Změny v daních 2020 / 2021

19.01.2021


Změny pro rok 2021

V daních z příjmů  od roku 2021 došlo ke změnám přijatým spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí - především jde o prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let. Důležitou změnou roku 2021 pro OSVČ je zavedení paušální daně.

Nejen zrušení superhrubé mzdy, ale např. i zavedení stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování) a celou řadu dalších změn přinesl pro rok 2021 daňový balíček. Změny pro rok 2021 (avšak s retroaktivním použitím i pro rok 2020) završuje novela zákona o daních z příjmů přijatá Parlamentem 19.1.2020, která přechodně zvyšuje maximální odpočet od základu daní z příjmů z 10 na 30 % daňového základu.

Změnám v odpisování (použitelným již pro rok 2020) je věnována pozornost v článku Daňové odpisy 2020/2021.

Zaměstnavatelé mohou od ledna 2021 řešit "závodní" stravování zaměstnanců místo stravenek peněžním příspěvkem, který zákon o daních z příjmů bude nazývat "peněžitý příspěvek na stravování". I když daňový balíček neruší daňové zvýhodnění pro stravenky a i když daňové zvýhodnění stravovacího paušálu je koncipováno částečně odchylně, tak nepochybně velké množství zaměstnavatelů přejde ze stravenek na stravenkový paušál. Peněžitému příspěvku na stravování je podrobně věnována pozornost na webináři "DPH a Daně z příjmů 2020/2021") a také se jednalo o hlavní téma epizody z 14.12.2020 podcastu O daních.

Od 1.1.2021 došlo k přeřazení zpracování komunálního odpadu do 15% sazby DPH - viz článek sazby DPH 2020 / 2021

Od 1.1.2021 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 548/2020 Sb. - ovlivňuje základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod. 

Daňový balíček 2021 přinesl pravidlo, podle kterého je pro účely daně z pozemků rozhodující formální stav zapsaný v katastru nemovitostí. Od roku 2022 se použijí změny týkající se místního koeficientu podle § 12, kterým jednotlivé obce mohou ovlivňovat výši daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí.

Od 1.1.2021 se zvýšila minimální mzda - např. platba pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů se tak od 1.1.2021 zvýšila na 2.052 Kč (z 1.971 Kč v roce 2020).

Průměrná mzda pro rok 2021 zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2021 na 2.588 resp. 2.393 Kč (viz praktická informace Průměrná mzda 2021).

Sazbám stravného a sazbě základní náhrady za 1km jízdy za použití automobilu je věnována praktická informace Sazby cestovních náhrad.

Změny v daních pro rok 2020

V zákoně o DPH se k 1.1., 1.5. a 1.7.2020 některá plnění přeřadila do 10% sazby DPH - viz článek Sazby DPH v roce 2020.  Novela č. 343/2020 Sb., zapracoval od 1.9.2020 do zákona o DPH důležité změny zapracovávající změny předpisů EU v oblasti intrakomunitárních dodávek zboží mezi členskými státy EU - viz článek Změny v DPH u intrakomunitárních dodávek zboží v roce 2020.

V oblasti daní z příjmů žádné zásadní změny, které by se týkaly daňového přiznání za rok 2020, zatím ještě neplatí. Avšak daňový balíček 2021 např. umožňuje mimořádné odpisy některých investic - u hmotného majetku v 1. odpisové skupině se tak odpisování může zkrátit na 12 měsíců a v 2. odpisové skupině na 24 měsíců počínaje měsícem následujícím po uvedení do užívání..

Změny, které bylo nutné promítnout do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob resp. právnických osob za rok 2019 shrnují články Daňové přiznání DPFO 2019 resp. Daňové přiznání DPPO 2019.

Daňový řád byl zásadním způsobem novelizován od 1.1.2021 - podle nové úpravy bude posuzována např. lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2020.