Zdanění mezd v roce 2021

18.01.2021

Epizoda podcastu O daních z 18.1.2021 byla věnována aktuálním problémům ve zdanění mezd.


Zdanění mezd v roce 2021

Zásadní změnou ve zdanění mezd od ledna 2021 je pochopitelně zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení progresivní sazbou daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 % - tyto změny jsou součástí daňového balíčku 2021, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 31.12.2020.

Progresivní sazba daně nahradila solidární zvýšení daně - mzda překračující 48násobek průměrné mzdy byla v roce 2020 zdaněna 22 % (15% sazba DPFO + 7% solidární zvýšení daně).

Zrušení superhrubé mzdy se pochopitelně promítá do výpočtu měsíční zálohy na daň  podle § 38h. Z důvodu zrušení solidárního zvýšení daně došlo od 1.1.2021 k vypuštění § 38ha upravujícího v roce 2020 solidární zvýšení daně u zálohy - progresivní sazba daně podle § 16 zákona o daních z příjmů se promítá přímo do výpočtu zálohy na daň podle § 38h.

Zrušení superhrubé mzdy vyvolalo také potřebu nového potvrzení o zdanitelných příjmech - jednak potvrzení pro příjmy zdaněné zálohovou daní, jednak pro příjmy zdaněné srážkovou daní.

Pro rok 2021  došlo také k parametrickým změnám - např. hranice pro účast na nemocenském pojištění se zvýšila na 3.500 Kč, změnily se sazby cestovních náhrad, a také se zvýšila minimální mzda.

Novinkou, která se uplatní již za leden 2021, je možnost poskytovat peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál), který je do částky cca 75,60 Kč (za jednu směnu podle zákoníku práce) na straně zaměstnance osvobozen od daně a na straně zaměstnavatele je bez limitu daňovým nákladem.

O roční zúčtování daně za rok 2020 mohou zaměstnanci do 15.2.2021;  žádat lze jednak na posledním tiskopisu formuláře pro roční zúčtování daně (týká se především zaměstnanců, kteří prohlášení k dani na rok 2020 učinili na  tiskopisu prohlášení vzor 26), tak i na starších formulářích prohlášení k dani vzor č. 25 popř. 24. 

Srážková daň se z příjmů ze závislé činnosti uplatňuje podle pravidel změněných naposledy novelou 80/2019 Sb. (změna se uplatnila od zúčtování mezd za 05/2019). Tzn., že i při zúčtování mezd za leden 2021 se 15% srážková daň  uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) u dohod o provedení práce, pokud měsíční příjem nepřevýší hranici 10 tis. Kč. U dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.) je v za leden 2021 rozhodující překročení hranice 3.500 Kč (od 05/2019 do 12/2020 tato hranice činila 3.000 Kč).

Příklad

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 3.400 Kč. Jak bude příjem z této DPČ zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a ani od něho nepobírá žádné další příjmy ze závislé činnosti.

Protože není dosaženo příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění (od 1.1.2021 se jedná o částku 3.500 Kč), odměna nepodléhá odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Protože není překročena hranice měsíčního příjmu 3.500 Kč, tak odměna podléhá srážkové daně.