Kompenzační bonus 2021 pro SRO

31.05.2021

Bonus 2021 pro SRO

Společníkům SRO, které byly postiženy pandemií, náležel tzv. kompenzační bonus jaro 2020 pro období dobu od 12.3 do 8.6.2020. O tento "jarní" bonus již nelze od konce listopadu 2020 žádat ani ve výjimečných případech. Bonus jaro 2020 byl obecně navázán na dopady pandemie, aniž by se zkoumala příčina či míra těchto dopadů na postižené SRO.

K období od 5.10.2020 do 15.2.2021 se vztahuje tzv. kompenzační bonus podzim 2020, o který bylo možné žádat (pokud šlo o bonus za 6. bonusové období od 24.1. do 15.2.2021) do 16.4.2021. Společníci v insolvenci (jejich SRO však nesmí být v úpadku) mohli žádat do 26.4.2021 za všechna období od 5.10.2020. Kompenzační bonus podzim 2020 byl založen na zákazech či omezeních podnikatelské činnosti SRO popř. jejich výhradních zákazníků apod.

V současné době se pro období od 1.2. do 31.5.2021 (pro období června již tento bonus pravděpodobně rozšířen nebude) používá tzv. kompenzační bonus 2021 upravený zákonem č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Stejně jako u kompenzačního bonusu 2021 pro OSVČ je nárok na bonus u společníků SRO a také jeho výše podmíněn poklesem příjmů za srovnávané období oproti srovnávacímu období. Stejně jako tomu bylo u bonusu podzim 2020 je také nutné splnit podmínku, že příjmy postižené SRO musí u společníka představovat hlavní zdroj příjmů (oproti bonusu podzim 2020 však nemusí být posuzováno za rozhodné období 06 až 09/2020). Stejně jako u bonusu jaro 2020 i podzim 2020 může žádat pouze společník takové SRO, která má buď max. 2 společníky - fyzické osoby anebo jsou všichni společníci členy jedné rodiny.

Stejně jako tomu bylo u předchozích kompenzačních bonusů, SRO musí být aktivní, což se posuzuje překročením min. ročního obratu. Pro nárok na bonus 2021 je rozhodující obrat 180 tis. Kč, a to buď za rok 2019 nebo 2020 (pro nárok na bonus 2021 stačí splnění podmínky obratu za jedno či druhé období). U nově vzniklých společností se vychází z podmínky předpokládaného obratu 120 tis. Kč za dosud neskončené zdaňovací období (tedy zdaňovací období neskončené před bonusovým obdobím).

K nároku na bonus připravila Finanční správa materiál Základní schéma testování splnění podmínek nároků na kompenzační bonus, kterým provází videoprezentace v délce cca 43 min - tato videoprezentace je dárkem k materiálu BONUS 2021 PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH A RODINNÝCH SRO popř. odměnou za finanční podporu poskytovaných informací.

Kromě otázek a odpovědí k novému kompenzačnímu bonusu Finanční správa zveřejnila také např. výklad k podmínkám nároku na bonus 2021 u společníků SRO. Finanční správa zveřejnila také výklad tzv. subjektivní rodiny - tento výklad je důležitý pro posouzení nároku u společníků rodinných SRO, pokud mají 3 a více společníků a je shodný s výkladem pro bonus podzim 2020 i pro bonus jaro 2020 ( i když v případě bonusu jaro 2020 Finanční správa původně zastávala jiný názor). Posouzením nároku na kompenzační bonus 2021 u společníků SRO se zabývá pdf komentář BONUS 2021 PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH A RODINNÝCH SRO, ke kterému získáte jako dárek jednak výše 43 min videoprezentaci provázející schématem FS k nároku na bonus, jednak průvodce bonusem 2021 pro OSVČ v odpovědích na základní otázky (zpracováno jako videoprezentace 1 hod 45 min + zvuk ke stažení v mp3 + podkladový materiál v pdf).

Schéma subjektivní rodiny je postaveno na těchto principech:

  • SRO má 2 společníky fyzické osoby, v tomto případě se podmínka subjektivní rodiny nezkoumá
  • SRO má 3 společníky (1. manžel, 2. manželka, 3. matka manželky) Protože existuje alespoň jeden společník (2. společník manželka), který má ke všem zbývajícím společníků rodinné vazby požadované zákonem (k 1. společníkovi vztah manžel / manželka, ke 3. společníkovi vztah linie přímé), tak se z pohledu nároku na kompenzační bonus jedná o rodinné SRO a všichni společníci mohou o bonus žádat
  • SRO má 3 společníky (sourozenci a jejich teta, tedy 1. bratr, 2. sestra, 3. sestra matky) Protože neexistuje ani jeden společník, který by měl ke všem zbývajícím společníků rodinné vazby požadované zákonem, tak se z pohledu nároku na kompenzační bonus o rodinné SRO nejedná a o bonus nemůže žádat ani jeden ze společníků
  • SRO má 4 společníky (sourozenci a děti jednoho z nich, tedy 1. sestra - matka dcery (2. společník) a syna (3. společník) a její bratr (4. společník)). Protože existuje alespoň jeden společník (1. společník matka), který má ke všem zbývajícím společníků rodinné vazby požadované zákonem (k 2. a 3. společníkovi vztah linie přímé a k 4. společníkovi vztah sourozenců), tak se z pohledu nároku na kompenzační bonus jedná o rodinné SRO a všichni společníci mohou o bonus žádat

