Směrnice EU o DPH

09.11.2018

Směrnice EU o DPH

Základním právním předpisem upravujícím DPH jednotně v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice") a prováděcí nařízení k této směrnici. V této informaci naleznete veškeré změny směrnice a nařízení a odkazy na jejich aktuální znění.

Aktuální znění směrnice

Pokud jde o uplatnění DPH do konce roku 2018, tak k poslední zásadní změně směrnice došlo od 1.1.2015 směrnicí 2008/8/ES, když došlo ke změně ve vymezení místa zdanitelného plnění u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani. Ze změn, které jsou již aktuálně účinné, došlo k poslední změně k datu 17.7.2018 a proto je aktuálním zněním konsolidované znění směrnice k 17.7.2018, podle kterého lze postupovat až do 31.12.2018.

Princip směrnice je takový, že jednotlivé členské státy EU jsou povinny upravit si vnitrostátní úpravu DPH v mezích této směrnice. DPH je vysoce harmonizovanou daní a jednotlivé členské státy mají poměrně málo možností, jak si tuto daň upravit odchylně od ostatních členských států. Pokud by národní legislativa byla v rozporu se směrnicí, může si daný subjekt vybrat, zda bude postupovat podle směrnice nebo podle národní legislativy (např. podle českého zákona o DPH). Pokud by však národní legislativa byla nejednoznačná a zdánlivě by danou věc upravovala odchylně od směrnice, tak je nutné daný problém posoudit podle směrnice.

Aktuální znění prováděcího nařízení

Prováděcím předpisem ke směrnici je prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15.3.2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH ("prováděcí nařízení"). Poslední změna prováděcího nařízení, která již nabyla účinnosti, se použije od 1.1.2017 a proto je aktuálním zněním konsolidované znění nařízení k 1.1.2017, podle kterého lze postupovat až do 31.12.2018.

Prováděcí nařízení je plně použitelné na celém území EU, tzn., že je závazné i pro případy, kdy by bylo v rozporu s národní legislativou DPH (např. s českým zákonem o DPH).

Změny směrnice a prováděcího nařízení od 1.1.2019

Od 1.1.2019 dochází ke změnám jak směrnice, tak prováděcího nařízení. Změny by pochopitelně měly být zapracovány i do českého zákona o DPH a proto na ně reaguje připravovaný návrh novelizace zákona o DPH od 1.1. 2019, který je součástí daňového balíčku 2019 - viz články Změny v daních pro rok 2019 a Daňový balíček 2019. Směrnice byla změněna k 1.1.2019 směrnicemi:

 • 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy
 • 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb (tyto změny se použijí od roku 2019) a prodeji zboží na dálku (tyto změny se použijí od roku 2021)

Prováděcí nařízení bylo k 1.1.2019 změněno nařízením Rady (EU) č.
2017/2459
, když došlo ke změně čl. 24b vymezujícího stát usazení osoby nepovinné k dani, které je poskytována zejména elektronicky poskytovaná služba.

Přehled změn směrnice a prováděcího nařízení

Směrnice platí od 1.1.2007 (do té doby se uplatňovala šestá směrnice 77/388/EHS) byla novelizována těmito směrnicemi Rady (EU):

