Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022

05.03.2023

Do kdy podat daňové přiznání FO za rok 2022

Na podání daňového přiznání je čas do 2.5.2023 - přiznání ovšem musí být podáno elektronicky. Pokud bude přiznání podáno elektronicky po 3.4., tak bude 2.5.2023 také termínem pro doplacení daně a OSVČ mají termíny pro podání přehledu na důchodové pojištění a také přehledu na zdravotní pojištění do 1.6.2023.

Formulář je možné vyplnit na internetu. Pro neprofesionály je nejjednodušší vyplnit daňové přiznání na daňovém portálu finanční správy MOJE DANĚ (ve skupině Daň z příjmů fyzických osob je dostupný formulář "Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2022 včetně" nebo i jednodušší formulář pro zaměstnance jen s příjmy ze závislé činnosti) a z tohoto portálu přiznání online odeslat - tento způsob podání je možný i v případě, kdy podávající osoba nepoužívá žádný prostředek digitální identity (viz příklad 2).

Příklad 1 - daňové přiznání je podáno kompletně on line

Fyzická osoba používá bankovní identitu, daňové přiznání vyplní na daňovém portálu a odešle jej online - při odeslání zvolí v části "Elektronický podpis podání" možnost Ověření identity s využitím NIA" a dále potvrdí podání s využitím bankovní identity.

V tomto případě je daňové přiznání kompletně podáno. Potvrzení o podání se vygeneruje při odeslání a lze jej uložit do počítače, stejně jako pdf opis potvrzení a pdf opis podaného přiznání.

Lze doporučit aktivaci daňové informační schránky a přihlášení na daňový portál před vyplněním daňového přiznání (v tom případě budou některé údaje do formuláře automaticky předvyplněny) a při odeslání zvolit možnost odeslat prostřednictvím daňové informační schránky - v tomto případě je odeslaný formulář ihned přístupný v daňové informační schránce a lze jej použít třeba pro zpracování opravného daňového přiznání.

Pokud bylo  elektronicky podáno daňové přiznání za rok 2021, usnadní práci následující postup. V daňové informační schránce v sekci písemnosti najít přiznání za rok 2021 a použít jej pro předvyplnění přiznání za rok 2022.

Podání může "podepsat" bankovní identitou i fyzická osoba, která má zpřístupněnu datovou schránku.

Příklad 2 - daňové přiznání je podáno on line bez prostředku digitální identity

Fyzická osoba nepoužívá žádný prostředek digitální identity, avšak používá internet k vyplnění daňového přiznání. Může přiznání podat elektronicky?

Ano může, při odeslání formuláře zvolí možnost "Nepodepisovat podání". V tomto případě je při odeslání vygenerován tzv. e-tiskopis - tento je nutné podepsat a do 5 dnů podat např. do podatelny finančního úřadu. Pokud by podání nebylo potvrzeno e-tiskopisem, nepovažovalo by se za platné.

Tiskopisům daňového přiznání DPFO za rok 2022 je věnována novinka Formuláře přiznání k daním z příjmů za rok 2022.  


Termínům pro podání daňového přiznání se věnoval podcast O daních dne 21.3.2022. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor. Dne 4.4.2022 se podcast věnoval pojistnému OSVČ za rok 2021 (od 7 min 31s): 


Termíny daňového přiznání FO za rok 2022

Pro podání daňové přiznání za rok 2022 platí standardní termín do 3.4.2023 (1.4.2023 je totiž sobota), který se použije:

 • pokud FO podává daňové přiznání v papírové podobě
 • pokud FO podá daňové přiznání elektronicky nejpozději 3.4.2023
 • pokud daňové přiznání podává na základě plné moci daňový poradce a podá jej nejpozději 3.4.2023.

Pokud není termínem 3.4.2023, tak je termínem pro podání daňového přiznání za rok 2022:

 • 2.5.2023, pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky po 3.4.2023
 • 3.7.2023, pokud daňové přiznání podává na základě plné moci daňový poradce a podá jej po 3.4.2023.

Změny pro přiznání DPFO 2022

V daňovém přiznání za rok 2022 se uplatní tyto parametry:

 • výše slevy na poplatníka 30.840 Kč (za rok 2021 výše slevy činila 27.840 Kč) 
 • hranice základu daně pro progresivní 23% sazbu daně 1.867.728 Kč (viz článek Průměrná mzda 2022/2023)
 • maximální částka odpočtu úroků z hypoték 150.000 Kč, pokud se jedná o hypotéku na bytovou potřebu obstaranou po 1.1.2021 (pro hypotéky ve starém režimu nadále platí limit 300.000 Kč)
 • maximální částka tzv. školkovného (sleva za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů) je rovna minimální mzdě platné k 1.1.2022, tj. maximálně lze uplatnit 16.200 Kč na jedno dítě.

Částky daňového zvýhodnění na dítě  se pro rok 2022 oproti roku 2021 nezměnily a  činí:

 • 15.204 Kč ročně na prvé dítě
 • 22.320 Kč  ročně na druhé dítě (oproti roku 2020 došlo ke zvýšení)
 • 27.840 Kč ročně na třetí a další dítě (oproti roku 2021 došlo ke zvýšení).

Daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP může uplatnit pouze FO s příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy - tedy alespoň ve výši  97.200 Kč.

Od 1.1.2021 došlo k významným změnám v osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí (viz novinka Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí - Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob od roku 2021) - FO s příjmem z prodeje nemovité věci v průběhu roku 2022 musí tyto změny zohlednit a pokud by podmínky pro osvobození nebyly splněny, tak příjem (snížený o výdaje) zahrnout do daňového přiznání. Od roku 2021 platí, že osvobození podmíněné vynaložením příjmů z prodeje nemovitosti na obstarání vlastní bytové potřeby se neuplatní, pokud není příjem oznámen finančnímu úřadu, a to v termínu pro podání daňového přiznání.

Pokud OSVČ či FO s příjmy z nájmu uplatňuje výdaje procentem z příjmů, tak maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů jsou za rok 2022 stejné jako byly za rok 2021 - např.:

 • max. 1.600.000,- Kč u příjmů z živnosti řemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 80 % příjmů,
 • max. 1.200.000,-Kč u příjmů z živnosti neřemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 60 % příjmů,
 • max. 800.000,-Kč u příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů, u kterých lze uplatnit výdaj 40 % příjmů
 • max. 600.000,-Kč u příjmů z nájmu, u kterých lze uplatnit výdaj 30 % příjmů.

Pokud FO uplatňuje výdaje ve skutečné výši, mohou se jí týkat změny v daňových odpisech - viz článek Daňové odpisy 2021/2022.

Od roku 2021 byla zavedena současná úprava paušální daně - podnikatelé, kteří byly v roce 2022 v paušálním režimu musí ověřit, zda jsou u nich splněny podmínky pro paušální daň, a pokud nejsou, musí za rok 2022 standardně podat daňové přiznání. Pokud podmínky pro paušální daň jsou splněny, tak se daňové přiznání nepodává a i kdyby bylo podáno, bylo by daňové řízení zastaveno.