Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021

05.04.2022

Do kdy podat daňové přiznání FO za rok 2021

Na podání daňového přiznání je čas do 2.5.2022 - přiznání ovšem musí být podáno elektronicky. Pokud je přiznání podáno elektronicky po 1.4., tak je 2.5.2022 také termínem pro doplacení daně a OSVČ mají termíny pro podání přehledu na důchodové pojištění a také přehledu na zdravotní pojištění do 1.6.2022.

Formulář lze vyplnit na internetu. Pro neprofesionály je nejjednodušší vyplnit daňové přiznání na daňovém portálu finanční správy MOJE DANĚ (ve skupině Daň z příjmů fyzických osob je dostupný formulář "Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2021 včetně" nebo i jednodušší formulář pro zaměstnance jen s příjmy ze závislé činnosti) a z tohoto portálu přiznání online odeslat - tento způsob podání je možný i v případě, kdy podávající osoba nepoužívá žádný prostředek digitální identity.

Příklad 1 - daňové přiznání je podáno kompletně on line

Fyzická osoba používá bankovní identitu, daňové přiznání vyplní na daňovém portálu a odešle jej online - při odeslání zvolí v části "Elektronický podpis podání" možnost Ověření identity s využitím NIA" a dále potvrdí podání s využitím bankovní identity.

V tomto případě je daňové přiznání kompletně podáno. Potvrzení o podání se vygeneruje při odeslání a lze jej uložit do počítače, stejně jako pdf opis potvrzení a pdf opis podaného přiznání.

Lze doporučit aktivaci daňové informační schránky a přihlášení na daňový portál před vyplněním daňového přiznání (v tom případě budou některé údaje do formuláře automaticky předvyplněny) a při odeslání zvolit možnost odeslat prostřednictvím daňové informační schránky - v tomto případě je odeslaný formulář ihned přístupný v daňové informační schránce a lze jej použít třeba pro zpracování opravného daňového přiznání.

Pokud bylo  elektronicky podáno daňové přiznání za rok 2020, usnadní práci následující postup. V daňové informační schránce v sekci písemnosti najít přiznání za rok 2020 a použít jej pro předvyplnění přiznání za rok 2021.

Příklad 2 - daňové přiznání je podáno on line bez prostředku digitální identity

Fyzická osoba nepoužívá žádný prostředek digitální identity, avšak používá internet k vyplnění daňového přiznání. Může přiznání podat elektronicky?

 bankovní identitu, daňové přiznání vyplní na daňovém portálu a odešle jej online - při odeslání zvolí v části "Elektronický podpis podání" možnost Ověření identity s využitím NIA" a dále potvrdí podání s využitím bankovní identity.

Ano může, při odeslání formuláře zvolí možnost "Nepodepisovat podání". V tomto případě je při odeslání vygenerován tzv. e-tiskopis - tento je nutné podepsat a do 5 dnů podat např. do podatelny finančního úřadu. Pokud by podání nebylo potvrzeno e-tiskopisem, nepovažovalo by se za platné.

Tiskopisům daňového přiznání DPFO za rok 2021 je věnována novinka Formuláře přiznání k daním z příjmů za rok 2021.  


Termínům pro podání daňového přiznání se věnoval podcast O daních dne 21.3.2022. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor. Dne 4.4.2022 se podcast věnoval pojistnému OSVČ za rok 2021 (od 7 min 31s): 


Termíny daňového přiznání FO za rok 2021

Pro podání daňové přiznání za rok 2021 platí standardní termín do 1.4.2022, který se použije:

 • pokud FO podává daňové přiznání v papírové podobě
 • pokud FO podá daňové přiznání elektronicky nejpozději 1.4.2022
 • pokud daňové přiznání podává na základě plné moci daňový poradce a podá jej nejpozději 1.4.2022.

Pokud není termínem 1.4.2022, tak je termínem pro podání daňového přiznání za rok 2021:

 • 2.5.2022, pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky po 1.4.2022
 • 1.7.2022, pokud daňové přiznání podává na základě plné moci daňový poradce a podá jej po 1.4.2022.

Změny pro přiznání DPFO 2021

V daňovém přiznání za rok 2021 se uplatní tyto parametry:

 • výše slevy na poplatníka 27.840 Kč (za rok 2020 a roky předchozí výše slevy činila 24.840 Kč) 
 • hranice základu daně pro progresivní 23% sazbu daně 1.701.168 Kč (viz článek Průměrná mzda 2022)
 • maximální částka odpočtu úroků z hypoték 150.000 Kč, pokud se jedná o hypotéku na bytovou potřebu obstaranou po 1.1.2021 (pro hypotéky ve starém režimu nadále platí limit 300.000 Kč)
 • maximální částka tzv. školkovného (sleva za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů) je rovna minimální mzdě platné k 1.1.2021, tj. maximálně lze uplatnit 15.200 Kč na jedno dítě.

Částky daňového zvýhodnění na dítě  pro rok 2021 činí:

 • 15.204 Kč ročně na prvé dítě
 • 22.320 Kč  ročně na druhé dítě (oproti roku 2020 došlo ke zvýšení)
 • 27.840 Kč ročně na třetí a další dítě (oproti roku 2021 došlo ke zvýšení).

Daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP může uplatnit pouze FO s příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy - tedy alespoň ve výši  91.200 Kč.

Od 1.1.2021 došlo k významným změnám v osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí (viz novinka Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí - Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob od roku 2021) - FO s příjmem z prodeje nemovité věci musí tyto změny zohlednit a pokud by podmínky pro osvobození nebyly splněny, tak příjem (snížený o výdaje) zahrnout do daňového přiznání. Novinkou je, že osvobození podmíněné vynaložením příjmů z prodeje nemovitosti na obstarání vlastní bytové potřeby se neuplatní, pokud není příjem oznámen finančnímu úřadu, a to v termínu pro podání daňového přiznání.

Pokud OSVČ či FO s příjmy z nájmu uplatňuje výdaje procentem z příjmů, tak maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů jsou stejné jako byly za rok 2020 - např.:

 • max. 1.600.000,- Kč u příjmů z živnosti řemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 80 % příjmů,
 • max. 1.200.000,-Kč u příjmů z živnosti neřemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 60 % příjmů,
 • max. 800.000,-Kč u příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů, u kterých lze uplatnit výdaj 40 % příjmů
 • max. 600.000,-Kč u příjmů z nájmu, u kterých lze uplatnit výdaj 30 % příjmů.

Pokud FO uplatňuje výdaje ve skutečné výši. mohou se jí týkat změny v daňových odpisech - viz článek Daňové odpisy 2021/2022.

Poprvé za rok 2021 byla zavedena současná úprava paušální daně - podnikatelé, kteří byly v roce 2021 v paušálním režimu musí ověřit, zda jsou u nich splněny podmínky pro paušální daň, a pokud nejsou, musí za rok 2021 standardně podat daňové přiznání. Pokud podmínky pro paušální daň jsou splněny, tak se daňové přiznání nepodává a i kdyby bylo podáno, bylo by daňové řízení zastaveno.