Zdanění mezd 2024

23.01.2024

Zdanění mezd 2024

Při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti platí pro rok 2024 stejná obecná pravidla jako platila v roce 2023 s tím, že se používají tyto parametry:

  • poměrná část slevy na poplatníka 2.570 Kč (1/12 z 30.840 Kč) - částka je stejná jako byla v letech 2023 a 2022
  • měsíční daňové zvýhodnění na prvé dítě 1.267 Kč (1/12 z 15.204 Kč) - stejně jako tomu bylo v letech 2023 a 2022
  • měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě 1.860 Kč (1/12 z 22.320 Kč) - stejně jako tomu bylo v letech 2023 a 2022
  • měsíční daňové zvýhodnění na třetí dítě 2.320 Kč (1/12 z 27.840 Kč) - stejně jako tomu bylo v letech 2023 a 2022

Výklady Finanční správy ke zdanění mezd v roce 2024 - viz praktická informace Výklady FS ke zdanění mezd 2024.

Soustavná příprava na budoucí povolání studiem - potvrzení o zdanitelných příjmech - formuláře - srážková daň - limit stravovacího paušálu a náhrady za home office

U zletilých dětí je jednou z podmínek pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě soustavná příprava na budoucí povolání - daňovým souvislostem studia je věnován materiál s příklady k uplatnění daňového zvýhodnění na studující dítě aktualizovaný pro školní rok 2023/2024 dostupný v rámci rozšířeného informačního servisu.

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024 (tiskopis vzor 31) zatím nelze jako potvrzení za předchozí roky vyplnit online ve webové aplikaci finanční správy.

Potvrzení o příjmech zdaněných srážkovou daní se za rok 2024 vystavuje na formuláři vzor 11  - tento vzor formuláře se od potvrzení za 2023 vzor 10 liší jen uvedením zdaňovacího období. Toto potvrzení lze vyplnit ve webové aplikaci, a to za období 2021 až 2024.

Hranice pro účast na nemocenském pojištění činí v roce 2024 stejně jako tomu bylo v roce 2023 částku 4.000 Kč (viz níže k uplatnění srážkové daně). Ke zvýšení sazeb cestovních náhrad - viz článek Cestovní náhrady, ke zvýšení minimální mzdy viz článek minimální mzda.

Pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) v roce 2023 platilo, že na straně zaměstnavatele se jednalo o daňový náklad a na straně zaměstnance se jednalo do limitu o příjem osvobozený od daně a pro rok 2023 tento limit činil 107,10 Kč

Pro rok 2024 limit činí 116,20 Kč, avšak nejen pro peněžitý příspěvek na stravování, ale v důsledku koncepčních změn ve zdanění příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců od 1.1.2024 i pro nepeněžitý příspěvek zaměstnavatele na stravování (poskytovaný např. formou stravenky).

Na základě novelizace zákoníku práce od 1. října 2023 může zaměstnavatel poskytovat také paušální náhradu při práci na dálku, která je do limitu osvobozen od daně - od 1.10. do 31.12.2023 byl limit stanoven na 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce; od 1.1.2024 byl snížen na 4,50 Kč/hod.

Změny v home office vč. poskytování náhrad za práci na dálku jsou jedním z témat videozáznamu přednášky Novela zákoníku práce 2023/2024.

O roční zúčtování daně za rok 2023 mohou zaměstnanci žádat do 15.2.2024  na posledním vzoru tiskopisu formuláře pro roční zúčtování - jedná se o vzor 3.

K prohlášení k dani byl pro rok 2024 vydán nový tiskopis.

Srážková daň se z příjmů ze závislé činnosti se do 30.6.2024 uplatňuje beze změny. Tzn., že se 15% srážková daň  uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) u dohod o provedení práce, pokud měsíční příjem nepřevýší hranici 10 tis. Kč. U dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.) je v roce 2024 nadále rozhodující překročení hranice 4.000 Kč. Od 1.7.2024 bude u dohod o provedení práce rozhodující nepřekročení hranice příjmů 10.500 Kč z dohod o provedení práce plynoucích od jednoho zaměstnavatele.

Příklad

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10.000 Kč. Jak je tento příjem zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a ani od něho nepobírá žádné další příjmy ze závislé činnosti.

Odměna podléhá - stejně jako v minulých letech - i v roce 2024 zdanění 15% srážkovou daní. Pokud by zaměstnanec pobíral od stejného zaměstnavatele současně i jiné příjmy, např. příjmy z pracovního poměru přesahující 4.000 Kč měsíčně, byla by odměna z dohody o provedení práce zdaněna srážkovou daní a příjem z pracovního poměru zálohovou daní.

POZOR - zaměstnanec podepisuje u konkrétního zaměstnavatele prohlášení ke všem příjmům od tohoto zaměstnavatele. Pokud by tedy zaměstnanec v souvislosti s pracovním poměrem učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani, vztahuje se toto prohlášení i k příjmu z dohody o provedení práce a i tento příjem by podléhal zálohové dani.