Zdanění mezd v roce 2021

20.07.2021

Epizoda podcastu O daních z 12.7.2021 se mimo jiné věnovala dokončení schválení zvýšení částek daňového zvýhodnění.


Změny během roku 2021

Během roku 2021 by k žádným zásadním změnám ve zdanění mezd nemělo dojít. Schválené zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti (viz informace ze dne 14.7.2021) se totiž poprvé použije až při zúčtování mezd za leden 2022 resp. při ročním zúčtování daně za rok 2021 v roce 2022.


Zdanění mezd od ledna 2021

Zásadní změnou ve zdanění mezd od ledna 2021 bylo zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení progresivní sazbou daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 % - tyto změny jsou součástí daňového balíčku 2021.

Progresivní sazba daně nahradila solidární zvýšení daně - mzda překračující 48násobek průměrné mzdy byla v roce 2020 zdaněna 22 % (15% sazba DPFO + 7% solidární zvýšení daně).

Zrušení superhrubé mzdy se pochopitelně promítlo do výpočtu měsíční zálohy na daň  podle § 38h. Z důvodu zrušení solidárního zvýšení daně došlo od 1.1.2021 k vypuštění § 38ha upravujícího v roce 2020 solidární zvýšení daně u zálohy - progresivní sazba daně podle § 16 zákona o daních z příjmů se promítá přímo do výpočtu zálohy na daň podle § 38h.

Zrušení superhrubé mzdy vyvolalo také potřebu nového potvrzení o zdanitelných příjmech - jednak potvrzení pro příjmy zdaněné zálohovou daní, jednak pro příjmy zdaněné srážkovou daní.

Pro rok 2021  došlo také k parametrickým změnám - např. hranice pro účast na nemocenském pojištění se zvýšila na 3.500 Kč, změnily se sazby cestovních náhrad, a také se zvýšila minimální mzda.

Pro rok 2021 zatím platí stejné částky daňového zvýhodnění na dítě jako platily pro roky 2018 až 2020. Nejpozději během července by však měla měla být definitivně přijata novela zákona o daních z příjmů (viz novinka Daně z příjmů v roce 2021) zvyšující (retroaktivně pro celý rok 2021) částky daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě:

  • na prvé dítě se nadále za rok 2021 uplatní beze změny částka 15.204 Kč
  • na druhé dítě dojde pro rok 2021 ke zvýšení z 19 404 Kč (1 617 Kč měsíčně) na 22 320 Kč (1 860 Kč měsíčně) - jedná se o zvýšení o 2 916 (243 Kč měsíčně)
  • na třetí dítě dojde pro rok 2021 ke zvýšení z 24 204 Kč resp. 2 017 Kč měsíčně na 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně) - jedná se o zvýšení o 3 636 Kč, 303 Kč měsíčně

Stejně jako se v letech 2017 a 2016 částky daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě také zvyšovalo retroaktivně za probíhající období, tak i tentokrát se nové částky použijí za celý rok 2021 - avšak neuplatní se při výpočtu záloh ve zbývající části roku, ale poprvé se uplatní až při zúčtování mzdy za leden 2022. Nové částky se však uplatní při ročním zúčtování daně za rok 2021 či v daňovém přiznání za rok 2021.

Novinkou, která se uplatnila již za leden 2021, je možnost poskytovat peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál), který je do částky cca 75,60 Kč (za jednu směnu podle zákoníku práce) na straně zaměstnance osvobozen od daně a na straně zaměstnavatele je bez limitu daňovým nákladem.

O roční zúčtování daně za rok 2020 zaměstnanci do 15.2.2021  žádali buď na posledním tiskopisu formuláře pro roční zúčtování daně (týká se především zaměstnanců, kteří prohlášení k dani na rok 2020 učinili na  tiskopisu prohlášení vzor 26), tak i na starších formulářích prohlášení k dani vzor č. 25 popř. 24. 

Srážková daň se z příjmů ze závislé činnosti uplatňuje podle pravidel změněných naposledy novelou 80/2019 Sb. (změna se uplatnila od zúčtování mezd za 05/2019). Tzn., že i při zúčtování mezd za leden 2021 se 15% srážková daň  uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) u dohod o provedení práce, pokud měsíční příjem nepřevýší hranici 10 tis. Kč. U dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.) je v za leden 2021 rozhodující překročení hranice 3.500 Kč (od 05/2019 do 12/2020 tato hranice činila 3.000 Kč).

Příklad

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 3.400 Kč. Jak bude příjem z této DPČ zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a ani od něho nepobírá žádné další příjmy ze závislé činnosti.

Protože není dosaženo příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění (od 1.1.2021 se jedná o částku 3.500 Kč), odměna nepodléhá odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Protože není překročena hranice měsíčního příjmu 3.500 Kč, tak odměna podléhá srážkové daně.