DPH u poukazů 2019

30.08.2019

DPH u poukazů (voucherů) od roku 2019

Jednou ze změn, ke kterým v oblasti dph došlo od 1.1.2019 (viz článek DPH v roce 2019), jsou změny týkající se uplatnění dph u poukazů na základě novelizace Směrnice EU o dph provedené směrnicí 2016/1065, pokud jde o zacházení s poukazy. Tyto změny do českého zákona o dph přinesl s účinností od 27.3.2019 daňový balíček 2019.

Praktické dopady nové úpravy vysvětluje zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a Daní z příjmů 2019.

K zásadní změně došlo u tzv. jednoúčelových poukazů, a to zejména v situaci, kdy jsou vystavovány jménem osoby poskytovatele příslušného plnění. Důvodová zpráva příslušnou změnu vysvětluje na následujícím příkladu:

Společnost Portál vydá vlastním jménem dárkovou knižní poukázku na nákup konkrétního knižního titulu (v tištěné verzi) v knihkupectví Xargo. Tato poukázka splňuje definici jednoúčelového poukazu. Spotřebitel, který si od společnosti Portál tuto poukázku zakoupí, získá v knihkupectví výměnou za ní příslušnou knihu. Z hlediska daně z přidané hodnoty se převod poukázky při jejím vydání společností Portál považuje za dodání zboží (knihy) touto společností spotřebiteli (podle odstavce 1 tohoto paragrafu). Prodej knihy spotřebiteli výměnou za poukázku se pak považuje za dodání zboží knihkupectvím Xargo společnosti Portál (podle odstavce 2 písmena b)).

V uvedeném příkladu je důležité, že společnost Portál jednoúčelovou poukázku (jakýkoli instrument, při jehož uplatnění je knihkupectví Xargo povinno jej "vyměnit" za konkrétní knihu, naplňuje definici jednoúčelového poukazu) vydala svým jménem.

Soukromoprávně lze příklad rozklíčovat takto:

  • společnost Portál se zavázala zajistit Spotřebiteli dodání knihy
  • ke splnění svého závazku vůči Spotřebiteli uzavřela společnost Portál smlouvu s knihkupectvím Xargo
  • předání knihy knihkupectvím Xargo Spotřebiteli při uplatnění poukazu je současně splněním závazku knihkupectvím Xargo vůči společnosti Portál a společnosti Portál vůči Spotřebiteli
  • mezi knihkupectvím Xargo a Spotřebitelem neexistuje smluvní vztah.

V příkladu uvedeném v důvodové zprávě tedy:

  • společnost Portál uplatní dph na výstupu v okamžiku vydání poukazu uplatní daň na výstupu. Pokud Spotřebitel zaplatí společnosti Portál za knihu, jejíž prodej podléhá 10% sazbě, např. 550 Kč, tak odvede společnost Portál dph 50 Kč ze základu daně 500 Kč
  • knihkupectví Xargo uplatní dph na výstupu (50 Kč) v okamžiku uplatnění poukázky a vystaví pro společnost Portál daňový doklad, na jehož základě si společnost Portál uplatní odpočet daně
  • společnost Portál poskytla pro knihkupectví Xargo službu (zprostředkování prodeje) a z částky 550 Kč uhrazené Spotřebitelem mu uhradí např. jen 450 Kč - tzn. že rozdílu odvede společnost Portál daň v sazbě 21 % (17,36 Kč, základ daně 82,64 Kč).
Pokud by knihkupectví Xargo samo vydávalo a "prodávalo" poukázky k odběru knihy, tak nová úprava zásadní změnu nepřináší - podle staré úpravy přiznávala dph k datu přijetí úplaty za poukázku a následně při uplatnění poukázky sice došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, ale protože daň již byla přiznána, tak je základem daně nula; podle nové úpravy dochází k uskutečnění zdanitelného plněn již v okamžiku "prodeje" poukazu a jeho následné uplatnění v tomto případě již vůbec není zdanitelným plněním. I když se o zásadní změnu nejedná a obvykle půjde jen o změnu formální (podle "staré" úpravy při uplatnění poukazu došlo k uskutečnění zdanitelného plnění se základem daně 0 Kč; podle nové úpravy uplatnění poukazu není zdanitelným plněním - k němu dochází již "prodejem" poukazu), i tato změna může mít praktický dopad např. do počítání obratu rozhodného pro povinnou registraci plátce či pro zrušení registrace.


Dne 15.5.2019 byly projednány 2 příspěvky Koordinačního výboru, které se zabývaly novou úpravou poukazů ve vztahu ke stravenkám. Finanční správa v jednom příspěvku vyjádřila svůj názor, že stravenky jsou poukazy pro účely dph, a v druhém potvrdila postup v případech, kdy je stravenka jednoúčelovým poukazem a kdy je poukazem víceúčelovým. Pokud je stravenka víceúčelovým poukazem (tj. opravňuje např. k úhradě potravin v 15 i 10% sazbě dph), tak je postup poměrně jednoduchý. Pokud by však konkrétní stravenka byla poukazem jednoúčelovým, tak je postup poměrně složitý.

Dne 12.7.2019 zveřejnila Finanční správa k uplatnění dph u poukazů podrobnou informaci, která nepřímo potvrdila praxi vydavatelů stravenek považujících stravenky za víceúčelový poukaz (důvodem může být, že konkrétní stravenku lze použít k nákupu potravin i v 10% sazbě dph).