Články
K aktuálním tématům

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení - tzv. liberační balíček I ze dne 16.3.2020. Některá opatřená z tzv. l...

Pokud není daň uhrazena včas, tak je tento prohřešek sankcionován úrokem z prodlení podle daňového řádu, který se uplatňuje od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti daně.