Zdanění mezd 2022

11.07.2022

Zdanění mezd 2022

Počínaje zúčtováním mezd za 07/2022 se nepeněžní příjem zaměstnance spočívající v možnosti využívat služební automobil i pro soukromé účely oceňuje částkou  0,5 % vstupní ceny, pokud se jedná o tzv. nízkoemisní vozidlo (elektromobil či plug in hybrid). V případě běžného automobilu k žádné změně nedošlo a příjem se nadále oceňuje 1 % vstupní ceny. 

Při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti se v roce 2022 postupuje podle stejných obecných pravidel jako v roce 2021 s tím, že se používají tyto parametry:

  • poměrná část slevy na poplatníka 2.570 Kč (1/12 z 30.840 Kč); za období 01 až 12/2021 se používala částka 2.320 Kč (1/12 z 27.840 Kč) - zvýšení slevy na poplatníka zvyšuje čistý měsíční příjem zaměstnance v roce 2022 až o 250 Kč oproti roku 2021
  • měsíční daňové zvýhodnění na prvé dítě 1.267 Kč (1/12 z 15.204 Kč), tedy stejně jako při výpočtu záloh v roce 2021
  • měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě 1.860 Kč (1/12 z 22.320 Kč), jedná se tedy o stejnou částku jako pro roční zúčtování za rok 2021 nebo jako pro daňové přiznání za rok 2021; oproti částce uplatňované při výpočtu záloh za období od 01 do 12/2021 (1.617 Kč) se však jedná o zvýšení o 243 Kč měsíčně
  • měsíční daňové zvýhodnění na třetí dítě 2.320 Kč (1/12 z 27.840 Kč), jedná se tedy o stejnou částku jako pro roční zúčtování za rok 2021 nebo jako pro daňové přiznání za rok 2021; oproti částce uplatňované při výpočtu záloh za období od 01 do 12/2021 (2.017 Kč) se však jedná o zvýšení o 303 Kč měsíčně

Výklady Finanční správy ke zdanění mezd v roce 2022 - viz praktická informace Výklady FS ke zdanění mezd 2022.

Soustavná příprava na budoucí povolání studiem - potvrzení o zdanitelných příjmech - srážková daň 2022

U zletilých dětí je jednou z podmínek pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě soustavná příprava na budoucí povolání - daňovým souvislostem studia byla věnována informace pro registrované odběratele novinek z 23.8.2021 (k rozšířené verzi je k dispozici samostatný materiál shrnující tuto problematiku na 11 příkladech (úspěšná a neúspěšná maturita, jazykový kurz, brigáda, ukončení vysoká školy, pokračování v dalším vysokoškolském studiu).

Potvrzení o zdanitelných příjmech - pro rok 2022 vzor 30 stejně jako potvrzení za rok 2021 neobsahuje údaj o pojistném. Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 nebo i za rok 2021 lze vyplnit také online ve webové aplikaci finanční správy. Potvrzení o příjmech zdaněných srážkovou daní se v roce 2022 vystavuje na formuláři vzor 9; i toto potvrzení lze za rok 2022 popř. 2021 vyplnit ve webové aplikaci.

Hranice pro účast na nemocenském pojištění činí v roce 2022 stejně jako tomu bylo v roce 2021 částku 3.500 Kč (viz níže k uplatnění srážkové daně). Pro rok 2022 se změnily sazby cestovních náhrad, a také se zvýšila minimální mzda.

Od ledna 2021 lze poskytovat peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál), který byl v roce 2021 do částky cca 75,60 Kč (za jednu směnu podle zákoníku práce) na straně zaměstnance osvobozen od daně a na straně zaměstnavatele je bez limitu daňovým nákladem. V roce 2022 limit stravenkového paušálu osvobozeného od daně činí 82,60 Kč.

O roční zúčtování daně za rok 2021 zaměstnanci do 15.2.2022  žádali buď na posledním tiskopisu vzor 2 formuláře pro roční zúčtování (týká se především zaměstnanců, kteří prohlášení k dani na rok 2021 učinili na  tiskopisu prohlášení vzor 26) nebo na starém formuláři prohlášení k dani vzor č. 25 popř. 24. Pokud však zaměstnanec uplatňuji odečet úroků z hypoték, činil prohlášení na posledním formuláři pro roční zúčtování vzor 2, který byl pro období roku 2021 vydán nově.

Srážková daň se z příjmů ze závislé činnosti uplatňuje podle pravidel změněných naposledy novelou 80/2019 Sb. (změna se uplatnila od zúčtování mezd za 05/2019). Tzn., že i při zúčtování mezd za leden 2022 se 15% srážková daň  uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) u dohod o provedení práce, pokud měsíční příjem nepřevýší hranici 10 tis. Kč. U dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.) je v za leden 2022 rozhodující překročení hranice 3.500 Kč (od 05/2019 do 12/2020 tato hranice činila 3.000 Kč).

Příklad

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10.000 Kč. Jak je tento příjem zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a ani od něho nepobírá žádné další příjmy ze závislé činnosti.

Odměna podléhá - stejně jako v minulých letech - i v roce 2022 zdanění 15% srážkovou daní. Pokud by zaměstnanec pobíral od stejného zaměstnavatele současně i jiné příjmy, např. příjmy z pracovního poměru přesahující 3.500 Kč měsíčně, byla by odměna z dohody o provedení práce zdaněna srážkovou daní a příjem z pracovního poměru zálohovou daní.

POZOR - zaměstnanec podepisuje u konkrétního zaměstnavatele prohlášení ke všem příjmům od tohoto zaměstnavatele. Pokud by tedy zaměstnanec v souvislosti s pracovním poměrem učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani, vztahuje se toto prohlášení i k příjmu z dohody o provedení práce a i tento příjem by podléhal zálohové dani.