DPH v roce 2019

08.05.2019

DPH v roce 2019

Tento článek seznamuje se změnami v oblasti DPH pro rok 2019.

Změny od 1.1.2019 a od 1.2.2019

K 1.1.2019 nabyla účinnosti drobná novela zákona o DPH č. 283/2018 Sb., která upravuje datum uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nevztahuje např. na ex offo ustanovené advokáty a další osoby (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát). Změna je účinná od 1.1.2019, ale prakticky ovlivní až uplatnění dph k datu 31.12.2019 a do té doby uvedenou výjimku z předmětného ustanovení (§21 odst. 8) ještě dále rozšířuje daňový balíček 2019 o insolveční správce a také o případy, kdy je v daném kalendářním roce přijata úplata.

K 1.1.2019 nabyly účinnosti poměrně důležité změny Směrnice EU o DPH a také příslušného prováděcího nařízení k této směrnici. Ačkoli změny Směrnice (nařízení je přímo účinné a do zákona o DPH se nezapracovává) budou do zákona o DPH promítnuty až daňovým balíčkem 2019 (tyto změny zákona o DPH nabyly účinnosti 27.3.2019), Finanční správa ve svém vyjádření ze dne 2.1.2019 potvrdila, že je bylo možné použít již od 1.1.2019, a také je jejich použití již od 1.1.2019 potvrzeno samostatnými přechodnými ustanoveními daňového balíčku 2019 (body 4 a 16 Čl. VI . zákona 80/2019 Sb.). Především se jedná o změny v uplatnění dph u služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani usazeným v jiných členských státech.

K 31.12.2018 skončilo přechodné období, za které bylo možné uplatňovat DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity administrativně jednoduchým způsobem. Za období od 1.1.2019 je nutné uplatňovat DPH složitějším způsobem - viz článek DPH u sdružení 2019 a zvuková nahrávka přednášky na toto téma.

K 1.2.2019 nabyla účinnosti sazbová č. 6/2019 Sb. přeřazující do 10% snížené sazby daně jízdné u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky. K uplatnění této novely u dopravy osob lanovými drahami se Finanční správa vyjádřila v informaci z 30.1.2019.

Změny od 1.4.2019

Velké množství změn přinesla do zákona o dph novela daňovým balíčkem 2019; který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a nabyl účinnosti (až na výjimky) od 1.4.2019.

Výjimkou z obecné účinnosti od 1.4.2019 jsou např. změny vynucené novelizacemi Směrnice EU o DPH účinnými od 1.1.2019 - tyto změny jsou účinné již od 27.3.2019. V případě změn u místa poskytnutí služeb poskytovaných na dálku osobám nepovinným k dani usazeným v jiných členských státech tato účinnost problémem nebude, v případě nových pravidel pro uplatnění dph u poukazů (viz článek DPH u poukazů (voucherů) v roce 2019) bylo nutno tato nová pravidla začít uplatňovat okamžitě.

Se změnami, které daňový balíček přináší a které bude nutné uplatnit již v průběhu roku 2019 (např. změny v zaokrouhlování dph), seznamuje zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a Daní z příjmů 2019.

Změnám v DPH od 1.4.2019 byla věnována celá řada informací rozesílaná na e-mailové adresy registrované k bezplatnému odběru novinek, např. 7.5.2019 byla odeslána informace ke změnám v daňovém přiznání a především v kontrolním hlášení od dubna 2019.


Stručný přehled uplatnění DPH v roce 2019


Změny předpisů EU

Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH byla s použitím od 1.1.2009 novelizována:

  • směrnicí Rady (EU) 2016/1065, kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s poukazy (viz článek DPH u poukazů v roce 2019)
  • směrnicí Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, je s účinností od 1.1.2019 novelizováno ve věci vymezení státu usazení příjemce elektronicky poskytované služby (nové znění čl. 24b), a to nařízením č. 2017/2459.

Změny v elektronickém obchodování (směrnice 2017/2455 a nařízení 2017/2459) od 1.1.2019 se týkají elektronicky poskytovaných služeb a dalších služeb poskytovaných na dálku, a to osobám nepovinným k dani (služby uvedené v § 10i zákona o DPH) - např. podnikatel za úplatu umožňuje, aby si osoba z jiného členského státu pro své soukromé účely elektronicky stáhla aplikaci do svého mobilního telefonu. Od 1.1.2015 se postupovalo tak, že poskytovatel uvedené služby (pokud není plátcem daně) se jejím poskytnutím stával identifikovanou osobou a byl povinen odvést dph státu, kde je zákazník usazen (např. tedy slovenskou daň, pokud je zákazník usazen ve Slovenské republice). Od 1.1.2019 si poskytovatel služby (nepřekročí-li finanční limit) může zvolit, zda bude postupovat dle uvedeného modelu anebo zda uplatní českou daň; podmínkou je, že poskytovatel nesmí mít provozovnu v jiných členských státech. Finanční limit (prahová hodnota) činí 10 000 €/ kalendářní rok a týká se služeb poskytovaných na dálku osobám nepovinným k dani (služby uvedené v § 10i zákona o DPH) do jiných členských států (tzn., že do limitu se nezahrnují služby poskytované osobám usazeným v ČR popř. mimo EU). Protože nový postup je od 1.1.2019 upraven směrnicí EU o DPH, bylo možné jej v ČR uplatňovat již od 1.1.2019, ačkoli daňový balíček 2019 jej do zákona o dph promítl až 27.3.2019.