Daňové odpisy 2021 / 2022

09.05.2022

Aktuální problémy daňových odpisů

Pro období roku 2021, stejně jako pro období roku 2022, přinesl poslední změny daňový balíček 2021 (zákon 609/2020 Sb.). S účinností od 1.7.2022 téměř jistě dojde  přeřazení dobíjecích stanic ze 3. do 2. odpisové skupiny. Podle návrhu MF daňových změn pro rok 2023 je téměř jisté, že možnost mimořádných odpisů (zatím se týká jen majetku pořízeného od 1.1.2020 do 31.12.2021) se bude vztahovat i na majetek uvedený do užívání v průběhu roku 2022 a 2023.

Změny lze rozdělit do těchto oblastí:

  • zvýšení hodnotové hranice na 80 000 Kč - týká se hodnotové hranice pro hmotný majetek, ale také hodnotové hranice pro technické zhodnocení (netýká se však hodnotové hranice pro dlouhodobý nehmotný majetek)
  • obnovení mimořádných odpisů pro vybraný hmotný majetek
  • účetním jednotkám bylo zrušeno daňové odpisování nehmotného majetku, které bylo do 31.12.2020 upraveno v § 32a zákona o daních z příjmů (ZDP).

Účetní závěrku za rok 2021 mohou obchodní společnosti a družstva poprvé zveřejnit prostřednictvím finančního úřadu a proto došlo ke změnám v přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud jde o účetní závěrku podávanou jakou součást daňového přiznání.

Podcast "O daních" byl 7.3.2022 zaměřen na účetní závěrku podávanou jako povinnou přílohu přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021.  Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor


Zvýšení hodnotové hranice na 80 000 Kč

Ke zvýšení hodnotové hranice ze 40 000 Kč na 80 000 Kč došlo především v § 26 odst. 2 ZDP v písm. a) (tj. pro samostatné hmotné movité věci) a v písm. e) (tj. pro dospělá zvířata a jejich skupiny) a v § 33 ZDP pro technické zhodnocení.

Zvýšení hodnotové hranice znamená především to, že movité věci s oceněním nepřekračujícím 80 000 Kč pořízené od 1.1.2021 nelze daňově odpisovat. Pokud jde o výdaje charakteru technického zhodnocení (výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace), tak pokud v úhrnu u jednotlivého majetku za zdaňovací období nepřekročí hranici 80 000 Kč, tak je lze uplatnit jako daňový výdaj (náklad).

U poplatníka, který vede účetnictví, jsou výdaje na pořízení majetku nepřekračujícího hodnotovou hranici 80 000 Kč daňovým nákladem v návaznosti na účtování. Pokud hodnota majetku nepřekračuje hodnotu, od které účetní jednotka majetek eviduje jako dlouhodobý hmotný majetek, jedná se o jednorázový náklad v okamžiku vydání do spotřeby (případně při vydání většího rozsahu takového majetku do spotřeby časově rozlišený). Pokud je tento majetek evidován v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek, jsou daňovým nákladem jeho účetní odpisy podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1. ZDP.

Příklad: V roce 2021 účetní jednotka uvedla do užívání movitá věc s oceněním 70 000 Kč. Jak se promítnou náklady 70 000 Kč do základu daně z příjmů, jestliže účetní jednotka stanovila, že movité věci pořízené od 1.1.2021 eviduje jako dlouhodobý majetek, pokud ocenění:

a) převyšuje 40 000 Kč

b) převyšuje 80 000 Kč.

a) Účetní jednotka věc eviduje v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek a do účetních nákladů se náklady 70 000 Kč promítají postupně formou účetních odpisů dle účetního odpisového plánu - např. 2021 účetní odpis 7 tis. Kč, 2022 až 2025 každý rok účetní odpis 14 tis. Kč a 2026 účetní odpis 7 tis. Kč. Základ daně z příjmů let, ve kterých bude věc účetně odepisována (např. 2021 až 2026), bude ovlivněn účetními odpisy (např. daňovým nákladem roku 2021 bude účetní odpis 7 tis. Kč).

b) Účetní jednotka o movité věci účtuje jako o drobném hmotném majetku. S výjimkou případu jednorázového vydání do spotřeby většího rozsahu tohoto majetku jsou náklady 70 000 Kč jednorázovým účetním nákladem roku 2021 - tento náklad je daňově uznatelný.

U poplatníka, který nevede účetnictví, jsou výdaje na pořízení majetku nepřekračujícího hodnotovou hranici 80 000 Kč daňovým výdajem v okamžiku zaplacení jako obecně upravený výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tuto změnu přitom mohl poplatník zohlednit již při sestavení daňového přiznání za rok 2020 u majetku pořízeného od 1.1.2020.

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Mimořádné odpisy podle § 30a ZDP, které se původně vztahovaly na hmotný majetek pořízený od 1.1.2009 do 30.6.2010, se použijí také pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021. Je však téměř jisté, že v rámci daňových změn od 1.1.2023 bude umožněno uplatnit mimořádné odpisy i pro majetek pořízený v roce 2022 (v tomto případě již pro rok 2022) a v roce 2023.

Možnost mimořádných odpisů podle § 30a ZDP se vztahuje pouze na hmotný majetek zařazený do odpisové skupiny 1 nebo 2.

Mimořádné odpisy podle § 30a ZDP může uplatnit pouze prvý odpisovatel dle § 28 odst. 1 ZDP, týkají se tedy výhradně nového hmotného majetku - "nového" ve smyslu, že kupující je prvou osobou, která jej užívá ke stanovenému účelu. Např. při koupi automobilu, který sloužil u prodávajícího jako předváděcí vozidlo a nebyl registrován v registru vozidel, může kupující (jako osoba, na kterou je vozidlo poprvé registrováno k provozu na pozemních komunikacích) mimořádné odpisy uplatnit.

U hmotného majetku pořízeného od 1.1.2020 bylo možné použít mimořádné odpisy již pro období roku 2020 či pro hospodářský rok započatý před 1.1.2021.

Zrušení nehmotného majetku

Poplatníci, kteří vedou účetnictví, uplatňovali podle úpravy do 31.12.2020 výdaje na pořízení nehmotného majetku dle § 32a ZDP, kde byla pro tento majetek stanovena hodnotové hranice vstupní cena překračující 60 000 Kč.

Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování již ZDP od 1.1.2021 neupravuje a daňová uznatelnost účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se u poplatníků, kteří vedou účetnictví, řídí § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

U poplatníků, kteří nevedou účetnictví se nadále postupuje podle § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP, tj. výdaje na pořízení této kategorie majetku jsou jednorázovým výdajem v okamžiku zaplacení.

Zrušení kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP ve znění do 31.12.2020 doprovázejí body 10, 11 a 12 přechodných ustanovení novely 609/2020 Sb.

Nehmotný majetek pořízený před 1.1.2021 poplatníci, kteří vedou účetnictví, nadále daňově odpisují podle § 32a ZDP ve znění účinném do 31.12.2020, a to včetně případného technického zhodnocení. U majetku odpisovaného dle § 32a ZDP je tedy nutné i jeho technické zhodnocení dokončené po 1.1.2021 posuzovat dle § 32a ZDP ve znění k 31.12.2020 (tedy ve vazbě na hodnotu jednotlivého dokončeného zásahu převyšujícího 40 tis. Kč).