Změny v daních pro rok 2018

27.07.2018

Změny v daních pro rok 2018

Tento článek seznamuje s hlavními daňovými změnami pro rok 2018, a to včetně změn přijatých v průběhu roku 2018 (např. novela daňového řádu účinná od 5.6.2018). Pro rok 2018 došlo ke změnám především u daní z příjmů. V zákoně o DPH k žádným zásadním změnám pro rok 2018 nedošlo a novelizace směrnice o společném systému DPH, která se použije od 1.9.2018 nemá pro ČR žádný praktický význam. Dílčí změny pro účetní období roku 2018 přinesly novelizace prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví - např. novelizace prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. novelou č. 441/2017 Sb.

Daně z příjmů 2018

Důležitými novinkami roku 2018 jsou např.:

 • nová pravidla pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti - viz článek Zdanění mezd od ledna 2018
 • zvýšení částky daňového zvýhodnění na prvé dítě
 • snížení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů a možnost uplatnění těchto procentuálních výdajů souběžně s uplatněním slevy na manželku či daňového zvýhodnění na dítě (tento souběh bylo možné uplatnit již za rok 2017 - v tom případě se ovšem procentuální výdaje již za rok 2017 uplatnily jen do nově stanovených maximálních částek, např. u příjmů ze živnosti neřemeslné šlo 60% procentuální výdaje uplatnit jen do výše 600 tis. Kč)
 • možnost uplatnit výdaje na dopravu u vypůjčeného vozidla ve skutečné výši, pokud se jedná o smlouvu o výpůjčce uzavřenou s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva (právnické osoby s hospodářským rokem tuto změnu uplatní např. již za hospodářský rok 07/2017 až 06/2018)
 • potvrzení daňové uznatelnosti nákladů exekuce hrazených dlužníkem
 • zaměstnanci mohou činit prohlášení k dani resp. žádat o roční zúčtování daně v elektronické formě - novým tiskopisům jsou věnovány praktické informace Prohlášení 2018 - vzor č. 26 resp. Roční zúčtování daně

Během roku 2018 byl zákon o daních z příjmů novelizován:

 • okrajovou novelou zákonem č. 92/2018 Sb. účinnou od 31.5.2018 a s použitím pro rok 2018 bylo novelizováno ustanovení § 19 odst. 1 písm. g), což se týká zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění a pro běžnou praxi nemá žádný praktický význam.
 • novelou č. 174/2018 Sb. zpřísňující zdanění investičních fondů , avšak až roku 2019.


Účetnictví 2018

Zákon o účetnictví byl sice drobně novelizován k 1.1.2018, ale jedná se pouze o formální legislativnětechnickou změnu.

S použitím od účetního období roku 2018 jsou novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví včetně vyhlášky 500/2002 Sb., pro podnikatele. V účetní vyhlášce 500/2002 Sb. došlo např. k těmto změnám:

 • položka rozvahy B. dlouhodobý majetek je nahrazena položkou B. stálá aktiva, místo "nehmotných výsledků výzkumu a vývoje" budou vykazovány pouze "nehmotné výsledky vývoje" (nehmotné výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku)
 • časové rozlišení aktiv (Náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, příjmy příštích období) není nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku aktiv D, ale v rámci samostatné položky pohledávek C.II (konkrétně C.II.3) a současně časové rozlišení pasiv (výdaje příštích období, výnosy příštích období) není nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku pasiv D, ale v rámci samostatné položky závazků C (konkrétně C.III)

Novelizace Českých účetních standardů pro rok 2018 byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji 10/2017.

DPH 2018

Změny zákona o DPH k 1.1.2018 nebyly nijak významné:

 • novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která doplnila definici stavebního pozemku v § 56 odst. 2 a nově (pro stavby kolaudované od 1.1.2018) vymezila počátek pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je převod např. stavby a funkčně souvisejícího pozemku osvobozen od DPH.
 • zákonem č. 371/2017 Sb. (doprovodný zákon k novému zákonu o platebním styku)byl doplněn do § 101d odst. 1 výčet náležitostí kontrolního hlášení. K žádným praktickým změnám u kontrolního hlášení pro rok 2018 však nedošlo - postupuje se podle pokynů k vyplňování kontrolního hlášení, které byly naposledy změněny k 16.6.2017) a pokyn D-29 k promíjení sankcí ke kontrolnímu hlášení byl pouze aktualizován na podmínky roku 2018.

