Sazby DPH 2024

05.03.2024

Přehled změn sazeb DPH

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Základní sazba 21 % se uplatňuje i v roce 2024.

Snížená sazba daně byla od 1.1.2015 rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %) - od 1.1.2024 se však uplatňuje opět jen jedna snížená sazba daně, a to ve výši 12 %.

Změny od 1.1.2024 přinesl tzv. konsolidační balíček 2024 a od 1.1.2024 je nutné uplatňovat správnou sazbu daně - např. u prodeje potravin sazbu 12 % a u prodeje nealkoholických nápojů (až na výjimky) sazbu 21 %.

Sazby DPH 2024

Od 1.1.2024 došlo především k těmto zásadním změnám v sazbách daně:

 • u dodání potravin se namísto sazby 15 %  uplatňuje sazba 12 %
 • u dodání nealkoholických nápojů (s výjimkou vybraných nápojů) se uplatňuje sazba 21 % namísto sazby 15 %
 • základní sazba DPH 21 % se nově uplatňuje u dodání palivového dřeva a řezaných květin
 • u služeb se základní sazba DPH 21 % nově uplatňuje u kadeřnických a holičských služeb, u podávání točeného piva, u podávání nealkoholických nápojů (s výjimkou podávání kohoutkové vody a vybraných nápojů) u služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, u oprav obuvi, kožených výrobků a kol, u úklidových prací
 • namísto 21% sazby se od 1.1.2024 sazba 12 % nově uplatňuje u příležitostné autobusové přepravy osob
 • sazba 12 % je od 1.1.2024 výslovně stanovena pro provoz lyžařských svahů
 • u knih, a to i u elektronických se uplatňuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu
 • snížená sazba 12 % se uplatňuje u novin a časopisů, a to jak tištěných, tak elektronických

Pro uplatnění správné sazby DPH jsou zásadní především přílohy č. 2 a 3 zákona o DPH (přílohy č. 2a a 3a byly z důvodu obnovení jediné snížené sazby DPH k 1.1.2024 zrušeny). Platné znění přílohy č. 2 (výčet služeb, u kterých se uplatňuje snížená sazba DPH 12 %) je dostupné ZDE a přílohy č. 3 (výčet dodání zboží, u jehož dodání se uplatňuje snížená sazba DPH 12 %) je dostupné ZDE.

Dodání knih je od 1.1.2024 osvobozené od DPH a od roku 2024 je vykazováno na řádku 26 daňového přiznání. Z hlediska nároku na odpočet je u přijatých plnění vztahujících se k osvobozenému dodání knih nadále plný nárok na odpočet daně.

Ke změnám v sazbách DPH od 1.1.2024 vydala Finanční správa 12.1.2024 metodickou informaci, která např. blíže rozebírá vymezení vybraných nápojů (nealkoholické mléčné nápoje či jejich náhražky) - u podávání těchto nápojů (jako restaurační služby) či u jejich dodání se uplatňuje sazba daně 12 %.

Finanční správa také vydala další informaci s příklady k přechodu mezi sazbami roku 2023 na sazby roku 2024.


Sazby DPH 2024 byly jedním z témat podcastu O daních ze dne 5.2.2024: 


Sazby DPH 2021-2023

Zásadním změnám v sazbách daně od 1.1.2024 předcházely zásadní změnám během roku 2020 - viz níže. Od 1.1.2022 a od 1.1.2021 došlo v uplatnění sazeb k poměrně drobným změnám - viz dále. V období od 1.1.2022 do 31.12.2023 se již sazby DPH neměnily. 

Od 1.1.2022 došlo k dílčím změnám v právní úpravě uplatnění sazeb daně u zdravotnických prostředků a jejich oprav na základě novelizace zákonem č. 371/2021 Sb. K uplatnění sazby DPH v roce 2022 u kontaktních čoček viz informace finanční správy ze dne 3.3.32022 - tato informace potvrdila, že i po změnách od 1.1.2022 dodání kontaktních čoček podléhá snížené sazbě daně za předpokladu, že se jedná o zdravotnický prostředek (u estetických kontaktních čoček se uplatňuje základní sazbě daně). Od 1.1.2022 nelze při uplatnění sazby daně u zdravotnických prostředků automaticky vycházet z informací finanční správy k uplatnění sazeb DPH u zdravotnických prostředků od 1.1.2013 ze dne 7.12.2012 a ze dne 4.2.2013, ale z platného zákona o DPH a navazující "zdravotnické" legislativy - toto platí i pro změny v oblasti zdravotnických prostředků od 1.1.2024.

