Zohlednění prominutých záloh OSVČ v přehledech 2020

26.04.2021

OSVČ prominuté zálohy na pojistné započítávají v přehledech

Zákonem č. 136/2020 Sb. byly prominuty zálohy na pojistné na důchodové pojištění za měsíce 03 až 08/2020. Pojistné za rok 2020 se snižuje o částku odpovídající minimální výši záloh, tj. o 15.264 Kč u OSVČ s hlavní činností (6 x 2.544 Kč)  resp. u OSVČ s vedlejší činností o 6.108 Kč ( 6 x 1.018 Kč ). Tzn., že OSVČ platící za rok 2020 pojistné z minimálního vyměřovacího základu nebudou pojistné ve výši odpuštěných záloh v roce 2021 doplácet a OSVČ, které za rok 2020 platí pojistné z vyššího než minimálního vyměřovacího základu, doplácí pouze příslušný rozdíl. 

Příklad 1

OSVČ platila v roce 2020 zálohy na důchodové pojištění v minimální výši, tzn. za měsíce leden a únor ve výši 2.388 Kč a za září až prosinec ve výši 2.544 Kč, celkem tedy zálohy 14.952 Kč. OSVČ má za rok 2020 dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů nižší než 209.016 Kč; vyměřovací základ pro pojistné se tedy  neuplatní ve výši poloviny dílčího základu, ale ve výši minimálního vyměřovacího základu  104.508 Kč a pojistné za rok 2020 tak činí 30.517 Kč. Jak se promítne prominutí záloh v přehledu za rok 2020?

Proti pojistnému za rok 2020 ve výši 30.517 Kč si OSVČ uplatní nejen uhrazené zálohy 14.952 Kč, ale i prominuté zálohy 15.264 Kč, celkem tedy 30.216 Kč a doplatek na pojistném za rok 2020 bude činit jen 301 Kč.

Obdobnou úlevu pro platbu zdravotního pojištění obsahuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 134/2020 Sb.

Příklad 2

OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši, za leden a únor a dále za září až prosinec 2020 ve výši  2.352 Kč (celkem tedy 14.112 Kč); rozdíl příjmů a výdajů ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů má nižší než 418.020 Kč (pojistné tedy nehradí z poloviny rozdílu příjmů a výdajů, ale z minimálního vyměřovacího základu 209.010 Kč). Jak bude doplácet zdravotní pojištění za rok 2020?

Pojistné za rok 2020 vypočte OSVČ z minimálního vyměřovacího základu (13,5 % x 209.010 = 28.217 Kč). Proti pojistnému 28.217 Kč OSVČ započte nejen uhrazené zálohy 14.112 Kč, ale i prominuté pojistné ve výši 14.112 Kč (6 x 2.352 za 03 až 08/2020) a vznikne ji přeplatek na pojistném 5 Kč.

Tzv. covidové zálohy na zdravotní pojištění vykazované na řádku 41a přehledu (část pojistného, která je prominuta a OSVČ ji tedy nemusí platit) činí  2.352 Kč (celkem tedy 14.112 Kč) u OSVČ, pro které platí povinnost platit zálohy v minimální výši. OSVČ, které zálohy platit nemusí nebo se na ně v roce 2020 nevztahovala minimální měsíční záloha 2.352 Kč odečtou částku odpovídající "hypotetickým" zálohám. Pokud tedy OSVČ např. podnikala celý rok 2020, neplatila zálohy a neměla stanoven minimální vyměřovací základ pro pojistné a pojistné ji z vyměřovacího základu roku 2020 vyjde 2.400 Kč, tak "hypotetická covidová záloha činí 200 Kč a pojistné na za rok 2020 bude platit ve výši 1.200 Kč (2.400 - 6 x 200).

Audio podcastu "O daních" z 26.4.2021 vysvětluje lhůty pro podávání přehledů a doplatky pojistného za rok 2020. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.