V průběhu roku 2018 došlo k jediné změně zákona o DPH, a to s účinností od 13.1.2018 (rovněž zákonem č. 371/2017 Sb.) - změna ve vymezení osvobozených finančních činností dle § 54.

K 1.1.2018 nedošlo k žádné změně v sazbách daně - poslední změnou v sazbách daně bylo přeřazení dodání novin a časopisů do 10% sazby daně, které se uplatnilo od 1.3.2017. K dalším změnám v sazbách daně by mohlo dojít v průběhu roku 2019 v souvislosti s připravovanými změnami v oblasti evidence tržeb.

V roce 2018 zůstává zachována hranice obratu pro plátcovství DPH ze zákona ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a není v této věci plánována žádná změna.

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje v roce 2018 podle pravidel naposledy změněných k 1.7.2017.

K 1. 1. 2018 se nezměnila právní úprava pro osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem od DPH; v reakci na rozsudek soudního dvora EU Rozsudek C‑288/16 ve věci L.Č. ze dne 29.6.2017, podle kterého se toto osvobození vztahuje pouze na služby poskytované přímo příjemci či odesílateli zboží, vydala Finanční správa 2.1.2018 Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, podle které došlo ke změně správní praxe od 1.3.2018. Výklad obecných pravidel pro uplatnění DPH u vývozu zboží podala Finanční správa v informaci zveřejněné dne 15.12.2017.

Společníci společností (členové sdružení) bez právní subjektivity mohou až do konce roku 2018 postupovat podle pravidel zákona o DPH ve znění před 1.7.2017, jedná-li se o společnost (sdružení) existující k 30.6.2017 a tvořená k tomuto datu plátci. Výkladu informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 se věnuje zvuková nahrávka přednášky OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018.

Dne 17.7.2018 byla s použitím od 1.9.2018 novelizována směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH - tato změna však nemá pro uplatnění DPH v ČR žádný praktický význam - viz praktická informace Směrnice EU o DPH.

Daň z nemovitých věcí

Zákon o dani z nemovitých věcí byl k 1.1.2018 novelizován zákonem č. v souvislosti se změnami stavebního řádu od 1.1.2018, jedná se o změny pro běžnou praxi nepříliš významné:

 • § 6 odst. 3 (definice stavebního pozemku) - reakce na vydávání společného povolení k umístění stavby
 • § 4 odst. 1 písm. o) a § 9 odst. 1 písm. j) - reakce na změnu působnosti stavebních úřadů u staveb na dráze dle stavebního zákona a zákona o drahách - tyto stavby od 1.1.2018 nenáleží do působnosti speciálního stavebního úřadu, ale do působnosti obecných stavebních úřadů


Vyhláškou č. 403/2017 Sb. byla poměrně rozsáhle novelizována vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - ke změně ocenění zemědělské půdy (z této ceny se vychází např. u polí, luk a zahrad při stanovení základu daně z nemovitých věcí) dochází přibližně u 150 katastrálních území, a to směrem nahoru i směrem dolů.

Daňový řád

Daňový řád k 1.1.2018 novelizován nebyl, předtím byl novelizován naposledy tzv. daňovým balíčkem 2017 č. 170/2017 Sb. k 1.7.2017 - jednalo se o poměrně významnou novelizaci, která např. změnila úpravu úroku z daňového odpočtu podle § 254a.

K další poměrně důležité novelizaci daňového řádu novelou č. 94/2018 Sb., která s účinností od 5.6.2018 např. zavedla pro povinné osoby podle zákona proti praní špinavých peněz (povinnou osobou např. je i daňový poradce, auditor nebo účetní) novou informační povinnost poskytnout správci daně veškeré údaje získané při identifikaci a kontrole klienta, a to včetně souvisejících písemností a informací o způsobu jejich shromažďování. Více informací k této změně naleznete v novince Informační povinnost účetních.

Cestovní náhrady

Aktuální sazby cestovních náhrad obsahuje praktická informace Sazby cestovních náhrad.