Daně z příjmů 2021 - 2022

18.08.2021

Daně z příjmů v roce 2021

Pro rok 2021 je nutné zohlednit především níže uvedené novelizace zákona o daních z příjmů z roku 2020, tedy novelizace účinné k 1.1.2021 (např. zavedení paušální daně, zrušení superhrubé mzdy, zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob, změny v daňovém odpisování atd.) a dále novelizace přijaté během roku 2021, pokud nabyly účinnosti v průběhu roku 2021 - především se jedná o zvýšení částky daňového zvýhodnění na druhé dítě a daňového zvýhodnění na třetí a další dítě, ale např. i o přechodné zvýšení limitu pro odpočet darů.

Dvě novelizace  zákona o daních z příjmů přijaté v roce 2020 obsahují některá ustanovení, která nabydou účinnosti  k 1.1.2022 - především se jedná o zvýšení slevy na poplatníka daňovým balíčkem 2021 (pro rok 2022 se použije částka 30.840 tis. Kč). V průběhu roku 2021 jsou přijímány další novelizace, které nabydou účinnosti 1.1.2022 (např. se jedná o zavedení slevy na dani na zastavenou exekuci) nebo později.

Během roku 2021 nabyly účinnosti novelizace provedené:

 • zákonem č. 39/2021 Sb. (účinnost 4.2.2021), který přechodně pro roky 2020 a 2021 zvýšil limit darů odčitatelných od základu daně z příjmů z 10 % na 30 % základu daně - viz také článek Změny v daních 2021.
 • zákonem o náhradním výživném č. 588/2020 Sb. (účinnost 1.7.2021) - náhradní výživné dle tohoto zákona je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. j) ZDP 
 • novelou zákona o státní sociální podpoře č. 285/2021 Sb. (účinnost 28.7.2021), která zvyšuje zpětně pro období roku 2021 částky daňového zvýhodnění na dítě - viz článek Zdanění mezd v roce 2021.

K 1.1.2022 jsou účinné novelizace provedené:

 • zákonem 343/2020 Sb. (tzv. implementační novela) - změny plynoucí ze směrnice ATAD (směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem) účinné od 1.9.2020 jsou od 1.1.2022 doplněny o další změny v omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů u společníků v.o.s. či komplementářů k.s.
 • daňovým balíčkem 2021 č. 609/2020 Sb. - od roku 2022 se sleva na poplatníka zvyšuje z částky 27.840 Kč. platné pro rok 2021 na částku 30.840 Kč
 • zákonem 251/2021 Sb. - novela zákona o podpoře regionálního rozvoje nepatrně novelizující ZDP v otázce osvobození příjmů Regionální rady regionu soudržnosti (§ 19 odst. 1 písm. f) a u) a § 19b odst. 2 písm. b) bod 3
 • novelou exekučního řádu č. 286/2021 Sb. zavádějící slevu na zastavenou exekuci
 • zákonem č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem  - tato částka 300 tis. Kč za nezákonnou sterilizaci provedenou od 1.7.1966 do 31.12.2012 bude osvobozena o daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. g) ZDP,  

K 1.7.2023 nabude účinnosti novelizace provedená:

 • doprovodným zákonem k novele stavebního zákona č. 284/2021 Sb.

K 1.1.2021 nabyly účinnosti především změny provedené během roku 2020: 

 • zákonem č. 386/2020 Sb., který zrušil daň z nabytí nemovitých věcí - tento zákon od roku 2021 (až na výjimky uvedené v přechodných ustanoveních) prodloužil časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let a snížil maximální částku úroků z hypoték na bytové potřeby odčitatelné od daňového základu z 300 na 150 tis. Kč.
 • zákonem č. 540/2020 Sb., který od 1.1.2021 zavedl paušální daň.
 • zákonem 609/2020 Sb. - tzv. daňovým balíčkem 2021, přičemž změny v odpisování dlouhodobého majetku je možné použít již za zdaňovací období roku 2020 - viz článek Daňové odpisy 2020/2021. Daňovým změnám a novinkám pro roky 2020 a 2021 se věnuje článek Změny v daních 2020/2021.

Tzv. "protikrizový balíček" 299/2020 Sb. (účinnost  1.7.2020) např. zavedl možnost uplatnit daňovou ztrátu až dva roky zpětně - počínaje ztrátou  roku 2020 je možné ztrátu uplatnit zpětně v dodatečných daňových přiznáních předchozích 2 let (ztrátu roku 2020 tedy za roky 2019 a 2018).