Daňové odpisy 2022 / 2023

04.10.2022

Aktuální problémy daňových odpisů

V oblasti odpisování dlouhodobého majetku přinesl důležité změny daňový balíček 2021 (zákon 609/2020 Sb.) - zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a pro technické zhodnocení na 80 tis. Kč, zrušení kategorie nehmotného majetku a možnost uplatnění mimořádných odpisů u vybraného hmotného majetku pořízeného od 1.1.2020. Tyto změny se částečně uplatnily již za rok 2020 a naplno se uplatňují od roku 2021.

Mimořádné odpisy podle § 30a zákona o daních z příjmů jsou zatím určeny pro vybraný hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 - podle návrhu daňového balíčku 2023 by však měly být umožněny mimořádné odpisy i pro majetek pořízený do 31.12.2023. Pokud bude daňový balíček přijat, což je velice pravděpodobné, tak bude možné za období roku 2022 uplatnit mimořádné odpisy i u majetku pořízeného v průběhu roku 2022.

S účinností od 1.7.2022 došlo k  přeřazení dobíjecích stanic ze 3. do 2. odpisové skupiny.


V podcastu "O daních" 3.10.2022 bylo upozorněno na odsunutí projednávání daňového balíčku 2023 na další schůzi Poslanecké sněmovny a dále např. na problémy se zrušením registrace k DPH. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor


Hodnotová hranice 80 000 Kč

Hodnotovou hranici 80 tis. Kč ZDP obsahuje ZDP od 1.1.2021 především v § 26 odst. 2 ZDP v písm. a) (tj. pro samostatné hmotné movité věci) a v písm. e) (tj. pro dospělá zvířata a jejich skupiny) a v § 33 ZDP pro technické zhodnocení.

Hodnotová hranice znamená především to, že movité věci s oceněním nepřekračujícím 80 000 Kč pořízené od 1.1.2021 nelze daňově odpisovat. Pokud jde o výdaje charakteru technického zhodnocení (výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace), tak pokud v úhrnu u jednotlivého majetku za zdaňovací období nepřekročí hranici 80 000 Kč, tak je lze uplatnit jako daňový výdaj (náklad).

U poplatníka, který vede účetnictví, jsou výdaje na pořízení majetku nepřekračujícího hodnotovou hranici 80 000 Kč daňovým nákladem v návaznosti na účtování. Pokud hodnota majetku nepřekračuje hodnotu, od které účetní jednotka majetek eviduje jako dlouhodobý hmotný majetek, jedná se o jednorázový náklad v okamžiku vydání do spotřeby (případně při vydání většího rozsahu takového majetku do spotřeby časově rozlišený). Pokud je tento majetek evidován v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek, jsou daňovým nákladem jeho účetní odpisy podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1. ZDP.

Příklad: V roce 2022 účetní jednotka uvedla do užívání movitá věc s oceněním 70 000 Kč. Jak se promítnou náklady 70 000 Kč do základu daně z příjmů, jestliže účetní jednotka stanovila, že movité věci pořízené od 1.1.2021 eviduje jako dlouhodobý majetek, pokud ocenění:

a) převyšuje 40 000 Kč

b) převyšuje 80 000 Kč.

a) Účetní jednotka věc eviduje v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek a do účetních nákladů se náklady 70 000 Kč promítají postupně formou účetních odpisů dle účetního odpisového plánu - např. 2022 účetní odpis 7 tis. Kč, 2023 až 2026 každý rok účetní odpis 14 tis. Kč a 2027 účetní odpis 7 tis. Kč. Základ daně z příjmů let, ve kterých bude věc účetně odepisována (např. 2022 až 2027), bude ovlivněn účetními odpisy (např. daňovým nákladem roku 2022 bude účetní odpis 7 tis. Kč).

b) Účetní jednotka o movité věci účtuje jako o drobném hmotném majetku. S výjimkou případu jednorázového vydání do spotřeby většího rozsahu tohoto majetku jsou náklady 70 000 Kč jednorázovým účetním nákladem roku 2022 - tento náklad je daňově uznatelný.

U poplatníka, který nevede účetnictví, jsou výdaje na pořízení majetku nepřekračujícího hodnotovou hranici 80 000 Kč daňovým výdajem v okamžiku zaplacení jako obecně upravený výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Mimořádné odpisy podle § 30a ZDP, které se původně vztahovaly na hmotný majetek pořízený od 1.1.2009 do 30.6.2010, se použijí také pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 resp. v případě přijatí daňového balíčku 2023 pro majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2023.

Možnost mimořádných odpisů podle § 30a ZDP se vztahuje pouze na hmotný majetek zařazený do odpisové skupiny 1 nebo 2.

Mimořádné odpisy podle § 30a ZDP může uplatnit pouze prvý odpisovatel dle § 28 odst. 1 ZDP, týkají se tedy výhradně nového hmotného majetku - "nového" ve smyslu, že kupující je prvou osobou, která jej užívá ke stanovenému účelu. Např. při koupi automobilu, který sloužil u prodávajícího jako předváděcí vozidlo a nebyl registrován v registru vozidel, může kupující (jako osoba, na kterou je vozidlo poprvé registrováno k provozu na pozemních komunikacích) mimořádné odpisy uplatnit.

Zrušení nehmotného majetku

Poplatníci, kteří vedou účetnictví, uplatňovali podle úpravy do 31.12.2020 výdaje na pořízení nehmotného majetku dle § 32a ZDP, kde byla pro tento majetek stanovena hodnotové hranice vstupní cena překračující 60 000 Kč.

Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování již ZDP od 1.1.2021 neupravuje a daňová uznatelnost účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se u poplatníků, kteří vedou účetnictví, řídí § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

U poplatníků, kteří nevedou účetnictví se nadále postupuje podle § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP, tj. výdaje na pořízení této kategorie majetku jsou jednorázovým výdajem v okamžiku zaplacení.

Ke zrušení kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP ve znění do 31.12.2020 se vztahují body 10, 11 a 12 přechodných ustanovení novely 609/2020 Sb.

Nehmotný majetek pořízený před 1.1.2021 poplatníci, kteří vedou účetnictví, nadále daňově odpisují podle § 32a ZDP ve znění účinném do 31.12.2020, a to včetně případného technického zhodnocení. U majetku odpisovaného dle § 32a ZDP je tedy nutné i jeho technické zhodnocení dokončené po 1.1.2021 posuzovat dle § 32a ZDP ve znění k 31.12.2020 (tedy ve vazbě na hodnotu jednotlivého dokončeného zásahu převyšujícího 40 tis. Kč).