Daň z příjmů právnických osob za rok 2021

17.05.2022

Termín podání daňového přiznání právnických osob za rok 2021

Tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2021 je věnována novinka Formuláře přiznání k daním z příjmů za rok 2021.  

Právnické osoby s povinnou datovou schránkou - tedy např. všechny obchodní korporace (sro, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti) - podávají přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě. Vzhledem k povinné elektronické formě podání se na obchodní korporace vztahuje základní termín 1.4.2022 pro podání daňového přiznání za rok 2021 pouze v případě, pokud je daňové přiznání podáno nejpozději 1.4.2022. Uvedené termíny se týkají právnických se zdaňovacím obdobím roku 2021 - pokud by právnická osoba např. účtovala v hospodářském roce, bylo by nutné příslušné termíny upravit.

Pro obchodní korporace (např.. společnosti s ručením omezeným) platí tyto termíny pro podání daňového přiznání za rok 2021:

  • do 1.4.2022, pokud nemá povinnost auditu, a obchodní korporace nebo její daňový poradce podá daňové přiznání nejpozději 1.4.2022
  • do 2.5.2022, pokud nemá povinnost auditu a pokud obchodní korporace nebo její daňový poradce nepodá daňové přiznání nejpozději 1.4.2022
  • do 1.7.2022, pokud má povinnost auditu anebo pokud daňové přiznání podává daňový poradce po 1.4.2022.

Do 31.12.2022 nemají povinně zřízenou datovou schránku právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku - např. zapsaný spolek tedy může daňové přiznání za rok 2021 podat v písemné formě - potom by se uplatnil základní termín pro podání přiznání 1.4.2022.


V účetní závěrce roku 2021 bylo možné zohlednit i nové postupy účtování záloh v cizích měnách - tomuto tématu se věnoval podcast O daních dne 16.5.2022 (od 7 min 37s). Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor


Změny pro přiznání DPPO 2021

Stejně jako tomu bylo za období roku 2020, tak i v daňovém přiznání za rok 2021 lze odečíst od základu daně z příjmů právnických osob hodnotu darů podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů až do výše 30 %  základu daně.

Pokud jsou vykázány v účetní závěrce poskytnuté či přijaté zálohy v cizí měně, bylo možné v účetní závěrce 2021 zohlednit závěry plynoucí z interpretací Národní účetní rady - viz článek Novinky v účetnictví.

Při přípravě podkladů k sestavení daňového přiznání za rok 2021 je nutné věnovat zvýšenou pozornost správnému stanovení daňových odpisů - viz článek Daňové odpisy 2021/2022.

Novinkou daňového přiznání za rok 2021 je možnost jeho prostřednictvím předat účetní závěrku, která je přílohou daňového přiznání, ke zveřejnění ve sbírce listin obchodního rejstříku - viz informace finanční správy z 1.2.2022.

Např. SRO, které daňové přiznání podávalo daňové přiznání v dubnu a jeho součástí byly údaje z účetní závěrky, která byla do té doby schválena valnou hromadou, mohla povinnost zveřejnění účetní závěrky splnit prostřednictvím podaného daňového přiznání. Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby byla účetní závěrka schválena až po podání daňového přiznání - v tomto případě je vhodné účetní závěrku předat ke zveřejnění přímo obchodnímu rejstříku až po schválení účetní závěrky valnou hromadou.


Podcast "O daních" byl 7.3.2022 zaměřen na účetní závěrku podávanou jako povinnou přílohu přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor