Změny v daních 2021

25.04.2021

Změny během roku 2021

V průběhu roku 2021 byla 19.1.2021 přijata novela zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb., která přechodně zvyšuje maximální odpočet darů od základu daní z příjmů z 10 na 30 % daňového základu a je použitelná i pro období roku 2020.

Mezi daňové předpisy patří také zákony upravující kompenzační bonus. Tzv. bonus podzim 2020 byl upraven zákonem č. 461/2020 Sb., který byl novelizován naposledy s účinností od 24.2.2021 - tato novela umožnila žádat o bonus podzim 2020 např. osobám v insolvenci. Nový kompenzační bonus 2021 (viz např. článek Bonus 2021 pro OSVČ) je upraven s účinností od 27.2.2021 novým zákonem 95/2021 Sb.

Na schválení stále čeká novela zákona o DPH, která by měla od 17.2021 reagovat např. na nová pravidla pro zasílání zboží - viz praktická informace Směrnice EU o DPH.

Změny pro rok 2021

V daních z příjmů  od roku 2021 došlo ke změnám přijatým spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí - především jde o prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let. Důležitou změnou roku 2021 pro OSVČ je zavedení paušální daně.

Nejen zrušení superhrubé mzdy, ale např. i zavedení stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování) a celou řadu dalších změn přinesl pro rok 2021 daňový balíček

Změnám v odpisování (použitelným již pro rok 2020) je věnována pozornost v článku Daňové odpisy 2020/2021.

Zaměstnavatelé mohou od ledna 2021 řešit "závodní" stravování zaměstnanců místo stravenek peněžním příspěvkem, který zákon o daních z příjmů bude nazývat "peněžitý příspěvek na stravování". I když daňový balíček neruší daňové zvýhodnění pro stravenky a i když daňové zvýhodnění stravovacího paušálu je koncipováno částečně odchylně, tak nepochybně velké množství zaměstnavatelů přejde ze stravenek na stravenkový paušál. Peněžitému příspěvku na stravování je podrobně věnována pozornost na webináři "DPH a Daně z příjmů 2020/2021") a také se jednalo o hlavní téma epizody z 14.12.2020 podcastu O daních.

Od 1.1.2021 došlo k přeřazení zpracování komunálního odpadu do 15% sazby DPH - viz článek sazby DPH 2020 / 2021

Od 1.1.2021 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 548/2020 Sb. - ovlivňuje základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod. 

Daňový balíček 2021 přinesl pravidlo, podle kterého je pro účely daně z pozemků rozhodující formální stav zapsaný v katastru nemovitostí. Od roku 2022 se použijí změny týkající se místního koeficientu podle § 12, kterým jednotlivé obce mohou ovlivňovat výši daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí.

Od 1.1.2021 se zvýšila minimální mzda - např. platba pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů se tak od 1.1.2021 zvýšila na 2.052 Kč (z 1.971 Kč v roce 2020).

Průměrná mzda pro rok 2021 zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2021 na 2.588 resp. 2.393 Kč (viz praktická informace Průměrná mzda 2021).

Sazbám stravného a sazbě základní náhrady za 1km jízdy za použití automobilu je věnována praktická informace Sazby cestovních náhrad.

Změny v daních pro rok 2020

V zákoně o DPH se k 1.1., 1.5. a 1.7.2020 některá plnění přeřadila do 10% sazby DPH - viz článek Sazby DPH v roce 2020.  Novela č. 343/2020 Sb., zapracoval od 1.9.2020 do zákona o DPH důležité změny zapracovávající změny předpisů EU v oblasti intrakomunitárních dodávek zboží mezi členskými státy EU - viz článek Změny v DPH u intrakomunitárních dodávek zboží v roce 2020.

Daňový balíček 2021 např. umožňuje mimořádné odpisy některých investic - u hmotného majetku v 1. odpisové skupině se tak odpisování může zkrátit na 12 měsíců a v 2. odpisové skupině na 24 měsíců počínaje měsícem následujícím po uvedení do užívání. Mimořádné odpisy lze uplatnit u hmotného majetku (pouze zařazeného do 1. či 2. odpisové skupiny) pořízeného od 1.1.2020 do 31.12.2021, tedy i pro období roku 2020.

Již pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 lze také použít zvýšení hodnotové hranice na 80 tis. Kč, přitom však lze mimořádné odpisy hmotného majetku pořízeného od 1.1.2020 nezávisle na tom, zda poplatník hranici 80 tis. Kč použije již u majetku pořízeného od 1.1.2020 nebo až u majetku pořízeného od 1.1.2021 - viz článek Daňové odpisy 2020/2021

Již pro období roku 2020 se použije přechodné zvýšení limitu pro "charitativní" a podobné dary odčitatelné od daňového základu novelou 39/2021 Sb. - přechodně lze za rok 2020 a 2021 odečíst dary v úhrnné hodnotě až 30 % základu daně.

Daňový řád byl zásadním způsobem novelizován od 1.1.2021 - podle nové úpravy je posuzována např. lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů již za rok 2020. K nové úpravě lhůt pro podávání daňových přiznání - viz metodika FS:.

Důležitá změna se týká ztráty za rok 2020. Počínaje ztrátou za rok 2020 lze tuto ztrátu uplatnit nejen zpětně, ale také je možné se vzdát práva na její uplatnění - praktickým problémům s uplatněním vzdání se práva se věnoval příspěvek KV KDP 574/24.03.2021 ze dne 24.3.2021.