Od 1.1.2021 byla do 15% sazby daně přeřazena položka "Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny". Od 1.1.2021 tak byla 15% sazba DPH uplatňována nejen u likvidace či přípravě odpadu k likvidaci, ale od 1.1.2021 nově také u recyklace komunálního odpadu. Této změně byla věnována informace finanční správy ze dne 11.2.2021; od 1.1.2024 je u  likvidace komunálního odpadu, u jeho zpracování a přípravě k likvidaci uplatňována základní sazba daně 21 %.

Sazby DPH 2020

K poměrně významným změnám v uplatnění sazeb došlo v průběhu roku 2020, a to hned třikrát:

 • od 1.1.2020 u dodání tepla chladu - viz informace finanční správy ze dne 16.12.2019; od 1.1.2024 se u dodání tepla a chladu uplatňuje snížená sazba daně 12 %,
 • od 1.5.2020 např. u stravovacích služeb - ke změnám sazeb od 1.5.2020 viz informace finanční správy ze dne 11.3.2020; ke změnám od 1.1.2024 viz výše uvedená informace finanční správy ze dne 12.1.2024
 • od 1.7.2020 např. u ubytovacích služeb - ke změnám sazeb od 1.7.2020 viz informace finanční správy ze dne 30.6.2020 a také odpověď na dotaz na činnosti poskytované hotelovým zařízením aktualizovaná 30.6.2020 - na tuto odpověď navazuje i výše uvedená informace finanční správy ze dne 12.1.2024 zabývající se uplatněním sazeb daně (např. že součástí ubytování účtovaného v roce 2024 v sazbě daně 12 % může být i podávání kávy a čaje v rámci snídaně, která není samostatně účtována a je součástí ubytovací služby).
 • Všechny změny během roku 2020 byly takové, že příslušná zdanitelná plnění byla vždy přesunuta do 10% sazby daně.

Sazby DPH v jednotlivých členských státech EU

Jak zjistit sazby DPH v jednotlivých členských státech EU vysvětluje Videozáznam přednášky "Internetové obchody v EU - DPH".

Ke změnám sazeb DPH na úrovni EU od 1.1.2025 - viz výsledky jednání Rady ECOFIN ze dne 7.12.2021 a novelizace směrnice upravující DPH na úrovni EU směrnicí 2022/542 (v souladu s touto směrnicí bylo v ČR již od 1.1.2024 přeřazeno palivové dřevo do základní sazby daně 21 %).

Stravovací služby x dodání zboží

Vzhledem k rozdílu v sazbě DPH u stravovacích služeb (od 1.5.2020 do 31.12.2023 sazba 10 %) a u prodeje potravin (do 31.12.2023 sazba 15 %) je  důležitý rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22.4.2021 ve věci C-703/19 J.K., kde se SD EU zabýval uplatněním DPH u stravovacích provozoven, pokud jde o rozlišení dodání zboží (typicky jídlo do krabičky) a poskytnutí restaurační služby (typicky podání jídla s obsluhou), a to s tímto závěrem: pojem "restaurační a cateringové služby" patří dodání jídel s dostatečnými podpůrnými službami, které jsou určeny k tomu, aby konečnému zákazníkovi umožnily okamžitou spotřebu těchto jídel, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu. Pokud se konečný zákazník rozhodne, že nevyužije materiální a lidské zdroje poskytnuté osobou povinnou k dani v souvislosti se spotřebou dodaných jídel, je třeba mít za to, že dodání těchto jídel nedoprovází žádná podpůrná služba.

Praktický dopad uvedeného rozsudku je např. ten, že u stejného jídla musí restaurace rozlišovat, zda je poskytnuto v rámci stravovací služby (např. pizza servírovaná obsluhou) nebo zda se jedná z pohledu DPH o prodej zboží (pizza s sebou do krabice).

V roce 2024 již uvedené rozlišování nemá vliv na uplatnění správné sazby daně, protože jak pro stravovací služby, tak pro dodání jídla platí snížená sazba daně 12 %.