Podzimní kompenzační bonus pro SRO

19.11.2020

Nový bonus pro SRO - 2. vlna

Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 po novelizaci provedené zákonem č. 262/2020 Sb. ze dne 27.5.2020 upravuje kompenzační bonus pro společníky SRO, jejichž podnikatelská činnost byla zasažena jarními koronavirovými omezeními, a to pro dobu od 12.3 do 8.6.2020. O tento "jarní" bonus již nelze (až na výjimky pro některé zvláštní případy) žádat. Ve zvláštních případech, kdy společníkovi vznikl nárok až novelizací zákonem č. 331/2020 Sb. ze dne 22.7.2020, lze o jarní bonus žádat do konce listopadu 2020.

Dne 10.11.2020 byl potvrzen zcela nový zákon pro období podzimního nouzového stavu od 5.10. s malinko odlišným názvem "o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2".

Finanční správa spustila podávání žádostí již 4.11.2020. Protože nový zákon je postaven v některých ohledech na zcela odlišných principech, než tomu bylo u jarního bonusu, je třeba podání žádosti věnovat velkou pečlivost. Nový podzimní bonus sice v určitých ohledech kopíruje pravidla pro jarní bonus, avšak v některých ohledech se zásadně liší - mnozí společníci tak podávají žádosti bez prověření podmínek dle nové úpravy. To potvrzují i odpovědi Finanční správy na nejčastější dotazy doplněné 10.11.2020, které se velice se často týkají neoprávněně podané žádosti o kompenzační bonus.

Nový zákon upravuje kromě bonusu pro společníky SRO také bonus pro OSVČ a bonus pro dohodáře.

Pravidla nového podzimního bonusu pro období podzimního nouzového stavu od 5.10. jsou tedy již známa a v následujícím článku jsou vysvětlena. 

Epizoda podcastu O daních z 2.11.2020 se věnuje podzimnímu kompenazčnímu bonusu. Podcast O daních je dostupný také na Apple podcast (iTunes), Spotify,    Google Podcasts nebo Anchor.

Podzimní kompenzační bonus pro SRO

Podrobně se podzimnímu kompenzačnímu bonusu věnuje nový komentář v pdf "Bonus pro společníky malých a rodinných SRO".

Pro nárok na podzimní bonus nepostačuje, že omezení mají zásadní dopad na SRO, ale zkoumá se i dopad na příjmy společníka. Zde se poměřuje (opět za období 06 až 09/2020) podíl společníka připadající na omezenou činnost s úhrnem jeho příjmů podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů. Pokud by tedy úhrn příjmů společníka přesáhl jeho podíl na omezenou činnost, tak by nárok na bonus nevznikl. Tato nová podmínka je natolik přísná, že se již z hlediska nároku na podzimní bonus nebude vůbec zkoumat případná účast společníka jako zaměstnance na nemocenském pojištění (ať již u společnosti, ve které je společníkem, nebo u jiného zaměstnavatele. 

Stejně jako jarní bonus je i bonus podzimní určen pro fyzické osoby - společníky SRO. To znamená, že bonus je sice podmíněn omezením činnosti příslušné SRO, ale o bonus žádá společník. Bonus je příjmem společníka (osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob) a SRO se netýká (proto by měl společník žádat o výplatu bonusu na svůj účet a nikoli na účet SRO).

Stejně jako jarní bonus je i podzimní bonus určen pouze pro společníky malých či rodinných SRO. Tzn., že příslušná SRO může mít buď maximálně 2 společníky (fyzické osoby) anebo musí všichni společníci být členy jedné rodiny; rodina se přitom pro tyto účely bude posuzovat úplně stejně jako tomu bylo u jarního bonusu - viz např. odpovědi Finanční správy na dotazy 10 až 12 z 19.6.2020.

Stejně jako tomu bylo u jarního bonusu, SRO musí být v souvislosti s koronavirem omezena ve své podnikatelské činnosti. To je ovšem jen obecná podobnost. Podzimní bonus je určen pouze pro společníky těch SRO, u kterých došlo k zásadnímu omezení plošnými opatřeními. Nestačí tedy např. pokles odbytu libovolně související s koronavirem, ale musí se jednat o omezení plynoucí z nařízených plošných opatření. Např. společníci SRO provozujícího kryté sportoviště mohou mít nárok na bonus stejně jako tomu bylo u jarního bonusu - z důvodu nuceného uzavření provozovny. Nárok na jarní bonus však mohli mít i společníci SRO provozujícího parkoviště u uvedeného sportovního areálu, protože v důsledku uzavření sportoviště přišli o zákazníky - taková souvislost však již pro nárok na podzimní bonus nepostačuje.

Omezení SRO podmiňující nárok na kompenzační bonus lze rozdělit na dvě skupiny. U prvé skupiny se jedná o bezprostřední zákaz či omezení podnikatelské činnosti dané SRO. Další skupinu tvoří SRO, jejichž činnost není zakázána či omezena avšak jsou závislé na osobách, jejichž činnost je zakázána či omezena - jedná se o SRO dodávající zboží či služby zákazníkům s omezenou činností (např. prádelna nemá zakázaný či omezený provoz, ale poskytuje služby hotelům, jejichž činnost je zakázána) nebo vykonávající činnost v prostorách osoby s omezenou činností (např. SRO provozuje obchod se sazenicemi a semeny a zahrádkářskými potřebami v provozovně botanické zahrady - vlastní prodej zakázán není, ale protože je zakázána návštěva botanické zahrady, tak SRO nemůže obchod provozovat).

