Daně z příjmů novely

24.01.2023

Novely daní z příjmů

Daňový balíček 2023 č. 366/2022 Sb. přinesl změny nejen pro rok 2023, ale i změny použitelné pro daňové přiznání za rok 2022 popř, dokonce i za starší období - viz článek daňový balíček 2023

V souvislosti se zrušením EET byla od 1.1.2023 ze zákona o daních z příjmů (ZDP) vypuštěna  sleva na evidenci tržeb a další související změny - viz článek Zrušení EET.

K 1.7.2023 nabude účinnosti legislativnětechnická změna doprovodným zákonem k novele stavebního zákona č. 284/2021 Sb.

Od roku 2024 lze očekávat daňovou podporu spoření na účtu dlouhodobých investic.

S účinností  od 1.10.2022 byl ZDP novelizován zákonem 244/2022 Sb. - jednalo se o změnu navazující na zcela nový předpis, kterým je zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon č. 243/2022 Sb.); zákon 244/2022 Sb. je doprovodným zákonem k zákonu 243/2022 Sb. V ZDP bylo osvobození od daně z příjmů právnických osob dle § 19 odst. 1 písm. zc) ZDP, pokud jde o příspěvky do kolektivních systémů od provozovatelů solárních elektráren, výrobců podle zákona upravujícího výrobky s ukončenou životností a osob uvádějících na trh obaly, od 1.10.2022 rozšířeno i o příspěvky do kolektivního systému od výrobců plastových výrobků.

S účinností od 1.7.2022 byl zákon o daních z příjmů (ZDP) novelizován novelou č. 142/2022 Sb. - tato novela se týká daňové podpory nízkoemisních vozidel. Novela 142/2022 Sb. přeřadila do 2. odpisové skupiny dobíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridních vozidel a snížila hodnotu nepeněžního příjmu zaměstnance, který může využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny na 0,5 % vstupní ceny.


Daňovým souvislostem nízkoemisních vozidel byl věnován podcast O daních dne 30.5.2022 


Pro období roku 2022 oblast daní z příjmů upravuje také  samostatný daňový zákon na podporu Ukrajiny č. 128/2022 Sb. - např. v daňovém přiznání za rok 2022 lze uplatnit odpočet darů až do výše 30 % základu daně z příjmů fyzických resp. právnických osob. V případě hospodářského roku se limit 30 % základu daně z příjmů právnických osob použije na období ukončené nejpozději 28.2.2023. Zákon 128/2022 Sb. byl ještě doplněn daňovým balíčkem 2023 - např. příspěvek na solidární domácnost se nezapočítává do limitu příjmů 68 tis. Kč, který je rozhodný pro nárok na slevu druhého z manželů.

Vláda dne 11.1.2023 rozhodla, že daňová opatření ve vztahu k Ukrajině budou rozšířena i na období roku 2023 - konkrétní návrh má přitom ministr financí předložit do konce května 2023.

Od roku 2021 přinesl poměrně rozsáhlé a zásadní změny ZDP daňový balíček 2021 (zákon 609/2020 Sb.) - od roku 2021 došlo např. zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob. Tento daňový balíček však také od 1.1.2022 zvýšil slevu na poplatníka. Zvýšení slevy na poplatníka na 30 840 Kč je z hlediska běžné praxe nejdůležitější změnou ZDP k 1.1.2022.

Novelizace k 1.1.2022

Změny přijaté v průběhu roku 2022 jsou komentovány výše. 

K 1.1.2022 nabyly účinnosti novelizace provedené:

  • zákonem 343/2020 Sb. (tzv. implementační novela) - změny plynoucí ze směrnice ATAD (směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem) účinné od 1.9.2020 jsou od 1.1.2022 doplněny o další změny v omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů u společníků v.o.s. či komplementářů k.s.
  • daňovým balíčkem 2021 č. 609/2020 Sb. - od roku 2022 se sleva na poplatníka zvýšila z částky 27.840 Kč. platné pro rok 2021 na částku 30.840 Kč
  • zákonem 251/2021 Sb. - novela zákona o podpoře regionálního rozvoje nepatrně novelizující ZDP v otázce osvobození příjmů Regionální rady regionu soudržnosti (§ 19 odst. 1 písm. f) a u) a § 19b odst. 2 písm. b) bod 3
  • novelou exekučního řádu č. 286/2021 Sb. , která zavedla slevu na zastavenou exekuci
  • zákonem č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem - tato částka 300 tis. Kč za nezákonnou sterilizaci provedenou od 1.7.1966 do 31.12.2012 je osvobozena o daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. g) ZDP
  • zákonem č. 324/2021 Sb., o o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice - částka poskytovaná dle tohoto zákona je osvobozena od daně
  • zákonem 353/2021 Sb. - tato novela zákona o bankách navrátila do ZDP v pozměněné podobě osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty.

Nepřímou novelou ZDP je zákon 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který opětovně zavedl (za období do 28.2.2022) poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačka) s tím, že podle § 8 uvedeného zákona je tento příspěvek např. osvobozen od daně.