Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020

21.01.2021

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2020

Daňové přiznání za rok 2020 bude podáváno ve standardním termínu do 1.4.2021, ale již se na tento termín použijí změny vyvolané novelou daňového řádu od 1.1.2021 - např. pokud bude přiznání podáno elektronicky po 1.4.2021, tak je lhůta stanovena až do 3.5.2021.

V daňovém přiznání za rok 2020 lze zohlednit některé změny, které přinesl daňový balíček od 1.7.2020.  Především se jedná o zvýšení hodnotové hranice pro odpisovaný hmotný majetek na 80 tis. Kč a o možnost uplatnění mimořádných odpisů - viz článek Daňové odpisy 2020/2021.

Zákon č. 299/2020 Sb. účinný od 1.7.2020 přinesl možnost zpětného uplatnění daňové ztráty - ztrátu vyměřenou za rok 2020 (tedy v roce 2021 po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020) bude možné uplatnit v dodatečném daňovém přiznání roku 2020.

Přechodná ustanovení zákona 299/2020 Sb. umožňují uplatnit ještě před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020 - viz upozornění  Finanční správy k tiskopisům 2020 ze dne 30.6.2020.

Podrobněji se uplatnění odhadnuté ztráty za rok 2020 věnuje rozšířená informace ze dne 13.7.2020.

Pro daňové přiznání za rok 2020 platí:

  • maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů jsou stejné jako byly za rok 2019 (např. max. 1.600.000,- Kč u příjmů z živnosti řemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 80 % příjmů, max. 1.200.000,-Kč u příjmů z živnosti neřemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 60 % příjmů, max. 800.000,-Kč u příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů, u kterých lze uplatnit výdaj 40 % příjmů nebo max. 600.000,-Kč u příjmů z nájmu, u kterých lze uplatnit výdaj 30 % příjmů)
  • hranice pro solidární zvýšení daně pro rok 2020 činí 1.672.080 Kč (viz článek Průměrná mzda 2021)
  • maximální částka tzv. školkovného (sleva za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů) je rovna minimální mzdě platné od 1.1.2020, tj. maximálně lze uplatnit 14.600 Kč na jedno dítě.

Částky daňového zvýhodnění na dítě  se pro rok 2020 nezměnily: 15.204 Kč ročně na prvé dítě - 19.404 Kč  ročně na druhé dítě - 24.204 Kč ročně na třetí a další dítě.

Daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP může uplatnit pouze FO s příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy - tedy alespoň ve výši  87.600 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí důchody osvobozené od daně, v případě pravidelně vyplácených důchodů se jedná o důchody do úhrnné částky 525.600 za rok 2020.