Pokud jde o druhou skupinu, tj. o SRO postižená nepřímo, tak se musí jednat o omezení dosahující alespoň míry 80 %. Pokud tedy zmiňovaná prádelna poskytuje nejméně z 20 % služby i osobám, jejichž činnost není zakázána, tak nárok na bonus nevznikne. Samotný výpadek odběratelů alespoň z 80 % automaticky nepostačuje - zákon stanoví podmínku, že výstupy nelze bez zásadních potíží poskytovat jinému odběrateli, což může být v konkrétních případech problematické prokázat.

Jako příklad nepřímo postižených SRO je výše uveden obchod s provozovnou v botanické zahradě. Pokud by SRO mělo více prodejen a další prodejny by bylo možné nadále provozovat, tak by nárok na bonus vznikl jen tehdy, pokud by výpadek prodejny umístěné v uzavřené botanické zahradě dosahoval alespoň 80 %. Ani v tomto případě 80% výpadek automaticky nemusí pro nárok na bonus postačovat - musí se jednat o činnost, kterou nelze bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

Výše podzimního bonusu - stejně jako tomu bylo u jarního bonusu - činí 500 Kč za den, ale u jarního bonusu se omezení posuzovalo ve vztahu k danému kalendářnímu měsíci. Jestliže tedy byla např. kadeřnictví uzavřena od 14.3.2020, tak bonus náležel za dny od počátku tehdejšího prvého bonusového období (od 12.3.2020) a bonus za tehdejší druhé bonusové období náležel za celý květen 2020, i když po část května mohla být kadeřnictví již otevřená. U podzimního bonusu se posuzuje každý jednotlivý den. Jestliže tedy prvé bonusové období podzimního bonusu začíná 5.10.2020, tak již za tento den může vzniknout nárok na bonus společníkovi SRO provozujícího restauraci, protože již 5.10.2020 byla činnost restaurací zásadně omezena. V případě společníka SRO provozujícího kadeřnictví však nárok na bonus vzniká až od 22.10.2020, kdy došlo k nucenému uzavření kadeřnických provozoven - alespoň MF zastává názor, že omezení pro provoz kadeřnictví platná k 5.10.2020 nejsou dostatečným důvodem pro vznik nároku na podzimní bonus.

Podzimní bonus může náležet nejdříve za den 5.10.2020 (pokud byla tento den omezena či zakázána činnost příslušné SRO). Prvé bonusové období podzimního bonusu skončilo 4.11.2020 (ačkoli nouzový stav vyhlášený od 5.10.2020 od 0.00 hod skončil 3.11.2020 ve 24.00 hod), ale prodloužení nouzového stavu ze dne 30.10.2020 automaticky zavedlo druhé bonusové období od 5.11. do 21.11.2020 a prodloužení nouzového stavu do 12.122020 toto druhé bonusové období automaticky prodloužilo. Při případném dalším prodlužování nouzového stavu by se automaticky posouval konec druhého bonusového období. Zatím je tedy druhé bonusové období ohraničeno daty 5.11. až 13.12.2020. 

Dalším zásadním rozdílem je, že omezení dopadají na dané SRO, ale i na konkrétního společníka zásadním způsobem. Dopad omezení se poměřuje za tzv. rozhodné období, což jsou 4 celé kalendářní měsíce předcházející měsíci vyhlášení nouzového stavu, tedy měsíce červen až září 2020. V období 06 až 09/2020 musela SRO činnost, která je v době nároku na bonus omezena či zakázána, vykonávat buď jako činnost jedinou nebo jako činnost převažující. Jestliže tedy SRO provozuje pouze restauraci a prodej jídla do krabiček u ní od 06 do 09/2020 nepřevažoval nad konzumací v restauraci, tak je podmínka splněna. Pokud by však v rozhodném období 06 až 09/2020 převažoval prodej jídla do krabiček, tak by podmínka splněna nebyla.

Pro nárok na podzimní bonus nepostačuje, že omezení mají zásadní dopad na SRO, ale zkoumá se i dopad na příjmy společníka. Zde se poměřuje (opět za období 06 až 09/2020) podíl společníka připadající na omezenou činnost s úhrnem jeho příjmů podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů. Pokud by tedy úhrn příjmů společníka přesáhl jeho podíl na omezenou činnost, tak by nárok na bonus nevznikl. Tato nová podmínka je natolik přísná, že se již z hlediska nároku na podzimní bonus nebude vůbec zkoumat případná účast společníka jako zaměstnance na nemocenském pojištění (ať již u společnosti, ve které je společníkem, nebo u jiného zaměstnavatele.


Za poskytované informace nám můžete poslat dobrovolnou úhradu:

V případě příspěvku vč. DPH ve výši nejméně 500 Kč obdržíte automaticky i podrobný komentář Bonus pro společníky - podpora malých a rodinných SRO.