DPH v roce 2019

12.02.2019

DPH v roce 2019

Tento článek seznamuje se změnami v oblasti DPH pro rok 2019.

Změny od 1.1.2019 a od 1.2.2019

K 1.1.2019 nabyla účinnosti drobná novela zákona o DPH č. 283/2018 Sb., která upravuje datum uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nevztahuje např. na ex offo ustanovené advokáty a další osoby (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát). Změna je účinná od 1.1.2019, ale prakticky ovlivní až uplatnění dph k datu 31.12.2019 a do té doby uvedenou výjimku z předmětného ustanovení (§21 odst. 8) ještě dále rozšíří daňový balíček 2019 o insolveční správce a také o případy, kdy je v daném kalendářním roce přijata úplata.

K 1.1.2019 nabyly účinnosti poměrně důležité změny Směrnice EU o DPH a také příslušného prováděcího nařízení k této směrnici. Ačkoli změny Směrnice (nařízení je přímo účinné a do zákona o DPH se nezapracovává) budou do zákona o DPH promítnuty až daňovým balíčkem 2019 (tyto změny zákona o DPH nabudou účinnosti k datu vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů), Finanční správa ve svém vyjádření ze dne 2.1.2019 potvrdila, že je lze použít již od 1.1.2019, a také bude jejich použití již od 1.1.2019 potvrzeno samostatným přechodným ustanovením daňového balíčku 2019. Především se jedná o změny v uplatnění dph u služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani usazeným v jiných členských státech.

K 31.12.2018 skončilo přechodné období, za které bylo možné uplatňovat DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity administrativně jednoduchým způsobem. Za období od 1.1.2019 je nutné uplatňovat DPH složitějším způsobem - viz článek DPH u sdružení 2019 a zvuková nahrávka přednášky na toto téma.

K 1.2.2019 nabyla účinnosti sazbová č. 6/2019 Sb. přeřazující do 10% snížené sazby daně jízdné u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky. K uplatnění této novely u dopravy osob lanovými drahami se Finanční správa vyjádřila v informaci z 30.1.2019.

Změny pravděpodobně od 1.4.2019

Velké množství změn přinese do zákona o dph novela daňovým balíčkem 2019; ten však stále ještě čeká na dokončení legislativního procesu a pravděpodobně nabude účinnosti (až na výjimky) od 1.4.2019.

Se změnami, které přinese daňový balíček a které bude nutné uplatnit již v průběhu roku 2019 (např. změny v zaokrouhlování dph), se můžete seznámit na přednášce Novela DPH a Dani z příjmů 2019, kterou pořádáme v dubnu v Plzni, Zlíně, Praze a Ostravě.


Stručný přehled uplatnění DPH v roce 2019

  • sazby DPH - od 1.2.2019 došlo ke změně v sazbě dph u hromadné přepravy osob (viz výše). Daňový balíček 2019 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou 21.12.2018 přeřazuje od 1.1.2020 do 10% sazby daně dodání tepla; Senát navrhuje uplatnění této změny již od poloviny roku 2019 (účinnost této změny již v průběhu roku 2019 však pravděpodobně schválena nebude). K dalším změnám v sazbách dph by mohlo dojít nejdříve od 1.12020, pokud by byla přijata novela zákona o evidenci tržeb - viz článek Novela EET a změny sazeb DPH; Senát navrhuje tyto změny v sazbách dph již v rámci daňového balíčku 2019 s účinností od 1.7.2019 (tento návrh Senátu však pravděpodobně přijat nebude)
  • beze změny zůstává hranice obratu 1 mil. Kč pro povinnou registraci plátců DPH
  • režim přenesení daňové povinnosti (k tomuto režimu viz článek Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací) se uplatňuje beze změny. Dílčí změny v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přinese (po dokončení legislativního procesu) daňový balíček 2019, jedná se však jen o změny bez zásadního vlivu na běžnou praxi a jsou promítnuty do komentáře Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací v roce 2019.


Změny předpisů EU

Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH byla s použitím od 1.1.2009 novelizována:

  • směrnicí Rady (EU) 2016/1065, kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s poukazy (přímo se netýká uplatnění dph u poskytování poukazů, ale až následného obchodování s těmito poukazy)
  • směrnicí Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, je s účinností od 1.1.2019 novelizováno ve věci vymezení státu usazení příjemce elektronicky poskytované služby (nové znění čl. 24b), a to nařízením č. 2017/2459.

Změny v elektronickém obchodování (směrnice 2017/2455 a nařízení 2017/2459) se od 1.1.2019 týkají elektronicky poskytovaných služeb a dalších služeb poskytovaných na dálku, a to osobám nepovinným k dani (služby uvedené v § 10i zákona o DPH) - např. podnikatel za úplatu umožňuje, aby si osoba z jiného členského státu pro své soukromé účely elektronicky stáhla aplikaci do svého mobilního telefonu. V současné době (takto se postupuje od 1.1.2015) se postupuje tak, že poskytovatel uvedené služby (pokud není plátcem daně) se jejím poskytnutím stává identifikovanou osobou a je povinen odvést dph státu, kde je zákazník usazen (např. tedy slovenskou daň, pokud je zákazník usazen ve Slovenské republice). Od 1.1.2019 si poskytovatel služby (nepřekročí-li finanční limit) bude moci zvolit, zda bude postupovat dle současného modelu anebo zda uplatní českou daň; podmínkou je, že poskytovatel nesmí mít provozovnu v jiných členských státech. Finanční limit (prahová hodnota) činí 10 000 €/ kalendářní rok a týká se služeb poskytovaných na dálku osobám nepovinným k dani (služby uvedené v § 10i zákona o DPH) do jiných členských států (tzn., že do limitu se nezahrnují služby poskytované osobám usazeným v ČR popř. mimo EU). Protože nový postup je od 1.1.2019 upraven směrnicí EU o DPH, je možné jej v ČR nově uplatnit bez ohledu na skutečnost, že stále ještě nebyl definitivně schválen daňový balíček 2019.