  konsolidovaného znění prováděcího nařízení k 1.1.2019.

Prováděcí nařízení je plně použitelné na celém území EU, tzn., že je závazné i pro případy, kdy by bylo v rozporu s národní legislativou DPH (např. s českým zákonem o DPH).

Změny směrnice a prováděcího nařízení od 1.1.2019

Od 1.1.2019 došlo ke změnám jak směrnice, tak prováděcího nařízení. Změny by pochopitelně měly být zapracovány i do českého zákona o DPH a proto na ně reaguje novela zákona o DPH 2019, který je součástí daňového balíčku 2019 - viz články Změny v daních pro rok 2019 a Daňový balíček 2019. Směrnice byla změněna k 1.1.2019 směrnicemi:

 • 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy - viz článek DPH u poukazů v roce 2019
 • 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb (tyto změny bylo možné použít již od roku 2019) a prodeji zboží na dálku (tyto změny se použijí od roku 2021)

Prováděcí nařízení bylo k 1.1.2019 změněno nařízením Rady (EU) č.
2017/2459
, když došlo ke změně čl. 24b vymezujícího stát usazení osoby nepovinné k dani, které je poskytována zejména elektronicky poskytovaná služba.

Přehled změn směrnice a prováděcího nařízení

Směrnice platí od 1.1.2007 (do té doby se uplatňovala šestá směrnice 77/388/EHS) byla novelizována těmito směrnicemi Rady (EU):