Pro nárok na bonus 2021 je nutné splnit nejen podmínku hlavního zdroje příjmu (tato podmínka je obdobná jako u bonusu podzim 2020), ale také podmínku 50% poklesu příjmu (touto podmínkou je charakteristický kompenzační bonus 2021). Z poklesu příjmu zároveň plyne výše bonusu, což je jedna z dalších odlišností od bonusu jaro 2020 či bonusu podzim 2020.

Pro nárok na bonus za květen je srovnávaným obdobím 04/2021 a srovnávacím obdobím 02 až 04/2019 nebo 02 až 04/2020. Pro nárok na bonus za duben je srovnávaným obdobím 03/2021 a srovnávacím obdobím 01  až 03/2019 nebo 01 až 03/2020. Pro nárok na bonus za březen je srovnávaným obdobím 02/2021 a srovnávacím obdobím 12/2019 až 02/2020 nebo 12/2018 až 01/2020. Volba srovnávacího období je plně v kompetenci společníka žádajícího o bonus.

Příklad - pokles tržeb a výše bonusu

Pandemická situace má negativní hospodářské dopady na podnikatelskou činnost SRO. Výnosy SRO z postižené činnosti za 11/2019 až 01/2020 činily 120.000 Kč a za 11/2018 až 01/2019 činily 60.000 Kč. Za 01/2021 výnosy SRO z postižené činnosti činily 15.000 Kč.

Pokud bude jako srovnávací období zvoleno období 11/2019 až 01/2020, tak průměrné příjmy za toto období činí 40 000 Kč. Pokles tržeb na 15 000 Kč za 01/2021 tedy splňuje podmínku 50% poklesu tržeb a bonus může náležet. Výše bonusu by v tomto případě nečinila 28 000, ale jen 25 000 Kč (rozdíl mez průměrem za srovnávací období 40 000 a tržbou za srovnávané období 15 000 Kč). Pokud by se jednalo o SRO s jediným společníkem, tak by tento společník mohl mít nárok na bonus 25 000 Kč. Pokud by se jednalo o rodinné SRO se 4 společníky, tak by mohl mít nárok na bonus 25 000 Kč každý ze společníků (celkem tedy 100 000 Kč).

Podmínka hlavního zdroje příjmu se posuzuje stejně jako tomu bylo u bonusu podzim 2020 s tím rozdílem, že test se provede za srovnávací období. Společník se však může rozhodnout, že test hlavního zdroje příjmu bude provádět za rozhodné období 06 až 09/2020 - potom by byl test úplně stejný jako tomu bylo u bonusu podzim 2020. Krom toho je nutné, že postižená činnost musí být buď jedinou činností SRO anebo činností převažující.

Příklad - podmínka hlavního zdroje příjmu

Pandemická situace má negativní hospodářské dopady na podnikatelskou činnost SRO. Příjmy SRO ve srovnávacím období činily 300 000 Kč, z toho z postižené činnosti 200 000 Kč. Společník má na společnosti podíl 40 % a ve srovnávacím období obdržel odměnu jednatele v hrubé výši 9 000 Kč, podíly na zisku SRO a nájemné dle § 9 zákona o daních z příjmů ve výši 45 000 Kč.

Nejprve je třeba posoudit, že příjmy z postižené činnosti jsou převažujícími příjmy SRO. Za srovnávací období je tato podmínka splněna (200 000 Kč přesahuje polovinu celkových příjmů společnosti 300 000 Kč).

V druhém kroku je třeba ověřit, že příjmy z postižené činnosti lze považovat za hlavní zdroj příjmů společníka. Podíl společníka na příjmech z postižené činnosti za srovnávací období 80 000 Kč (40 % x 200 000) přesahují posuzované příjmy 54 000 Kč (9 000 + 45 000 Kč; přijaté podíly na zisku se nezohledňují) a společník tedy může (při splnění dalších podmínek) o bonus žádat.

Bonus 2021 se vztahuje nejen na společníky SRO, ale i na OSVČ a  dohodáře. Za jeden den však lze uplatňovat bonus pouze jedenkrát.

Epizoda podcastu O daních z 1.3.2021 se od cca 10. min věnuje kompenzačnímu bonusu 2021. Podcast O daních je dostupný také na Apple podcast (iTunes), Spotify,    Google Podcasts nebo Anchor.