Daně z příjmů novely

05.12.2023

Zdaňovací období 2024

Zásadní změny v daních z příjmů pro rok 2024 přináší:

Konsolidační balíček byl schválen Parlamentem 8. listopadu a prezidentem byl podepsán 22. listopadu a v nejbližší době bude vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Změny produktů na stáří musí ještě na své schůzi 14. prosince potvrdit Senát - nicméně schválením návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou dne 15.11.2023 byl učiněn rozhodující legislativní krok a je prakticky jisté, že zákon bude od 1.1.2024 platit v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou.

U produktů na stáří se mění pravidla pro doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění se státním příspěvkem) a životní pojištění. K těmto dvěma penzijním produktům nově přibývá spoření na účtu dlouhodobých investic (tzv. dlouhodobý investiční produkt - DIP) a pojištění dlouhodobé péče.

Novou verzi tzv. konsolidačního balíčku (např. omezení osvobození nepeněžních zaměstnaneckých  benefitů polovinou průměrné mzdy či možnost vyjmutí nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně) - tato verze byla nakonec schválena - komentoval podcast O daních ze dne 18.9.2023.

Zdaňovací období 2023

Daňový balíček 2023 č. 366/2022 Sb. přinesl změny nejen pro rok 2023, ale i změny použitelné pro daňové přiznání za rok 2022 popř, dokonce i za starší období - viz článek daňový balíček 2023

V souvislosti se zrušením EET byla od 1.1.2023 ze zákona o daních z příjmů (ZDP) vypuštěna  sleva na evidenci tržeb a další související změny - viz článek Zrušení EET.

K 1.7.2023 měla být účinná legislativnětechnická změna doprovodným zákonem k novele stavebního zákona č. 284/2021 Sb. - účinnost této změny však byla odložena na 1.1.2024.Zdaňovací období 2022

Pro fyzické osoby bylo důležitou změnou, že pro období roku 2022 se sleva na poplatníka zvýšila na 30 840 Kč (pro rok 2021 se jednalo o částku 27 840 Kč, pro období roku 2023 sleva zůstala na úrovni 30 840 Kč).

Pro období roku 2022 oblast daní z příjmů byla upravena také samostatným daňovým zákonem na podporu Ukrajiny č. 128/2022 Sb. - např. bylo možné uplatnit odpočet darů až do výše 30 % základu daně z příjmů fyzických resp. právnických osob. V případě hospodářského roku se limit 30 % základu daně z příjmů právnických osob použil na období ukončené nejpozději 28.2.2023. Zákon 128/2022 Sb. byl ještě doplněn daňovým balíčkem 2023 - např. příspěvek na solidární domácnost se nezapočítává (a to i pro období roku 2023) do limitu příjmů 68 tis. Kč, který je rozhodný pro nárok na slevu druhého z manželů.

Vláda dne 11.1.2023 rozhodla, že daňová opatření ve vztahu k Ukrajině budou rozšířena i na období roku 2023 - konkrétní návrh měl přitom ministr financí předložit do konce května 2023, což vyřešil zařazením této úpravy do konsolidačního balíčku 2024 (tato změna zůstala součástí přepracovaného konsolidačního balíčku, o kterém budou poslanci rozhodovat 22.9.2023) . Bude-li tedy konsolidační balíček přijat, tak se zákon 128/2022 Sb. plně použije i pro období roku 2023 - tzn. že i pro zdaňovací období roku 2023 by platil např. limit pro odpočet od základu daně z příjmů fyzických i právnických osob  30 % základu daně.

S účinností od 1.10.2022 byl ZDP novelizován zákonem 244/2022 Sb. - jednalo se o změnu navazující na zcela nový předpis, kterým je zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon č. 243/2022 Sb.); zákon 244/2022 Sb. je doprovodným zákonem k zákonu 243/2022 Sb. V ZDP bylo osvobození od daně z příjmů právnických osob dle § 19 odst. 1 písm. zc) ZDP, pokud jde o příspěvky do kolektivních systémů od provozovatelů solárních elektráren, výrobců podle zákona upravujícího výrobky s ukončenou životností a osob uvádějících na trh obaly, od 1.10.2022 rozšířeno i o příspěvky do kolektivního systému od výrobců plastových výrobků.

S účinností od 1.7.2022 byl zákon o daních z příjmů (ZDP) novelizován novelou č. 142/2022 Sb. - tato novela zavedla daňovou podporu nízkoemisních vozidel. Novela 142/2022 Sb. přeřadila do 2. odpisové skupiny dobíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridních vozidel a snížila hodnotu nepeněžního příjmu zaměstnance, který může využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny na 0,5 % vstupní ceny.

K 1.1.2022 nabyly účinnosti novelizace provedené:

  • zákonem 343/2020 Sb. (tzv. implementační novela) - změny plynoucí ze směrnice ATAD (směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem) účinné od 1.9.2020 jsou od 1.1.2022 doplněny o další změny v omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů u společníků v.o.s. či komplementářů k.s.
  • daňovým balíčkem 2021 č. 609/2020 Sb. - od roku 2022 se sleva na poplatníka zvýšila z částky 27.840 Kč. platné pro rok 2021 na částku 30.840 Kč
  • zákonem 251/2021 Sb. - novela zákona o podpoře regionálního rozvoje nepatrně novelizující ZDP v otázce osvobození příjmů Regionální rady regionu soudržnosti (§ 19 odst. 1 písm. f) a u) a § 19b odst. 2 písm. b) bod 3
  • novelou exekučního řádu č. 286/2021 Sb. , která zavedla slevu na zastavenou exekuci
  • zákonem č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem - tato částka 300 tis. Kč za nezákonnou sterilizaci provedenou od 1.7.1966 do 31.12.2012 je osvobozena o daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. g) ZDP
  • zákonem č. 324/2021 Sb., o o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice - částka poskytovaná dle tohoto zákona je osvobozena od daně
  • zákonem 353/2021 Sb. - tato novela zákona o bankách navrátila do ZDP v pozměněné podobě osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty.

Nepřímou novelou ZDP byl zákon 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který opětovně zavedl pro období do 28.2.2022 poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačku) s tím, že podle § 8 uvedeného zákona byl tento příspěvek např. osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.


Zdaňovací období 2021

Pro rok 2021 přinesl poměrně rozsáhlé a zásadní změny ZDP daňový balíček 2021 (zákon 609/2020 Sb.) - od roku 2021 došlo např. zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob.