Daně z příjmů novely

08.06.2022

Novely daní z příjmů

Poslední rozsáhlejší a zásadnější novelou zákona o daních z příjmů (ZDP) byl daňový balíček 2021 (zákon 609/2020 Sb.), který přinesl zásadní změny uplatňované především od roku 2021 - např. zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob. Tento daňový balíček však také od 1.1.2022 zvýšil slevu na poplatníka.

Zvýšení slevy na poplatníka na 30 840 Kč je z hlediska běžné praxe nejdůležitější změnou k 1.1.2022.

Pro období roku 2022 se použije samostatný daňový zákon na podporu Ukrajiny č. 128/2022 Sb. účinný od 28.5.2022. Účinnost tohoto zákona není až tak podstatná, protože se použije pro celé období roku 2022 a např. bude možné v daňovém přiznání za rok 2022 uplatnit odpočet darů až do výše 30 % základu daně z příjmů fyzických resp. právnických osob. V případě hospodářského roku se limit 30 % základu daně z příjmů právnických osob použije na období ukončené nejpozději 28.2.2023.

S účinností od 1.7.2022 je zákon o daních z příjmů (ZDP) novelizován novelou č. 142/2022 Sb. - tato novela se týká daňové podpory nízkoemisních vozidel. Novela 142/2022 Sb. přeřazuje do 2. odpisové skupiny dobíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridních vozidel a snižuje hodnotu nepeněžního příjmu zaměstnance, který může  využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny na 0,5 % vstupní ceny.


Daňovým souvislostem nízkoemisních vozidel byl věnován podcast O daních dne 30.5.2022 


V druhé polovině roku 2022 lze očekávat nabytí účinnosti nového předpisu - zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Doprovodný zákon k tomuto zákonu by měl osvobození od daně z příjmů právnických osob dle § 19 odst. 1 písm. zc) ZDP, pokud jde o příspěvky do kolektivních systémů od provozovatelů solárních elektráren, výrobců podle zákona upravujícího výrobky s ukončenou životností  a osob uvádějících na trh obaly, rozšířit i o příspěvky do kolektivního systému od výrobců plastových výrobků.

V současné době je také projednáván vládní návrh rušící slevu na evidenci tržeb v souvislosti s projednávaným zrušením EET - viz článek Zrušení EET

Daně z příjmů za rok 2022

K 1.1.2022 nabyly účinnosti novelizace provedené:

  • zákonem 343/2020 Sb. (tzv. implementační novela) - změny plynoucí ze směrnice ATAD (směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem) účinné od 1.9.2020 jsou od 1.1.2022 doplněny o další změny v omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů u společníků v.o.s. či komplementářů k.s.
  • daňovým balíčkem 2021 č. 609/2020 Sb. - od roku 2022 se sleva na poplatníka zvýšila z částky 27.840 Kč. platné pro rok 2021 na částku 30.840 Kč
  • zákonem 251/2021 Sb. - novela zákona o podpoře regionálního rozvoje nepatrně novelizující ZDP v otázce osvobození příjmů Regionální rady regionu soudržnosti (§ 19 odst. 1 písm. f) a u) a § 19b odst. 2 písm. b) bod 3
  • novelou exekučního řádu č. 286/2021 Sb. , která zavedla slevu na zastavenou exekuci
  • zákonem č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem - tato částka 300 tis. Kč za nezákonnou sterilizaci provedenou od 1.7.1966 do 31.12.2012 je osvobozena o daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. g) ZDP
  • zákonem č. 324/2021 Sb., o o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice - částka poskytovaná dle tohoto zákona je osvobozena od daně
  • zákonem 353/2021 Sb. - tato novela zákona o bankách navrátila do ZDP v pozměněné podobě osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty.

V průběhu roku 2022 byl jednak přijat v úvodu zmíněný daňový zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a jednak byla přijata novelizace ZDP č. 142/2022 Sb. účinná od 1.7.2022.

Připravovaný daňový balíček 2023 umožní uplatnit mimořádné odpisy vybraného hmotného majetku i v případě, kdy bude uveden do užívání v roce 2022 a v roce 2023. Tento daňový balíček je však teprve na začátku legislativního procesu a jeho definitivní schválení lze očekávat až koncem roku 2022.

Nepřímou novelou ZDP je zákon 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který opětovně zavedl (za období do 28.2.2022) poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačka) s tím, že podle § 8 uvedeného zákona je tento příspěvek např. osvobozen od daně.

Daně z příjmů za rok 2023

MF předložilo do vlády návrh daňového balíčku 2023, který např. rozšiřuje okruh OSVČ, které by mohly od roku 2023 uplatnit paušální daň. Lze předpokládat, že v rámci projednávání tohoto návrhu by mohly být přijaty další významné změny v daních z příjmů pro rok 2023. Konkrétní podoba změn bude záviset na dalším legislativním vývoji, zejména během podzimu 2022.

Faktickou změnou - pravděpodobně použitelnou od roku 2023 - by mohla být daňová podpora spoření na účtu dlouhodobých investic (tento návrh však zatím nebyl ani předložen do vlády).

K 1.7.2023 je zatím účinná novelizace provedená:

  • doprovodným zákonem k novele stavebního zákona č. 284/2021 Sb. - účinnost této změny však bude pravděpodobně odložena

Daně z příjmů za rok 2021

V daňovém přiznání 2021 je nutné zohlednit především změny daňovým balíčkem 2021 - např. zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob, hodnotovou hranici pro hmotný majetek atd. V daňovém přiznání 2021 se uplatní také částky daňového zvýhodnění na dítě zvýšené v průběhu roku 2021 novelou zákona o státní sociální podpoře č. 285/2021 Sb.

Změny, které je nutné zohlednit v daňových přiznáních za rok 2021, shrnují články Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021  a Daň z příjmů právnických osob za rok 2021; k formulářům k daním z příjmů viz novinka Přiznání k daním z příjmů.