 • 2006/138/ES ze dne 19. prosince 2006 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby
 • 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty. Např. byl změněn článek 123, aby ČR mohla nadále uplatňovat sníženou sazbu daně na některé stavební práce na stavbách pro bydlení (této úpravě odpovídá § 48 českého zákona o DPH); na základě článku 123 by mohla ČR uplatňovat sníženou sazbu jen do konce roku 2010, ale pozdější novelizací směrnicí 2009/47/ES může ČR uplatňovat sníženou sazbu DPH u stavebních prací pro bydlení bez časového omezení, a to na základě článku 115
 • 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Tato směrnice měnila místo poskytnutí služeb postupně - od 1.1.2010, od 1.1.2011, od 1.1.2013 a od 1.1.2015. Touto novelizací došlo k zásadním změnám ve vymezení místa poskytnutí služby (poslední změny se uplatnily od 1.1.2015).
 • 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství. Tato směrnice si vynutila novelizaci českého zákona o DPH od 1.1.2010 ve věci podávání souhrnného hlášení.
 • 2009/47/ES ze dne 5. května 2009 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty. Tato směrnice přijatá v době předsednictví ČR umožňuje např. uplatnění snížené sazby daně u stravovacích služeb, které ČR využila od 1.12.2016.
 • 2009/69/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem. Od 1.1.2011 byla harmonizována otázka minimálních podmínek osvobození dovozu zboží, pokud po něm následuje dodání nebo přemístění tohoto zboží osobě povinné k dani do jiného členského státu.
 • 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Od 1.1.2011 např. došlo k zavedení nových pravidel zajišťujících "spravedlivý" systém odpočtů daně včetně opravného systému zohledňujícího změny v užívání daného majetku pro podnikatelské a nepodnikatelské účely.
 • 2010/23/EU ze dne 16. března 2010 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. Princip reverse charge (odvod daně odběratelem) bylo umožněno členským státům zavést v rámci vnitrostátních plnění též pro emisní povolenky (dříve podle článku 199 jen pro vybrané oblasti jako např. stavebnictví).
 • 2010/45/EU ze dne 13.7.2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. Tato směrnice se uplatňuje od 1.1.2013. Směrnice byla drobně opravena dne 22.7.2010.
 • 2010/88/EU ze dne 7.12.2010, , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu alespoň 15 % - k dalšímu vývoji příslušného čl. 97 viz novelizace směrnicí 2018/912
 • 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Tato směrnice vložila čl. 199b umožňujícího členským státům uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti mechanismem rychlé reakce (v ČR by tento mechanismus mohla vláda uplatnit na základě § 92g zákona o DPH, čehož nevyužila), a to s omezením do 31.12.2018.  Použití čl. 199b bylo omezeno dnem 31.12.2018, ale 6.11.2018 byla přijata Novelizace čl. 199b směrnicí Rady (EU) 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH prodloužila možné použití čl. 199b do 30.6.2022.
 • 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (čl. 199a směrnice). Tato směrnice umožňuje uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží a u vybraných služeb - v ČR je na základě této úpravy uplatňován režim přenesení daňové povinnosti na základě § 92f zákona o DPH prováděcím nařízením 361/2014 Sb. Novelizace směrnicí Rady (EU) 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH umožňuje u vybraného zboží použít režim přenesení daňové povinnosti i po 31.12.2018 (tímto datem bylo použití čl. 199a před novelizací omezeno), a to do 30.6.2022.
 • 2013/61/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. Vyloučení Mayotte (stejně jako ostatních francouzské nejvzdálenějších regionů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion a Svatý Martin) z územní působnosti směrnice 2006/112/ES nezávisle na změnách statusu těchto území podle francouzského práva.
 • 2016/856 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu - k dalšímu vývoji příslušného čl. 97 viz novelizace směrnicí 2018/912
 • 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy, a to s použitím od 1.1.2019 (viz výše ke změnám od 1.1.2019)
 • 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb (tyto změny se použijí od roku 2019 - viz výše ke změnám od 1.1.2019) a prodeji zboží na dálku (tyto změny se použijí od roku 2021)
 • 2018/912, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu. Tato směrnice pouze v článku 97 stanovujícím minimální výši základní sazby daně na 15 % odstranila časové omezení. Původně bylo použití minimální výše základní sazby omezeno do 31.12.2010, následně bylo směrnicemi 2010/88/EU resp. 2016/856 prodlouženo do 31.12.2015 resp. 31.12.2017. Tato směrnice nabyla účinnosti 17.7.2018 a členské státy jsou povinny ji uplatnit od 1.9.2018.
 • 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH - tato novelizace umožňuje dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti dle čl. 199a (v ČR na základě § 92f zákona o DPH a prováděcího nařízením 361/2014 Sb.) do 30.6.2022 a dle čl. 199b (tzv. mechanismus rychlé reakce dle § 92g zákona o DPH, který ČR zatím neaplikuje)
 • 2018/1713, která umožňuje členským státům uplatnit sníženou sazbu DPH i u e-knih - český zákon o DPH této změny směrnice využil novelizací zákona o DPH č. 256/2019 Sb. účinnou od 1.5.2019 (viz informace Sazba DPU u e-knih)
 • 2018/1910,  kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy- použije se od roku 2020
 • 2018/2057, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu - platnost od 16.1.2019, umožňuje členským státům plošné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti pro plnění nad 17.500 € - viz novinka Plošný reverse charge.
 • 2019/475 ze dne 18. února 2019, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES - použije se od 1.ledna 2020.

Prováděcí nařízení nabylo účinnosti 1.7.2011 a následně bylo novelizováno těmito nařízeními Rady (EU):

 • č. 967/2012 ze dne 9. října 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani
 • č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby. Tato změna se použila od 1.1.2015 a částečně od 1.1.2017; od 1.1.2017 byly do prováděcího nařízení vloženy tyto články:
 • čl. 13b (definice nemovitosti)
 • čl. 31a (vymezení služeb souvisejících s nemovitostí)
 • čl. 31b (poskytování služeb, jimiž se příjemci dává k dispozici zařízení k vykonávání prací na nemovitosti - např. pronájem lešení za účelem prací prováděných na určité nemovitosti)
 • č. 2017/2459 - nové znění čl. 24b vymezujícího stát usazení příjemce služby - viz výše ke změnám od 1.1.2019
 • č. 2018/1912 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství - použije se od 1.1.2020 v návaznosti na změny směrnice od 1.1.2020