 • 2006/138/ES ze dne 19. prosince 2006 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby
 • 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty. Např. byl změněn článek 123, aby ČR mohla nadále uplatňovat sníženou sazbu daně na některé stavební práce na stavbách pro bydlení (této úpravě odpovídá § 48 českého zákona o DPH); na základě článku 123 by mohla ČR uplatňovat sníženou sazbu jen do konce roku 2010, ale pozdější novelizací směrnicí 2009/47/ES může ČR uplatňovat sníženou sazbu DPH u stavebních prací pro bydlení bez časového omezení, a to na základě článku 115
 • 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Tato směrnice měnila místo poskytnutí služeb postupně - od 1.1.2010, od 1.1.2011, od 1.1.2013 a od 1.1.2015. Do novelizace směrnice od 1.1.2019 (viz níže novelizace směrnicemi Rady (EU) 2016/1065 a zejména 2017/2455) přinesla tato směrnice poslední zásadní změny (od 1.1.2015).
 • 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství. Tato směrnice si vynutila novelizaci českého zákona o DPH od 1.1.2010 ve věci podávání souhrnného hlášení.
 • 2009/47/ES ze dne 5. května 2009 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty. Tato směrnice přijatá v době předsednictví ČR umožňuje např. uplatnění snížené sazby daně u stravovacích služeb, které ČR využila od 1.12.2016.
 • 2009/69/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem. Od 1.1.2011 bude harmonizována otázka minimálních podmínek osvobození dovozu zboží, pokud po něm následuje dodání nebo přemístění tohoto zboží osobě povinné k dani do jiného členského státu.
 • 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Od 1.1.2011 např. došlo k zavedení nových pravidel zajišťujících "spravedlivý" systém odpočtů daně včetně opravného systému zohledňujícího změny v užívání daného majetku pro podnikatelské a nepodnikatelské účely.
 • 2010/23/EU ze dne 16. března 2010 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. Princip reverse charge (odvod daně odběratelem) bylo umožněno členským státům zavést v rámci vnitrostátních plnění též pro emisní povolenky (dříve podle článku 199 jen pro vybrané oblasti jako např. stavebnictví).
 • 2010/45/EU ze dne 13.7.2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. Tato směrnice se uplatňuje od 1.1.2013. Směrnice byla drobně opravena dne 22.7.2010.
 • 2010/88/EU ze dne 7.12.2010, , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu alespoň 15 % - k dalšímu vývoji příslušného čl. 97 viz novelizace směrnicí 2018/912
 • 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Tato směrnice vložila čl. 199b umožňujícího členským státům uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti mechanismem rychlé reakce (v ČR by tento mechanismus mohla vláda uplatnit na základě § 92g zákona o DPH, čehož nevyužila), a to s omezením do 31.12.2018.  Původní omezení použití čl. 199b Platnost článku 199b vyprší dnem 31.12.2018, ale 6.11.2018 byla přijata Novelizace čl. 199b směrnicí Rady (EU) 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH prodloužila možné použití čl. 199b do 30.6.2022.
 • 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (čl. 199a směrnice). Tato směrnice umožňuje uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží a u vybraných služeb - v ČR je na základě této úpravy uplatňován režim přenesení daňové povinnosti na základě § 92f zákona o DPH prováděcím nařízením 361/2014 Sb. Novelizace směrnicí Rady (EU) 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH umožňuje u vybraného zboží použít režim přenesení daňové povinnosti i po 31.12.2018 (tímto datem bylo použití čl. 199b před novelizací omezeno), a to do 30.6.2022.
 • 2013/61/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. Vyloučení Mayotte (stejně jako ostatních francouzské nejvzdálenějších regionů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion a Svatý Martin) z územní působnosti směrnice 2006/112/ES nezávisle na změnách statusu těchto území podle francouzského práva.
 • 2016/856 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu - k dalšímu vývoji příslušného čl. 97 viz novelizace směrnicí 2018/912
 • 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy - použije se sice od 1.1.2019 (viz výše ke změnám od 1.1.2019)
 • 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb (tyto změny se použijí od roku 2019 - viz výše ke změnám od 1.1.2019) a prodeji zboží na dálku (tyto změny se použijí od roku 2021)
 • 2018/912, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu. Tato směrnice pouze v článku 97 stanovujícím minimální výši základní sazby daně na 15 % odstranila časové omezení. Původně bylo použití minimální výše základní sazby omezeno do 31.12.2010, následně bylo směrnicemi 2010/88/EU resp. 2016/856 prodlouženo do 31.12.2015 resp. 31.12.2017. Tato směrnice nabyla účinnosti 17.7.2018 a členské státy jsou povinny ji uplatnit od 1.9.2018.
 • 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH - tato novelizace umožňuje dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti dle čl. 199a (v ČR na základě § 92f zákona o DPH a prováděcího nařízením 361/2014 Sb.)
 • na vyhlášení v Úředním věstníku EU čeká novelizace z 6.11.2018, která umožní členským státům uplatnit sníženou sazbu DPH i u e-knih.


Prováděcí nařízení nabylo účinnosti 1.7.2011 a následně bylo novelizována těmito nařízeními Rady (EU):

 • č. 967/2012 ze dne 9. října 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani
 • č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby. Tato změna se použila od 1.1.2015 a částečně od 1.1.2017; od 1.1.2017 byly do prováděcího nařízení vloženy tyto články:
 • čl. 13b (definice nemovitosti)
 • čl. 31a (vymezení služeb souvisejících s nemovitostí)
 • čl. 31b (poskytování služeb, jimiž se příjemci dává k dispozici zařízení k vykonávání prací na nemovitosti - např. pronájem lešení za účelem prací prováděných na určité nemovitosti)
 • č. 2017/2459 - nové znění čl. 24b vymezujícího stát usazení příjemce služby - viz výše ke změnám od 1.1.2019