Zdanění mezd od ledna 2018

14.01.2018

Zdanění mezd od ledna 2018

Daňové sazby zůstaly pro rok 2018 nezměněny, stejně tak zůstal zachován princip superhrubé mzdy. Zásadní novinkou, která se uplatní poprvé u zúčtování mezd za leden 2018, jsou nová pravidla pro uplatnění srážkové daně. Při zúčtování mezd za prosinec 2017 se uplatnila srážková daň pouze u příjmů z dohod o provedení práce nepřesahujících 10.000 Kč měsíčně, pokud neměl zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani. Při zúčtování mezd za leden 2018 se srážková daň nově uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) také u dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.), pokud jejich úhrn měsíčně nepřesáhne 2.500 Kč.

Hranice pro srážkovou daň 10.000 Kč resp. 2.500 Kč se posuzuje z hlediska příjmu, nikoli z hlediska superhrubé mzdy.

Např. k odměně jednatele 2.400 Kč se váže odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnavatele 216 Kč a superhrubá mzda tak činí 2.616 Kč - protože však příjem (2.400 Kč) nepřesáhl 2.500 Kč, uplatní se (není-li podepsáno prohlášení k dani) srážková daň a základem pro tuto srážkovou daň je superhrubá mzda (2.616 Kč).

Srážková daň se u příjmů ze závislé činnosti uplatňuje podle § 6 odst. 4 ZDP ve znění účinném d 1.7.2017. Toto ustanovení stanovuje pro uplatnění srážkové daně:

  • hranici 10.000 Kč v písm. a) pro příjmy z dohod o provedení práce
  • hranici 2.500 Kč v písm. b) - v tomto písmenu ZDP nestanoví, zda se tato hranice týká všech příjmů ze závislé činnosti anebo pouze příjmů ze závislé činnosti s výjimkou příjmu z dohod o provedení práce. Podle informace finanční správy ze dne 3.11.2017 se příjmy z dohod o provedení práce do tohoto úhrnu nezapočítávají. Např. při souběhu příjmu ze zaměstnání malého rozsahu ve výši 2.000 Kč a příjmu z pracovního poměru 9.000 Kč se srážková daň ani v roce 2018 neuplatní, při souběhu příjmu ze zaměstnání malého rozsahu ve výši 2.000 Kč a příjmu z dohody o provedení práce 9.000 Kč se srážková daň v roce 2018 nově uplatňuje (není-li podepsáno prohlášení k dani.

Důležitou parametrickou změnou ve zdanění fyzických osob pro rok 2018 je zvýšení částky daňového zvýhodnění na prvé dítě z roční částky 13.404 Kč platné naposledy za rok 2017 na částku 15.204 Kč. Částky daňového zvýhodnění na další děti vyživované ve společně hospodařící domácnosti zůstaly pro rok 2018 nezměněny (platí částky stanovené s účinností od 1.7.2017). Při výpočtu zálohy na daň počínaje zálohou za leden 2018 se tedy tyto měsíční částky daňového zvýhodnění:

  • 1.267 Kč na prvé dítě
  • 1.617 Kč na druhé dítě
  • 2.017 na třetí a další dítě.

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018 na 12.200 Kč znamená, že nárok na měsíční daňový bonus počínaje bonusem za leden 2018 dosažením měsíčního příjmu ze závislé činnosti alespoň ve výši 6.100 Kč.

I v roce 2018 se uplatňuje solidární zvýšení daně - hranice pro toto 7% navýšení daňové povinnosti v roce 2018 činí 1.438.992 Kč (za rok 2017 činí 1.355.136 Kč). Stejně jako za rok 2017, i za rok 2018 bude muset daňové přiznání podávat také zaměstnanec, který překročí uvedenou hranici příjmů. Hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 činí 119.916 Kč (v roce 2017 činila 112.928 Kč), ale stejně jako v roce 2017 překročení této hranice v některých měsících nezakládá povinnost podat daňové přiznání.

Pro rok 2018 byl vydán nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (prohlášení zaměstnance pro účely výpočtu záloh na daň) vzor 26. Ačkoli byl tento tiskopis zásadně změněn, je pro zdaňovací období roku 2018 nadále plně využitelný dosavadní tiskopis vzor č. 25 či 24 (v případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24 nedoporučuje). To například znamená, že zaměstnanec, který na roky 2016 a 2017 podepsal prohlášení na tiskopisu vzor 24, může na stejném tiskopisu učinit prohlášení i pro rok 2018. Stejně tak může např. nový zaměstnanec podepsat prohlášení na rok 2018 na tiskopisu vzor č. 25 atd.

O roční zúčtování daně za rok 2017 zaměstnanec žádá na "starém" tiskopisu prohlášení k dani, jehož součástí byla žádost o roční zúčtování daně. Pokud tedy např. zaměstnanec učinil prohlášení k dani za rok 2017 na tiskopisu vzor 25 a pro rok 2018 na tiskopisu vzor 26, tak:

Sazby cestovních náhrad pro rok 2018 v porovnání se sazbami pro rok 2017 obsahuje praktická informace Sazby cestovních náhrad.